Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 264, 8. október 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.264.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 264

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
8. októbra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/663/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2011 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

1

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

2

 

 

2011/664/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. septembra 2011 o podpise zmenených a doplnených stanov a zmeneného a doplneného rokovacieho poriadku Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk v mene Európskej únie a o ich predbežnom vykonávaní

12

 

*

Stanovy Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk

14

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 996/2011 zo 7. októbra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 657/2008, (ES) č. 1276/2008 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o povinnosti oznamovania v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 997/2011 zo 7. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 998/2011 zo 7. októbra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/665/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel [oznámené pod číslom K(2011) 6974]  (1)

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov 2010/592/EÚ z 29. septembra 2010, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 261, 5.10.2010)

55

 

*

Korigendum k rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov 2010/629/EÚ z 20. októbra 2010, ktorým sa vymenúva sudca Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ L 278, 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top