Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Komisjoni rakendusotsus, 4. oktoober 2011 , lubatud raudteeveeremitüüpide Euroopa registri kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 6974 all) EMPs kohaldatav tekst
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/32


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

4. oktoober 2011,

lubatud raudteeveeremitüüpide Euroopa registri kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 6974 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/665/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 34 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Raudteeagentuur (agentuur) peaks direktiivi 2008/57/EÜ artikli 34 lõike 1 kohaselt looma liikmesriikides Euroopa Liidu raudteevõrgustikus kasutuselevõtu loa saanud veeremitüüpide registri ja seda haldama.

(2)

Mõningate olemasolevate veeremiüksuste korral ei ole võimalik kindlaks teha vastavust veeremitüübile, millele on antud kasutuselevõtu luba direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 alusel. Võimalus kaasata kõigi kasutusel olevate veeremiüksuste tehnilised karakteristikud ühte registrisse võib siiski olla raudteesektorile kasulik.

(3)

Direktiivi 2008/57/EÜ artikli 33 lõike 2 punktis e esitatud piirangud veeremi kasutamisele on üldjuhul seotud konkreetse koodiga. Kõnealused piirangukoodid tuleks ühtlustada. Riiklike piirangukoodide kasutamist tuleks kitsendada nendele piirangutele, mis väljendavad liikmesriigi olemasoleva raudteesüsteemi eriomadusi ja mida vähese tõenäosusega kasutatakse muudes liikmesriikides sama tähendusega. Agentuur peaks hoidma ühtlustatud piirangukoodide ja riiklike koodide loendi ajakohasena ning avaldama need oma veebisaidil.

(4)

Direktiivi 2008/57/EÜ artikli 34 lõike 3 kohaselt peaksid riiklikud ohutusasutused liikmesriigis veeremitüübile loa andmisel, selles muudatuste tegemisel, loa kehtivuse peatamisel või tühistamisel teavitama sellest agentuuri, et viimane saaks registrit ajakohastada. Register peaks sisaldama kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikliga 26 kasutusloa saanud veeremitüüpe. Seega peaksid riiklikud ohutusasutused agentuuri teavitamisel märkima, milliseid kõnealuse tüübi parameetreid teatavaks tehtud riiklike eeskirjade kohaselt kontrolliti. Kõnealune märge tuleks teha kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 27 lõikes 4 viidatud võrdlusdokumendiga.

(5)

Euroopa Raudteeagentuur esitas komisjonile oma soovituse ERA/REC/07-2010/INT 20. detsembril 2010.

(6)

Käeoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu

Selle otsusega kehtestatakse direktiivi 2008/57/EÜ artiklis 34 viidatud lubatud veeremitüüpide Euroopa registri kirjeldus.

Artikkel 2

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registri kirjeldus

1.   Agentuur töötab lubatud veeremitüüpide Euroopa registri välja, käitab ja hooldab seda I ja II lisas esitatud kirjelduse alusel.

2.   Lubatud veeremitüüpide Euroopa register sisaldab andmeid liikmesriikides direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 kohaselt lubatud veeremitüüpide kohta.

3.   Liikmesriigis enne 19. juulit 2010 lubatud veeremitüüpe, mille alusel on direktiivi 2008/57/EÜ artiklite 22 või 24 kohaselt pärast 19. juulit 2010 ühes või enamas liikmesriigis saanud kasutusloa üks või enam veeremit, käsitletakse direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 sätete alla kuuluvatena ning need registreeritakse lubatud veeremitüüpide Euroopa registris. Sel juhul võivad registrisse kantavad andmed piirduda parameetritega, mida on tüübi kasutusloa andmise menetluse käigus kontrollitud.

4.   Vabatahtlikult registreeritavad veeremitüübid on sätestatud I lisa jaotises 1.

5.   Iga veeremitüübi saadud number koosneb III lisas sätestatud osadest.

6.   Register võetakse kasutusele 31. detsembriks 2012. Selle ajani avaldab agentuur kasutusloa saanud veeremitüüpe käsitleva teabe oma veebisaidil.

Artikkel 3

Riiklike ohutusasutuste saadetav teave

1.   Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikud ohutusasutused esitavad teabe enda väljastatud veeremitüübi kasutuslubade kohta, nagu on sätestatud II lisas.

2.   Riiklikud ohutusasutused esitavad käesoleva artikli lõikes 1 viidatud teabe kooskõlas I lisa jaotises 5.2 sätestatud eeskirjadega.

3.   Riiklik ohutusasutus esitab teabe, kasutades veebipõhist elektroonilist tüüpvormi, mille asjakohased väljad on täidetud.

4.   Riiklikud ohutusasutused esitavad teabe veeremitüüpide kasutuslubade kohta, mille nad on väljastanud pärast 19. juulit 2010 ja enne käesoleva otsuse jõustumist, mitte hiljem kui neli kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 4

Piirangukoodid

1.   Ühtlustatud piirangukoode kohaldatakse kõigis liikmesriikides.

Agentuur ajakohastab kogu Euroopa Liidu raudteesüsteemi ühtlustatud piirangukoodide loendit ja avaldab selle oma veebisaidil.

Kui riiklik ohutusasutus on seisukohal, et ühtlustatud piirangukoodide loendisse tuleb lisada uus kood, siis esitab ta agentuurile taotluse kõnealuse uue koodi lisamise hindamiseks.

Agentuur hindab taotlust, konsulteerides teiste riiklike ohutusasutustega. Kui see on asjakohane, siis lisab agentuur uue piirangukoodi loendisse. Enne muudetud loendi avaldamist edastab agentuur selle komisjonile koos muudatuse taotluse ja selle hindamisega.

Komisjon teavitab liikmesriike direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 alusel loodud komitee kaudu.

2.   Agentuur ajakohastab riiklike piirangukoodide loendit. Riiklike piirangukoodide kasutamine piirdub nende piirangutega, mis väljendavad liikmesriigi olemasoleva raudteesüsteemi eriomadusi ja mida vähese tõenäosusega kasutatakse muudes liikmesriikides sama tähendusega.

Nende piirangutüüpide korral, millele ei ole lõikes 1 nimetatud loendis viidatud, esitavad riiklikud ohutusasutused agentuurile taotluse uue piirangukoodi lisamiseks riiklike piirangukoodide loendisse. Agentuur hindab taotlust, konsulteerides teiste riiklike ohutusasutustega. Kui see on asjakohane, siis lisab agentuur uue piirangukoodi loendisse. Enne muudetud loendi avaldamist edastab agentuur selle komisjonile koos muudatuse taotluse ja selle hindamisega.

Komisjon teavitab liikmesriike direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 alusel asutatud komitee kaudu.

3.   Riikidevahelise ohutusasutuste piirangukoodi käsitletakse riikliku piirangukoodina.

4.   Ilma koodita piirangud on lubatud ainult juhul, kui tulenevalt nende eriomadustest on ebatõenäoline nende kohaldamine mitut liiki veeremiüksustele.

Artikkel 5

Lõppsätted

1.   Agentuur avaldab lubatud veeremitüüpide Euroopa registri kohaldamise suunised ja ajakohastab neid. Lisaks muule teabele on kõnealustes suunistes iga parameetri kohta viide koostalitlusvõime tehniliste kirjelduste (KTK) klauslitele, kus on sätestatud kõnealuse parameetri nõuded.

