Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 4. oktobris ) par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6974) Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 264/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 4. oktobris)

par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6974)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/665/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 34. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 34. panta 1. punktu Eiropas Dzelzceļa aģentūra (turpmāk “Aģentūra”) izveido un uztur tādu ritekļu tipu reģistru, kuru ekspluatāciju Kopienas dzelzceļa tīklā apstiprinājušas dalībvalstis.

(2)

Dažiem esošajiem ritekļiem nav iespējams noteikt atbilstību ritekļa tipam, kas ir apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 26. pantu. Tomēr iespēja iekļaut visu ekspluatācijā esošo ritekļu tehniskos raksturlielumus vienā vienotā reģistrā var būt dzelzceļa nozarei lietderīga.

(3)

Ritekļa izmantošanas ierobežojumi, kas minēti Direktīvas 2008/57/EK 33. panta 2. punkta e) apakšpunktā, parasti ir jāatspoguļo īpašā kodā. Šie ierobežojumu kodi ir jāharmonizē. Valsts ierobežojumu kodi jāizmanto tikai tiem ierobežojumiem, kas atspoguļo esošās dzelzceļa sistēmas konkrētus raksturlielumus kādā dalībvalstī un ko tādā pašā nozīmē citās dalībvalstīs nevar piemērot. Aģentūrai ir regulāri jāatjaunina harmonizēto ierobežojumu kodi un valsts kodi un tie jāpublicē savā tīmekļa vietnē.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 34. panta 3. punktu, kad tipa apstiprinājums kādā dalībvalstī ir piešķirts, grozīts, atlikts vai atcelts, šīs dalībvalsts valsts drošības iestāde par to informē Aģentūru, lai tā varētu atjaunināt reģistra datus. Reģistrā jāiekļauj ritekļu tipi, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 26. pantu. Tāpēc, informējot Aģentūru, valsts drošības iestādes norāda, kuri šā tipa parametri ir pārbaudīti saskaņā ar paziņotajiem valsts noteikumiem. Minētā norāde ir jāveido saskaņā ar atsauces dokumentu, kas minēts Direktīvas 2008/57/EK 27. panta 4. punktā.

(5)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra 2010. gada 20. decembrī iesniedza Komisijai savu Ieteikumu ERA/REC/07-2010/INT.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu izveidotās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šis lēmums nosaka specifikāciju apstiprināto ritekļu tipu Eiropas reģistram, kas minēts Direktīvas 2008/57/EK 34. pantā.

2. pants

Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra specifikācija

1.   Aģentūra izstrādā, izmanto un uztur Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistru, pamatojoties uz specifikāciju, kas noteikta I un II pielikumā.

2.   Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā (EARTR) ir iekļauti dati par ritekļu tipiem, ko apstiprinājušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 26. pantu.

3.   Ritekļu tipi, kas apstiprināti kādā dalībvalstī pirms 2010. gada 19. jūlija un kam viens vai vairāki ritekļi apstiprināti vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 22. vai 24. pantu pēc 2010. gada 19. jūlija, ir uzskatāmi par tādiem, uz ko attiecas Direktīvas 2008/57/EK 26. panta noteikumi, un tie jāreģistrē EARTR. Šajā gadījumā reģistrējamie dati var aprobežoties ar parametriem, kas pārbaudīti tipa apstiprinājuma procesa laikā.

4.   Ritekļu tipi, ko var reģistrēt brīvprātīgi, minēti I pielikuma 1. iedaļā.

5.   Numura, ko saņem katrs ritekļu tips, struktūra ir noteikta III pielikumā.

6.   Reģistram jāsāk darbs līdz 2012. gada 31. decembrim. Līdz tam laikam informāciju par apstiprinātajiem ritekļu tipiem savā tīmekļa vietnē publicē Aģentūra.

3. pants

Informācija, ko nosūta valsts drošības iestādes

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai valsts drošības iestādes sniedz informāciju par tipa apstiprinājumiem, ko tās piešķīrušas saskaņā ar II pielikumu.

2.   Valsts drošības iestādes sniedz šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti I pielikuma 5.2. punktā.

3.   Valsts drošības iestādes nosūta šo informāciju, izmantojot elektronisku standarta veidlapu, kas atrodama tīmeklī, un aizpildot attiecīgos laukus.

4.   Valsts drošības iestādes ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās datuma sniedz informāciju, kas attiecas uz ritekļu tipa apstiprinājumiem, kurus tās piešķīrušas laikā no 2010. gada 19. jūlija līdz šā lēmuma spēkā stāšanās datumam.

4. pants

Ierobežojumu kodi

1.   Visās dalībvalstīs izmanto harmonizētus ierobežojumu kodus.

Aģentūra regulāri atjaunina harmonizēto ierobežojumu kodu sarakstu visai Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmai un to publicē savā tīmekļa vietnē.

Ja kāda valsts drošības iestāde uzskata, ka harmonizēto ierobežojumu kodu sarakstā ir jāpievieno jauns kods, tā lūdz Aģentūru novērtēt šā jaunā koda iekļaušanu.

Aģentūra novērtē pieprasījumu, apspriežoties ar citām valstu drošības iestādēm. Vajadzības gadījumā Aģentūra iekļauj jauno ierobežojumu kodu sarakstā. Pirms grozītā saraksta publicēšanas Aģentūra to nosūta Komisijai kopā ar izmaiņu pieprasījumu un tā novērtējumu.

Komisija regulāri informē dalībvalstis ar komitejas starpniecību, kas izveidota ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu.

2.   Aģentūra regulāri atjaunina valstu ierobežojumu kodu sarakstu. Valstu ierobežojumu kodi jāizmanto tikai tiem ierobežojumiem, kas atspoguļo esošās dzelzceļa sistēmas konkrētus raksturlielumus kādā dalībvalstī un ko citās dalībvalstīs nevar piemērot tādā pašā nozīmē.

Attiecībā uz ierobežojumu veidiem, kas nav norādīti 1. punktā minētajā sarakstā, valsts drošības iestāde lūdz Aģentūru iekļaut valstu ierobežojumu kodu sarakstā jaunu kodu. Aģentūra novērtē pieprasījumu, apspriežoties ar citām valstu drošības iestādēm. Vajadzības gadījumā Aģentūra iekļauj jauno ierobežojumu kodu sarakstā. Pirms grozītā saraksta publicēšanas Aģentūra nosūta to Komisijai kopā ar izmaiņu pieprasījumu un tā izvērtējumu.

Komisija regulāri informē dalībvalstis ar komisijas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu.

3.   Ar ierobežojumu kodu daudzvalstu drošības iestādēm rīkojas tāpat kā ar valstu ierobežojumu kodiem.

4.   Ierobežojumus bez koda var izmantot tikai tādiem ierobežojumiem, kurus to konkrēto raksturlielumu dēļ nevar piemērot vairākiem ritekļa tipiem.

5. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Aģentūra publicē un regulāri atjaunina Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra izmantošanas rokasgrāmatu. Kopā ar citu informāciju šajā rokasgrāmatā attiecībā uz katru parametru iekļauj arī atsauci uz savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju punktiem, kas ietver šim parametram noteiktās prasības.

2.   Aģentūra iesniedz Komisijai ieteikumu par to ritekļu tipu iespējamo iekļaušanu reģistrā, kas apstiprināti pirms 2010. gada 19. jūlija, un par iespējamiem grozījumiem šajā lēmumā, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta ne vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

6. pants

Piemērošanas datums

Šo lēmumu piemēro no 2012. gada 15. aprīļa.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Eiropas Dzelzceļa aģentūrai un dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 4. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.


I PIELIKUMS

EIROPAS APSTIPRINĀTO RITEKĻU TIPU REĢISTRA SPECIFIKĀCIJA

1.   RITEKĻU TIPI, KO REĢISTRĒ BRĪVPRĀTĪGI

Ritekļu tipus, kas apstiprināti pirms 2010. gada 19. jūlija un kam jauni ritekļi nav apstiprināti pēc 2010. gada 19. jūlija, var reģistrēt EARTR brīvprātīgi.

Turklāt brīvprātīgi var reģistrēt arī šādus ritekļu tipus:

apstiprinātus ritekļus, kas nododami ekspluatācijā pirms 2010. gada 19. jūlija un kam papildu apstiprinājums nodošanai ekspluatācijā ir piešķirts saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 23. vai 25. pantu,

ritekļus, kas apstiprināti nodošanai ekspluatācijā pirms 2010. gada 19. jūlija un kam jauns apstiprinājums nodošanai ekspluatācijā ir piešķirts pēc modernizācijas vai atjaunošanas,

ritekļus, kas ievesti no trešām valstīm un apstiprināti ES teritorijā saskaņā ar COTIF 1999, un jo īpaši tās F un G pielikumu, vai

ritekļus, kas ievesti no trešām valstīm un apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 21. panta 11. punkta noteikumiem.

Šajos četros brīvprātīgas reģistrācijas gadījumos reģistrējamie dati var aprobežoties ar parametriem, kas verificēti apstiprināšanas procesa laikā.

Pagaidu atļaujas, piemēram, testēšanas un izmēģinājumu braucienu atļaujas, netiek reģistrētas EARTR.

2.   FUNKCIONĀLĀ ARHITEKTŪRA

2.1.   EARTR administrēšana

Aģentūra uztur un pārvalda EARTR. Aģentūra veido lietotāju kontus un piešķir piekļuves tiesības pēc valstu drošības iestāžu pieprasījuma saskaņā ar šo specifikāciju.

2.2.   EARTR adrese

EARTR ir tīmeklī veidota lietojumprogramma. EARTR adrese ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē.

2.3.   Lietotāji un lietotāju piekļuves tiesības

EARTR ir šādi lietotāji:

Lietotājs

Piekļuves tiesības

Pieteikšanās un lietotāju konti

Dalībvalsts valsts drošības iestāde

Par šo dalībvalsti iesniegtos datus validē Aģentūra

Neierobežota apspriešanās par jebkuriem datiem, tostarp datiem, kuru validācija nav pabeigta

Pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli

Nav pieejami funkcionālie vai anonīmi konti. Ja valsts drošības iestāde pieprasa, izveido vairākus kontus

Aģentūra

Validācija par atbilstību šai specifikācijai un iesniegto datu publicēšana, ko veic valsts drošības iestāde

Neierobežota apspriešanās par jebkuriem datiem, tostarp datiem, kuru validēšana nav pabeigta

Pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli

Sabiedrība

Validēto datu apspriešana

Neattiecas

2.4.   Saskarne ar ārējām sistēmām

Jebkurš ritekļu tips, kas reģistrēts (t. i., validēts un publiskots) EARTR, ir pieejams ar hipersaiti. Šīs hipersaites var izmantot ārējiem pieteikumiem.

Uzmanība jāpievērš iespējamām saitēm starp EARTR un ritekļu Eiropas centralizēto virtuālo reģistru (EC RVR) (1).

2.5.   Saites ar citiem reģistriem un datubāzēm

Veidojot EARTR, Aģentūra pilnā mērā ņem vērā saskarnes, tostarp koordinētos pārejas periodus, ar šādiem reģistriem un datubāzēm:

valstu ritekļu reģistri (2) (VRR) un EC RVR: datu formātam attiecībā uz EC RVR iekļautā ritekļa tipu ir viens pret vienu jāatbilst tipa apzīmējumam un, ja vajadzīgs, tipa versijām EARTR,

Infrastruktūras reģistrs (INFR) (3): parametru sarakstiem un datu formātiem INFR un EARTR ir savstarpēji jāatbilst, tostarp arī attiecībā uz jebkuriem atjauninājumiem vai grozījumiem INFR un EARTR specifikācijās,

valsts noteikumu atsauces dokuments (Direktīvas 2008/57/EK 27. pants): kad ir pieejams atsauces dokuments, parametru sarakstam, kam veikts atbilstības novērtējums attiecībā uz EARTR norādītajiem valsts noteikumiem, ir precīzi viens pret vienu jāatbilst parametru sarakstam, kas iekļauts atsauces dokumentā. EARTR nedrīkst atsaukties ne uz vienu parametru, kas nav iekļauts atsauces dokumentā.

2.6.   Pieejamība

Vispārīgs noteikums ir tāds, ka EARTR ir pieejams 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā 365 dienas gadā un tā sistēmas pieejamības mērķa vērtība ir 98 %. Tomēr, ja pēc Aģentūras parastā darba laika notiek kļūme, pakalpojuma atjaunošana tiks pārcelta uz nākamo Aģentūras darbdienu pēc kļūmes. Uzturēšanas laikā sistēmas nepieejamība ir minimāla.

2.7.   Drošība

Aģentūras izveidotos lietotāju kontus un paroles nedrīkst izpaust trešām pusēm, un tie ir jālieto tikai saskaņā ar šo specifikāciju.

3.   TEHNISKĀ ARHITEKTŪRA

3.1.   Sistēmas arhitektūra

EARTR ir tīmeklī veidota lietojumprogramma, ko uztur un pārvalda Aģentūra.

EARTR spēj iekļaut pilnu informāciju par 35 000 ritekļu tipiem.

Lietotājiem ir iespēja pieslēgties EARTR ar standarta interneta savienojumu.

EARTR arhitektūra ir parādīta šajā attēlā:

Image

3.2.   Sistēmas prasības

Lai pieslēgtos EARTR, ir nepieciešama interneta pārlūkprogramma un piekļuve internetam.

4.   DARBĪBAS REŽĪMS

EARTR ir šādi darbības režīmi:

standarta režīms – standarta darbības režīmā ir pieejamas visas funkcijas,

uzturēšanas režīms – uzturēšanas režīmā EARTR var nebūt pieejams lietotājiem.

