EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0665

2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6974) Tekstas svarbus EEE

OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj

8.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. spalio 4 d.

dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6974)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/665/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 34 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2008/57/EB 34 straipsnio 1 dalį Europos geležinkelio agentūra (toliau – Agentūra) turėtų sudaryti ir tvarkyti transporto priemonių, kurias valstybės narės leido eksploatuoti Sąjungos geležinkelių tinkle, patvirtintų tipų registrą;

(2)

neįmanoma nustatyti kai kurių esamų transporto priemonių atitikties transporto priemonių tipui, patvirtintam pagal Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį. Tačiau geležinkelio sektoriui būtų naudinga galimybė į vieną registrą įtraukti visų naudojamų transporto priemonių technines charakteristikas;

(3)

Direktyvos 2008/57/EB 33 straipsnio 2 dalies e punkte minimiems transporto priemonės naudojimo būdų apribojimams priskiriami specialūs kodai. Šie apribojimo kodai turėtų būti suderinti. Nacionaliniai apribojimo kodai turėtų būti priskiriami tik tiems apribojimams, kurie atitinka konkrečias valstybės narės esamos geležinkelio sistemos charakteristikas ir mažai tikėtina, kad jie ta pačia prasme būtų taikomi kitose valstybėse narėse. Agentūra turėtų nuolat naujinti suderintų apribojimo kodų ir nacionalinių kodų sąrašus ir skelbti juos savo interneto svetainėje;

(4)

pagal Direktyvos 2008/57/EB 34 straipsnio 3 dalį valstybėje narėje suteikus, pakeitus, sustabdžius ar panaikinus tipo patvirtinimą, nacionalinė saugos institucija turėtų apie tai pranešti Agentūrai, kad pastaroji galėtų atnaujinti registrą. Į registrą turėtų būti įtraukti pagal Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį patvirtinti transporto priemonių tipai. Taigi, informuodamos Agentūrą, nacionalinės saugos institucijos turėtų nurodyti, kurie konkretaus tipo parametrai patikrinti pagal nacionalines taisykles, apie kurias pranešta. Šis informavimas turėtų būti nustatytas pagal Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį dokumentą;

(5)

2010 m. gruodžio 20 d. Agentūra pateikė Komisijai savo rekomendaciją ERA/REC/07–2010/INT;

(6)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatoma Direktyvos 2008/57/EB 34 straipsnyje nurodyto Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registro specifikacija.

2 straipsnis

Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registro specifikacija

1.   Agentūra parengia, naudoja ir tvarko Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą remdamasi I ir II prieduose išdėstyta specifikacija.

2.   Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre (EPTPTR) įrašomi duomenys apie transporto priemonių tipus, kuriuos valstybės narės patvirtino pagal Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį.

3.   Transporto priemonių tipai, kuriuos valstybė narė patvirtino iki 2010 m. liepos 19 d. ir prie kurių priskirta viena ar kelios transporto priemonės, pagal Direktyvos 2008/57/EB 22 arba 24 straipsnį po 2010 m. liepos 19 d. patvirtinta (-os) vienoje ar keliose valstybėse narėse, laikomi atitinkančiais Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį ir registruojami EPTPTR. Šiuo atveju gali būti įrašomi tik parametrai, patikrinti vykdant tipo patvirtinimo procesą.

4.   Transporto priemonių tipai, kuriuos galima užregistruoti savanoriškai, nurodyti I priedo 1 skyriuje.

5.   Kiekvienam transporto priemonių tipui suteikiamo numerio struktūra nurodyta III priede.

6.   Registras turi būti pradėtas naudoti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Iki to laiko Agentūra su patvirtintais transporto priemonių tipais susijusią informaciją skelbia savo interneto svetainėje.

3 straipsnis

Nacionalinių saugos institucijų siunčiama informacija

1.   Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės saugos institucijos teiktų informaciją apie savo suteiktus tipo patvirtinimus, kaip nustatyta II priede.

2.   Nacionalinės saugos institucijos teikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją laikydamosi I priedo 5.2 poskyryje nustatytų taisyklių.

3.   Nacionalinės saugos institucijos teikia informaciją naudodamos standartinę internetinę elektroninę formą su užpildytais atitinkamais laukais.

4.   Nacionalinės saugos institucijos pateikia informaciją, susijusią su transporto priemonių tipų patvirtinimais, kuriuos suteikė po 2010 m. liepos 19 d. ir prieš įsigaliojant šiam sprendimui, ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Apribojimo kodai

1.   Suderinti apribojimo kodai taikomi visose valstybėse narėse.

Agentūra nuolat atnaujina ir savo interneto svetainėje skelbia visos Sąjungos geležinkelio sistemos suderintus apribojimo kodus.

Jei nacionalinė saugos institucija mano, kad į suderintų apribojimo kodų sąrašą reikia įtraukti naują kodą, ji prašo Agentūros įvertinti tokią galimybę.

Agentūra įvertina prašymą konsultuodamasi su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis. Jei tinka, Agentūra įtraukia naują apribojimo kodą į sąrašą. Prieš paskelbdama pakeistą sąrašą, Agentūra perduoda jį Komisijai kartu su prašymu dėl pakeitimo ir jo įvertinimu.

Komisija per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį, informuoja valstybes nares.

2.   Agentūra nuolat atnaujina nacionalinių apribojimo kodų sąrašą. Nacionalinius apribojimo kodus galima taikyti tik tiems apribojimams, kurie atitinka konkrečias valstybės narės esamos geležinkelio sistemos charakteristikas, ir mažai tikėtina, kad jie ta pačia prasme būtų taikomi kitose valstybėse narėse.

Dėl tų apribojimų tipų, kurie nenurodyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytame sąraše, nacionalinė saugos institucija turi paprašyti Agentūros įtraukti naują kodą į nacionalinių apribojimo kodų sąrašą. Agentūra įvertina prašymą konsultuodamasi su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis. Jei tinka, Agentūra įtraukia naują apribojimo kodą į sąrašą. Prieš paskelbdama pakeistą sąrašą, Agentūra perduoda jį Komisijai kartu su prašymu dėl pakeitimo ir jo įvertinimu.

Komisija per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį, informuoja valstybes nares.

3.   Tarptautinių saugos institucijų kodai turi būti vertinami kaip nacionaliniai apribojimo kodai.

4.   Kodai gali būti nepriskirti tik tiems apribojimams, kurių taikymas, atsižvelgiant į jų ypatingumą keliems transporto priemonių tipams yra mažai tikėtinas.

5 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Agentūra paskelbia ir nuolat atnaujina Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registro naudojimo vadovą. Be kitos informacijos, šiame vadove prie kiekvieno parametro pateikiama nuoroda į sąveikos techninių specifikacijų skyrius, kuriuose pateikti to parametro reikalavimai.

2.   Agentūra teikia rekomendaciją Komisijai dėl galimo įtraukimo į registrą tų transporto priemonių tipų, kurie buvo patvirtinti iki 2010 m. liepos 19 d., ir dėl galimo šio sprendimo pakeitimo remiantis įgyta patirtimi ne vėliau kaip praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

6 straipsnis

Taikymo data

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. balandžio 15 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Europos geležinkelio agentūrai ir valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.


I PRIEDAS

EUROPOS PATVIRTINTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPŲ REGISTRO SPECIFIKACIJA

1.   SAVANORIŠKAI REGISTRUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPAI

Transporto priemonių tipai, patvirtinti iki 2010 m. liepos 19 d., iš kurių po 2010 m. liepos 19 d. jokių naujų transporto priemonių nebuvo patvirtinta, gali būti savanoriškai užregistruoti EPTPTR.