2.   Agentuur esitab komisjonile soovituse enne 19. juulit 2010 kasutusloa saanud veeremitüüpide võimaliku registrisse lisamise kohta ning saadud kogemuste alusel käesoleva otsuse võimaliku muutmise kohta käesoleva otsuse jõustumisest hiljemalt kaheksateistkümne kuu möödumisel.

Artikkel 6

Kohaldamiskuupäev

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 15. aprillist 2012.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud Euroopa Raudteeagentuurile ja liikmesriikidele.

Brüssel, 4. oktoober 2011

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.


I LISA

LUBATUD VEEREMITÜÜPIDE EUROOPA REGISTRI KIRJELDUS

1.   VABATAHTLIKULT REGISTREERITAVAD VEEREMITÜÜBID

Enne 19. juulit 2010 kasutusloa saanud veeremitüübid, mille alusel ei ole uued veeremiüksused pärast 19. juulit 2010 kasutusluba saanud, võib lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse vabatahtlikult registreerida.

Lisaks sellele võib vabatahtlikult registreerida järgmised veeremitüübid:

enne 19. juulit 2010 kasutuselevõtu loa saanud veeremiüksused, millele on antud direktiivi 2008/57/EÜ artikli 23 või 25 alusel täiendav kasutuselevõtu luba;

enne 19. juulit 2010 kasutuselevõtu loa saanud veeremiüksused, millele on pärast ümberehitamist või uuendamist antud uus kasutuselevõtu luba;

kolmandatest riikidest pärit veeremiüksused, mis on saanud ELi territooriumil loa 1999. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF), eriti selle liidete F ja G alusel, või

kolmandatest riikidest pärit veeremiüksused, mis on saanud loa direktiivi 2008/57/EÜ artikli 21 lõike 11 alusel.

Kõnealusel neljal vabatahtliku registreerimise juhul võivad registrisse kantavad andmed olla piiratud parameetritega, mida on loa andmise menetluse käigus kontrollitud.

Ajutisi lubasid, näiteks katsetamise ja katsekäitamise lubasid, lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse ei kanta.

2.   FUNKTSIONAALNE ÜLESEHITUS

2.1.   Lubatud veeremitüüpide euroopa registri haldamine

Agentuur korraldab ja haldab lubatud veeremitüüpide Euroopa registrit. Agentuur loob riiklike ohutusasutuste taotluste korral kasutajakontod ja annab juurdepääsuõigused kooskõlas käesoleva kirjeldusega.

2.2.   Lubatud veeremitüüpide euroopa registri aadress

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registrist saab veebipõhine rakendus. Selle aadress avaldatakse agentuuri veebisaidil.

2.3.   Kasutajad ja kasutajate juurdepääsuõigused

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registri kasutajad on loetletud allpool.

Kasutaja

Juurdepääsuõigused

Sisselogimine, kasutajakontod

Mis tahes liikmesriigi riiklik ohutusasutus

Kõnealuse liikmesriigiga seotud andmete esitamine agentuurile kinnitamiseks

Andmete(sh andmete, mille kinnitamine on ootel) piiramatu vaatamine

Kasutajanime ja parooli abil sisselogimine

Funktsionaalseid või anonüümseid kontosid ei tehta kättesaadavaks. Kui riiklik ohutusasutus seda taotleb, siis võidakse luua mitu kontot.

Agentuur

Käesolevale kirjeldusele vastavuse kinnitamine ning riikliku ohutusasutuse esitatud andmete avaldamine

Andmete (sh andmete, mille kinnitamine on ootel) piiramatu vaatamine

Kasutajanime ja parooli abil sisselogimine

Üldsus

Kinnitatud andmete vaatamine

Ei kohaldata

2.4.   Liides väliste süsteemidega

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registris registreeritud (s.o kinnitatud ja avalikkusele kättesaadavaks tehtud) mis tahes veeremitüüpi saab vaadata hüperlingi kaudu. Kõnealuseid hüperlinke saavad kasutada välised rakendused.

Pööratakse tähelepanu võimalikele seostele lubatud veeremitüüpide Euroopa registri ja Euroopa keskse virtuaalse raudteeveeremi registri (1) vahel.

2.5.   Seosed muude registrite ja andmebaasidega

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registri väljatöötamisel võtab agentuur täielikult arvesse liideseid, sh kooskõlastatud üleminekuperioode, järgmiste registrite ja andmebaasidega:

riiklikud raudteeveeremi registrid (2) ja Euroopa keskne virtuaalne raudteeveeremi register: Euroopa keskse virtuaalse raudteeveeremi registri veeremitüübi andmevorming peab vastama üks ühele lubatud veeremitüüpide Euroopa registris määratud tüüpidele ja kui see on asjakohane, siis ka tüübi versioonidele;

infrastruktuuriregister: (3) parameetrite loendid ning infrastruktuuriregistri ja lubatud veeremitüüpide Euroopa registri andmevorming peavad üksteisele vastama, sh infrastruktuuriregistri ja lubatud veeremitüüpide Euroopa registri kirjelduste mis tahes uuendused või muudatused;

riiklike eeskirjade võrdlusdokument (direktiivi 2008/57/EÜ artikkel 27): kui võrdlusdokument on kättesaadav, siis peab nende parameetrite loend, mille vastavust lubatud veeremitüüpide Euroopa registris viidatud riiklikele eeskirjadele hinnatakse, vastama üks ühele nende parameetrite loendile, millele on viidatud võrdlusdokumendis. Lubatud veeremitüüpide Euroopa register ei tohi võimaldada viitamist ühelegi parameetrile, mida ei ole võrdlusdokumenti kantud.

2.6.   Kättesaadavus

Reeglina on lubatud veeremitüüpide Euroopa register kättesaadav ööpäevaringselt seitse päeva nädalas ja 365 päeva aastas ning süsteemi kättesaadavuse eesmärk on 98 %. Kui siiski tekib tõrge väljaspool agentuuri tavatööaega, tegeletakse teenuse taastamisega tõrke esinemise päevale järgneval agentuuri tööpäeval. Süsteemi kättesaadavuse piiramine hoolduse ajal on minimaalne.

2.7.   Turvalisus

Agentuuri loodud kasutajakontosid ja paroole ei tohi mis tahes kolmandale isikule avaldada ning neid tuleb kasutada ainult kooskõlas käesoleva kirjeldusega.

3.   TEHNILINE ÜLESEHITUS

3.1.   Süsteemi ülesehitus

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registrist saab veebipõhine rakendus, mida korraldab ja haldab agentuur.

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse on võimalik talletada täielikku teavet 35 000 veeremitüübi kohta.

Kasutajad saavad nimetatud registriga ühenduse luua tavapärase Interneti-ühenduse abil.

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registri ülesehitus on esitatud järgmisel joonisel.

Image

3.2.   Süsteeminõuded

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registriga ühenduse loomiseks on vajalik Interneti-brauser ja juurdepääs Internetile.

4.   TÖÖREŽIIM

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registril on järgmised töörežiimid:

tavarežiim: tavalise töörežiimi kasutamisel on saadaval kõik funktsioonid;

hooldusrežiim: hooldusrežiimis ei pruugi register kasutajatele kättesaadav olla.

5.   ANDMETE SISESTAMISE JA VAATAMISE EESKIRJAD

5.1.   Üldpõhimõtted

Iga riiklik ohutusasutus esitab teabe, mis käsitleb tema väljastatud veeremitüübi lubasid.

