EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0665

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6974) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj

8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6974)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/665/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 34 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 34 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE Europejska Agencja Kolejowa (dalej zwana „Agencją”) powinna utworzyć i prowadzić rejestr typów pojazdów szynowych dopuszczonych przez państwa członkowskie do eksploatacji na sieci kolejowej Unii.

(2)

W odniesieniu do niektórych istniejących pojazdów nie ma możliwości ustalenia zgodności z typem pojazdu, który jest dopuszczony do eksploatacji zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE. Możliwość ujęcia właściwości technicznych wszystkich pojazdów znajdujących się w eksploatacji w jednym rejestrze może być jednak korzystna dla kolejnictwa.

(3)

Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu, o których mowa w art. 33 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2008/57/WE, są w większości przypadków objęte kodem szczegółowym. Owe kody ograniczeń powinny zostać zharmonizowane. Zakres stosowania krajowych kodów ograniczeń należy zawęzić do tych ograniczeń, które uwzględniają szczególne właściwości istniejącego systemu kolei państwa członkowskiego i w przypadku których istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zastosowania w tym samym znaczeniu w innych państwach członkowskich. Agencja powinna aktualizować wykaz zharmonizowanych kodów ograniczeń i kodów krajowych oraz publikować je na swojej stronie internetowej.

(4)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE w przypadku wydania, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia przez państwo członkowskie zezwolenia na dopuszczenie typu do eksploatacji krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny powiadomić o tym Agencję, tak by mogła ona uaktualnić rejestr. Rejestr powinien zawierać typy pojazdów dopuszczone do eksploatacji zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE. W związku z tym w ramach powiadomienia Agencji krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny wskazać, jakie parametry danego typu zostały sprawdzone zgodnie ze zgłoszonymi przepisami krajowymi. Wskazanie to należy przygotować zgodnie z dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE (gdzie nazywany on jest „odnośnym dokumentem”).

(5)

W dniu 20 grudnia 2010 r. Europejska Agencja Kolejowa przedłożyła Komisji swoje zalecenie ERA/REC/07-2010/INT.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 29 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia specyfikację w odniesieniu do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji, o którym mowa w art. 34 dyrektywy 2008/57/WE.

Artykuł 2

Specyfikacja europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji

1.   Agencja opracowuje, obsługuje i utrzymuje europejski rejestr typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w oparciu o specyfikacje przedstawione w załącznikach I i II.

2.   Europejski rejestr typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV) zawiera dane dotyczące typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji przez państwa członkowskie na podstawie art. 26 dyrektywy 2008/57/WE.

3.   Typy pojazdów dopuszczone do eksploatacji przez państwo członkowskie przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których co najmniej jeden pojazd został dopuszczony do eksploatacji w co najmniej jednym państwie członkowskim na podstawie art. 22 lub 24 dyrektywy 2008/57/WE po dniu 19 lipca 2010 r., uważa się za podlegające przepisom art. 26 dyrektywy 2008/57/WE i rejestruje się w ERATV. W takim przypadku dane podlegające rejestracji można ograniczyć do parametrów, które zostały zweryfikowane w trakcie procesu dopuszczania do eksploatacji.

4.   Typy pojazdów, które można zarejestrować dobrowolnie, zostały przedstawione w sekcji 1 załącznika I.

5.   Struktura numeru, jaki otrzymuje każdy typ pojazdu, została określona w załączniku III.

6.   Rejestr należy uruchomić do dnia 31 grudnia 2012 r. Do tego czasu Agencja publikuje informacje dotyczące typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji na swojej stronie internetowej.

Artykuł 3

Informacje przesyłane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa

1.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby krajowe organy ds. bezpieczeństwa przekazywały określone w załączniku II informacje dotyczące wydanych przez nie zezwoleń na dopuszczenie typu do eksploatacji.

2.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zgodnie z przepisami zapisanymi w sekcji 5.2 załącznika I.

3.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przedkładają informacje przy użyciu standardowego internetowego formularza elektronicznego, w którym wypełniają odpowiednie pola.

4.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przedkładają, nie później niż w terminie czterech miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszej decyzji, informacje związane z zezwoleniami na dopuszczenie typów pojazdów do eksploatacji, które wydały po dniu 19 lipca 2010 r. i przed wejściem w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Kody ograniczeń

1.   Zharmonizowane kody ograniczeń mają zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.

Wykaz zharmonizowanych kodów ograniczeń w odniesieniu do całego unijnego systemu kolei jest aktualizowany przez Agencję i publikowany na jej stronie internetowej.

Jeżeli krajowy organ ds. bezpieczeństwa uzna, że niezbędne jest dodanie nowego kodu do wykazu zharmonizowanych kodów ograniczeń, zwraca się do Agencji z wnioskiem o ocenę potrzeby uwzględnienia danego kodu.

Agencja dokonuje oceny wniosku po konsultacji z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach Agencja umieszcza w wykazie nowy kod ograniczenia. Przed opublikowaniem zmienionego wykazu Agencja przekazuje go Komisji wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany i jego oceną.

Komisja informuje na bieżąco państwa członkowskie za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE.

2.   Agencja aktualizuje wykaz krajowych kodów ograniczeń. Zakres stosowania krajowych kodów ograniczeń należy zawęzić do tych ograniczeń, które uwzględniają szczególne właściwości istniejącego systemu kolei państwa członkowskiego i w przypadku których istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zastosowania w tym samym znaczeniu w innych państwach członkowskich.

W przypadku typów ograniczeń nieuwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, krajowy organ ds. bezpieczeństwa zwraca się do Agencji z wnioskiem o ujęcie nowego kodu w wykazie krajowych kodów ograniczeń. Agencja dokonuje oceny wniosku po konsultacji z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach Agencja umieszcza w wykazie nowy kod ograniczenia. Przed opublikowaniem zmienionego wykazu Agencja przekazuje go Komisji wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany i jego oceną.

Komisja informuje na bieżąco państwa członkowskie za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE.

3.   Kody ograniczenia dla międzynarodowych organów ds. bezpieczeństwa traktuje się jak krajowe kody ograniczeń.

4.   Zakres stosowania ograniczeń niekodowanych należy zawęzić do tych ograniczeń, w przypadku których, z racji ich szczególnego charakteru, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zastosowania w odniesieniu do kilku typów pojazdów.

Artykuł 5

Przepisy końcowe

1.   Agencja publikuje i aktualizuje instrukcje stosowania w odniesieniu do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji. W odniesieniu do każdego parametru wspomniane instrukcje zawierają, oprócz innych informacji, odesłanie do punktów technicznych specyfikacji interoperacyjności, w których określono wymagania dla tego parametru.