Be to, savanoriškai gali būti užregistruoti šie transporto priemonių tipai:

transporto priemonės, patvirtintos pradėti eksploatuoti iki 2010 m. liepos 19 d., kurioms pagal Direktyvos 2008/57/EB 23 arba 25 straipsnį buvo suteiktas papildomas leidimas pradėti eksploatuoti,

transporto priemonės, patvirtintos pradėti eksploatuoti iki 2010 m. liepos 19 d., kurioms po patobulinimo ar atnaujinimo buvo suteiktas naujas leidimas pradėti eksploatuoti,

transporto priemonės iš trečiųjų šalių, patvirtintos ES teritorijoje pagal 1999 m. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartį (COTIF), ypač pagal jos F ir G priedėlius, arba

transporto priemonės iš trečiųjų šalių, patvirtintos pagal Direktyvos 2008/57/EB 21 straipsnio 11 dalį.

Šiais keturiais savanoriško registravimo atvejais gali būti įrašomi tik parametrai, patikrinti atliekant tipo patvirtinimo procesą.

Laikinieji leidimai, pvz., bandymų ir bandomųjų važiavimų leidimai, EPTPTR neregistruojami.

2.   FUNKCINĖ STRUKTŪRA

2.1.   EPTPTR administravimas

Agentūra turi ir valdo EPTPTR. Agentūra sukuria vartotojo paskyras ir suteikia prieigos teises nacionalinių saugos institucijų prašymu pagal šią specifikaciją.

2.2.   EPTPTR adresas

EPTPTR yra internetinė taikomoji programa. EPTPTR adresas nurodomas Agentūros interneto svetainėje.

2.3.   Vartotojai ir vartotojų prieigos teisės

EPTPTR vartotojai yra šie:

Vartotojas

Prieigos teisės

Prisijungimas, vartotojo paskyros

Bet kurios valstybės narės nacionalinė saugos institucija

Su šia valstybe nares susijusių duomenų, kuriuos turi patvirtinti Agentūra, pateikimas

Neribotos bet kurių duomenų užklausos, įskaitant duomenis, kurie dar nepatvirtinti

Prisijungimas naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį

Neskiriama jokių funkcinių ar anoniminių paskyrų. Jei to prašo nacionalinė saugos institucija, sukuriama keletas paskyrų

Agentūra

Patvirtinimas, atsižvelgiant į atitiktį šiai specifikacijai, ir nacionalinės saugos institucijos pateiktų duomenų skelbimas

Neribotos bet kurių duomenų užklausos, įskaitant duomenis, kurie dar nepatvirtinti

Prisijungimas naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį

Visuomenė

Patvirtintų duomenų užklausos

Netaikoma

2.4.   Sąsaja su išorinėmis sistemomis

Bet kuris EPTPTR užregistruotas (t. y. patvirtintas ir paviešintas) transporto priemonių tipas turi būti pasiekiamas per hipersaitą. Šiuos hipersaitus gali naudoti išorinės taikomosios programos.

Atkreipiamas dėmesys į galimas sąsajas tarp EPTPTR ir Europos centralizuoto virtualiojo geležinkelių riedmenų registro (EC VGRR) (1).

2.5.   Sąsajos su kitais registrais ir duomenų bazėmis

Rengdama EPTPTR, Agentūra turi visiškai atsižvelgti į šių registrų ir duomenų bazių sąsajas, įskaitant suderintus pereinamuosius laikotarpius:

Nacionalinių transporto priemonių registras (2) ir EC VGRR: duomenų apie transporto priemonių tipą formatas EC VGRR turi visiškai atitikti EPTPTR tipo žymenis ir, kai taikoma, tipo versijas.

Infrastruktūros registras (RINF) (3): RINF ir EPTPTR parametrų sąrašai ir duomenų formatas turi atitikti vieni kitus, įskaitant bet kuriuos RINF ir EPTPTR specifikacijų naujinius ar pakeitimus.

Nacionalinis taisyklių informacinis dokumentas (Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnis): kai tik informacinis dokumentas bus priimtas, parametrų sąrašas, pagal kurį atitikties įvertinimas atliekamas laikantis EPTPTR nurodytų nacionalinių taisyklių, turi visiškai atitikti informaciniame dokumente pateiktą parametrų sąrašą. EPTPTR neturi leisti nurodyti jokio parametro, neįtraukto į informacinį dokumentą.

2.6.   Prieinamumas

Paprastai EPTPTR turi būti prieinamas visą parą, visomis savaitės dienomis, visus metus, o tikslinis sistemos prieinamumas turi būti 98 %. Tačiau trikčiai įvykus ne įprastu Agentūros darbo laiku, paslauga atkuriama kitą Agentūros darbo dieną po trikties. Techninės profilaktikos metu sistemos neprieinamumas turi būti kuo mažesnis.

2.7.   Saugumas

Agentūros sukurtų vartotojų paskyrų ir slaptažodžių negalima atskleisti jokiai trečiajai šaliai ir jie turi būti naudojami tik laikantis šios specifikacijos.

3.   TECHNINĖ STRUKTŪRA

3.1.   Sistemos struktūra

EPTPTR yra internetinė taikomoji programa, kurią turi ir valdo Agentūra.

EPTPTR geba saugoti išsamią informaciją apie 35 000 transporto priemonių tipus.

Vartotojai turi galimybę prisijungti prie EPTPTR standartiniu interneto ryšiu.

EPTPTR struktūra turi būti tokia, kaip pavaizduota šiame paveiksle:

Image

3.2.   Sisteminiai reikalavimai

Prisijungti prie EPTPTR reikia interneto naršyklės ir interneto prieigos.

4.   VEIKIMO REŽIMAS

EPTPTR turi turėti šiuos veikimo režimus:

normalus režimas. Šiuo režimu prieinamos visos funkcijos,

techninės profilaktikos režimas. Šiuo režimu EPTPTR gali būti neprieinama vartotojams.

5.   DUOMENŲ ĮVEDIMO IR UŽKLAUSŲ TAISYKLĖS

5.1.   Bendrieji principai

Kiekviena nacionalinė saugos institucija pateikia informaciją, susijusią su jos suteiktais transporto priemonių tipo patvirtinimais.

EPTPTR turi internetinę priemonę, skirtą nacionalinėms saugos institucijoms ir Agentūrai keistis informacija. Naudodamasi šia priemone:

1)

nacionalinė saugos institucija teikia Agentūrai registrui skirtus duomenis:

a)

duomenis, susijusius su patvirtinimo suteikimu naujam transporto priemonių tipui (šiuo atveju nacionalinė saugos institucija pateikia visą duomenų rinkinį, kaip nurodyta II priede);

b)

duomenis, susijusius su patvirtinimo suteikimu transporto priemonių tipui, anksčiau užregistruotam EPTPTR (šiuo atveju nacionalinė saugos institucija pateikia tik su pačiu patvirtinimu susijusius duomenis, t. y. II priede pateikto sąrašo 3 skyriaus laukus);

c)

duomenis, susijusius su esamo patvirtinimo pakeitimu (šiuo atveju nacionalinė saugos institucija pateikia tik duomenis, susijusius su laukais, kuriuos reikia pakeisti; tai negali būti su transporto priemonės charakteristikomis susijusių duomenų pakeitimai);

d)

duomenis, susijusius su esamo patvirtinimo sustabdymu (šiuo atveju nacionalinė saugos institucija pateikia sustabdymo datą);

e)

duomenis, susijusius su esamo patvirtinimo galiojimo atnaujinimu (šiuo atveju nacionalinė saugos institucija pateikia tik duomenis, susijusius su laukais, kuriuos reikia pakeisti), skiriant:

galiojimo atnaujinimą nekeičiant duomenų,

galiojimo atnaujinimą keičiant duomenis (šie duomenys negali būti susiję su transporto priemonės charakteristikomis);

f)

duomenis, susijusius su patvirtinimo panaikinimu;

g)

duomenis, susijusius su klaidos ištaisymu;

2)

Agentūrai siunčia prašymus nacionalinei saugos institucijai patikslinti ir (arba) pataisyti duomenis;

3)

nacionalinė saugos institucija siunčia atsakymus į Agentūros prašymus patikslinti ir (arba) pataisyti duomenis.