Lubatud veeremitüüpide Euroopa register sisaldab veebipõhist vahendit riiklike ohutusasutuste ja agentuuri vahel teabe vahetamiseks. Kõnealune vahend võimaldab järgmise teabe vahetamist:

1)

riikliku ohutusasutuse poolt agentuurile registri jaoks esitatud andmed, sealhulgas

a)

uue veeremitüübi loa väljastamisega seotud andmed (sel juhul esitab riiklik ohutusasutus II lisas sätestatud kogu andmekogumi);

b)

andmed, mis on seotud varem lubatud veeremitüüpide Euroopa registris registreeritud veeremitüübile loa väljastamisega (sel juhul esitab riiklik ohutusasutus ainult loa endaga seotud andmed, s.o II lisa jaotises 3 esitatud väljad);

c)

olemasoleva loa muutmisega seotud andmed (sel juhul esitab riiklik ohutusasutus ainult andmed muudetavate väljade kohta; see ei tohi hõlmata veeremi karakteristikutega seotud andmete muutmist);

d)

andmed seoses olemasoleva loa peatamisega (sel juhul esitab riiklik ohutusasutus ainult teabe peatamise kuupäeva kohta);

e)

olemasoleva loa taasaktiveerimisega seotud andmed (sel juhul esitab riiklik ohutusasutus ainult andmed nende väljade kohta, mida tuleb muuta), mille korral eristatakse

taasaktiveerimist andmeid muutmata;

taasaktiveerimist andmete muutmisega (need andmed ei tohi olla seotud veeremi karakteristikutega);

f)

loa tühistamisega seotud andmed;

g)

vea parandamisega seotud andmed;

2)

riiklikule ohutusasutusele saadetud agentuuri taotlused andmete selgitamise ja/või parandamise kohta;

3)

agentuuri esitatud selgituste ja/või paranduste taotlustele saadetavad riikliku ohutusasutuse vastused.

Riiklik ohutusasutus esitab registri ajakohastamise andmed elektrooniliselt veebipõhise rakenduse abil ning kasutades veebipõhist elektroonilist tüüpvormi, kus on täidetud II lisas esitatud asjakohased väljad.

Agentuur kontrollib riikliku ohutusasutuse esitatud andmete vastavust käesolevale kirjeldusele, et need kas kinnitada või nende kohta selgitust paluda.

Kui agentuur on seisukohal, et riikliku ohutusasutuse esitatud andmed ei ole käesoleva kirjeldusega kooskõlas, siis saadab agentuur riiklikule ohutusasutusele esitatud andmete parandamise või selgitamise taotluse.

Iga veeremitüübi andmete ajakohastamise korral loob süsteem kinnitava teate, mis saadetakse e-posti teel andmed esitanud riikliku ohutusasutusega seotud kasutajatele, kõigi nende liikmesriikide riiklikele ohutusasutustele, kus see tüübiluba kasutusel on, ja agentuurile.

5.2.   Andmete esitamine riiliku ohutusasutuse poolt

5.2.1.   Uuele veeremitüübile loa väljastamine

Riiklik ohutusasutus teavitab agentuuri mis tahes uue veeremitüübi loa väljastamisest 20 tööpäeva jooksul alates loa väljastamisest.

Agentuur kontrollib riikliku ohutusasutuse esitatud teavet ning 20 tööpäeva jooksul alates teabe laekumisest kas kinnitab selle ja määrab veeremitüübile III lisas esitatud numbri või esitab andmete parandamise või selgitamise taotluse. Selleks et vältida veeremitüüpide soovimatut korduvat sisestamist lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse, kontrollib agentuur registri andmete alusel, kas mõni teine liikmesriik on selle tüübi juba varem registreerinud.

Pärast riikliku ohutusasutuse väljastatud teabe kinnitamist määrab agentuur uuele veeremitüübile numbri. Veeremitüübile numbri määramise eeskirjad on esitatud III lisas.

5.2.2.   Lubatud veeremitüüpide Euroopa registris varem registreeritud veeremitüübile loa väljastamine

Riiklik ohutusasutus teavitab agentuuri mis tahes veeremitüübi loast, mis on lubatud veeremitüüpide Euroopa registris juba registreeritud (näiteks muu liikmesriigi tüübiluba), 20 tööpäeva jooksul kõnealuse loa väljastamisest.

Agentuur kontrollib riikliku ohutusasutuse esitatud teavet ning kümne tööpäeva jooksul kõnealuse teabe laekumisest kas kinnitab selle või esitab selle parandamise või selgitamise taotluse.

Pärast riikliku ohutusasutuse esitatud teabe kinnitamist täiendab agentuur kõnealuse veeremitüübiga seotud andmeid kõnealuse loa väljastanud liikmesriigi riikliku ohutusasutuse luba käsitlevate andmetega.

5.2.3.   Olemasoleva loa muutmine

Riiklik ohutusasutus teavitab agentuuri olemasoleva veeremitüübi loa mis tahes muutmisest 20 tööpäeva jooksul kõnealuse loa muudatuse väljastamisest.

Agentuur kontrollib riikliku ohutusasutuse esitatud teavet ning kümne tööpäeva jooksul kõnealuse teabe laekumisest kas kinnitab selle või esitab selle parandamise või selgitamise taotluse. Eelkõige kontrollib agentuur, et taotletud muudatused ka tegelikult hõlmavad olemasoleva tüübiloa muutmist (näiteks loa tingimuste muutmist, tüübihindamistõendi muudatusi), mitte uut veeremitüüpi.

Pärast riikliku ohutusasutuse esitatud teabe kinnitamist avaldab agentuur kõnealuse teabe.

5.2.4.   Peatamine

Riiklik ohutusasutus teavitab agentuuri olemasoleva veeremitüübi loa mis tahes peatamisest viie tööpäeva jooksul kõnealuse loa peatamisest.

Agentuur kontrollib riikliku ohutusasutuse esitatud teavet ning viie tööpäeva jooksul kõnealuse teabe laekumisest kas kinnitab selle või esitab selle parandamise või selgitamise taotluse.

5.2.5.   Muudatusteta taasaktiveerimine

Riiklik ohutusasutus teavitab agentuuri varem peatatud veeremitüübi loa taasaktiveerimisest 20 tööpäeva jooksul kõnealuse loa taasaktiveerimisest. Riiklik ohutusasutus kinnitab, et algne luba taasaktiveeritakse ilma muudatusteta.

Agentuur kontrollib riikliku ohutusasutuse esitatud teavet ning kümne tööpäeva jooksul kõnealuse teabe laekumisest kas kinnitab selle või esitab selle parandamise või selgitamise taotluse.

5.2.6.   Muudatustega taasaktiveerimine

Riiklik ohutusasutus teavitab agentuuri varem peatatud veeremitüübi loa taasaktiveerimisest 20 tööpäeva jooksul kõnealuse loa taasaktiveerimisest. Riiklik ohutusasutus märgib, et taasaktiveerimisega kaasneb algse loa muudatus. Riiklik ohutusasutus esitab teabe kõnealuse muudatuse kohta.

Kehtivad eespool punktis 5.2.3 loa muutmise kohta esitatud toimingud.

5.2.7.   Tühistamine

Riiklik ohutusasutus teavitab agentuuri olemasoleva veeremitüübi loa mis tahes tühistamisest viie tööpäeva jooksul kõnealuse loa tühistamisest.