5.   NOTEIKUMI PAR DATU IEVADĪŠANU UN PĀRBAUDI

5.1.   Pamatprincipi

Katra valsts drošības iestāde sniedz informāciju par tās piešķirtajiem ritekļu tipa apstiprinājumiem.

EARTR ir iekļauts tīmekļa rīks informācijas apmaiņai starp valstu drošības iestādēm un Aģentūru. Minētais rīks ļauj veikt šādu informācijas apmaiņu:

1)

datu iesniegšana reģistram, ko veic valsts drošības iestāde, nosūtot Aģentūrai datus, tostarp:

a)

datus, kas saistīti ar jauna ritekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz pilnu datu kopu, kas noteikts II pielikumā);

b)

datus, kas saistīti ar iepriekš EARTR reģistrēta ritekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz tikai datus, kas saistīti ar pašu apstiprinājumu, t. i., II pielikumā noteiktā saraksta 3. iedaļas laukus);

c)

datus, kas saistīti ar esoša apstiprinājuma grozīšanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz tikai tos datus, kas saistīti ar laukiem, kuros jāizdara grozījumi; tie var nebūt grozījumi datos par ritekļa raksturlielumiem);

d)

datus, kas saistīti ar esoša apstiprinājuma apturēšanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde iesniedz tikai apturēšanas datumu);

e)

datus, kas saistīti ar esoša apstiprinājuma atkārtotu aktivizēšanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde iesniedz tikai datus, kas saistīti ar grozāmajiem laukiem), atsevišķi nodalot:

atkārtotu aktivizēšanu bez datu grozījumiem,

atkārtotu aktivizēšanu ar datu grozījumiem (šie dati nedrīkst būt saistīti ar ritekļa raksturlielumiem);

f)

datus, kas saistīti ar apstiprinājuma atsaukšanu;

g)

datus, kas saistīti ar kļūdas labošanu;

2)

Aģentūras pieprasījumu nosūtīšana valsts drošības iestādei, lai tā paskaidro un/vai izlabo datus;

3)

valsts drošības iestādes atbilžu nosūtīšana uz Aģentūras pieprasījumiem par datu noskaidrošanu un/vai labošanu.

Valsts drošības iestāde datus reģistra atjaunināšanai iesniedz elektroniski, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammu un elektronisku standarta tīmekļa veidlapu, kurā aizpilda attiecīgos laukus saskaņā ar II pielikuma prasībām.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes iesniegtos datus attiecībā uz to atbilstību šai specifikācijai un tos validē vai pieprasa paskaidrojumus.

Ja Aģentūra atzīst, ka dati, ko iesniegusi valsts drošības iestāde, neatbilst šai specifikācijai, Aģentūra nosūta valsts drošības iestādei pieprasījumu izlabot vai noskaidrot iesniegtos datus.

Katru reizi atjauninot datus par ritekļa tipu, sistēma ģenerē apstiprinājuma ziņojumu, ko nosūta pa e-pastu tās valsts drošības iestādes lietotājiem, kas iesnieguši datus, valstu drošības iestādēm visās pārējās dalībvalstīs, kur šis tips ir apstiprināts, un Aģentūrai.

5.2.   Datu iesniegšana, ko veic valsts drošības iestāde

5.2.1.   Apstiprinājuma piešķiršana jaunam ritekļa tipam

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jauna ritekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma izdošanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un divdesmit (20) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas to validē un piešķir ritekļa tipam numuru, kā noteikts III pielikumā, vai arī pieprasa informācijas labošanu vai noskaidrošanu. Jo īpaši, lai nepieļautu tipu netīšu dublēšanos EARTR, Aģentūra pārbauda, ciktāl to pieļauj EARTR pieejamie dati, vai šo tipu nav jau agrāk reģistrējusi cita dalībvalsts.

Pēc valsts drošības iestādes iesniegtās informācijas validēšanas Aģentūra piešķir jaunajam ritekļa tipam numuru. Noteikumi par ritekļa tipa numura piešķiršanu ir izklāstīti III pielikumā.

5.2.2.   Apstiprinājuma piešķiršana ritekļa tipam, kas iepriekš reģistrēts EARTR

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jebkuru apstiprinājumu, kas piešķirts EARTR jau reģistrētam ritekļa tipam (piemēram, tipam, ko apstiprinājusi cita dalībvalsts), divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma izdošanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un desmit (10) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas to validē vai pieprasa informācijas labošanu vai skaidrojumus.

Pēc valsts drošības iestādes sniegtās informācijas validēšanas Aģentūra papildina datus, kas saistīti ar šo ritekļa tipu, ar datiem par tā apstiprināšanu dalībvalstī, kuras valsts drošības iestāde piešķīrusi minēto apstiprinājumu.

5.2.3.   Esoša apstiprinājuma grozījumi

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jau esoša apstiprinājuma grozījumiem, kas piešķirts kādam ritekļa tipam, divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma grozījuma veikšanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un desmit (10) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas validē to vai pieprasa informācijas labošanu vai skaidrojumus. Jo īpaši Aģentūra pārbauda, vai pieprasītās izmaiņas faktiski ir uzskatāmas par esoša tipa apstiprinājuma grozījumiem (piemēram, izmaiņas apstiprināšanas nosacījumos, izmaiņas tipa pārbaudes sertifikātā) un vai tās nav uzskatāmas par jaunu ritekļa tipu.

Pēc valsts drošības iestādes iesniegtās informācijas validēšanas Aģentūra publicē šo informāciju.

5.2.4.   Apturēšana

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jau esoša apstiprinājuma apturēšanu kādam ritekļa tipam piecu (5) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma apturēšanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un piecu (5) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas to validē vai pieprasa informācijas labošanu vai skaidrojumus.

5.2.5.   Atkārtota aktivizēšana bez grozījumiem

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par iepriekš apturēta kāda ritekļa tipa apstiprinājuma atkārtotu aktivizēšanu divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma atkārtotas aktivizēšanas veikšanas. Valsts drošības iestāde apstiprina, ka sākotnējais apstiprinājums ir atkārtoti aktivizēts bez grozījumiem.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un desmit (10) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas validē to vai pieprasa informācijas labošanu vai paskaidrojumus.

5.2.6.   Atkārtota aktivizēšana ar grozījumiem

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par iepriekš apturēta kāda ritekļa tipa apstiprinājuma atkārtotu aktivizēšanu divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma atkārtotas aktivizēšanas. Valsts drošības iestāde norāda, ka atkārtotā aktivizēšana ir saistīta ar sākotnēja apstiprinājuma grozījumiem. Valsts drošības iestāde sniedz informāciju par šiem grozījumiem.

Izmanto iepriekš 5.2.3. punktā par apstiprinājuma grozīšanu noteikto procedūru.