Nacionalinė saugos institucija siunčia registro atnaujinimo duomenis elektroniniu būdu, naudodamasi internetine taikomąja programa ir naudodama standartinę internetinę formą, kurios atitinkami laukai užpildyti, kaip nustatyta II priede.

Agentūra patvirtina nacionalinės saugos institucijos pateiktų duomenų atitiktį šiai specifikacijai ir juos patvirtina arba paprašo patikslinti.

Jei Agentūra mano, kad nacionalinės saugos institucijos pateikti duomenys neatitinka šios specifikacijos, ji atsiunčia nacionalinei saugos institucijai prašymą pataisyti arba patikslinti pateiktus duomenis.

Kiekvienąsyk atnaujinus su transporto priemonių tipu susijusius duomenis, sistema turi pateikti patvirtinimo pranešimą, kuris el. paštu išsiunčiamas duomenis pateikusios nacionalinės saugos institucijos vartotojams, visų kitų valstybių narių, kuriose tas tipas patvirtintas, nacionalinėms saugos institucijoms ir Agentūrai.

5.2.   Nacionalinės saugos institucijos duomenų teikimas

5.2.1.   Patvirtinimo suteikimas naujam transporto priemonių tipui

Nacionalinė saugos institucija informuoja Agentūrą apie bet kokį naujo transporto priemonių tipo patvirtinimą per dvidešimt (20) darbo dienų nuo patvirtinimo suteikimo.

Agentūra patikrina nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją ir per dvidešimt (20) darbo dienų nuo šios informacijos gavimo ją patvirtina ir priskiria transporto priemonių tipui numerį, kaip nurodyta III priede, arba paprašo tą informaciją pataisyti ar patikslinti. Pirmiausia, siekdama užkirsti kelią netyčiniam tipų dubliavimui EPTPTR, Agentūra, kiek tai įmanoma iš EPTPTR turimos informacijos, patikrina, ar šis tipas anksčiau nebuvo užregistruotas kitos valstybės narės.

Patvirtinusi nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją, Agentūra priskiria naujam transporto priemonių tipui jo numerį. Numerio priskyrimo transporto priemonių tipui taisyklės pateiktos III priede.

5.2.2.   Patvirtinimo suteikimas anksčiau EPTPTR užregistruotam transporto priemonių tipui

Nacionalinė saugos institucija informuoja Agentūrą apie bet kokį EPTPTR jau užregistruoto transporto priemonių tipo patvirtinimą (pvz., kitos valstybės narės patvirtintą tipą) per dvidešimt (20) darbo dienų nuo patvirtinimo suteikimo.

Agentūra patikrina nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją ir per dešimt (10) darbo dienų nuo šios informacijos gavimo ją patvirtina arba paprašo tą informaciją pataisyti ar patikslinti.

Patvirtinusi nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją, Agentūra papildo su šiuo transporto priemonių tipu susijusius duomenis duomenimis, susijusiais su patvirtinimu toje valstybėje narėje, iš kurios yra šį patvirtinimą suteikusi nacionalinė saugos institucija.

5.2.3.   Esamo patvirtinimo pakeitimas

Nacionalinė saugos institucija informuoja Agentūrą apie bet kokį transporto priemonių tipo esamo patvirtinimo pakeitimą per dvidešimt (20) darbo dienų nuo patvirtinimo suteikimo.

Agentūra patikrina nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją ir per dešimt (10) darbo dienų nuo šios informacijos gavimo ją patvirtina arba paprašo tą informaciją pataisyti ar patikslinti. Pirmiausia Agentūra patikrina, ar paprašyti pakeitimai iš tiesų susiję su esamo tipo patvirtinimo pakeitimu (pvz., patvirtinimo sąlygų, tipo patikros sertifikato pakeitimais) ir nesudaro naujo transporto priemonių tipo.

Patvirtinusi nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją Agentūra ją paskelbia.

5.2.4.   Sustabdymas

Nacionalinė saugos institucija informuoja Agentūrą apie bet kokį transporto priemonių tipo esamo patvirtinimo sustabdymą per penkias (5) darbo dienas nuo patvirtinimo sustabdymo.

Agentūra patikrina nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją ir per penkias (5) darbo dienas nuo šios informacijos gavimo ją patvirtina arba paprašo tą informaciją pataisyti ar patikslinti.

5.2.5.   Galiojimo atnaujinimas be pakeitimo

Nacionalinė saugos institucija informuoja Agentūrą apie anksčiau sustabdyto transporto priemonių tipo patvirtinimo galiojimo atnaujinimą per dvidešimt (20) darbo dienų nuo patvirtinimo galiojimo atnaujinimo. Nacionalinė saugos institucija patvirtina, kad pradinio patvirtinimo galiojimas atnaujintas be jokių pakeitimų.

Agentūra patikrina nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją ir per dešimt (10) darbo dienų nuo šios informacijos gavimo ją patvirtina arba paprašo tą informaciją pataisyti ar patikslinti.

5.2.6.   Galiojimo atnaujinimas su pakeitimu

Nacionalinė saugos institucija informuoja Agentūrą apie anksčiau sustabdyto transporto priemonių tipo patvirtinimo galiojimo atnaujinimą per dvidešimt (20) darbo dienų nuo patvirtinimo galiojimo atnaujinimo. Nacionalinė saugos institucija nurodo, kad pradinio patvirtinimo galiojimas atnaujintas su pakeitimais. Nacionalinė saugos institucija pateikia informaciją apie tuos pakeitimus.

Taikomas 5.2.3 punkte nurodytas patvirtinimo pakeitimo procesas.

5.2.7.   Panaikinimas

Nacionalinė saugos institucija informuoja Agentūrą apie bet kokį transporto priemonių tipo esamo patvirtinimo panaikinimą per penkias (5) darbo dienas nuo patvirtinimo panaikinimo.

Agentūra patikrina nacionalinės saugos institucijos pateiktą informaciją ir per penkias (5) darbo dienas nuo šios informacijos gavimo ją patvirtina arba paprašo tą informaciją pataisyti ar patikslinti.

Tuo atveju, jei nustatytas patvirtinimo galiojimo laikotarpis, jam pasibaigus pagal atitinkamos nacionalinės saugos institucijos nurodytą terminą, IT sistema turi automatiškai pakeisti patvirtinimo būseną į „baigė galioti“.

5.2.8.   Patvirtinimo pakeitimas, dėl kurio gali tekti pakeisti užregistruotą transporto priemonės tipą

Prieš prašydama atlikti patvirtinimo pakeitimą, dėl kurio gali tekti pakeisti užregistruotą transporto priemonės tipą, nacionalinė saugos institucija klausimą derina su nacionalinėmis saugos institucijomis, suteikusiomis šio registruoto tipo patvirtinimą, ir ypač su institucija, užregistravusia šį tipą EPTPTR.