2.   Agencja przedkłada Komisji, nie później niż w terminie 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej decyzji, zalecenie w sprawie ewentualnego ujęcia w rejestrze typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r. oraz w sprawie ewentualnej zmiany niniejszej decyzji w oparciu o zdobyte doświadczenia.

Artykuł 6

Data rozpoczęcia stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 kwietnia 2012 r.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiej Agencji Kolejowej i państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2011 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

SPECYFIKACJA W ODNIESIENIU DO EUROPEJSKIEGO REJESTRU TYPÓW POJAZDÓW DOPUSZCZONYCH DO EKSPLOATACJI

1.   TYPY POJAZDÓW PODLEGAJĄCE DOBROWOLNEJ REJESTRACJI

Typy pojazdów dopuszczone do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których żaden nowy pojazd nie został dopuszczony do eksploatacji po dniu 19 lipca 2010 r., można zarejestrować w ERATV dobrowolnie.

Ponadto dobrowolnie można zarejestrować następujące typy pojazdów:

pojazdy dopuszczone do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których wydano dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie art. 23 lub 25 dyrektywy 2008/57/WE,

pojazdy dopuszczone do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których wydano nowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w następstwie modernizacji lub odnowienia,

pojazdy pochodzące z państw trzecich i dopuszczone do eksploatacji na terytorium UE zgodnie z konwencją COTIF z 1999 r., a zwłaszcza załącznikami F i G do niej, lub

pojazdy pochodzące z państw trzecich i dopuszczone do eksploatacji na podstawie przepisów art. 21 ust. 11 dyrektywy 2008/57/WE.

We wspomnianych czterech przypadkach dobrowolnej rejestracji dane podlegające rejestracji można ograniczyć do parametrów, które zostały zweryfikowane w trakcie procesu dopuszczania do eksploatacji.

Tymczasowe pozwolenia, np. pozwolenia na badania i jazdy próbne, nie są rejestrowane w ERATV.

2.   ARCHITEKTURA FUNKCJONALNA

2.1.   Administrowanie ERATV

Rejestr ERATV umieszcza się na serwerach Agencji, której powierza się również zarządzanie rejestrem. Agencja tworzy konta użytkowników i przyznaje prawa dostępu na wniosek krajowych organów ds. bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą specyfikacją.

2.2.   Adres ERATV

ERATV jest aplikacją internetową. Adres ERATV udostępniony jest na stronie internetowej Agencji.

2.3.   Użytkownicy oraz ich prawa dostępu

Użytkownikami ERATV są:

Użytkownik

Prawa dostępu

Logowanie, konta użytkowników

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa każdego z państw członkowskich

Przedkładanie danych dotyczących tego państwa członkowskiego, podlegających zatwierdzeniu przez Agencję

Nieograniczony wgląd we wszelkiego rodzaju dane, w tym dane, których zatwierdzanie jest w toku

Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

Konta funkcjonalne lub anonimowe nie są udostępniane. Jeżeli krajowy organ ds. bezpieczeństwa wystąpi z odpowiednim wnioskiem, utworzone zostaje kilka kont.

Agencja

Zatwierdzenie dotyczące zgodności z niniejszą specyfikacją oraz publikowanie danych przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa

Nieograniczony wgląd we wszelkiego rodzaju dane, w tym dane, których zatwierdzanie jest w toku

Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

Ogół społeczeństwa

Wgląd w zatwierdzone dane

Nie dotyczy

2.4.   Interfejs z systemami zewnętrznymi

Każdy typ pojazdu zarejestrowany (tj. zatwierdzony i podany do wiadomości publicznej) w ERATV jest udostępniany za pośrednictwem hiperłącza. Hiperłącza te mogą być używane przez aplikacje zewnętrzne.

Należy zwrócić uwagę na ewentualne powiązania pomiędzy ERATV i europejskim scentralizowanym wirtualnym rejestrem pojazdów kolejowych (ECVVR) (1).

2.5.   Powiązania z innymi rejestrami i bazami danych

Przy opracowywaniu ERATV Agencja w pełni uwzględnia interfejsy z następującymi rejestrami i bazami danych, w tym skoordynowane okresy przejściowe:

krajowe rejestry pojazdów (2) (NVR) i ECVVR: format danych dotyczących typu pojazdu w ECVVR musi wykazywać wzajemnie jednoznaczną zgodność z oznaczeniem typów i – w stosownych przypadkach – wersji typu w ERATV,

rejestr infrastruktury (RINF) (3): wykaz parametrów oraz format danych w RINF i ERATV muszą wykazywać wzajemną zgodność, włącznie ze wszelkimi aktualizacjami lub zmianami specyfikacji RINF i ERATV,

dokument referencyjny przepisów krajowych (art. 27 dyrektywy 2008/57/WE): gdy dokument referencyjny zostanie udostępniony, wykaz parametrów, w przypadku których dokonywana jest ocena zgodności w stosunku do przepisów krajowych określonych w ERATV, musi wykazywać wzajemnie jednoznaczną zgodność z wykazem parametrów określonym w dokumencie referencyjnym. ERATV nie może umożliwiać odniesienia do jakiegokolwiek parametru nieujętego w dokumencie referencyjnym.

2.6.   Dostępność

W zasadzie ERATV musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku przy docelowej dostępności systemu wynoszącej 98 %. W przypadku awarii mającej miejsce poza normalnymi godzinami pracy Agencji przywrócenie usługi następuje jednak w ciągu następnego dnia roboczego Agencji po awarii. Niedostępność systemu w czasie konserwacji musi być minimalna.

2.7.   Bezpieczeństwo

Konta użytkowników i hasła utworzone przez Agencję nie mogą zostać ujawnione żadnej stronie trzeciej i należy ich używać wyłącznie zgodnie z niniejszą specyfikacją.

3.   ARCHITEKTURA TECHNICZNA

3.1.   Architektura systemu

ERATV jest internetową aplikacją umieszczoną na serwerach Agencji i przez nią zarządzaną.

ERATV musi być w stanie pomieścić kompletne informacje dotyczące 35 000 typów pojazdów.

Użytkownicy muszą mieć możliwość połączenia się z ERATV za pomocą standardowego łącza internetowego.

Architekturę ERATV przedstawiono na poniższym rysunku:

Image

3.2.   Wymagania systemowe

W celu uzyskania połączenia z ERATV niezbędna jest przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu.

4.   TRYB FUNKCJONOWANIA

ERATV posiada następujące tryby funkcjonowania:

tryb normalny. W normalnym trybie funkcjonowania dostępne są wszystkie funkcje,

tryb konserwacji. W trybie konserwacji ERATV może być niedostępny dla użytkowników.

5.   REGUŁY DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DANYCH I WGLĄDU W NIE

5.1.   Zasady ogólne

Każdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedkłada informacje dotyczące wydanych przez siebie zezwoleń na dopuszczenie typów pojazdów do eksploatacji.