5.2.7.   Anulēšana

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jebkuru jau esoša apstiprinājuma anulēšanu kādam ritekļa tipam piecu (5) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma anulēšanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un piecu (5) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas validē to vai pieprasa informācijas labošanu vai paskaidrojumus.

Gadījumos, kad apstiprinājumam ir derīguma termiņš, IT sistēma automātiski maina apstiprinājuma statusu uz “beidzies” saskaņā ar derīguma termiņu, ko norādījusi attiecīgā valsts drošības iestāde.

5.2.8.   Apstiprinājuma grozījumi, kuru dēļ var būt jāizdara reģistrēta ritekļa tipa grozījumi

Pirms pieprasa apstiprinājuma grozījumus, kuru dēļ var būt jāizdara reģistrēta ritekļa tipa grozījumi, valsts drošības iestāde saskaņo pieprasījumu ar tām valstu drošības iestādēm, kas piešķīrušas šā reģistrētā tipa apstiprinājumu, un jo īpaši ar iestādi, kas reģistrējusi šo tipu EARTR.

5.3.   Aģentūras veiktā datu ievade vai grozīšana

Parasti Aģentūra neievada nekādus datus reģistrā. Datus iesniedz valsts drošības iestāde, un Aģentūras uzdevums ir tos tikai validēt un publicēt.

Izņēmuma gadījumos, piemēram, kad tehniski nav iespējams ievērot parasto procedūru, Aģentūra pēc valsts drošības iestādes lūguma var ievadīt vai grozīt datus EARTR. Šajā gadījumā valsts drošības iestāde, kas pieprasa datu ievadi vai grozīšanu, apstiprina Aģentūras ievadītos vai grozītos datus, un Aģentūra pienācīgi dokumentē šo procesu. Datu ievadei EARTR piemēro laika grafiku, kas norādīts 5.2. punktā.

5.4.   Aģentūras veiktā datu publicēšana

Aģentūra publisko datus pēc to validēšanas.

5.5.   Kļūdu labošana iesniegtajos datos

EARTR ļauj izlabot kļūdas reģistrētos datos. Gadījumos, kad kļūda ir izlabota, EARTR norāda labošanas datumu.

5.6.   Meklēšanas iespējas un ziņojumi

EARTR ļauj veidot turpmāk minētos ziņojumus:

1)

valsts drošības iestādei un Aģentūrai:

II pielikumā norādīto informāciju, ko sniegusi valsts drošības iestāde un Aģentūra nav validējusi attiecībā uz jebkuru ritekļa tipu, kam apstiprinājums ir aktīvs, apturēts vai anulēts (arī apstiprinājumi, kam beidzies termiņš), ciktāl šī informācija ir saglabāta vēsturiskos reģistros,

ziņojumus, kas pieejami sabiedrībai;

2)

sabiedrībai:

II pielikumā norādīto informāciju, ko sniegusi jebkura valsts drošības iestāde un Aģentūra ir validējusi attiecībā uz jebkuru ritekļa tipu, kam apstiprinājums ir aktīvs, apturēts vai anulēts (arī apstiprinājumi, kam beidzies termiņš), ciktāl šī informācija ir saglabāta vēsturiskos reģistros.

EARTR ļauj sabiedrības pārstāvjiem veikt meklēšanu vismaz pēc šādiem kritērijiem un jebkurā to kombinācijā:

pēc tipa koda,

pēc tipa nosaukuma vai tā daļas,

pēc ražotāja nosaukuma vai tā daļas,

pēc ritekļa kategorijas/apakškategorijas,

pēc SITS, kam atbilst šis tips,

pēc dalībvalsts vai dalībvalstu grupas, kurā ritekļa tips ir apstiprināts,

pēc apstiprinājuma statusa,

pēc tehniskajiem raksturlielumiem.

Attiecīgos gadījumos meklēšanas kritērijos iespējams norādīt tehniskā raksturlieluma vērtību intervālu.

5.7.   Vēsturiskie reģistri

EARTR saglabā visus vēsturiskos reģistrus par visiem grozījumiem, tostarp kļūdu labojumiem, paskaidrojumu un atbilžu pieprasījumiem saistībā ar reģistrēto ritekļa tipu, 10 gadus, skaitot no apstiprinājuma anulēšanas datuma visās dalībvalstīs, un 10 gadus, skaitot no reģistrācijas anulēšanas datuma visos VRR attiecībā uz pēdējo šā tipa ritekli, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem iestājas vēlāk.

5.8.   Automātiska izmaiņu paziņošana

Pēc ritekļa tipa apstiprinājuma grozīšanas, apturēšanas, atkārtotas aktivizēšanas vai anulēšanas IT sistēma nosūta automātisku e-pastu valsts drošības iestādei dalībvalstī, kurā šis ritekļa tips ir apstiprināts, informējot par izmaiņām.

Gadījumos, kad apstiprinājumam ir derīguma termiņš, IT sistēma nosūta attiecīgai valsts drošības iestādei automātisku e-pastu, informējot par tuvojošos beigu termiņa datumu trīs (3) mēnešus pirms šā datuma.

6.   GLOSĀRIJS

Termins vai saīsinājums

Definīcija

Riteklis

Dzelzceļa riteklis, kas definēts Direktīvas 2008/57/EK 2. panta c) punktā.

Tips

Ritekļa tips, kas definēts Direktīvas 2008/57/EK 2. panta w) punktā. Tipam ir jāraksturo vienība, kuras atbilstība ir novērtēta un kas ir apstiprināta. Šī vienība var būt atsevišķs riteklis, ritekļu kopa vai vilciena sastāvs.

Versija

Tipa versija, uz ko attiecas tipa pārbaudes sertifikāts.

Ražotājs

Fiziska vai juridiska persona, kas ražo ritekli vai kas ir projektējusi vai ražojusi ritekli un kas šo ritekli tirgo savā vārdā vai ar savu preču zīmi. Norāde par ražotāju EARTR ir sniegta tikai atsaucei; tā neierobežo intelektuālā īpašuma tiesības, līgumiskās saistības vai civiltiesisko atbildību.

Apstiprinājuma turētājs

Juridiska persona, kas iesniegusi pieteikumu un saņēmusi ritekļa tipa apstiprinājumu.

Ierobežojums

Jebkurš nosacījums vai ierobežojums, kas norādīts ritekļa tipa apstiprinājumā un piemērojams jebkura ritekļa laišanai ekspluatācijā vai lietošanai atbilstoši šim tipam. Ierobežojumi neattiecas uz tehniskajiem raksturlielumiem, kas minēti II pielikuma 4. iedaļā (parametru saraksts un formāts).

Apstiprinājuma grozījums

Valsts drošības iestādes lēmums, saskaņā ar kuru ir jāmaina daži nosacījumi ritekļa tipa apstiprinājumam, ko iepriekš izsniegusi šī valsts drošības iestāde. Apstiprinājuma grozījums var ietvert, bet neaprobežojas ar ierobežojumiem, derīguma termiņa grozījumiem un apstiprinājuma atjaunošanu pēc izmaiņām noteikumos.