5.3.   Agentūros įvedami arba keičiami duomenys

Paprastai Agentūra jokių duomenų į registrą nerašo. Duomenis pateikia nacionalinė saugos institucija, o Agentūros vaidmuo apsiriboja tik patvirtinimu ir paskelbimu.

Išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai techniškai neįmanoma laikytis įprastos tvarkos, Agentūra, nacionalinės saugos institucijos prašymu, gali įvesti arba keisti EPTPTR duomenis. Tokiu atveju įvesti arba pakeisti duomenis paprašiusi nacionalinė saugos institucija patvirtina Agentūros įvestus arba pakeistus duomenis, o Agentūra tinkamai dokumentuoja procesą. Taikomi 5.2 poskyryje nurodyti duomenų įvedimo į EPTPTR terminai.

5.4.   Agentūros skelbiami duomenys

Agentūra viešai skelbia patvirtintus duomenis.

5.5.   Pateiktų duomenų klaidų taisymas

EPTPTR turi būti įmanoma taisyti įrašytų duomenų klaidas. Pataisius klaidą, EPTPTR turi būti nurodoma pataisymo data.

5.6.   Galima paieška ir ataskaitos

EPTPTR turi būti galima teikti tokias ataskaitas:

1)

nacionalinei saugos institucijai ir Agentūrai:

II priede nurodytą bet kurios nacionalinės saugos institucijos pateiktą ir Agentūros nepatvirtintą informaciją apie bet kurį transporto priemonių tipą, kurio patvirtinimas galioja, yra sustabdytas arba panaikintas (įskaitant baigusius galioti patvirtinimus), kol tokia informacija saugoma archyve,

bet kurias viešas ataskaitas;

2)

visuomenei:

II priede nurodytą bet kurios nacionalinės saugos institucijos pateiktą ir Agentūros patvirtintą informaciją apie bet kurį transporto priemonių tipą, kurio patvirtinimas galioja, yra sustabdytas arba panaikintas (įskaitant baigusius galioti patvirtinimus), kol tokia informacija saugoma archyve.

EPTPTR turi suteikti galimybę visuomenei atlikti paiešką bent pagal šiuos kriterijus arba jų derinį:

tipo kodą,

tipo pavadinimą arba jo dalį,

gamintojo pavadinimą arba jo dalį,

transporto priemonių kategoriją / pakategorį,

TSS, kurią (-ias) atitinka tipas,

valstybę narę arba jų derinį, kur tas transporto priemonių tipas patvirtintas,

patvirtinimo būseną,

bet kurią techninę charakteristiką.

Kai tinka, paieškos kriterijumi turi būti galima pasirinkti techninės charakteristikos verčių intervalą.

5.7.   Archyvas

EPTPTR turi saugoti išsamų visų pakeitimų, įskaitant klaidų pataisas, patikslinimo prašymų ir atsakymų archyvą, susijusį su registruotu tipu, 10 metų nuo patvirtinimo panaikinimo visose valstybėse narėse ir 10 metų nuo paskutinio šio tipo transporto priemonės registracijos panaikinimo bet kuriame Nacionalinių transporto priemonių registre, taikant ilgesnįjį iš šių terminų.

5.8.   Automatinis pranešimas apie pakeitimus

Po transporto priemonių tipo patvirtinimo pakeitimo, sustabdymo, galiojimo atnaujinimo arba panaikinimo IT sistema turi atsiųsti automatinį apie pakeitimą informuojantį el. laišką visų valstybių narių, kurioje tas transporto priemonių tipas patvirtintas, nacionalinėms saugos institucijoms.

Tuo atveju, jei nustatytas patvirtinimo galiojimo laikotarpis, IT sistema turi atsiųsti atitinkamai nacionalinei saugos institucijai automatinį el. laišką, informuojantį apie artėjančią galiojimo pabaigos datą, prieš tris (3) mėnesius iki šios datos.

6.   ŽODYNĖLIS

Terminas arba santrauka

Apibrėžtis

Transporto priemonė

Geležinkelio transporto priemonė, apibrėžta Direktyvos 2008/57/EB 2 straipsnio c punkte.

Tipas

Transporto priemonių tipas, apibrėžtas Direktyvos 2008/57/EB 2 straipsnio w punkte. Tipas turi atitikti vienetą, kuriam taikomas atitikties įvertinimas ir patvirtinimas. Tas vienetas gali būti pavienė transporto priemonė, jų junginys arba traukinio sąstatas.

Versija

Tipo versija, kuriai skirtas tipo patikros sertifikatas.

Gamintojas

Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina transporto priemonę arba užsako jos suprojektavimą ar gamybą ir prekiauja jomis savo vardu ar pagal prekės ženklą. EPTPTR gamintojas nurodomas tik informacijai; tai nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių, sutartinių įsipareigojimų ar civilinės atsakomybės.

Patvirtinimo turėtojas

Subjektas, pateikęs prašymą ir gavęs transporto priemonių tipo patvirtinimą.

Apribojimas

Bet kokia sąlyga ar apribojimas, nurodyti transporto priemonių tipo patvirtinime ir galiojantys pradedant eksploatuoti ar naudojant bet kokią šį tipą atitinkančią transporto priemonę. Į apribojimus neįtraukiamos techninės charakteristikos, nurodytos II priedo 4 skyriuje (parametrų sąrašas ir formatas).

Patvirtinimo pakeitimas

Nacionalinės saugos institucijos priimtas sprendimas, pagal kurį turi būti pakeistos tam tikros šios nacionalinės saugos institucijos anksčiau išduoto transporto priemonių tipo patvirtinimo sąlygos. Patvirtinimo pakeitimą gali sudaryti apribojimai, galiojimo datos pakeitimas, patvirtinimo galiojimo atnaujinimas po taisyklių pakeitimo ir kiti dalykai.

Patvirtinimo sustabdymas

Nacionalinės saugos institucijos priimtas sprendimas, pagal kurį transporto priemonių tipo patvirtinimas laikinai negalioja ir jokia transporto priemonė negali būti patvirtinta pradėti eksploatuoti remiantis jos atitiktimi tam tipui, kol bus išanalizuotos sustabdymo priežastys. Transporto priemonių tipo patvirtinimo sustabdymas netaikomas jau eksploatuojamoms transporto priemonėms.

Patvirtinimo galiojimo atnaujinimas

Nacionalinės saugos institucijos priimtas sprendimas, pagal kurį nebetaikomas anksčiau priimtas patvirtinimo sustabdymas.

Patvirtinimo panaikinimas

Nacionalinės saugos institucijos priimtas sprendimas, pagal kurį transporto priemonių tipo patvirtinimas nebegalioja ir jokia transporto priemonė negali būti patvirtinta pradėti eksploatuoti remiantis jos atitiktimi tam tipui. Transporto priemonių tipo patvirtinimo panaikinimas netaikomas jau eksploatuojamoms transporto priemonėms.

Klaida

Persiųsti arba paskelbti duomenys, kurie neatitinka tam tikro transporto priemonių tipo patvirtinimo. Į šią apibrėžtį neįtraukiamas patvirtinimo pakeitimas.


(1)  Kaip numatyta 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendime 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (OL L 305, 2007 11 23, p. 30).

(2)  Kaip numatyta Sprendime 2007/756/EB.

(3)  Kaip numatyta 2011 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2011/633/ES dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų.


II PRIEDAS

REGISTRUOJAMI DUOMENYS IR FORMATAS

EPTPTR įrašomi šie duomenys apie kiekvieną patvirtintą transporto priemonių tipą:

tipo identifikacija,

gamintojas,

atitiktis TSS,

skirtingose valstybėse narėse suteikti patvirtinimai, įskaitant bendrąją informaciją apie šiuos patvirtinimus, jų būsena (galiojantys, sustabdyti ar panaikinti), parametrų sąrašas, pagal kurį turi būti tikrinama atitiktis nacionalinėms taisyklėms,

techninės charakteristikos.