Agentuur kontrollib riikliku ohutusasutuse esitatud teavet ning viie tööpäeva jooksul kõnealuse teabe laekumisest kas kinnitab selle või esitab selle parandamise või selgitamise taotluse.

Juhul kui loal on kehtivusaeg, muudab IT-süsteem asjaomase riikliku ohutusasutuse esitatud kehtivusaja kohaselt automaatselt loa oleku aegunuks.

5.2.8.   Loa muutmine, millega võib kaasneda registreeritud veeremitüübi muutmine

Enne kui riiklik ohutusasutus taotleb sellise loa muutmist, millega võib kaasneda juba registreeritud veeremitüübi muutmine, teeb ta koostööd nende riiklike ohutusasutustega, kes on asjaomasele registreeritud veeremitüübile loa andnud ja eelkõige ametiasutusega, kes registreeris asjaomase veeremitüübi lubatud veeremitüüpide Euroopa registris.

5.3.   Andmete sisestamine või muutmine agentuuri poolt

Üldjuhul agentuur registrisse uusi andmeid ei kanna. Andmed esitavad riiklikud ohutusasutused ja agentuuri osa piirdub ainult andmete kinnitamise ja avaldamisega.

Erandjuhtudel, näiteks kui tavapärast menetlust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik järgida, võib agentuur riikliku ohutusasutuse taotluse alusel lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse andmeid sisestada või neid seal muuta. Sel juhul kinnitab riiklik ohutusasutus, kes andmete sisestamist või muutmist taotles, agentuuri sisestatud või muudetud andmed ning agentuur peab menetluse kohta nõuetekohaselt aruandlust. Kehtivad punktis 5.2 nimetatud lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse andmete sisestamise ajavahemikud.

5.4.   Andmete avaldamine agentuuri poolt

Agentuur muudab kinnitatud andmed avalikkusele kättesaadavaks.

5.5.   Viga esitatud andmetes

Lubatud veeremitüüpide Euroopa register võimaldab salvestatud andmetes vigade parandamist. Kui viga on parandatud, siis märgib register ära vea parandamise kuupäeva.

5.6.   Võimalikud otsingud ja aruanded

Lubatud veeremitüüpide Euroopa register võimaldab järgmiste aruannete esitamist:

1)

riiklikule ohutusasutusele ja agentuurile:

II lisas viidatud teave, mille on esitanud mis tahes riiklik ohutusasutus ja mida agentuur ei ole kinnitanud ning mis käsitleb mis tahes veeremitüüpi, mille luba kehtib, on peatatud või tühistatud (sh aegunud load), kui kõnealust teavet varasemates registriandmetes säilitatakse;

üldsusele kättesaadavad mis tahes aruanded;

2)

üldsusele:

II lisas viidatud teave, mille on esitanud mis tahes riiklik ohutusasutus ja mille agentuur on kinnitanud ning mis käsitleb mis tahes veeremitüüpi, mille luba kehtib, on peatatud või tühistatud (sh aegunud load), kui kõnealust teavet varasemates registriandmetes säilitatakse.

Lubatud veeremitüüpide Euroopa register võimaldab üldsusel teha otsinguid vähemalt järgmiste kriteeriumide ja nende mis tahes kombinatsiooni alusel:

tüübikood;

tüübinimi või selle osa;

tootja nimi või selle osa;

veeremi kategooria/alamkategooria;

koostalitlusvõime tehniline kirjeldus (KTK) / tehnilised kirjeldused, millele tüüp vastab;

liikmesriik või liikmesriikide kombinatsioon, kus veeremitüüp on lubatud;

loa seisund;

mis tahes tehnilised karakteristikud.

Kui see on asjakohane, siis võimaldavad otsingukriteeriumid määrata tehniliste karakteristikute vahemiku.

5.7.   Varasemad registriandmed

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registris säilitatakse täielikke varasemaid registriandmeid kõigi registreeritud veeremitüübiga seotud muudatuste kohta (sh vigade parandused, selgituste ja vastuste taotlused) kümne aasta jooksul alates loa tühistamist kõigis liikmesriikides ning kümne aasta jooksul alates mis tahes riiklikus raudteeveeremi registris viimase seda tüüpi veeremi registreeringu tühistamist olenevalt sellest, kumb toimub hiljem.

5.8.   Automaatne muudatustest teavitamine

Pärast veeremitüübi loa muutmist, peatamist, taasaktiveerimist või tühistamist saadab IT-süsteem kõigile nende liikmesriikide riiklikele ohutusasutustele, kus kõnealused veeremitüübid on lubatud, automaatse e-kirja, mis annab muudatusest teada.

Kui loal on kehtivusaeg, siis saadab IT-süsteem asjaomasele riiklikule ohutusasutusele kolm kuud enne aegumiskuupäeva automaatse e-kirja, mis annab lähenevast aegumiskuupäevast teada.

6.   SÕNASTIK

Termin või lühend

Määratlus

Veerem

Raudteeveerem, nagu on määratletud direktiivi 2008/57/EÜ artikli 2 punktis c

Tüüp

Veeremitüüp, nagu on määratletud direktiivi 2008/57/EÜ artikli 2 punktis w. Tüüp peab kirjeldama üksust, millele on tehtud vastavushindamine ja mille kohta on väljastatud luba. Kõnealune üksus võib olla üksainus veeremiühik, veeremiüksuste rivi või rongikoosseis.

Versioon

Tüübi versioon, mida on kirjeldatud tüübihindamistõendis

Tootja

Mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes toodab veeremit või laseb veeremi projekteerida või toota ning turustab kõnealust veeremit oma nime või kaubamärgi all. Tootja märkimine lubatud veeremitüüpide Euroopa registris on ainult viiteks; seda tehakse intellektuaalomandi õigusi, lepingulisi kohustusi või tsiviilvastutust piiramata.

Loa omanik

Üksus, kes esitas veeremitüübi loa taotluse ning sai kõnealuse loa.

Piirang

Veeremitüübi loas esitatud mis tahes tingimus või piirang, mida kohaldatakse kõnealusele tüübile vastava mis tahes veeremi kasutuselevõtule või kasutamisele. Piirangud ei hõlma tehnilisi karakteristikuid, mis on esitatud II lisa jaotises 4 („Parameetrite loend ja vorming”).

Loa muutmine

Riikliku ohutusasutuse otsus, mille kohaselt kõnealuse riikliku ohutusasutuse poolt varem veeremitüübile väljastatud loa teatud tingimusi tuleb muuta. Loa muutmine võib hõlmata (aga mitte ainult) piiranguid, kehtivusaja muutmist, loa uuendamist pärast eeskirjade muutmist.

Loa peatamine

Riikliku ohutusasutuse tehtud otsus, mille kohaselt veeremitüübi luba ajutiselt ei kehti ning kuni peatamise aluseks olnud põhjuseid ei ole analüüsitud, ei tohi ühelegi veeremile anda kasutuselevõtu luba selle veeremi kõnealusele tüübile vastavuse alusel. Veeremitüübi loa peatamist ei kohaldata juba kasutusel olevatele veeremiüksustele.

Loa taasaktiveerimine

Riikliku ohutusasutuse otsus, mille kohaselt asutuse varem kehtestatud loa peatamist enam ei kohaldata.