ERATV zawiera internetowe narzędzie służące do wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami ds. bezpieczeństwa i Agencją. Narzędzie to umożliwia następujące rodzaje wymiany informacji:

1)

przedkładanie Agencji przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa danych do rejestru, obejmujących m.in.:

a)

dane dotyczące wydania zezwolenia na dopuszczenie nowego typu pojazdu do eksploatacji (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje pełen zestaw danych określonych w załączniku II);

b)

dane dotyczące wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu uprzednio zarejestrowanego w ERATV (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie dane dotyczące samego zezwolenia, tj. pola w sekcji 3 wykazu określonego w załączniku II);

c)

dane dotyczące zmiany obowiązującego zezwolenia (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie dane dotyczące pól, w których należy wprowadzić zmiany; może to nie obejmować zmiany danych związanych z właściwościami pojazdu);

d)

dane dotyczące zawieszenia obowiązującego zezwolenia (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie datę zawieszenia);

e)

dane dotyczące ponownej aktywacji obowiązującego zezwolenia (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie dane dotyczące pól, w których należy wprowadzić zmiany), z rozróżnieniem pomiędzy:

ponowną aktywacją bez zmiany danych,

ponowną aktywacją ze zmianą danych (dane te nie muszą dotyczyć właściwości pojazdu);

f)

dane dotyczące cofnięcia zezwolenia;

g)

dane dotyczące korekty błędu;

2)

prośby o doprecyzowanie lub skorygowanie danych, kierowane przez Agencję do krajowego organu ds. bezpieczeństwa;

3)

odpowiedzi krajowego organu ds. bezpieczeństwa na otrzymane od Agencji prośby o doprecyzowanie lub skorygowanie danych.

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedkłada dane w celu zaktualizowania rejestru drogą elektroniczną za pomocą aplikacji internetowej i przy użyciu standardowego internetowego formularza elektronicznego po wypełnieniu stosownych pól, jak określono w załączniku II.

Agencja sprawdza dane przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa pod kątem ich zgodności z niniejszą specyfikacją i zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o doprecyzowanie.

Jeżeli Agencja uzna, że dane przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa nie są zgodne z niniejszą specyfikacją, wysyła do krajowego organu ds. bezpieczeństwa prośbę o skorygowanie lub doprecyzowanie przedłożonych danych.

Po każdej aktualizacji danych dotyczących typu pojazdu system generuje komunikat potwierdzający, który jest przesyłany pocztą elektroniczną do użytkowników z krajowego organu ds. bezpieczeństwa, który przedłożył dane, do krajowych organów ds. bezpieczeństwa wszystkich pozostałych państw członkowskich, w których typ jest dopuszczony do eksploatacji, jak również do Agencji.

5.2.   Przedkładanie danych przez krajowy organ ds. Bezpieczeństwa

5.2.1.   Wydawanie zezwolenia dla nowego typu pojazdu

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji nowego typu pojazdu w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od wystawienia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je i przydziela typowi pojazdu numer określony w załączniku III lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie. W szczególności, aby zapobiec niezamierzonemu powielaniu typów w ERATV, Agencja sprawdza – w stopniu, w jakim umożliwiają to dane dostępne w ERATV – czy dany typ nie został wcześniej zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

Po zatwierdzeniu informacji przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Agencja przydziela nowemu typowi pojazdu jego numer. Reguły dotyczące przydzielania numeru typowi pojazdu wyszczególniono w załączniku III.

5.2.2.   Wydawanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu zarejestrowanego uprzednio w ERATV

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu już zarejestrowanego w ERATV (np. typu dopuszczonego do eksploatacji przez inne państwo członkowskie) w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od wystawienia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

Po zatwierdzeniu informacji przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Agencja uzupełnia dane dotyczące przedmiotowego typu pojazdu danymi dotyczącymi zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w państwie członkowskim krajowego organu ds. bezpieczeństwa, który wydał to zezwolenie.

5.2.3.   Zmiana danych w obowiązującym zezwoleniu

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdej zmianie danych w obowiązującym zezwoleniu dla typu pojazdu w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od wprowadzenia zmiany danych w zezwoleniu.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie. Agencja w szczególności sprawdza, czy zmiany, których dotyczy wniosek, rzeczywiście obejmują zmiany danych w zezwoleniu dla istniejącego typu (np. zmiana warunków zezwolenia, zmiany w certyfikacie badania typu) i nie wiążą się z wprowadzeniem nowego typu pojazdu.

Po zatwierdzeniu informacji przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Agencja publikuje te informacje.

5.2.4.   Zawieszenie

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym zawieszeniu obowiązującego zezwolenia dla typu pojazdu w terminie pięciu (5) dni roboczych od zawieszenia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie pięciu (5) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

5.2.5.   Ponowna aktywacja bez zmiany danych

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o ponownej aktywacji zezwolenia dla typu pojazdu, które zostało uprzednio zawieszone, w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od dokonania ponownej aktywacji zezwolenia. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa potwierdza, że oryginalne zezwolenie zostało ponownie aktywowane bez żadnej zmiany danych.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

5.2.6.   Ponowna aktywacja ze zmianą danych

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o ponownej aktywacji zezwolenia dla typu pojazdu, które zostało uprzednio zawieszone, w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od dokonania ponownej aktywacji zezwolenia. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa wskazuje, że ponownej aktywacji towarzyszy zmiana danych w oryginalnym zezwoleniu. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedkłada informacje dotyczące wspomnianej zmiany danych.

W przypadku zmiany danych w zezwoleniu zastosowanie ma proces określony powyżej w pkt 5.2.3.

5.2.7.   Cofnięcie

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym cofnięciu obowiązującego zezwolenia dla typu pojazdu w terminie pięciu (5) dni roboczych od cofnięcia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie pięciu (5) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

W przypadkach gdy zezwolenie posiada termin ważności, system informatyczny automatycznie zmienia status zezwolenia na „wygasło” stosownie do terminu ważności wskazanego przez właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa.

5.2.8.   Zmiana danych w zezwoleniu, która może spowodować zmianę zarejestrowanego typu pojazdu

Przed wystąpieniem z wnioskiem o zmianę danych w zezwoleniu, która może spowodować zmianę zarejestrowanego typu pojazdu, krajowy organ ds. bezpieczeństwa koordynuje działania z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, które wydały zezwolenie dla tego zarejestrowanego typu, a w szczególności z organem, który zarejestrował typ w ERATV.

5.3.   Wprowadzanie danych lub dokonywanie ich zmiany przez Agencję

W normalnych okolicznościach Agencja nie wprowadza do rejestru żadnych danych. Dane przedkładane są przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, natomiast rola Agencji sprowadza się do ich zatwierdzania i publikowania.