EPTPTR įrašomi toliau nurodyti duomenys apie kiekvieną patvirtintą transporto priemonių tipą, laikantis nurodyto formato. Registruotini duomenys priklauso nuo transporto priemonių kategorijos, kaip nurodyta toliau.

Nurodytos su techninėmis charakteristikomis susijusių parametrų vertės turi atitikti nurodytąsias techniniuose dokumentuose, pridedamuose prie tipo patikros sertifikato.

Tais atvejais, kai galimos parametro vertės apribotos nustatytu sąrašu, šiuos sąrašus turi tvarkyti ir nuolat atnaujinti Agentūra.

Kai transporto priemonių tipas neatitinka visų jam taikomų galiojančių TSS, tipo patvirtinimą išdavusi nacionalinė saugos institucija gali apriboti teikiamą informaciją apie 4 skyriuje nurodytas technines charakteristikas tik tais parametrais, kurie patikrinti pagal taikomas taisykles.

Parametras

Duomenų formatas

Taikomumas transporto priemonių kategorijoms (Taip, Ne, Pasirinktinai, Neišspręstas klausimas)

1.

Traukos transporto priemonės

2.

Prikabinamosios keleivinės tr. priem.

3.

Krovininiai vagonai

4.

Specialiosios transporto priemonės

0

Tipo identifikacija

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

0.1

TIPO ID

[skaičius] XX-XXX-XXXX-X (pagal III priedą)

T

T

T

T

0.2

Į šį tipą įtrauktos versijos

[skaičius] XXX + [rašmenų eilutė] (pagal III priedą)

T

T

T

T

0.3

Įrašymo į EPTPTR data

[data] DD-MM-MMMM

T

T

T

T

1

Bendroji informacija

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

1.1

Tipo pavadinimas

[rašmenų eilutė] (iki 256 rašmenų)

P

P

P

P

1.2

Kitas tipo pavadinimas

[rašmenų eilutė] (iki 256 rašmenų)

P

P

P

P

1.3

Gamintojo pavadinimas

[rašmenų eilutė] (iki 256 rašmenų) Pasirenkama iš nustatyto sąrašo, galima pridėti naujų gamintojų

T

T

T

T

1.4

Kategorija

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (pagal III priedą)

T

T

T

T

1.5

Pakategoris

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (pagal III priedą)

T

T

T

T

2

Atitiktis TSS

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

2.1

Atitiktis TSS

Kiekvienai TSS: [rašmenų eilutė] T / N / Dalinė / Netaikoma

Pasirenkama iš nustatyto transporto priemonei skirtų TSS sąrašo (tiek galiojančių, tiek anksčiau galiojusių) (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

2.2

„EC tipo patikros sertifikatų“ nuoroda (jei taikomas SB modulis) ir (arba) „EB projekto patikros sertifikatų“ nuoroda (jei taikomas SH1 modulis)

[rašmenų eilutė] (galimybė nurodyti kelis sertifikatus, pvz., riedmenų sistemos posistemės sertifikatą, kontrolės, valdymo ir signalizavimo sertifikatą ir kt.)

T

T

T

T

2.3

Taikomi ypatingi atvejai (ypatingi atvejai, atitiktis kuriems buvo įvertinta)

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys), pagrįsto TSS (kiekvienai TSS žymima T arba P)

T

T

T

T

2.4

TSS skyriai, kurių nesilaikoma

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys), pagrįsto TSS (kiekvienai TSS žymima P)

T

T

T

T

3

Patvirtinimai

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

3.1

Patvirtinta (kur)

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

3.1.1

Patvirtinusi valstybė narė

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo. Kodai oficialiai skelbiami ir atnaujinami Europos interneto svetainės Institucijų leidinių rengimo vadove

T

T

T

T

3.1.2

Esama būsena

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

3.1.2.1

Būsena

[rašmenų eilutė] + [data] Lauką automatiškai užpildo sistema. Galimos parinktys: Galioja / Sustabdytas DD-MM-MMMM, Panaikintas DD-MM-MMMM, Baigė galioti DD-MM-MMMM

T

T

T

T

3.1.2.2

Patvirtinimo galiojimas (jei nustatytas)

[data] DD-MM-MMMM

T

T

T

T

3.1.2.3

Koduoti apribojimai

[rašmenų eilutė] Agentūros priskirtas kodas

T

T

T

T

3.1.2.4

Nekoduoti apribojimai

[rašmenų eilutė]

T

T

T

T

3.1.3

Istorija

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

3.1.3.1

Pradinis patvirtinimas

Antraštė (be duomenų)

T

T

T

T

3.1.3.1.1

Data

[data] DD-MM-MMMM

T

T

T

T

3.1.3.1.2

Patvirtinimo turėtojas

[rašmenų eilutė] (iki 256 rašmenų) Pasirenkama iš nustatyto sąrašo, galima pridėti naujų organizacijų

T

T

T

T

3.1.3.1.3

Patvirtinimo dokumento nuoroda

[rašmenų eilutė] (EIN)

T

T

T

T

3.1.3.1.4

Nacionalinio sertifikato nuorodos (jei taikoma)

[rašmenų eilutė]

T

T

T

T

3.1.3.1.5

Parametrai, pagal kuriuos buvo įvertinta atitiktis taikomoms nacionalinėms taisyklėms

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys), pagrįsto Komisijos sprendimu 2009/965/EB

T

T

T

T

3.1.3.1.6

Pastabos

[rašmenų eilutė] (iki 1 024 rašmenų)

P

P

P

P

3.1.3.X

Patvirtinimo pakeitimas

Antraštė (be duomenų) (X paeiliui didėja po vieną nuo 2 tiek kartų, kiek yra tipo patvirtinimo pakeitimų)

T

T

T

T

3.1.3.X.1

Pakeitimo tipas

[rašmenų eilutė] Tekstas iš nustatyto sąrašo (pakeitimas, sustabdymas, galiojimo atnaujinimas, panaikinimas)

T

T

T

T

3.1.3.X.2

Data

[data] DD-MM-MMMM

T

T

T

T

3.1.3.X.3

Patvirtinimo turėtojas (jei taikoma)

[rašmenų eilutė] (iki 256 rašmenų) Pasirenkama iš nustatyto sąrašo, galima pridėti naujų organizacijų

T

T

T

T

3.1.3.X.4

Patvirtinimo pakeitimo dokumento nuoroda

[rašmenų eilutė]

T

T

T

T

3.1.3.X.5

Nacionalinio sertifikato nuoroda (jei taikoma)

[rašmenų eilutė]

T

T

T

T

3.1.3.X.6

Taikomos nacionalinės taisyklės (jei taikoma)

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys), pagrįsto Komisijos sprendimu 2009/965/EB

T

T

T

T

3.1.3.X.7

Pastabos

[rašmenų eilutė] (iki 1 024 rašmenų)

P

P

P

P

3.X

Patvirtinta (kur)

Antraštė (be duomenų) (X paeiliui padidėja po vieną nuo 2 kassyk, kai šiam tipui suteikiamas patvirtinimas (įskaitant sustabdytus ir panaikintus)). Šiame skyriuje laukai tie patys kaip ir 3.1

T

T

T

T

4

Transporto priemonės techninės charakteristikos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.1

Bendrosios techninės charakteristikos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.1.1