Loa tühistamine

Riikliku ohutusasutuse tehtud otsus, mille kohaselt veeremitüübi luba enam ei kehti ning ühelegi veeremile ei tohi anda kasutuselevõtu luba selle veeremi kõnealusele tüübile vastavuse alusel. Veeremitüübi loa tühistamist ei kohaldata juba kasutusel olevatele veeremiüksustele.

Viga

Edastatud või avaldatud andmed, mis ei vasta kõnealusele veeremitüübi loale. Loa muutmine ei kuulu selle määratluse alla.


(1)  Nagu on sätestatud komisjoni 9. novembri 2007. aasta otsuses 2007/756/EÜ, millega võetakse vastu direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ artikli 14 lõigetega 4 ja 5 ettenähtud riikliku raudteeveeremi registri ühised tehnilised kirjeldused (ELT L 305, 23.11.2007, lk 30).

(2)  Nagu on sätestatud otsuses 2007/756/EÜ.

(3)  Nagu on sätestatud komisjoni 15. septembri 2011. aasta rakendusotsuses, raudteeinfrastruktuuri registri ühiste tehniliste kirjelduste kohta (ELT L 256, 1.10.2011, lk 1).


II LISA

REGISTREERITAVAD ANDMED JA VORMING

Lubatud veeremitüüpide Euroopa register sisaldab iga lubatud veeremitüübi kohta järgmisi andmeid:

tüübi määratlus;

tootja;

vastavus koostalitlusvõime tehnilistele kirjeldustele;

eri liikmesriikides antud load, sh üldine teave nende lubade kohta, nende oleku kohta (kehtiv, peatatud, tühistatud), nende parameetrite loend, mille vastavust riiklikele eeskirjadele on kontrollitud;

tehnilised karakteristikud.

Iga veeremitüübi kohta lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse registreeritavad andmed ja nende vorming on esitatud allpool. Registreeritavad andmed olenevad veeremi kategooriast, nagu on viidatud allpool.

Tehniliste karakteristikutega seotud parameetrite kohta esitatud väärtused vastavad tüübihindamistõendiga kaasas olevatele tehnilistele dokumentidele.

Juhul kui parameetrite võimalikud väärtused on piiratud eelnevalt määratud loendiga, siis haldab ja ajakohastab kõnealuseid loendeid agentuur.

Nende veeremitüüpide korral, mis kõigile kehtivatele asjakohastele koostalitlusvõime tehnilistele kirjeldustele ei vasta, võib tüübiloa väljastanud riiklik ohutusasutus piirata jaotises 4 allpool viidatud tehniliste karakteristikute kohta esitatavat teavet nende parameetritega, mida on kohaldatavate eeskirjadega kooskõlas kontrollitud.

Parameeter

Andmevorming

Veeremikategooriatele kohaldatavus (jah, ei, valikuline, avatud punkt)

1.

Veoüksused

2.

Reisivagunid

3.

Kaubavagunid

4.

Eriveerem

0

Tüübi kindlaksmääramine

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

0.1

TÜÜBI TUNNUS

[number] XX-XXX-XXXX-X (III lisa kohaselt)

JAH

JAH

JAH

JAH

0.2

Kõnealuse tüübi alla kuuluvad versioonid

[number] XXX + [märgijada] (III lisa kohaselt)

JAH

JAH

JAH

JAH

0.3

Lubatud veeremitüüpide Euroopa registrisse kandmise kuupäev

[kuupäev] PP-KK-AAAA

JAH

JAH

JAH

JAH

1

Üldandmed

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

1.1

Tüübi nimi

[märgijada] (kuni 256 märki)

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

1.2

Alternatiivne tüübi nimi

[märgijada] (kuni 256 märki)

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

1.3

Tootja nimi

[märgijada] (kuni 256 märki) Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine, uute tootjate lisamise võimalus

JAH

JAH

JAH

JAH

1.4

Kategooria

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (III lisa kohaselt)

JAH

JAH

JAH

JAH

1.5

Alamkategooria

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (III lisa kohaselt)

JAH

JAH

JAH

JAH

2

Vastavus KTKdele

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

2.1

Vastavus KTK-le

Iga KTK korral: [märgijada] JAH / EI / osaline / ei ole kohaldatav

Veeremiga seotud (nii kehtivate kui ka varem kehtinud) KTKde eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

2.2

Viide EÜ tüübihindamistõenditele (kui kasutatakse moodulit SB) ja/või EÜ projektihindamistõenditele (kui kasutatakse moodulit SH1)

[märgijada] (võimalus märkida mitu tõendit, näiteks veeremi allsüsteemi tõend, juhtkäskude ja signaalimise süsteemi tõend jne)

JAH

JAH

JAH

JAH

2.3

Kehtivad erijuhtumid (erijuhtumid, mille puhul on vastavust hinnatud)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut) KTKde alusel (iga KTK kohta, millele on tehtud märge „Y” või „P”)

JAH

JAH

JAH

JAH

2.4

KTK osad, millele vastavus puudub

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut) KTKde alusel (iga KTK kohta, millele on tehtud märge „P”)

JAH

JAH

JAH

JAH

3

Load

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

3.1

Luba (asukoht)

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

3.1.1

Loa väljastanud liikmesriik

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine. Koodid avaldatakse ametlikult Euroopa veebisaidi institutsioonidevahelises stiilijuhises ning neid ajakohastatakse.

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.2

Praegune olek

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

3.1.2.1

Olek

[märgijada] + [kuupäev] Süsteem täidab välja automaatselt. Võimalikud variandid: kehtiv, peatatud PP-KK-AAAA, tühistatud PP-KK-AAAA, aegunud PP-KK-AAAA

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.2.2

Lubade kehtivus (kui see on kindlaks määratud)

[kuupäev] PP-KK-AAAA

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.2.3

Kodeeritud piirangud

[märgijada] Agentuuri määratud kood

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.2.4

Kodeerimata piirangud

[märgijada]

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3

Varasem

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

3.1.3.1

Algne luba

Jaotis (andmeid ei ole)

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.1.1

Kuupäev

[kuupäev] PP-KK-AAAA

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.1.2

Loa omanik

[märgijada] (kuni 256 märki) Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine, uute organisatsioonide lisamise võimalus

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.1.3

Loa dokumendi viide

[märgijada] (Euroopa tunnusnumber)

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.1.4

Riikliku tunnistuse viited (kui on kohaldatav)

[märgijada]

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.1.5

Parameetrid, mille korral on hinnatud vastavust kohaldatavatele riiklikele eeskirjadele

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut) komisjoni otsuse 2009/965/EÜ alusel

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.1.6

Kommentaarid

[märgijada] (kuni 1 024 märki)

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

3.1.3.X

Loa muutmine

Jaotis (andmed puuduvad) (X suureneb alates arvust 2 nii mitu korda kui tüübiloa muudatusi on väljastatud.)

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.X.1

Muutmise tüüp

[märgijada] Tekst eelnevalt kindlaks määratud loendist (muudatus, peatamine, taasaktiveerimine tühistamine)

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.X.2

Kuupäev

[kuupäev] PP-KK-AAAA

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.X.3

Loa omanik (kui on kohaldatav)

[märgijada] (kuni 256 märki) Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine, uute organisatsioonide lisamise võimalus

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.X.4

Loa muutmise dokumendi viide

[märgijada]

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.X.5

Riikliku tunnistuse viited (kui on kohaldatav)

[märgijada]

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.X.6

Kohaldatavad riiklikud eeskirjad (kui on kohaldatav)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut) komisjoni otsuse 2009/965/EÜ alusel

JAH

JAH

JAH

JAH

3.1.3.X.7

Kommentaarid

[märgijada] (kuni 1 024 märki)

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

3.X

Luba (asukoht)

Jaotis (andmeid ei ole) (X suurendatakse järjest ühe ühiku võrra alates 2st iga kord, kui selle tüübi luba on väljastatud (sh peatatud ja tühistatud load)). See jaotis sisaldab samu andmeid kui jaotis 3.1.