Apstiprinājuma apturēšana

Valsts drošības iestādes lēmums, saskaņā ar kuru ritekļa tipa apstiprinājums uz laiku nav spēkā un nevienu ritekli nedrīkst apstiprināt kā laižamu ekspluatācijā, pamatojoties uz atbilstību šim tipam, kamēr nav izanalizēti cēloņi, kas ir šādas apturēšanas pamatojums. Ritekļa tipa apstiprinājuma apturēšana neattiecas uz ritekļiem, kas jau ir ekspluatācijā.

Apstiprinājuma atkārtota aktivizēšana

Valsts drošības iestādes lēmums, saskaņā ar kuru vairs nepiemēro tās iepriekš veiktu apstiprinājuma apturēšanu.

Apstiprinājuma anulēšana

Valsts drošības iestādes lēmums, saskaņā ar kuru ritekļa tipa apstiprinājums vairs nav derīgs un nevienu ritekli nedrīkst apstiprināt kā nododamu ekspluatācijā, pamatojoties uz atbilstību šim tipam. Ritekļa tipa apstiprinājuma anulēšana neattiecas uz ritekļiem, kas jau ir ekspluatācijā.

Kļūda

Nosūtīti vai publiskoti dati, kas neatbilst attiecīgajam ritekļa tipa apstiprinājumam. Šī definīcija neattiecas uz apstiprinājuma grozījumiem.


(1)  Saskaņā ar Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmumu 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.).

(2)  Saskaņā Lēmumu 2007/756/EK.

(3)  Saskaņā ar Komisijas 2011. gada 15. septembra Īstenošanas lēmumu 2011/633/ES par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām (OV L 256, 1.10.2011., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

REĢISTRĒJAMIE DATI UN TO FORMĀTS

Par katru apstiprināto ritekļa tipu EARTR jāiekļauj šādi dati:

tipa identifikācijas dati,

ražotājs,

atbilstība SITS,

apstiprinājumi, kas piešķirti dažādās dalībvalstīs, tostarp vispārīga informācija par šiem apstiprinājumiem, to statuss (aktīvi, apturēti vai anulēti), parametru saraksts, par kuriem ir pārbaudīta atbilstība valsts noteikumiem,

tehniskie raksturlielumi.

Datiem, ko reģistrē EARTR katram ritekļa tipam, un to formātam ir jābūt tādam, kā norādīts turpmāk. Reģistrējamie dati ir atkarīgi no ritekļa kategorijas, kā norādīts turpmāk.

Vērtības, kas norādītas parametriem saistībā ar tehniskajiem raksturlielumiem, ir tipa pārbaudes sertifikātam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

Gadījumos, kad iespējamās parametra vērtības aprobežojas ar iepriekš noteikto sarakstu, šos sarakstus uztur un atjaunina Aģentūra.

Ritekļa tipiem, kas neatbilst visām attiecīgajām spēkā esošajām SITS, valsts drošības iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, var ierobežot informāciju, kas sniedzama par turpmāk 4. iedaļā minētajiem tehniskajiem raksturlielumiem, ar parametriem, kas ir pārbaudīti saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

Parametrs

Datu formāts

Piemērojamība ritekļu kategorijām (jā, nē, pēc izvēles, atklāts punkts)

1.

Vilces ritekļi

2.

Velkami pasažieru ritekļi

3.

Preču vagoni

4.

Speciālie ritekļi

0.

Tipa identifikācijas dati

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

0.1.

TIPA ID

[skaitlis] XX-XXX-XXXX-X (saskaņā ar III pielikumu)

0.2.

Šajā tipā iekļautās versijas

[skaitlis] XXX + [rakstzīmju virkne] (saskaņā ar III pielikumu)

0.3.

Reģistrācijas datums EARTR

[datums] DD-MM-GGGG

1.

Vispārīgā informācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

1.1.

Tipa nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

1.2.

Alternatīvs tipa nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

1.3.

Ražotāja nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes) Izvēle no iepriekš izveidota saraksta, iespēja pievienot jaunus ražotājus

1.4.

Kategorija

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (saskaņā ar III pielikumu)

1.5.

Apakškategorija

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (saskaņā ar III pielikumu)

2.

Atbilstība SITS

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

2.1.

Atbilstība SITS

Katram SITS:

[rakstzīmju virkne] Jā/nē/daļēji/neattiecas. Izvēle no iepriekš izveidota ar ritekļiem saistītu SITS saraksta (spēkā esošu un agrāk spēkā bijušu) (iespējamas vairākas izvēles)

2.2.

Atsauce uz “EK tipa pārbaudes sertifikātiem” (ja izmanto SB moduli) un/vai “EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātiem” (ja izmanto SH1 moduli)

[rakstzīmju virkne] (iespēja norādīt vairākus sertifikātus, piemēram, sertifikātu ritošā sastāva apakšsistēmai, sertifikātu KVS u. c.)

2.3.

Piemērojamie īpašie gadījumi (novērtēto īpašo gadījumu atbilstība)

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz SITS (katram SITS, kas apzīmēts ar “jā” vai “daļēji”)

2.4.

Neatbilstība SITS sadaļām

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz SITS (katrai SITS, kas apzīmēta ar “daļēji”)

3.

Apstiprinājumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

3.1.

Apstiprinājums, kur

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

3.1.1.

Apstiprinājuma dalībvalsts

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta. Kodi ir iepriekš oficiāli publicētie un atjauninātie Eiropas tīmekļa vietnē iekļautajā Iestāžu stila rokasgrāmatā.

3.1.2.

Pašreizējais statuss

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

3.1.2.1.

Statuss

[rakstzīmju virkne] + [datums] Lauku automātiski aizpilda sistēma. Iespējamās izvēles: aktīvs, apturēts: DD-MM-GGGG, anulēts: DD-MM-GGGG, termiņa beigas: DD-MM-GGGG

3.1.2.2.

Apstiprinājuma derīguma termiņš (ja ir noteikts)

[datums] DD-MM-GGGG

3.1.2.3.

Ierobežojumi ar kodu

[rakstzīmju virkne] Kodu piešķir Aģentūra

3.1.2.4.

Ierobežojumi bez koda

[rakstzīmju virkne]

3.1.3.

Vēsturiskie dati

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

3.1.3.1.

Sākotnējais apstiprinājums

Virsraksts (nav datu)

3.1.3.1.1.

Datums

[datums] DD-MM-GGGG

3.1.3.1.2.

Apstiprinājuma turētājs

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes) Izvēle no iepriekš izveidota saraksta, iespēja pievienot jaunas organizācijas

3.1.3.1.3.

Apstiprinājuma dokumenta numurs

[rakstzīmju virkne] (EIN)

3.1.3.1.4.