W wyjątkowych okolicznościach, takich jak brak technicznych możliwości postępowania zgodnie z normalną procedurą, Agencja może na wniosek krajowego organu ds. bezpieczeństwa wprowadzać dane do ERATV lub dokonywać ich zmiany. W takim przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa, który wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie danych lub dokonanie w nich zmiany, potwierdza dane wprowadzone lub zmienione przez Agencję, natomiast Agencja należycie dokumentuje ten proces. Zastosowanie mają ramy czasowe na wprowadzenie danych do ERATV, które określono w sekcji 5.2.

5.4.   Publikowanie danych przez Agencję

Agencja podaje do publicznej wiadomości dane, które zostały zatwierdzone.

5.5.   Obsługa błędów w przedłożonych danych

ERATV umożliwia korygowanie błędów w zapisanych danych. W przypadku gdy błąd został skorygowany, ERATV podaje datę korekty.

5.6.   Ewentualne wyszukiwania i sprawozdania

ERATV umożliwia następujące sprawozdania:

1)

w przypadku krajowego organu ds. bezpieczeństwa i Agencji:

informacje określone w załączniku II, przedłożone przez dowolny krajowy organ ds. bezpieczeństwa i niezatwierdzone przez Agencję w odniesieniu do każdego typu pojazdu, w przypadku którego zezwolenie jest aktywne, zawieszone lub cofnięte (łącznie z zezwoleniami, które wygasły), o ile informacje te są utrzymywane w archiwach,

wszelkiego rodzaju sprawozdania dostępne dla ogółu społeczeństwa;

2)

w przypadku ogółu społeczeństwa:

informacje określone w załączniku II, przedłożone przez dowolny krajowy organ ds. bezpieczeństwa i zatwierdzone przez Agencję w odniesieniu do każdego typu pojazdu, w przypadku którego zezwolenie jest aktywne, zawieszone lub cofnięte (łącznie z zezwoleniami, które wygasły), o ile informacje te są utrzymywane w archiwach.

ERATV umożliwia ogółowi społeczeństwa wyszukiwanie przynajmniej w oparciu o następujące kryteria oraz ich dowolną kombinację:

według kodu typu,

według nazwy typu lub jej części,

według nazwy producenta lub jej części,

według kategorii lub podkategorii pojazdu,

według TSI, z którymi typ jest zgodny,

według państwa członkowskiego lub kombinacji państw członkowskich, w których dany typ pojazdu jest dopuszczony do eksploatacji,

według statusu zezwolenia,

według dowolnych właściwości technicznych.

W stosownych przypadkach kryteria wyszukiwania umożliwiają określenie zakresu właściwości technicznej.

5.7.   Archiwa

ERATV zachowuje kompletne zapisy historyczne wszelkich zmian danych, w tym korekt błędów, jak również próśb o doprecyzowanie oraz odpowiedzi, dotyczące zarejestrowanego typu pojazdu, przez 10 lat od dnia cofnięcia zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich oraz przez 10 lat od dnia cofnięcia z dowolnego NVR rejestracji ostatniego pojazdu danego typu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

5.8.   Automatyczne powiadomienie o zmianach

W następstwie zmiany danych, zawieszenia, ponownej aktywacji lub cofnięcia zezwolenia dla typu pojazdu system informatyczny wysyła do krajowego organu ds. bezpieczeństwa każdego państwa członkowskiego, w którym dane typy pojazdów są dopuszczone do eksploatacji, automatyczną wiadomość e-mail informującą o zmianie.

W przypadkach gdy zezwolenie posiada termin ważności, na trzy (3) miesiące przed jego upływem system informatyczny wysyła do właściwego krajowego organu ds. bezpieczeństwa automatyczną wiadomość e-mail informującą o zbliżającej się dacie wygaśnięcia.

6.   GLOSARIUSZ

Termin lub skrót

Definicja

Pojazd

Pojazd kolejowy określony w art. 2 lit. c) dyrektywy 2008/57/WE.

Typ

Typ pojazdu określony w art. 2 lit. w) dyrektywy 2008/57/WE. Typ musi odpowiadać jednostce, która została poddana ocenie zgodności oraz uzyskała zezwolenie. Jednostką tą może być pojedynczy pojazd, zestaw spiętych pojazdów lub pociąg zespołowy.

Wersja

Wersja typu ujęta w certyfikacie badania typu.

Producent

Każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza pojazd lub zleca jego zaprojektowanie bądź wytworzenie oraz wprowadza ten pojazd na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Wskazanie producenta w ERATV ma jedynie charakter informacyjny i nie narusza praw własności intelektualnej, zobowiązań umownych ani odpowiedzialności cywilnej.

Posiadacz zezwolenia

Podmiot, który ubiegał się o zezwolenie dla typu pojazdu i otrzymał je.

Ograniczenie

Każdy warunek lub zastrzeżenie określone w zezwoleniu dla typu pojazdu, które odnosi się do dopuszczenia do eksploatacji lub wykorzystania dowolnego pojazdu zgodnie z tym typem. Ograniczenia nie obejmują właściwości technicznych, które są zawarte w sekcji 4 załącznika II (Wykaz i format parametrów).

Zmiana danych w zezwoleniu

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą należy zmienić niektóre warunki zezwolenia dla typu pojazdu wystawionego uprzednio przez ten organ. Zmiana danych w zezwoleniu może obejmować między innymi ograniczenia, zmianę daty ważności, odnowienie zezwolenia w następstwie zmiany przepisów.

Zawieszenie zezwolenia

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą zezwolenie dla typu pojazdu zostaje czasowo unieważnione, a żaden pojazd nie może otrzymać zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie jego zgodności z danym typem – do czasu, gdy przeanalizowane zostaną przyczyny stojące za zawieszeniem. Zawieszenie zezwolenia dla typu pojazdu nie ma zastosowania do pojazdów znajdujących się już w eksploatacji.

Ponowna aktywacja zezwolenia

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą wystawione uprzednio przez ten organ zawieszenie zezwolenia nie ma już zastosowania.

Cofnięcie zezwolenia

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą zezwolenie dla typu pojazdu zostaje unieważnione, a żaden pojazd nie może otrzymać zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie jego zgodności z danym typem. Cofnięcie zezwolenia dla typu pojazdu nie ma zastosowania do pojazdów znajdujących się już w eksploatacji.

Błąd

Przekazane lub opublikowane dane, które nie są zgodne z danym zezwoleniem dla typu pojazdu. Niniejsza definicja nie obejmuje zmiany danych w zezwoleniu.


(1)  Przewidzianym w decyzji Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 30).

(2)  Przewidziane w decyzji 2007/756/WE.