JAH

JAH

JAH

JAH

4

Veeremi tehnilised karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.1

Üldised tehnilised karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.1.1

Juhikabiinide arv

[Arv] 0/1/2

JAH

JAH

JAH

JAH

4.1.2

Kiirus

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.1.2.1

Suurim projektijärgne kiirus

[Arv] km/h

JAH

JAH

JAH

JAH

4.1.2.2

Suurim kiirus (tühjana)

[Arv] km/h

EI

EI

JAH

EI

4.1.3

Rattapaari gabariit

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine

JAH

JAH

JAH

JAH

4.1.4

Rongi koosseisuga seotud kasutustingimused

[märgijada] Eelnevalt määratud loendist valimine

JAH

JAH

EI

JAH

4.1.5

Liitkäituse puhul rongikoosseisude või ühendatud vedurite suurim arv

[arv]

JAH

EI

EI

EI

4.1.6

Kaubavagunite rivi elementide arv (ainult kaubavagunite rivi alamkategooria jaoks)

[arv]

EI

EI

JAH

EI

4.1.7

Tähtedega märgistus

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (käitamise ja liikluskorralduse KTK lisa P kohaselt)

EI

EI

JAH

EI

4.1.8

Tüüp vastab nõuetele, mis on vajalikud veeremi ühes liikmesriigis väljastatud loa kehtivuseks teises liikmesriigis

[märgijada] Eelnevalt määratud loendist valimine

JAH

JAH

JAH

JAH

4.1.9

Ohtlikud kaubad, mille jaoks veerem on sobilik (konteinerikood)

[märgijada] Konteinerikood

EI

EI

JAH

EI

4.1.10

Struktuurikategooria

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine

JAH

JAH

JAH

JAH

4.2

Veeremi kinemaatiline gabariit

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.2.1

Veeremi kinemaatiline gabariit (koostalitluslik gabariit)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut) (loend on olenevalt kohaldatavast KTKst eri kategooriate korral erinev)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.2.2

Veeremi kinemaatiline gabariit (muid gabariite hinnatakse kinemaatilise meetodi abil)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

4.3

Keskkonnatingimused

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.3.1

Temperatuurivahemik

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.3.2

Kõrgusvahemik

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine

JAH

JAH

EI

JAH

4.3.3

Lume, jää ja rahe tingimused

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine

JAH

JAH

EI

JAH

4.3.4

Ballastiheide (ainult v ≥ 190 km/h veeremiüksuste korral)

Avatud punkt

AP

AP

EI

EI

4.4

Tuleohutus

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.4.1

Tuleohutuse kategooria

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine

JAH

JAH

EI

JAH

4.5

Projekteeritud mass ja koormad

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.5.1

Erinevate liinikategooriate lubatud kasulik koormus

[arv] t liinikategooria kohta [märgijada]

AP

AP

JAH

AP

4.5.2

Projekteeritud mass

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.5.2.1

Projekteeritud mass töörežiimil

[arv] kg

JAH

JAH

VAL.

JAH

4.5.2.2

Projekteeritud mass tavalise kasuliku koormusega

[arv] kg

JAH

JAH

VAL.

JAH

4.5.2.3

Projekteeritud mass erandliku kasuliku koormusega

[arv] kg

JAH

JAH

EI

JAH

4.5.3

Staatiline teljekoormus

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.5.3.1

Staatiline teljekoormus töörežiimil

[arv] kg

JAH

JAH

VAL.

JAH

4.5.3.2

Staatiline teljekoormus tavalise kasuliku koormusega/suurima kasuliku koormusega kaubavagunite korral

[arv] kg

JAH

JAH

VAL.

JAH

4.5.3.3

Staatiline teljekoormus erandliku kasuliku koormusega

[arv] kg

JAH

JAH

EI

JAH

4.5.4

Kvaasistaatiline suunav jõud (kui see ületab KTKs kirjeldatud või kirjeldamata piirväärtust)

[arv] kN

JAH

JAH

EI

JAH

4.6

Veeremi dünaamilised karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.6.1

Põikkalde hälve (suurim kompenseerimata külgsuunaline kiirendus), mida veeremil on hinnatud

[arv] mm

Muudetava rööpmelaiusega veeremiüksuste korral esitatakse iga rööpmelaiuse väärtus

JAH

JAH

VAL.

JAH

4.6.2

Põikkalde hälbe kompenseerimise süsteemiga varustatud veerem (kallutusseadmega veerem)

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

JAH

JAH

4.6.3

Ekvivalentkoonilisuse (või kulunud rattaprofiili) kasutuspiirangud, mida veeremil on katsetatud

Avatud punkt

AP

AP

AP

AP

4.7

Pidurdamine

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.1

Suurim rongi aeglustumine

[arv] m/s2

JAH

EI

EI

JAH

4.7.2

Sõidupidurdus

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.2.1

Pidurdusvõimsus järskudel nõlvakutel tavapärase kasuliku koormusega

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

KTK võrdlusjuhtum

[märgijada] eelnevalt kindlaks määratud loendist

JAH

JAH

JAH

JAH

4.7.2.1.2

Kiirus (kui võrdlusnäitajat ei ole esitatud)

[arv] km/h

JAH

JAH

JAH

JAH

4.7.2.1.3

Kalle (kui võrdlusnäitajat ei ole esitatud)

[arv] ‰ (mm/m)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.7.2.1.4

Kaugus (kui võrdlusnäitajat ei ole esitatud)

[arv] km

JAH

JAH

JAH

JAH

4.7.2.1.5

Aeg (kui kaugust ei ole märgitud) (kui võrdlusnäitajat ei ole esitatud)

[arv] min

JAH

JAH

JAH

JAH

4.7.3

Seisupidur

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.3.1

Kõik seda tüüpi veeremiüksused peavad olema varustatud seisupiduriga (seisupidur on seda tüüpi veeremiüksuste jaoks kohustuslik)

[Kaks valikut] JAH/EI

EI

EI

JAH

JAH

4.7.3.2

Seisupiduri tüüp (kui veeremile on seisupidur paigaldatud)

[märgijada] eelnevalt määratud loendist

JAH

JAH

JAH

JAH

4.7.3.3

Suurim kalle, millel veeremi paigalhoidmiseks piisab ainult seisupidurist (kui veeremile on seisupidur paigaldatud)

[arv] ‰ (mm/m)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.7.4

Veeremile paigaldatud pidurdussüsteemid

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.4.1

Pöörisvoolupidur

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Pöörisvoolupidur on paigaldatud

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

EI

JAH

4.7.4.1.2

Pöörisvoolupiduri kasutamise takistamise võimalus (ainult kui pöörisvoolupidur on paigaldatud)

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

EI

JAH

4.7.4.2

Magnetiline pidur

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magnetiline pidur on paigaldatud

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

EI

JAH

4.7.4.2.2

Magnetilise piduri kasutamise takistamise võimalus (ainult kui magnetiline pidur on paigaldatud)