Valstu sertifikātu numuri (ja ir)

[rakstzīmju virkne]

3.1.3.1.5.

Parametri, kuriem novērtēta atbilstība piemērojamajiem valstu noteikumiem

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2009/965/EK

3.1.3.1.6.

Piezīmes

[rakstzīmju virkne] (maks. 1 024 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

3.1.3.X.

Apstiprinājuma grozījums

Virsraksts (nav datu) (X ir skaitlis no 2 augšup un apzīmē reizes, kad izdoti tipa apstiprinājuma grozījumi)

3.1.3.X.1.

Grozījuma veids

[rakstzīmju virkne] Teksts no iepriekš izveidota saraksta (grozījums, apturēšana, atkārtota aktivizēšana, anulēšana)

3.1.3.X.2.

Datums

[datums] DD-MM-GGGG

3.1.3.X.3.

Apstiprinājuma turētājs (ja ir)

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes) Izvēle no iepriekš izveidota saraksta, iespēja pievienot jaunas organizācijas

3.1.3.X.4.

Apstiprinājuma grozījuma dokumenta numurs

[rakstzīmju virkne]

3.1.3.X.5.

Valstu sertifikātu numuri (ja ir)

[rakstzīmju virkne]

3.1.3.X.6.

Piemērojamie valstu noteikumi (ja ir)

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2009/965/EK

3.1.3.X.7.

Piezīmes

[rakstzīmju virkne] (maks. 1 024 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

3.X.

Apstiprinājums, kur

Virsraksts (nav datu) (X ir skaitlis ar soli viena vienība no 2 augšup un apzīmē reizes, kad izdoti šā tipa apstiprinājumi (tostarp apturētie un anulētie apstiprinājumi)). Šajā iedaļā ir daži lauki kā 3.1. punktā

4.

Ritekļa tehniskie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.1.

Vispārīgi tehniskie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.1.1.

Vadītāja kabīņu skaits

[skaitlis] 0/1/2

4.1.2.

Ātrums

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.1.2.1.

Maksimālais projektētais ātrums

[skaitlis] km/h

4.1.2.2.

Maksimālais ātrums bez kravas

[skaitlis] km/h

4.1.3.

Riteņpāra attālums starp riteņiem

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta

4.1.4.

Izmantošanas nosacījumi attiecībā uz vilciena sastādīšanu

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta

4.1.5.

Maksimālais pastāvīga formējuma sekciju vai lokomotīvju skaits, kas sakabinātas kopā kopējai ekspluatācijai

[skaitlis]

4.1.6.

Elementu skaits preču vagonu kopā (tikai apakškategorijai “preču vagonu kopa”)

[skaitlis]

4.1.7.

Burtu marķējums

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (saskaņā ar SNV SITS P pielikumu)

4.1.8.

Tips atbilst prasībām, kas nepieciešamas vienas dalībvalsts ritekļa apstiprinājuma derīgumam visās pārējās dalībvalstīs

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta

4.1.9.

Bīstamās kravas, kurām riteklis piemērots (tvertnes kods)

[rakstzīmju virkne] Tvertnes kods

4.1.10.

Konstrukcijas kategorija

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta

4.2.

Ritekļa kinemātiskais gabarīts

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.2.1.

Ritekļa kinemātiskais gabarīts (savietojams gabarīts)

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles) (saraksts atšķirsies dažādām kategorijām, atkarībā no piemērojamā SITS)

4.2.2.

Ritekļa kinemātiskais gabarīts (citus gabarītus novērtē ar kinemātisko metodi)

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.3.

Vides apstākļi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.3.1.

Temperatūras diapazons

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.3.2.

Augstuma virs j. l. diapazons

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta

4.3.3.

Sniega, ledus un krusas apstākļi

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta

4.3.4.

Balasta pacelšana (tikai ritekļiem ar v ≥ 190 km/h)

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

4.4.

Ugunsdrošība

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.4.1.

Ugunsdrošības kategorija

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta

4.5.

Konstrukcijas masa un slodzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.5.1.

Pieļaujamā lietderīgās kravas slodze dažādām līniju kategorijām

[skaitlis] t katrai līnijas kategorijai [rakstzīmju virkne]

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

4.5.2.

Konstrukcijas masa

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.5.2.1.

Konstrukcijas masa darba režīmā

[skaitlis] kg

Pēc izvēles

4.5.2.2.

Konstrukcijas masa normālā lietderīgās kravas režīmā

[skaitlis] kg

Pēc izvēles

4.5.2.3.

Konstrukcijas masa ārkārtējā lietderīgās kravas režīmā

[skaitlis] kg

4.5.3.

Ass statiskā slodze

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.5.3.1.

Ass statiskā slodze darba režīmā

[skaitlis] kg

Pēc izvēles

4.5.3.2.

Ass statiskā slodze normālā/maksimālā lietderīgās kravas režīmā

[skaitlis] kg

Pēc izvēles

4.5.3.3.

Ass statiskā slodze ārkārtējā lietderīgās kravas režīmā

[skaitlis] kg

4.5.4.

Kvazistatiskais virzītājspēks uz piedzīto riteni (ja pārsniedz robežvērtību, kas noteikta SITS, vai ja tā nav noteikta SITS)

[skaitlis] kN

4.6.

Ritošā sastāva dinamiskās īpašības

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.6.1.

Ārējās sliedes pacēluma deficīts (maksimālais nekompensētais šķērspaātrinājums), kuram riteklis novērtēts

[skaitlis] mm

Diviem sliežu platumiem paredzētiem ritekļiem jānorāda katram sliežu platumam atsevišķi

Pēc izvēles

4.6.2.

Riteklis aprīkots ar pacēluma deficīta kompensācijas sistēmu (“sānsveres riteklis”)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.6.3.

Ekspluatācijas ierobežojumi saistībā ar uz ekvivalento koniskumu (vai riteņa profila nodilumu), kuram riteklis ir testēts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

4.7.

Bremzēšana

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.1.

Vilciena maksimālais palēninājums

[skaitlis] m/s2

4.7.2.

Darba bremzēšana

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.2.1.

Bremžu darbība pie lieliem gradientiem normālā lietderīgās kravas režīmā

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.2.1.1.

SITS standarta gadījums

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta

4.7.2.1.2.

Ātrums (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] km/h

4.7.2.1.3.

Gradients (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] ‰ (mm/m)

4.7.2.1.4.

Ceļš (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] km

4.7.2.1.5.

Laiks (ja nav norādīts ceļš) (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] min

4.7.3.

Stāvbremzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.3.1.

Visi šā tipa ritekļi jāaprīko ar stāvbremzēm (šā tipa ritekļiem stāvbremzes ir obligātas)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.3.2.

Stāvbremžu tips (ja riteklis ar tām aprīkotas)

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta

4.7.3.3.

Maksimālais gradients, kādā vienība ir noturama nekustīga tikai ar stāvbremzi (ja riteklis ar to aprīkots)

[skaitlis] ‰ (mm/m)

4.7.4.