Mašinisto kabinų skaičius

[Skaičius] 0/1/2

T

T

T

T

4.1.2

Greitis

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.1.2.1

Didžiausiasis projektinis greitis

[Skaičius] km/h

T

T

T

T

4.1.2.2

Didžiausiasis tuščios transporto priemonės greitis

[Skaičius] km/h

N

N

T

N

4.1.3

Aširačio vėžės plotis

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.1.4

Naudojimo sąlygos traukinio sudarymo atžvilgiu

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo

T

T

N

T

4.1.5

Didžiausiasis kartu naudoti sujungtų traukinio sekcijų ar lokomotyvų skaičius

[skaičius]

T

N

N

N

4.1.6

Elementų skaičius krovininių vagonų rinkinyje (tik pakategoriui „krovininių vagonų junginys“)

[skaičius]

N

N

T

N

4.1.7

Raidinis ženklinimas

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (pagal AAP TSS P priedą)

N

N

T

N

4.1.8

Tipas atitinka reikalavimus, būtinus, kad vienoje valstybėje narėse suteiktas transporto priemonės patvirtinimas galiotų kitose valstybėse narėse

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.1.9

Pavojingi kroviniai, kuriems tinka transporto priemonė

[rašmenų eilutė] Talpyklos kodas

N

N

T

N

4.1.10

Konstrukcijos kategorija

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.2

Transporto priemonės kinematinis gabaritas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.2.1

Transporto priemonės kinematinis gabaritas (sąveikos gabaritas)

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galima daugiau kaip viena parinktis) (skirtingoms kategorijoms sąrašas skirsis, atsižvelgiant į taikomą TSS)

T

T

T

T

4.2.2

Transporto priemonės kinematinis vėžės plotis (kiti vėžės pločiai, įvertinti taikant kinematinį metodą)

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galima daugiau kaip viena parinktis)

P

P

P

P

4.3

Aplinkos sąlygos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.3.1

Temperatūros intervalas

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galima daugiau kaip viena parinktis)

T

T

T

T

4.3.2

Aukščio intervalas

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo

T

T

N

T

4.3.3

Sniego, ledo ir krušos sąlygos

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo

T

T

N

T

4.3.4

Skaldos įtraukimas (tik transporto priemonėms, kurių v ≥ 190 km/h)

Neišspręstas klausimas

NK

NK

N

N

4.4

Priešgaisrinė sauga

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.4.1

Priešgaisrinės saugos kategorija

[rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo

T

T

N

T

4.5

Projektinė masė ir apkrovos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.5.1

Leidžiama naudingoji apkrova skirtingų kategorijų linijoms

[skaičius] t linijos kategorijai [rašmenų eilutė]

NK

NK

T

NK

4.5.2

Projektinė masė

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.5.2.1

Parengtos važiuoti transporto priemonės projektinė masė

[skaičius] kg

T

T

P

T

4.5.2.2

Projektinė masė esant įprastai naudingajai apkrovai

[skaičius] kg

T

T

P

T

4.5.2.3

Projektinė masė esant išskirtinei naudingajai apkrovai

[skaičius] kg

T

T

N

T

4.5.3

Statinė ašies apkrova

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.5.3.1

Parengtos važiuoti transporto priemonės statinė ašies apkrova

[skaičius] kg

T

T

P

T

4.5.3.2

Statinė ašies apkrova esant įprastai / didžiausiajai krovininių vagonų naudingajai apkrovai

[skaičius] kg

T

T

P

T

4.5.3.3

Statinė ašies apkrova esant išskirtinei naudingajai apkrovai

[skaičius] kg

T

T

N

T

4.5.4

Tariamoji statinė kreipiamoji jėga (jei viršija TSS nustatytą ribą arba TSS nenustatytą)

[skaičius] kN

T

T

N

T

4.6

Riedmenų dinaminė elgsena

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.6.1

Pakylos stygius (didžiausiasis nekompensuojamas šoninis pagreitis), pagal kurį buvo įvertinta transporto priemonė

[skaičius] mm

Dviejų vėžės pločių transporto priemonių turi būti nurodytos abiejų pločių vėžes atitinkančios vertės

T

T

P

T

4.6.2

Transporto priemonė su pakylos stygiaus kompensavimo sistema („pasvyrančioji transporto priemonė“)

[Loginė išraiška] T/N

T

T

T

T

4.6.3

Lygiaverčio kūgiškumo (arba nusidėvėjusio rato profilio) eksploatacinės ribos, pagal kurias transporto priemonė buvo išbandyta

Neišspręstas klausimas

NK

NK

NK

NK

4.7

Stabdymas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.1

Didžiausiasis traukinio lėtėjimas

[skaičius] m/s2

T

N

N

T

4.7.2

Darbinis stabdymas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.2.1

Stabdžių veiksmingumas stačiose nuokalnėse, esant įprastai naudingajai apkrovai

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

TSS standartinis atvejis

[rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.7.2.1.2

Greitis (jeigu standartinis atvejis nenurodytas)

[skaičius] km/h

T

T

T

T

4.7.2.1.3

Nuolydis (jeigu standartinis atvejis nenurodytas)

[skaičius] ‰ (mm/m)

T

T

T

T

4.7.2.1.4

Atstumas (jeigu standartinis atvejis nenurodytas)

[skaičius] km

T

T

T

T

4.7.2.1.5

Trukmė (jei atstumas nenurodytas) (jeigu standartinis atvejis nenurodytas)

[skaičius] min

T

T

T

T

4.7.3

Stovėjimo stabdys

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.3.1

Visose šio tipo transporto priemonėse turi būti įrengtas stovėjimo stabdys (stovėjimo stabdys privalomas šio tipo transporto priemonėms)

[Loginė išraiška] T/N

N

N

T

T

4.7.3.2

Stovėjimo stabdžio tipas (jeigu jis įrengtas transporto priemonėje)

[rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.7.3.3

Didžiausioji nuokalnė, ant kurios vienetas išlaikomas nejudamai vien stovėjimo stabdžiu (jeigu jis įrengtas transporto priemonėje)

[skaičius] ‰ (mm/m)

T

T

T

T

4.7.4

Transporto priemonėje įrengtos stabdymo sistemos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.4.1

Sūkurinių srovių stabdys

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Įrengtas sūkurinių srovių stabdys

[Loginė išraiška] T/N

T

T

N

T

4.7.4.1.2

Galimybė užkirsti kelią sūkurinių srovių stabdžio naudojimui (tik jei įrengtas sūkurinių srovių stabdys)

[Loginė išraiška] T/N

T

T

N

T

4.7.4.2

Magnetinis stabdys

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Įrengtas magnetinis stabdys

[Loginė išraiška] T/N

T

T

N

T

4.7.4.2.2

Galimybė užkirsti kelią magnetinio stabdžio naudojimui (tik jei įrengtas magnetinis stabdys)

[Loginė išraiška] T/N

T

T

N

T

4.7.4.3

Regeneracinis stabdys (tik elektra varomoms transporto priemonėms)

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Įrengtas regeneracinis stabdys

[Loginė išraiška] T/N

T

N

N

T

4.7.4.3.2

Galimybė užkirsti kelią regeneracinio stabdžio naudojimui (tik jei įrengtas regeneracinis stabdys)

[Loginė išraiška] T/N

T

N

N

T

4.8

Geometrinės charakteristikos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.8.1