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

EI

JAH

4.7.4.3

Regeneratiivpidur (ainult elektriajamiga veeremiüksustele)

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Regeneratiivpidur on paigaldatud

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

EI

EI

JAH

4.7.4.3.2

Regeneratiivpiduri kasutamise takistamise võimalus (ainult kui regeneratiivpidur on paigaldatud)

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

EI

EI

JAH

4.8

Geomeetrilised karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.8.1

Veeremi pikkus

[arv] m

JAH

JAH

JAH

JAH

4.8.2

Väikseim ratta läbimõõt töörežiimil

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.8.3

Manööverdamise piirangud

[Kaks valikut] JAH/EI

EI

EI

JAH

EI

4.8.4

Väikseim võimalik horisontaalne pöörderaadius

[arv] m

JAH

JAH

JAH

JAH

4.8.5

Väikseim võimalik kumera vertikaalkõveriku raadius

[arv] m

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

4.8.6

Väikseim võimalik nõgusa vertikaalkõveriku raadius

[arv] m

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

4.8.7

Laadimisplatvormi kõrgus (platvormvagunite ja kombineeritud transpordi puhul)

[arv] mm

EI

EI

JAH

EI

4.8.8

Sobilikkus parvlaevadel transportimiseks

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

JAH

JAH

4.9

Seadmed

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.9.1

Otsahaakeseadise liik (näidates ära tõmbe- ja survejõud)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.9.2

Teljepukside seisundi jälgimine (teljepuksi ülekuumenemise detektor)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.9.3

Rattaharjade õlitamine

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.9.3.1

Paigaldatud rattaharjade õlitamise seade

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

EI

JAH

4.9.3.2

Õlitusseadme kasutamise takistamise võimalus (ainult kui õlitusseade on paigaldatud)

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

EI

EI

JAH

4.10

Energiavarustus

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.10.1

Energiavarustuse süsteem

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.2

Suurim võimsus (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[arv] kW [energiavarustuse süsteem märgitakse automaatselt]

VAL.

VAL.

EI

VAL.

4.10.3

Suurim nimivool kontaktvõrgust (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[arv] A [pinge märgitakse automaatselt]

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.4

Suurim vool paigalseisu ajal pantograafi kohta (tuleb märkida iga alalisvoolu süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[arv] A [t pinge märgitakse automaatselt]

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.5

Pantograafi ja kontaktliinide kokkupuute kõrgus (rööpa kohal) (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[arv] [m] kuni [m] (kahe kümnendkohaga)

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.6

Pantograafi kollektoripea (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[märgijada] [energiavarustuse süsteem märgitakse automaatselt]

Eelnevalt kindlaks määratud loendist (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.7

Kontaktõhuliiniga ühenduses olevate pantograafide arv (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[arv]

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.8

Lühim kaugus kontaktõhuliiniga ühenduses oleva kahe pantograafi vahel (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud; tuleb esitada üksik- ja, kui see on kohaldatav, liitkäituse kohta) (ainult kui tõstetud pantograafe on rohkem kui üks)

[arv] m

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.9

Vooluvõtu tõhususe katsetamiseks kasutatava kontaktõhuliini tüüp (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud) (ainult siis, kui tõstetud pantograafide arv on suurem kui üks)

[märgijada] [energiavarustuse süsteem märgitakse automaatselt]

Eelnevalt kindlaks määratud loendist (võimalik teha mitu valikut)

JAH

EI

EI

JAH

4.10.10

Veeremile paigaldatava pantograafi kontaktkinga materjal (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[märgijada] [energiavarustuse süsteem märgitakse automaatselt]

Eelnevalt kindalaks määratud loendist (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.11

On paigaldatud automaatne langetamisseade (tuleb märkida iga energiavarustuse süsteemi kohta, mille kasutamiseks veerem on varustatud)

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

EI

JAH

4.10.12

Arveldamise eesmärgil pardale paigutatud KTK-le vastav energiaarvesti

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

EI

JAH

4.11

Müraga seotud karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.11.1

Möödasõidumüra tase (dB(A))

[arv] (dB(A))

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

4.11.2

Möödasõidumüra taset mõõdeti etalontingimustel

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

JAH

JAH

4.11.3

Seisumüra tase (dB(A))

[arv] (dB(A))

VAL.

VAL.

VAL.

VAL.

4.11.4

Lähtemüra tase (dB(A))

[arv] (dB(A))

VAL.

EI

EI

VAL.

4.12

Reisijatega seotud karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.12.1

Reisijatega seotud üldised karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.12.1.1

Fikseeritud istmete arv

[arv] kuni [arv]

VAL.

VAL.

EI

EI

4.12.1.2

Tualettide arv

[arv]

VAL.

VAL.

EI

EI

4.12.1.3

Magamiskohtade arv

[arv] kuni [arv]

VAL.

VAL.

EI

EI

4.12.2

Piiratud liikumisvõimega isikutega seotud karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.12.2.1

Eelisõigusistmete arv

[arv] kuni [arv]

JAH

JAH

EI

EI

4.12.2.2

Ratastoolikohtade arv

[arv] kuni [arv]

JAH

JAH

EI

EI

4.12.2.3

Piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääsetavate tualettide arv

[arv]

JAH

JAH

EI

EI

4.12.2.4

Ratastooliga ligipääsetavate magamiskohtade arv

[arv] kuni [arv]

JAH

JAH

EI

EI

4.12.3

Reisijate sissepääs ja väljapääs

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.12.3.1

Ooteplatvormide kõrgused, mille jaoks veerem on projekteeritud

[arv] eelnevalt kindlaks määratud loendist (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

EI

EI

4.12.3.2

Rongi sisenemiseks kasutatavate integreeritud abivahendite kirjeldus (kui need on olemas)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

EI

EI

4.12.3.3

Rongi sisenemiseks kasutatavate teisaldavate abivahendite kirjeldus, kui neid on piiratud liikumisvõimega isikuid käsitlevate KTKde tingimustele vastamiseks projektis käsitletud

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

EI

EI

4.13

Parda juhtkäskude ja signaalimise seadmed (ainult juhikabiiniga veeremiüksuste korral)

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.13.1

Signaalimine

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.13.1.1

Pardal olevad ETCS-seadmed ja nende tase

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.1.2

ETCSi põhiversioon (x.y). Kui versioon ei ole täiesti ühilduv, siis tuleb see sulgudes ära märkida

[märgijada] Eelnevalt määratud loendist

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.1.3

Pardalolevad ETCS-seadmed silmuse või GSM-Ri abil sõidusignaalide uuendamise teabe vastuvõtmiseks

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.1.4

Kohaldatavad ETCSi riiklikud rakendused (paketi 44 NID_XUSER)

[arv] ETCSi muutujate loendi alusel eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.1.5

Paigaldatud B klassi süsteemid või muud rongi kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemid (süsteem ja kui see on kohaldatav, siis ka versioon)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.1.6

Erinevate rongi kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemide vahel valimiseks pardal rakendatavad eritingimused

[märgijada] Pardale paigaldatud süsteemide kombinatsioonist („süsteem XX”/„süsteem YY”) (võimalik on teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.2

Raadio

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.13.2.1

Pardal olevad GSM-Ri seadmed ja nende versioonid (FRS ja SRS)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.2.2