(3)  Przewidziany w decyzji wykonawczej Komisji 2011/633/UE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U. L 256 z 1.10.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

DANE PODLEGAJĄCE REJESTRACJI ORAZ ICH FORMAT

W odniesieniu do każdego typu pojazdu dopuszczonego do eksploatacji ERATV zawiera następujące dane:

identyfikacja typu,

producent,

zgodność z TSI,

zezwolenia wydane w poszczególnych państwach członkowskich, w tym ogólne informacje dotyczące tych zezwoleń, ich status (aktywne, zawieszone lub cofnięte), wykaz parametrów, w przypadku których sprawdzono zgodność z przepisami krajowymi,

właściwości techniczne.

Dane podlegające rejestracji w ERATV w odniesieniu do każdego typu pojazdu, jak również ich format, zostały określone poniżej. Dane podlegające rejestracji zależą od kategorii pojazdu.

Wartości podane w odniesieniu do parametrów związanych z właściwościami technicznymi są wartościami zapisanymi w dokumentacji technicznej towarzyszącej certyfikatowi badania typu.

W przypadkach gdy możliwe wartości w odniesieniu do parametru są ograniczone do wcześniej określonego wykazu, wykazy te utrzymuje i aktualizuje Agencja.

W przypadku typów pojazdów, które nie są zgodne ze wszystkimi stosownymi obowiązującymi TSI, krajowy organ ds. bezpieczeństwa, który wydał zezwolenie dla typu, może ograniczyć informacje, które należy przekazać na temat właściwości technicznych określonych w sekcji 4 poniżej, do parametrów, które zostały sprawdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Parametr

Format danych

Zastosowanie w odniesieniu do kategorii pojazdów (Tak, Nie, Opcjonalnie, Punkt Otwarty)

1.

Pojazdy trakcyjne

2.

Ciągnione pojazdy pasażerskie

3.

Wagony towarowe

4.

Pojazdy specjalne

0

Identyfikacja typu

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

0.1

IDENTYFIKATOR TYPU

[liczba] XX-XXX-XXXX-X (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

0.2

Wersje uwzględnione w tym typie

[liczba] XXX + [ciąg znaków] (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

0.3

Data zapisu w ERATV

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

1

Informacje ogólne

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

1.1

Nazwa typu

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków)

O

O

O

O

1.2

Alternatywna nazwa typu

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków)

O

O

O

O

1.3

Nazwa producenta

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków) Wybór z wcześniej określonego wykazu, możliwość dodania nowych producentów

T

T

T

T

1.4

Kategoria

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

1.5

Podkategoria

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

2

Zgodność z TSI

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

2.1

Zgodność z TSI

W odniesieniu do każdej TSI:

[ciąg znaków] T/N/Częściowa/Nie dotyczy Wybór z wcześniej określonego wykazu TSI związanych z pojazdami (zarówno obowiązujących, jak i tych uprzednio obowiązujących) (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

T

T

2.2

Oznaczenie referencyjne „certyfikatów badania typu WE” (w przypadku stosowania modułu SB) lub „certyfikatów badania projektu WE” (w przypadku stosowania modułu SH1)

[ciąg znaków] (możliwość wskazania kilku certyfikatów, np. certyfikat w odniesieniu do podsystemu „Tabor”, certyfikat w odniesieniu do podsystemu „Sterowanie” itd.)

T

T

T

T

2.3

Przypadki szczególne mające zastosowanie (zgodność przypadków szczególnych z elementami poddanymi ocenie)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o TSI (w odniesieniu do każdej TSI oznaczonej jako T lub C)

T

T

T

T

2.4

Sekcje TSI, z którymi brak zgodności

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o TSI (w odniesieniu do każdej TSI oznaczonej jako C)

T

T

T

T

3

Zezwolenia

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1

Zezwolenie zarejestrowane

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1.1

Państwo członkowskie wydające zezwolenie

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu Stosuje się kody krajów oficjalnie publikowane i aktualizowane na europejskiej stronie internetowej w międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym

T

T

T

T

3.1.2

Obecny status

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[ciąg znaków] + [data] Pole automatycznie wypełniane przez system. Możliwe warianty: AktywneZawieszone DD-MM-RRRR, Cofnięte DD-MM-RRRR, Wygasło DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.2.2

Ważność zezwolenia (o ile określono)

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.2.3

Ograniczenia kodowane

[ciąg znaków] Kod przydzielony przez Agencję

T

T

T

T

3.1.2.4

Ograniczenia niekodowane

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3

Dane archiwalne

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1.3.1

Oryginalne zezwolenie

Nagłówek (brak danych)

T

T

T

T

3.1.3.1.1

Data

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.3.1.2

Posiadacz zezwolenia

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków) Wybór z wcześniej określonego wykazu, możliwość dodania nowych organizacji

T

T

T

T

3.1.3.1.3

Oznaczenie referencyjne dokumentu zezwolenia

[ciąg znaków] (numer EIN)

T

T

T

T

3.1.3.1.4

Oznaczenia referencyjne certyfikatów krajowych (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3.1.5

Parametry, w przypadku których oceniono zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o decyzję Komisji 2009/965/WE

T

T

T

T

3.1.3.1.6

Uwagi

[ciąg znaków] (maks. 1 024 znaki)

O

O

O

O

3.1.3.X

Zmiana danych w zezwoleniu

Nagłówek (brak danych) (X to numer kolejny, zwiększający się o jednostkę, począwszy od 2, wraz z kolejnymi zmianami danych wprowadzanymi w zezwoleniu dla typu)

T

T

T

T

3.1.3.X.1

Typ zmiany danych

[ciąg znaków] Tekst z wcześniej określonego wykazu (zmiana danych, zawieszenie, ponowna aktywacja, cofnięcie)

T

T

T

T

3.1.3.X.2

Data

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.3.X.3

Posiadacz zezwolenia (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków) Wybór z wcześniej określonego wykazu, możliwość dodania nowych organizacji

T

T

T

T

3.1.3.X.4

Oznaczenie referencyjne dokumentu wprowadzającego zmiany danych w zezwoleniu

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3.X.5

Oznaczenia referencyjne certyfikatów krajowych (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3.X.6

Obowiązujące przepisy krajowe (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o decyzję Komisji 2009/965/WE

T

T

T

T

3.1.3.X.7

Uwagi

[ciąg znaków] (maks. 1 024 znaki)

O

O

O

O

3.X

Zezwolenie zarejestrowane

Nagłówek (brak danych) (X to numer kolejny zwiększający się o jednostkę, począwszy od 2, za każdym razem, gdy wydano zezwolenie dla danego typu (w tym zezwolenia zawieszone i cofnięte). Niniejsza sekcja zawiera te same pola co 3.1