Bremžu sistēmas, kas uzstādītas riteklī

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.4.1.

Virpuļstrāvas bremzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.4.1.1.

Virpuļstrāvas bremzes uzstādītas

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.1.2.

Iespējas neizmantot virpuļstrāvas bremzes (ja šīs bremzes ir uzstādītas)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.2.

Magnētiskās bremzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.4.2.1.

Magnētiskās bremzes uzstādītas

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.2.2.

Iespējas neizmantot magnētiskās bremes (ja šīs bremzes ir uzstādītas)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.3.

Reģeneratīvā bremzēšana (tikai ritekļiem ar elektrisko vilci)

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.7.4.3.1.

Reģeneratīvās bremzes uzstādītas

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.3.2.

Iespējas neizmantot reģeneratīvās bremzes (ja šīs bremzes ir uzstādītas)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.8.

Ģeometriskie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.8.1.

Ritekļa garums

[skaitlis] m

4.8.2.

Minimālā riteņa diametra ekspluatācijas robežvērtība

[skaitlis] mm

4.8.3.

Manevrēšanas ierobežojumi

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.8.4.

Minimālais horizontālais līknes rādiuss

[skaitlis] m

4.8.5.

Minimālais vertikālais līknes rādiuss

[skaitlis] m

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.8.6.

Minimālais vertikālais līknes rādiuss

[skaitlis] m

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.8.7.

Iekraušanas platformas augstums (platformvagoniem un kombinētajam transportam)

[skaitlis] mm

4.8.8.

Piemērotība pārvadāšanai ar prāmi

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.9.

Aprīkojums

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.9.1.

Gala sakabes tips (norāda stiepes un spiedes spēku)

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.9.2.

Ass bukšu stāvokļa monitorings (bukšu karšanas detektēšana)

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.9.3.

Atloka lubrikācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.9.3.1.

Atloka lubrikators uzstādīts

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.9.3.2.

Iespēja izslēgt lubrikācijas ierīci (ja ir uzstādīts atloka lubrikators)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.10.

Energoapgāde

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.10.1.

Energoapgādes sistēma

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.2.

Maksimālā jauda (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis] kW [energoapgādes sistēmai, kas iepriekš iestatīta automātiski]

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.10.3.

Maksimālā nominālā strāva no gaisvadu kontakttīkla (norāda katrai elektroenerģijas apgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis] A [spriegumam, kas iepriekš iestatīts automātiski]

4.10.4.

Maksimālā strāva stāvlaikā uz katru pantogrāfu (norāda katrai līdzstrāvas sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis] A [spriegumam, kas iepriekš automātiski iestatīts]

4.10.5.

Pantogrāfa saskares augstums ar kontaktvadiem (virs sliežu līmeņa) (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis] no [m] līdz [m] (ar divām decimālzīmēm)

4.10.6.

Pantogrāfa galva (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[rakstzīmju virkne] [energoapgādes sistēmai, kas iepriekš automātiski iestatīta]

No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.7.

Pantogrāfu skaits, kas atrodas saskarē ar gaisvadu kontakttīklu (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis]

4.10.8.

Īsākais attālums starp diviem pantogrāfiem, kas atrodas saskarē ar gaisvadu kontakttīklu (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis ir aprīkots; norāda atsevišķam un vajadzības gadījumā arī vairākiem vienlaicīgi) (tikai, ja pacelto pantogrāfu skaits ir lielāks par 1)

[skaitlis] m

4.10.9.

Kontakttīkla tips, ko izmanto strāvas noņemšanas raksturlielumu testēšanai (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis ir aprīkots) (tikai tad, ja pacelto pantogrāfu skaits ir lielāks par 1)

[rakstzīmju virkne] [energoapgādes sistēmai, kas iepriekš automātiski iestatīta]

No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.10.

Pantogrāfa strāvas noņēmēja ieliktņa materiāls, ar ko riteklis var būt aprīkots (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis ir aprīkots)

[rakstzīmju virkne] [energoapgādes sistēmai, kas iepriekš automātiski iestatīta]

No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.11.

Automātiskas nolaišanas ierīce (ANI) uzstādīta (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.10.12.

Uz borta uzstādīta SITS atbilstīga elektroenerģijas patēriņa mērīšanas ierīce norēķiniem par patērēto elektroenerģiju

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.11.

Ar troksni saistītie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.11.1.

Garāmbraukšanas trokšņa līmenis (dB (A))

[skaitlis] (dB(A))

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.11.2.

Garāmbraukšanas trokšņa līmenis, mērīts references apstākļos

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.11.3.

Trokšņa līmenis stāvlaikā (dB (A))

[skaitlis] (dB(A))

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.11.4.

Palaišanas trokšņa līmenis (dB (A))

[skaitlis] (dB(A))

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.12.

Ar pasažieriem saistītie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.12.1.

Ar pasažieriem saistītie vispārīgie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.12.1.1.

Pastāvīgo sēdvietu skaits

No [skaitlis] līdz [skaitlis]

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.12.1.2.

Tualešu skaits

[skaitlis]

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.12.1.3.

Guļvietu skaits

No [skaitlis] līdz [skaitlis]

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4.12.2.

Ar pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām saistītie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.12.2.1.

Prioritāro sēdvietu skaits

No [skaitlis] līdz [skaitlis]

4.12.2.2.

Vietu skaits ratiņkrēsliem

No [skaitlis] līdz [skaitlis]

4.12.2.3.

Tualešu skaits, kas pieejamas pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām

[skaitlis]

4.12.2.4.

Guļvietu skaits, kas pieejamas pasažieriem ratiņkrēslos

No [skaitlis] līdz [skaitlis]

4.12.3.

Pasažieru iekāpšana un izkāpšana

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.12.3.1.

Peronu augstumi, kādiem riteklis paredzēts

[skaitlis] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.12.3.2.

Iebūvētu iekāpšanas palīglīdzekļu apraksts (ja uzstādīti)

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.12.3.3.

Pārvietojamu iekāpšanas palīglīdzekļu apraksts, ja tie paredzēti ritekļa konstrukcijā, lai izpildītu SITS prasības par pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.

Vadības un signalizācijas borta iekārtas (tikai ritekļiem ar vadītāja kabīni)

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.13.1.

Signalizācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.13.1.1.

ETCS borta iekārta un tās līmenis

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta

4.13.1.2.

ETCS bāzlīnija.versija (x.y). Ja versija nav pilnībā savietojama, tas jānorāda iekavās

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta

4.13.1.3.

ETCS borta papildu datu uztveršanas funkcijas informācijas saņemšanai caur cilpas iekārtu vai GSM-R

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.1.4.

Valstī ieviestie ETCS lietojumi (44. paketes NID_XUSER)

[skaitlis] No iepriekš izveidota saraksta saskaņā ar ETCS mainīgo lielumu sarakstu (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.1.5.