Transporto priemonės ilgis

[skaičius] m

T

T

T

T

4.8.2

Mažiausiasis naudojamo rato skersmuo

[skaičius] mm

T

T

T

T

4.8.3

Manevravimo apribojimai

[Loginė išraiška] T/N

N

N

T

N

4.8.4

Mažiausiasis įveikiamos horizontalios kreivės spindulys

[skaičius] m

T

T

T

T

4.8.5

Mažiausiasis įveikiamos išgaubtos kreivės spindulys

[skaičius] m

P

P

P

P

4.8.6

Mažiausiasis įveikiamos įgaubtos kreivės spindulys

[skaičius] m

P

P

P

P

4.8.7

Krovimo platformos aukštis (plokščių vagonų ir jungtinio transporto)

[skaičius] mm

N

N

T

N

4.8.8

Tinkamumas vežti keltais

[Loginė išraiška] T/N

T

T

T

T

4.9

Įranga

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.9.1

Galinio sukabintuvo tipas (nurodant tempiamąsias ir gniuždomąsias jėgas)

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.9.2

Ašies guolio būklės stebėjimas (ašidėžės įkaitimo aptikimas)

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.9.3

Antbriaunio tepimas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.9.3.1

Įrengtas antbriaunio tepimo įtaisas

[Loginė išraiška] T/N

T

T

N

T

4.9.3.2

Galimybė užkirsti kelią tepimo įtaiso naudojimui (tik jei įrengtas antbriaunio tepimo įtaisas)

[Loginė išraiška] T/N

T

N

N

T

4.10

Energijos tiekimas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.10.1

Energijos tiekimo sistema

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

N

T

4.10.2

Didžiausioji galia (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Skaičius] kW [automatiškai įrašoma energijos tiekimo sistema]

P

P

N

P

4.10.3

Didžiausioji vardinė srovė iš kontaktinio tinklo (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Skaičius] A [automatiškai įrašoma įtampa]

T

T

N

T

4.10.4

Didžiausioji pantografo imama srovė stovint (turi būti nurodoma kiekvienos nuolatinės srovės sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Skaičius] A [automatiškai įrašoma įtampa]

T

T

N

T

4.10.5

Pantografo sąlyčio su kontaktiniais laidais aukštis (nuo bėgio viršaus) (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Skaičius] nuo [m] iki [m] (šimtųjų tikslumu)

T

T

N

T

4.10.6

Pantografo galvutė (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Rašmenų eilutė] [automatiškai įrašoma energijos tiekimo sistema]

Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

N

T

4.10.7

Su kabamąja kontaktine linija (KKL) besiliečiančių pantografų skaičius (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Skaičius]

T

T

N

T

4.10.8

Trumpiausias atstumas tarp dviejų pantografų, besiliečiančių su KKL (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė; turi būti nurodyta pavienio ir, jei taikoma, jungtinio veikimo) (tik tada, jei pakeltų pantografų daugiau kaip vienas)

[Skaičius] [m]

T

T

N

T

4.10.9

Srovės ėmimo veiksmingumo bandymui naudojamos KKL tipas (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė) (tik tada, jei pakeltų pantografų daugiau kaip vienas)

[Rašmenų eilutė] [automatiškai įrašoma energijos tiekimo sistema]

Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

N

N

T

4.10.10

Pantografo kontaktinės juostos, kuri gali būti įrengta transporto priemonėje, medžiaga (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Rašmenų eilutė] [automatiškai įrašoma energijos tiekimo sistema]

Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

N

T

4.10.11

Įrengtas automatinio numetimo įtaisas (ANĮ) (turi būti nurodoma kiekvienos energijos tiekimo sistemos, kuriai tinka transporto priemonė)

[Loginė išraiška] T/N

T

T

N

T

4.10.12

Transporto priemonėje apmokestinimo tikslais įrengtas TSS atitinkantis energijos matuoklis

[Loginė išraiška] T/N

T

T

N

T

4.11

Su triukšmu susijusios charakteristikos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.11.1

Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A))

[Skaičius] (dB(A))

P

P

P

P

4.11.2

Triukšmo lygis pravažiuojant, išmatuotas standartinėmis sąlygomis

[Loginė išraiška] T/N

T

T

T

T

4.11.3

Triukšmo lygis stovint (dB(A))

[Skaičius] (dB(A))

P

P

P

P

4.11.4

Triukšmo lygis pradedant važiuoti (dB(A))

[Skaičius] (dB(A))

P

N

N

P

4.12

Su keleiviais susijusios charakteristikos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.12.1

Bendrosios su keleiviais susijusios charakteristikos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.12.1.1

Stacionarių sėdimųjų vietų skaičius

Nuo [Skaičius] iki [Skaičius]

P

P

N

N

4.12.1.2

Tualetų skaičius

[Skaičius]

P

P

N

N

4.12.1.3

Miegamųjų vietų skaičius

Nuo [Skaičius] iki [Skaičius]

P

P

N

N

4.12.2

Su judėjimo negalią turinčiais žmonėmis (ŽJN) susijusios charakteristikos

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.12.2.1

Pirmenybinių sėdimųjų vietų skaičius

Nuo [Skaičius] iki [Skaičius]

T

T

N

N

4.12.2.2

Vietų neįgaliųjų vežimėliams skaičius

Nuo [Skaičius] iki [Skaičius]

T

T

N

N

4.12.2.3

ŽJT prieinamų tualetų skaičius

[Skaičius]

T

T

N

N

4.12.2.4

Neįgaliųjų vežimėliais pasiekiamų miegamųjų vietų skaičius

Nuo [Skaičius] iki [Skaičius]

T

T

N

N

4.12.3

Keleivių įlipimas ir išlipimas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.12.3.1

Platformų aukštis, kuriam suprojektuota transporto priemonė.

[Skaičius] iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

N

N

4.12.3.2

Visų įmontuotų pagalbinių įlipimo priemonių aprašas (jei įrengtos)

[Rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

N

N

4.12.3.3

Visų kilnojamųjų pagalbinių įlipimo priemonių, jeigu jos numatytos transporto priemonės konstrukcijoje, kad atitiktų ŽJN TSS reikalavimus, aprašas

[Rašmenų eilutė] Pasirenkama iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

N

N

4.13

Įrengta kontrolės, valdymo ir signalizavimo (KVS) įranga (tik transporto priemonėms su mašinisto kabina)

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.13.1

Signalizavimas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.13.1.1

Įrengta Europos traukinių valdymo sistemos (ETVS) įranga ir jos lygis

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.13.1.2

ETVS pagrindas.versija (x.y). Jei versija nėra visiškai suderinama, ji nurodoma skliausteliuose

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.13.1.3

Įrengta ETVS įranga, skirta duomenų pildymo funkcijos informacijai priimti tinklu arba GSM-R.

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.13.1.4

Įdiegtos ETVS nacionalinės taikomosios programos (NID_XUSER iš 44 paketo)

[Skaičius] Iš nustatyto sąrašo pagal ETVS kintamųjų sąrašą (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.13.1.5

Įrengtos B klasės ar kitokios traukinio apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemos (sistema ir, jei taikoma, versija)

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.13.1.6

Specialiosios įrengtos priemonės, skirtos perjungti tarp skirtingų apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemų

[Rašmenų eilutė] Iš įrengtų sistemų derinio („Sistema XX“ / „Sistema YY“) (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.13.2

Radijas

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.13.2.1

Įrengta GSM-R įranga ir jos versija (FRS ir SRS)

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo

T

T

T

T

4.13.2.2

Mašinisto kabinoje esančių GSM-R mobiliųjų aparatų duomenims perduoti skaičius

[Skaičius]: 0, 1, 2 ar 3

T

T

T

T

4.13.2.3

Įrengtos B klasės ar kitos radijo sistemos (sistema ir, jei taikoma, versija)

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.13.2.4

Specialiosios įrengtos priemonės, skirtos perjungti tarp skirtingų radijo sistemų