T

T

T

T

4

Właściwości techniczne pojazdu

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.1

Ogólne właściwości techniczne

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.1.1

Liczba kabin maszynisty

[liczba] 0/1/2

T

T

T

T

4.1.2

Prędkość

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.1.2.1

Maksymalna prędkość konstrukcyjna

[liczba] km/h

T

T

T

T

4.1.2.2

Prędkość maksymalna pustego pojazdu

[liczba] km/h

N

N

T

N

4.1.3

Rozstaw kół zestawu kołowego

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.1.4

Warunki użytkowania dotyczące zestawiania pociągu

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.1.5

Maksymalna liczba pociągów zespołowych lub lokomotyw sprzężonych razem w ramach eksploatacji wielokrotnej

[liczba]

T

N

N

N

4.1.6

Liczba elementów w zestawie spiętych wagonów towarowych (jedynie w odniesieniu do podkategorii „zestaw spiętych wagonów towarowych”)

[liczba]

N

N

T

N

4.1.7

Oznaczenia literowe

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (zgodnie z załącznikiem P do TSI „Ruch kolejowy”)

N

N

T

N

4.1.8

Typ spełnia wymogi niezbędne do celów ważności zezwolenia dla pojazdu wydanego przez jedno państwo członkowskie w innych państwach członkowskich

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.1.9

Ładunki niebezpieczne, do przewozu których pojazd jest przystosowany (kod cysterny)

[ciąg znaków] Kod cysterny

N

N

T

N

4.1.10

Kategoria konstrukcji

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.2

Skrajnia kinematyczna pojazdu

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.2.1

Skrajnia kinematyczna pojazdu (skrajnia interoperacyjna)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwość wyboru więcej niż jednej opcji) (wykaz będzie się różnił w przypadku poszczególnych kategorii w zależności od stosownej TSI)

T

T

T

T

4.2.2

Skrajnia kinematyczna pojazdu (inne skrajnie poddane ocenie z wykorzystaniem metody kinematycznej)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwość wyboru więcej niż jednej opcji)

O

O

O

O

4.3

Warunki środowiskowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.3.1

Zakres temperatury

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwość wyboru więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.3.2

Zakres wysokości

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.3.3

Wystąpienia śniegu, oblodzenia i gradu

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.3.4

Podrywanie podsypki (dotyczy jedynie pojazdów o prędkości ≥ 190 km/h)

Punkt otwarty

PO

PO

N

N

4.4

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.4.1

Kategoria bezpieczeństwa przeciwpożarowego

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.5

Masa i obciążenia projektowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.5.1

Dopuszczalne obciążenie użytkowe w odniesieniu do poszczególnych kategorii linii

[liczba] t w odniesieniu do kategorii linii [ciąg znaków]

PO

PO

T

PO

4.5.2

Masa projektowa

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.5.2.1

Masa projektowa w stanie gotowości do eksploatacji

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.2.2

Masa projektowa przy normalnym obciążeniu użytkowym

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.2.3

Masa projektowa przy wyjątkowym obciążeniu użytkowym

[liczba] kg

T

T

N

T

4.5.3

Statyczny nacisk osi

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statyczny nacisk osi w stanie gotowości do eksploatacji

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.3.2

Statyczny nacisk osi przy normalnym obciążeniu użytkowym/maksymalnym obciążeniu użytkowym w przypadku wagonów towarowych

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.3.3

Statyczny nacisk osi przy wyjątkowym obciążeniu użytkowym

[liczba] kg

T

T

N

T

4.5.4

Quasi-statyczna siła prowadząca (jeżeli przekracza wartość graniczną określoną w TSI lub nieokreśloną w TSI)

[liczba] kN

T

T

N

T

4.6

Charakterystyka dynamiczna taboru

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.6.1

Niedobór przechyłki (maksymalne nieskompensowane przyspieszenie poprzeczne), w odniesieniu do którego pojazd został poddany ocenie

[liczba] mm

W przypadku pojazdów o dwóch rozstawach kół podaje się wartości w odniesieniu do każdego rozstawu

T

T

O

T

4.6.2

Pojazd wyposażony w system kompensacji niedoboru przechyłki („pojazd z wychylnym pudłem”)

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.6.3

Eksploatacyjne wartości graniczne zbieżności równoważnej (lub profilu koła zużytego), w odniesieniu do których pojazd został poddany badaniom

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.7

Hamowanie

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.1

Maksymalne przyspieszenie ujemne pociągu

[liczba] m/s2

T

N

N

T

4.7.2

Hamowanie służbowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.2.1

Skuteczność hamowania na torach o dużym nachyleniu przy normalnym obciążeniu użytkowym

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Przypadek referencyjny TSI

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.7.2.1.2

Prędkość (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] km/h

T

T

T

T

4.7.2.1.3

Nachylenie (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] ‰ (mm/m)

T

T

T

T

4.7.2.1.4

Odległość (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] km

T

T

T

T

4.7.2.1.5

Czas (jeżeli nie określono odległości) (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] min

T

T

T

T

4.7.3

Hamulec postojowy

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.3.1

Wszystkie pojazdy tego typu muszą być wyposażone w hamulec postojowy (hamulec postojowy obowiązkowy w przypadku pojazdów tego typu)

[wartość logiczna] T/N

N

N

T

T

4.7.3.2

Typ hamulca postojowego (jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.7.3.3

Maksymalne nachylenie toru, na którym jednostka jest unieruchomiona wyłącznie przy użyciu hamulca postojowego (jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)

[liczba] ‰ (mm/m)

T

T

T

T

4.7.4

Układy hamulcowe zainstalowane w pojeździe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.1

Hamulec wiroprądowy

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Hamulec wiroprądowy zainstalowany

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.1.2

Możliwość deaktywowania hamulca wiroprądowego (jedynie w przypadku gdy hamulec wiroprądowy jest zainstalowany)

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.2

Hamulec magnetyczny

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Hamulec magnetyczny zainstalowany

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.2.2

Możliwość deaktywowania hamulca magnetycznego (jedynie w przypadku gdy hamulec magnetyczny jest zainstalowany)

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.3

Hamulec odzyskowy (jedynie w przypadku pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej)

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Hamulec odzyskowy zainstalowany

[wartość logiczna] T/N

T

N

N

T

4.7.4.3.2

Możliwość deaktywowania hamulca odzyskowego (jedynie w przypadku gdy hamulec odzyskowy jest zainstalowany)