Juhikabiinis andmete edastamiseks kasutatavate GSM-Ri mobiilikomplektide arv

[arv]: 0, 1, 2 või 3

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.2.3

Paigaldatud klassi B või muud raadiosüsteemid (süsteem ja kui on kohaldatav, siis ka selle versioon)

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.13.2.4

Pardal erinevate raadiosüsteemide vahel vahetamiseks rakendatavad eritingimused

[märgijada] Pardale paigaldatud süsteemide kombinatsioonist („süsteem XX”/„süsteem YY”) (võimalik on teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14

Ühilduvus rongituvastussüsteemidega

Jaotis (andmeid ei ole)

 

 

 

 

4.14.1

Rongituvastussüsteemi tüüp, mille jaoks veerem on projekteeritud ja millele vastavust on hinnatud

[märgijada] Eelnevalt kindlaks määratud loendist valimine (võimalik teha mitu valikut)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2

Rongituvastussüsteemide ühilduvusega seotud üksikasjalikud veeremi karakteristikud

Jaotis (andmeid ei ole)

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.1

Järjestikuste telgede vaheline suurim kaugus

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.2

Järjestikuste telgede vaheline väikseim kaugus

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.3

Esimese ja viimase telje vaheline kaugus

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.4

Veeremi nina suurim pikkus

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.5

Rattapöia väikseim laius

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.6

Ratta väikseim läbimõõt

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.7

Rattaharjade väikseim paksus

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.8

Rattaharjade väikseim kõrgus

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.9

Rattaharjade suurim kõrgus

[arv] mm

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.10

Väikseim teljekoormus

[arv] t

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.11

Ratastevaheline metallist ja induktiivsetest komponentidest vaba ruum

Avatud punkt

AP

AP

AP

AP

4.14.2.12

Rattamaterjal on ferromagnetiline

[Kaks valikut] JAH/EI

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.13

Suurim liivatamise määr

[arv] g [arv] s kohta

JAH

EI

EI

JAH

4.14.2.14

Liivatamise kasutamise takistamise võimalus

JAH/EI

JAH

EI

EI

JAH

4.14.2.15

Veeremi metalli mass

Avatud punkt

AP

AP

AP

AP

4.14.2.16

Rattapaari vastastikuste rataste suurim takistus

[arv] Ω

JAH

JAH

JAH

JAH

4.14.2.17

Väikseim veeremi takistus (rataste ja pantograafi vahel) (ainult 1 500 V või 3 000 V alalisvoolu jaoks seadistatud veeremiüksuste korral)

[arv] Ω [arv] Hz kohta (võimalik on mitu liini)

JAH

EI

EI

JAH

4.14.2.18

Rööbaste tagasivoolu põhjustatud elektromagnetiline häire

Avatud punkt

AP

AP

AP

AP

4.14.2.19

Rongist lähtuv elektromagnetkiirgus seoses rongi tuvastamise süsteemidega ühilduvusega

Avatud punkt

AP

AP

AP

AP

Märkused:

1.

Kohaldatavas koostalitlusvõime tehnilises kirjelduses kindlaks määratud parameetrite puhul kasutatakse vastavustõendamise menetluse käigus parameetrile määratud väärtust.

2.

Agentuur haldab ja ajakohastab eelnevalt kindlaks määratud loendeid kooskõlas kehtivate koostalitlusvõime tehniliste kirjeldustega, sh nende koostalitlusvõime tehniliste kirjeldustega, mida võidakse üleminekuperioodi vältel kohaldada.

3.

Avatud punktidena määratletud parameetrite korral ei esitata andmeid kuni avatud punktid ei ole asjakohases koostalitlusvõime tehnilises kirjelduses lahendatud.

4.

Valikulisena määratletud parameetrite korral oleneb andmete esitamine tüübiloa taotleja otsusest.

5.

Väljad 0.1–0.3 täidab agentuur


III LISA

TÜÜBINUMBRI STRUKTUUR

Igale veeremitüübile määratakse järgmise struktuuriga kümnekohaline number:

XX

XXX

XXXX

X

Kategooria

Sari

(platvorm)

Järjestuse number

Kontrollnumber

Alamkategooria

 

 

 

Väli 1

Väli 2

Väli 3

Väli 4

kus

väli 1 (numbrikohad 1 ja 2) määratakse veeremitüübi kategooria ja alamkategooria kohaselt kooskõlas järgmise tabeliga:

Kood

Kategooria

Alamkategooria

11

Veoüksus

Vedur

12

Reserveeritud

13

Jõuallikaga reisirong (sh rööbasbussid)

14

Reserveeritud

15

Jõuallikaga kaubarong

16

Reserveeritud

17

Manöövrivedur

18

Reserveeritud

19

Muud (trammid, kergveerem jne)

31

Reisivagunid

Reisivagun (sh magamisvagunid, restoranivagunid jne)

32

Reserveeritud

33

Pagasivagun

34

Reserveeritud

35

Autovagun

36

Reserveeritud

37

Teenindusveerem (näiteks köök)

38

Reserveeritud

39

Püsiv vagunikoosseis

40

Reserveeritud

41

Muu

42–49

Reserveeritud

51

Kaubavagunid (jõuallikata)

Kaubavagun

52

Reserveeritud

53

Püsiv kaubavagunite koosseis

54–59

Reserveeritud

71

Eriveerem

Jõuallikaga eriveerem

72

Reserveeritud

73

Jõuallikata eriveerem

74–79

Reserveeritud

Väli 2 (numbrikohad 3–5) määratakse selle sarja kohaselt, kuhu veerem kuulub. Uute sarjade (s.o lubatud veeremitüüpide Euroopa registris veel registreerimata sarjad) korral suurendatakse numbreid järjest ühe ühiku võrra iga kord, kui agentuur saab uude sarja kuuluva veeremitüübi registreerimise taotluse.

Väli 3 (numbrikohad 6–9) on järjestikune number, mida suurendatakse ühe ühiku võrra iga kord, kui agentuur saab kõnealusesse sarja kuuluva veeremitüübi registreerimise taotluse.

Väli 4 (numbrikoht 10) on kontrollnumber, mis määratakse kindlaks järgmisel viisil (Luhni algoritm ehk moodul 10):

põhinumbris paariskohtadel olevad numbrid võetakse (väljad 1–9 paremalt vasakule) nende kümnendarvulises väärtuses;

põhinumbris paaritutel kohtadel olevad numbrid (paremalt vasakule) korrutatakse kahega;

seejärel leitakse paariskohtadel olevate numbrite ja paaritutel kohtadel saadud korrutisi märkivate numbrite summa;

võetakse selle summa üheliste arv;

kontrollnumber on arv, mis on vajalik üheliste arvu viimiseks kümneni; kui üheliste arv on null, on ka kontrollnumber null.

Kontrollnumbri määramise näited

1 -

Oletagem, et põhinumber on

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Kordaja

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Summa 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Selle summa üheliste arv on 2.

Kontrollnumber on seega 8 ning põhinumbrist saab registreerimisnumber 33 844 7961 - 8.

2 -

Oletagem, et põhinumber on

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Kordaja

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Summa 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Selle summa üheliste arv on 0.

Kontrollnumber on seega 0 ning põhinumbrist saab registreerimisnumber 31 513 3204 - 0.

Kui tüübihindamistõend või projektihindamistõend hõlmab selle veeremitüübi rohkem kui ühte versiooni, siis määratakse kõik kõnealused versioonid kindlaks järjestikuse kolmekohalise numbriga.


Top