[Rašmenų eilutė] Iš įrengtų sistemų derinio („Sistema XX“ / „Sistema YY“) (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.14

Suderinamumas su traukinio aptikimo sistemomis

Antraštė (be duomenų)

 

 

 

 

4.14.1

Traukinio aptikimo sistemų, kurioms transporto priemonė buvo suprojektuota ir išbandyta, tipas

[Rašmenų eilutė] Iš nustatyto sąrašo (galimos kelios parinktys)

T

T

T

T

4.14.2

Išsamios transporto priemonės charakteristikos, susijusios su suderinamumu su traukinio aptikimo sistemomis

Antraštė (be duomenų)

T

T

T

T

4.14.2.1

Didžiausiasis atstumas tarp gretimų ašių

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.2

Mažiausiasis atstumas tarp gretimų ašių

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.3

Atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.4

Didžiausiasis transporto priemonės iškyšos ilgis

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.5

Mažiausiasis rato apvado plotis

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.6

Mažiausiasis rato skersmuo

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.7

Mažiausiasis antbriaunio storis

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.8

Mažiausiasis antbriaunio aukštis

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.9

Didžiausiasis antbriaunio aukštis

[Skaičius] mm

T

T

T

T

4.14.2.10

Didžiausioji ašies apkrova

[Skaičius] t

T

T

T

T

4.14.2.11

Erdvė tarp ratų, kurioje nėra metalo ir laidžių sudedamųjų dalių

Neišspręstas klausimas

NK

NK

NK

NK

4.14.2.12

Ratų medžiaga yra feromagnetinė

[Loginė išraiška] T/N

T

T

T

T

4.14.2.13

Didžiausioji barstymo smėliu sparta

[Skaičius] g per [Skaičius] s

T

N

N

T

4.14.2.14

Galimybės užkirsti kelią barstymui smėliu

T/N

T

N

N

T

4.14.2.15

Transporto priemonės metalo masė

Neišspręstas klausimas

NK

NK

NK

NK

4.14.2.16

Didžiausioji tariamoji varža tarp priešingų aširačio ratų

[Skaičius] Ω

T

T

T

T

4.14.2.17

Mažiausioji transporto priemonės tariamoji varža (tarp ratų ir pantografo) (tik transporto priemonių, skirtų 1 500 V arba 3 000 V nuolatinei srovei)

[Skaičius] Ω [Skaičius] Hz (galima daugiau kaip viena linija)

T

N

N

T

4.14.2.18

Elektromagnetiniai trikdžiai, kuriuos sukelia grįžtamoji srovė bėgiuose

Neišspręstas klausimas

NK

NK

NK

NK

4.14.2.19

Elektromagnetinė traukinio spinduliuotė, atsižvelgiant į suderinamumą su taukinio aptikimo sistemomis

Neišspręstas klausimas

NK

NK

NK

NK

Pastabos:

1.

Jei parametras apibrėžtas taikomoje TSS, turi būti nurodyta ta parametro vertė, kuri įvertinta atliekant patikros procedūrą.

2.

Nustatytus sąrašus Agentūra tvarko ir nuolat atnaujina laikydamasi galiojančių TSS, įskaitant tas TSS, kurios gali būti taikomos pereinamuoju laikotarpiu.

3.

Jei prie parametro pažymėta, kad klausimas neišspręstas, jokie jo duomenys nepateikiami tol, kol klausimas bus išspręstas atitinkamoje TSS.

4.

Jei prie parametro pažymėta, kad jis pasirinktinis, duomenys pateikiami tipo patvirtinimo pareiškėjo sprendimu.

5.

0.1–0.3 laukus užpildo Agentūra.


III PRIEDAS

TIPO NUMERIO SANDARA

Kiekvienam transporto priemonių tipui priskiriamas tokios sandaros 10 skaitmenų numeris:

XX

XXX

XXXX

X

Kategorija

Šeima

(platforma)

Didėjantis numeris

Kontrolinis skaitmuo

Pakategoris

 

 

 

1 segmentas

2 segmentas

3 segmentas

4 segmentas

Čia:

1 segmentas (1 ir 2 skaitmenys) priskiriamas pagal šios lentelės transporto priemonės tipo kategoriją ir pakategorį:

Kodas

Kategorija

Pakategoris

11

Traukos transporto priemonės

Lokomotyvas

12

paliekama

13

Savaeigis keleivinis traukinio junginys (įskaitant lengvos konstrukcijos variklinius vagonus)

14

paliekama

15

Savaeigis krovininis traukinio junginys

16

paliekama

17

Manevrinis lokomotyvas

18

paliekama

19

Kiti (tramvajai, lengvojo geležinkelio transporto priemonės ir kt.)

31

Prikabinamosios keleivinės transporto priemonės

Keleivinis vagonas (įskaitant miegamuosius vagonus, restoraną ir kt.)

32

paliekama

33

Bagažo vagonas

34

paliekama

35

Automobilių vagonas

36

paliekama

37

Aptarnavimo transporto priemonė (pvz., virtuvė)

38

paliekama

39

Pastovus vagonų junginys

40

paliekama

41

Kiti

42–49

paliekama

51

Krovininiai vagonai (prikabinamieji)

Krovininis vagonas

52

paliekama

53

Pastovus krovininių vagonų junginys

54–59

paliekama

71

Specialiosios transporto priemonės

Savaeigė specialioji transporto priemonė

72

paliekama

73

Prikabinamoji specialioji transporto priemonė

74–79

paliekama

2 segmentas (3–5 skaitmenys) priskiriami pagal šeimą, kuriai priklauso tas transporto priemonių tipas. Naujoms šeimoms (t. y. šeimoms, dar neužregistruotoms EPTPTR) skaitmenys iš eilės vienetu didinami kaskart Agentūrai gavus paraišką dėl naujai šeimai priklausančio transporto priemonių tipo registravimo.

3 segmentas (6–9 skaitmenys) – tai didėjantis skaičius, iš eilės vienetu didinamas kaskart Agentūrai gavus paraišką dėl esamai šeimai priklausančio transporto priemonių tipo registravimo.

4 segmentas (10 skaitmuo) – kontrolinis skaitmuo, nustatomas šiuo būdu (Luhno algoritmas arba 10 modulis):

pagrindinio numerio lyginėse vietose esančių skaitmenų (nuo 1 iki 9 skaičiuojant iš dešinės) imamos dešimtainės vertės,

pagrindinio numerio nelyginėse vietose esantys skaitmenys (skaičiuojant iš dešinės) dauginami iš 2,

apskaičiuojama lyginėse vietose esančių skaitmenų ir nelyginėse vietose esančių skaitmenų tarpinių sandaugų suma,

imamas šios sumos paskutinis skaitmuo,

kontrolinis skaitmuo nustatomas atėmus minėtą skaitmenį iš 10; jei sumos paskutinis skaitmuo lygus 0, kontrolinis skaitmuo taip pat lygus 0.

Kontrolinio skaitmens nustatymo pavyzdžiai

1 -

Jei pagrindinis numeris yra

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Daugiklis

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 2.

Taigi, kontrolinis skaitmuo bus 8, o pagrindinis numeris tampa registravimo numeriu 33 844 7961–8.

2 -

Jei pagrindinis numeris yra

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Daugiklis

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 0.

Taigi, kontrolinis skaitmuo bus 0, o pagrindinis numeris tampa registravimo numeriu 31 513 3204–0.

Jei tipo patikros sertifikatas arba projekto patikros sertifikatas skirtas daugiau kaip vienai transporto priemonių tipo versijai, kiekvienai šių versijų suteikiamas didėjantis trijų skaitmenų numeris.


Top