[wartość logiczna] T/N

T

N

N

T

4.8

Charakterystyka geometryczna

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.8.1

Długość pojazdu

[liczba] m

T

T

T

T

4.8.2

Minimalna eksploatacyjna średnica koła

[liczba] mm

T

T

T

T

4.8.3

Ograniczenia dotyczące przetaczania

[wartość logiczna] T/N

N

N

T

N

4.8.4

Minimalny dozwolony promień łuku poziomego

[liczba] m

T

T

T

T

4.8.5

Minimalny dozwolony promień łuku pionowego wypukłego

[liczba] m

O

O

O

O

4.8.6

Minimalny dozwolony promień łuku pionowego wklęsłego

[liczba] m

O

O

O

O

4.8.7

Wysokość platformy załadunkowej (w przypadku wagonów platform i wagonów do transportu kombinowanego)

[liczba] mm

N

N

T

N

4.8.8

Przystosowanie do przewozów promowych

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.9

Wyposażenie

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.9.1

Typ sprzęgu na końcach składu (ze wskazaniem sił rozciągających i ściskających)

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

T

T

4.9.2

Monitorowanie stanu łożysk osi (wykrywanie przegrzanych maźnic)

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

T

T

4.9.3

Smarowanie obrzeży kół

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.9.3.1

Zainstalowane urządzenie do smarowania obrzeży kół

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.9.3.2

Możliwość deaktywowania urządzenia do smarowania (jedynie w przypadku gdy urządzenie do smarowania obrzeży kół jest zainstalowane)

[wartość logiczna] T/N

T

N

N

T

4.10

Zasilanie

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.10.1

System zasilania

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

T

4.10.2

Moc maksymalna (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] kW dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

O

O

N

O

4.10.3

Maksymalny prąd znamionowy z sieci trakcyjnej (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania energią elektryczną, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] A przy napięciu [automatycznie wstawione napięcie]

T

T

N

T

4.10.4

Prąd maksymalny na każdy pantograf podczas postoju (należy określić w odniesieniu do każdego systemu prądu stałego (DC), do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] A przy napięciu [automatycznie wstawione napięcie]

T

T

N

T

4.10.5

Wysokość współdziałania pantografu z przewodami jezdnymi (mierzona od poziomu główki szyny) (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] od [m] do [m] (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

T

T

N

T

4.10.6

Ślizgacz pantografu (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[ciąg znaków] dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

Ze wstępnie określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

T

4.10.7

Liczba pantografów stykających się z siecią trakcyjną (ST) (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba]

T

T

N

T

4.10.8

Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma pantografami stykającymi się z ST (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd; należy określić w odniesieniu do eksploatacji jednokrotnej oraz, w stosownych przypadkach, wielokrotnej) (jedynie w przypadku gdy liczba uniesionych pantografów jest większa niż 1)

[liczba] [m]

T

T

N

T

4.10.9

Typ ST używany do badania charakterystyki odbioru prądu (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd) (jedynie w przypadku gdy liczba uniesionych pantografów jest większa niż 1)

[ciąg znaków] dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

Ze wstępnie określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

N

N

T

4.10.10

Materiał nakładek stykowych pantografu, w jaki pojazd może być wyposażony (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[ciąg znaków] dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

Ze wstępnie określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

T

4.10.11

Zainstalowane urządzenie do automatycznej regulacji wysokości pantografu (ADD) (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.10.12

Miernik poboru energii zgodny z TSI do celów rozliczeniowych zainstalowany na pokładzie

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.11

Właściwości związane z hałasem

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.11.1

Poziom hałasu podczas przejazdu (dB(A))

[liczba] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.2

Poziom hałasu podczas przejazdu był mierzony w warunkach referencyjnych

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.11.3

Poziom hałasu podczas postoju (dB(A))

[liczba] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.4

Poziom hałasu podczas ruszania (dB(A))

[liczba] (dB(A))

O

N

N

O

4.12

Właściwości związane z pasażerami

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.1

Ogólne właściwości związane z pasażerami

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.1.1

Liczba stałych miejsc do siedzenia

od [liczba] do [liczba]

O

O

N

N

4.12.1.2

Liczba toalet

[liczba]

O

O

N

N

4.12.1.3

Liczba miejsc do spania

od [liczba] do [liczba]

O

O

N

N

4.12.2

Właściwości związane z osobami o ograniczonej możliwości poruszania się

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.2.1

Liczba uprzywilejowanych miejsc do siedzenia

od [liczba] do [liczba]

T

T

N

N

4.12.2.2

Liczba miejsc dostosowanych do wózków inwalidzkich

od [liczba] do [liczba]

T

T

N

N

4.12.2.3

Liczba toalet dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

[liczba]

T

T

N

N

4.12.2.4

Liczba miejsc do spania dostępnych dla osób na wózkach inwalidzkich

od [liczba] do [liczba]

T

T

N

N

4.12.3

Wsiadanie i wysiadanie pasażerów

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.3.1

Wysokości peronów, do których przystosowany jest pojazd

[liczba] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

N

4.12.3.2

Opis wszelkiego rodzaju zintegrowanych urządzeń wspomagających wsiadanie (o ile występują)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

N

4.12.3.3

Opis wszelkiego rodzaju przenośnych urządzeń wspomagających wsiadanie, jeżeli uwzględniono je w projekcie pojazdu w celu spełnienia wymagań TSI „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

N

4.13

Pokładowe urządzenia sterownicze (jedynie w przypadku pojazdów z kabiną maszynisty)

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.13.1

Sygnalizacja

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.13.1.1

Wyposażenie ETCS na pokładzie i jego poziom

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.13.1.2

Wersja wzorca ETCS (x.y). Jeżeli wersja nie jest w pełni zgodna, należy ją podać w nawiasach

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.13.1.3

Wyposażenie pokładowe ETCS do celów odbioru informacji uaktualniających przez radio (radio infill) za pośrednictwem pętli lub GSM-R

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.1.4

Wdrożone krajowe zastosowania ETCS (NID_XUSER z pakietu 44)

[liczba] Z wcześniej określonego wykazu zgodnie z Wykazem zmiennych ETCS (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.1.5

Systemy ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania klasy B lub inne (system oraz, w stosownym przypadku, wersja)

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.1.6

Specjalne warunki stosowane na pokładzie w celu przełączania między różnymi systemami ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania.

[ciąg znaków] Z kombinacji systemów zainstalowanych na pokładzie („System XX”/„System YY”) (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.2

Łączność radiowa

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.13.2.1

Wyposażenie GSM-R na pokładzie i jego wersja (FRS i SRS)

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.13.2.2

Liczba zestawów telefonii komórkowej GSM-R w kabinie maszynisty do celów przesyłania danych

[liczba]: 0, 1, 2 lub 3

T

T

T

T

4.13.2.3

Zainstalowane systemy łączności radiowej klasy B lub inne (system oraz, w stosownym przypadku, wersja)

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.2.4

Specjalne warunki stosowane na pokładzie w celu przełączania między różnymi systemami łączności radiowej.

[ciąg znaków] Z kombinacji systemów zainstalowanych na pokładzie („System XX”/„System YY”) (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.14

Kompatybilność z systemami detekcji pociągów

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.14.1

Typy systemów detekcji pociągów, w odniesieniu do których pojazd został zaprojektowany i poddany ocenie

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.14.2

Szczególne właściwości pojazdu w zakresie zgodności z systemami detekcji pociągów

Nagłówek (brak danych)

T

T

T

T

4.14.2.1

Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi osiami

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.2

Minimalna odległość pomiędzy kolejnymi osiami

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.3

Odległość pomiędzy pierwszą i ostatnią osią

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.4

Maksymalna długość nawisu pojazdu

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.5

Minimalna szerokość obręczy koła

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.6

Minimalna średnica koła

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.7

Minimalna grubość obrzeża

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.8

Minimalna wysokość obrzeża

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.9

Maksymalna wysokość obrzeża

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.10

Minimalny nacisk osi

[liczba] t

T

T

T

T

4.14.2.11

Przestrzeń bez elementów metalowych i indukcyjnych pomiędzy kołami

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.14.2.12

Materiał kół jest ferromagnetykiem

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.14.2.13

Maksymalna wydajność piaskowania

[liczba] g na [liczba] s

T

N

N

T

4.14.2.14

Możliwość wyłączenia piaskowania

T/N

T

N

N

T

4.14.2.15

Masa metalu pojazdu

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.14.2.16

Maksymalna impedancja między przeciwległymi kołami zestawu kołowego

[liczba] Ω

T

T

T

T

4.14.2.17

Minimalna impedancja pojazdu (pomiędzy kołami i pantografem) (jedynie w przypadku pojazdów przystosowanych do zasilania prądem stałym (DC) 1 500 V lub 3 000 V)

[liczba] Ω przy częstotliwości [liczba] Hz (możliwa jest więcej niż jedna linia)

T

N

N

T

4.14.2.18

Zakłócenia elektromagnetyczne spowodowane przez prąd powrotny w szynach

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.14.2.19

Emisje elektromagnetyczne pociągu w odniesieniu do zgodności z systemami detekcji pociągów

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

Uwagi:

1.

W przypadku gdy w stosownej TSI określony jest jakiś parametr, wartość podana dla tego parametru jest wartością poddawaną ocenie w procedurze weryfikacji.

2.

Wcześniej określone wykazy są utrzymywane i aktualizowane przez Agencję zgodnie z obowiązującymi TSI, w tym TSI, które mogą być stosowane w okresie przejściowym.

3.

W przypadku parametrów określonych jako „punkt otwarty” nie wprowadza się danych do czasu, gdy „punkt otwarty” zostanie zamknięty w stosownej TSI.

4.

W przypadku parametrów określonych jako „opcjonalne” podanie danych podlega decyzji podmiotu składającego wniosek o zezwolenie dla typu.

5.

Pola 0.1–0.3 wypełnia Agencja.


ZAŁĄCZNIK III

STRUKTURA NUMERU TYPU

Każdy typ pojazdu otrzymuje numer składający się z 10 cyfr o następującej strukturze:

XX

XXX

XXXX

X

Kategoria

Rodzina

(platforma)

Numer kolejny

Cyfra kontrolna

Podkategoria

 

 

 

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

gdzie:

Pole 1 (cyfry 1 i 2) jest przydzielane stosownie do kategorii i podkategorii typu pojazdu zgodnie z następującą tabelą:

Kod

Kategoria

Podkategoria

11

Pojazdy trakcyjne

Lokomotywa

12

Zarezerwowany

13

Pasażerski pociąg zespołowy z własnym napędem (w tym szynobusy)

14

Zarezerwowany

15

Towarowy pociąg zespołowy z własnym napędem

16

Zarezerwowany

17

Lokomotywa manewrowa

18

Zarezerwowany

19

Inne (tramwaje, lekkie pojazdy szynowe itd.)

31

Ciągnione pojazdy pasażerskie

Wagon pasażerski (w tym wagony sypialne, restauracyjne itd.)

32

Zarezerwowany

33

Wagon pocztowy lub bagażowy

34

Zarezerwowany

35

Wagon do przewozu samochodów

36

Zarezerwowany

37

Pojazd służbowy (np. kuchnia)

38

Zarezerwowany

39

Stały zestaw spiętych wagonów

40

Zarezerwowany

41

Inne

42–49

Zarezerwowane

51

Wagony towarowe (ciągnione)

Wagon towarowy

52

Zarezerwowany

53

Stały zestaw spiętych wagonów towarowych

54–59

Zarezerwowane

71

Pojazdy specjalne

Pojazd specjalny z własnym napędem

72

Zarezerwowany

73

Pojazd specjalny ciągniony

74–79

Zarezerwowane

Pole 2 (cyfry od 3 do 5) jest przydzielane stosownie do rodziny, do której należy dany typ pojazdu. W przypadku nowych rodzin (tj. rodzin niezarejestrowanych jeszcze w ERATV) numer ten jest zwiększany o jednostkę za każdym razem, gdy do Agencji wpływa wniosek o zarejestrowanie typu pojazdu należącego do nowej rodziny.

Pole 3 (cyfry od 6 do 9) to numer kolejny zwiększany o jednostkę za każdym razem, gdy do Agencji wpływa wniosek o zarejestrowanie typu pojazdu należącego do danej rodziny.

Pole 4 (cyfra 10) to cyfra kontrolna wyznaczana w następujący sposób (algorytm Luhna lub moduł 10):

w przypadku cyfr na miejscach parzystych numeru podstawowego (pola od 1 do 9, licząc od prawej strony) przyjmuje się ich wartość dziesiętną,

cyfry na miejscach nieparzystych numeru podstawowego (licząc od prawej strony) mnoży się przez 2,

następnie oblicza się sumę cyfr na miejscach parzystych i wszystkich cyfr stanowiących iloczyny cząstkowe otrzymane z miejsc nieparzystych,

bierze się cyfrę jednostek tak otrzymanej sumy,

cyfrę kontrolną stanowi cyfra, która dodana do cyfry jednostek daje sumę 10; jeżeli cyfrą jednostek będzie zero, wówczas cyfrą kontrolną również będzie zero.

Przykłady wyznaczania cyfry kontrolnej:

1 –

Niech numerem podstawowym będzie

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Mnożnik

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 2.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 8, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer rejestracyjny 33 844 7961 - 8.

2 –

Niech numerem podstawowym będzie

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Mnożnik

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 0.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 0, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer rejestracyjny 31 513 3204 - 0.

Jeżeli certyfikat badania typu lub certyfikat badania projektu uwzględnia więcej niż jedną wersję typu pojazdu, każdą z tych wersji należy oznaczyć za pomocą kolejnego numeru trzycyfrowego.


Top