Uzstādītās B klases vai citas vilciena aizsardzības, kontroles un brīdinājuma sistēmas (sistēma un, ja vajadzīgs, versija)

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.1.6.

Speciāli nosacījumi, kas izpildīti uz borta, lai pārslēgtos starp dažādām aizsardzības, kontroles un brīdinājuma sistēmām

[rakstzīmju virkne] No vilcienā uzstādīto sistēmu kopas (“Sistēma XX” / “Sistēma YY”) (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.2.

Radiosakari

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.13.2.1.

GSM-R borta iekārta un tās versija (FRS un SRS)

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta

4.13.2.2.

GSM-R mobilo ierīču skaits vadītāja kabīnē datu pārraidei

[skaitlis]: 0, 1, 2 vai 3

4.13.2.3.

Uzstādītās B klases vai citas radiosakaru sistēmas (sistēma un, ja vajadzīgs, versija)

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.2.4.

Speciāli nosacījumi, kas izpildīti uz borta, lai pārslēgtos starp dažādām starp dažādām radiosakaru sistēmām

[rakstzīmju virkne] No vilcienā uzstādīto sistēmu kopas (“Sistēma XX” / “Sistēma YY”) (iespējamas vairākas izvēles)

4.14.

Savietojamība ar vilcienu detektoru sistēmām

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

4.14.1.

Vilcienu detektoru sistēmas tips, kurai riteklis paredzēts un novērtēts

[rakstzīmju virkne] No iepriekš izveidota saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.14.2.

Precīzi ritekļa raksturlielumi, kas attiecas uz savietojamību ar vilcienu detektoru sistēmām

Virsraksts (nav datu)

4.14.2.1.

Maksimālais attālums starp sekojošām asīm

[skaitlis] mm

4.14.2.2.

Minimālais attālums starp sekojošām asīm

[skaitlis] mm

4.14.2.3.

Attālums starp pirmo un pēdējo asi

[skaitlis] mm

4.14.2.4.

Ritekļa priekšgala maksimālais izvirzījums

[skaitlis] mm

4.14.2.5.

Riteņa loka minimālais platums

[skaitlis] mm

4.14.2.6.

Riteņa minimālais diametrs

[skaitlis] mm

4.14.2.7.

Uzmalas minimālais biezums

[skaitlis] mm

4.14.2.8.

Uzmalas minimālais augstums

[skaitlis] mm

4.14.2.9.

Uzmalas maksimālais augstums

[skaitlis] mm

4.14.2.10.

Minimālā slodze uz ass

[skaitlis] t

4.14.2.11.

No metāla un induktīviem komponentiem brīva telpa ap riteņiem

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

4.14.2.12.

Riteņu materiālam ir feromagnētiskas īpašības

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.14.2.13.

Pieļajamais smilšu daudzums

[skaitlis] g/[skaitlis] s

4.14.2.14.

Iespējas neizmantot smiltnīcu

Jā/nē

4.14.2.15.

Ritekļa metāla masa

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

4.14.2.16.

Maksimālā pilnā pretestība starp riteņpāra pretējiem riteņiem

[skaitlis] Ω

4.14.2.17.

Ritekļa minimālā pilnā pretestība (starp riteņiem un pantogrāfu) (tikai ritekļiem, kas aprīkoti 1 500 V vai 3 000 V līdzstrāvai)

[skaitlis] Ω uz [skaitlis] Hz (iespējama vairāk nekā viena rinda)

4.14.2.18.

Elektromagnētiskie traucējumi, ko rada atgriezes strāva sliedēs

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

4.14.2.19.

Vilciena elektromagnētiskā emisija attiecībā uz savietojamību ar vilciena detektēšanas sistēmām

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Piezīmes

1.

Ja parametrs ir definēts attiecīgajā SITS, šim parametram norāda verifikācijas procedūrā novērtēto vērtību.

2.

Iepriekš noteiktos sarakstus Aģentūra uztur un regulāri atjaunina saskaņā ar spēkā esošajiem SITS, tostarp SITS, ko var piemērot pārejas periodā.

3.

Parametriem, kas apzīmēti kā “atklāti punkti”, nenorāda nekādus datus, kamēr šis “atklātais punkts” netiek noteikts attiecīgajā SITS.

4.

Parametriem, kas apzīmēti kā “izvēles” parametri, datus norāda pēc tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēja lēmuma.

5.

Laukus no 0.1. līdz 0.3. aizpilda Aģentūra.


III PIELIKUMS

TIPA NUMURA STRUKTŪRA

Katram ritekļu tipam piešķir desmitciparu numuru ar šādu struktūru:

XX

XXX

XXXX

X

Kategorija

Saime

(platforma)

Inkrementālais skaitlis

Kontrolcipars

apakškategorija

 

 

 

1. lauks

2. lauks

3. lauks

4. lauks

kur:

1. lauks (1. un 2. cipars) tiek piešķirts, ņemot vērā ritekļa tipa kategoriju un apakškategoriju saskaņā ar šādu tabulu:

Kods

Kategorija

Apakškategorija

11

Vilces ritekļi

Lokomotīve

12

Rezervēts

13

Pašgājējs pasažieru vilciens (arī sliežu autobusi)

14

Rezervēts

15

Pašgājējs preču vilciens

16

Rezervēts

17

Manevru riteklis

18

Rezervēts

19

Citi (tramvaji, vieglie sliežu ritekļi utt.)

31

Velkamie pasažieru vagoni

Pasažieru vagons (tostarp guļamvagoni, restorānvagoni u. c.)

32

Rezervēts

33

Bagāžas vagons

34

Rezervēts

35

Autopārvadātājs

36

Rezervēts

37

Pakalpojumu riteklis (piemēram, virtuve)

38

Rezervēts

39

Fiksēta vagonu kopa

40

Rezervēts

41

Citi

42–49

Rezervēts

51

Preču vagoni (velkamie)

Preču vagons

52

Rezervēts

53

Fiksēta preču vagonu kopa

54–59

Rezervēts

71

Speciālie ritekļi

Speciālais pašgājējs riteklis

72

Rezervēts

73

Velkams speciālais riteklis

74–79

Rezervēts

2. lauks (no 3. līdz 5. ciparam) tiek piešķirts atbilstoši saimei, kam pieder ritekļa tips. Jaunām saimēm (t. i., saimēm, kas vēl nav reģistrētas EARTR) numurs palielinās par vienu vienību katru reizi, kad Aģentūra saņem reģistrācijas pieteikumu par ritekļa tipu, kas pieder jaunai saimei.

3. lauks (no 6. līdz 9. ciparam) ir numurs, kas palielinās par vienu vienību katru reizi, kad Aģentūra saņem reģistrācijas pieteikumu par ritekļa tipu, kas pieder attiecīgajai saimei.

4. lauks (10. cipars) ir kontrolcipars, ko nosaka šādi (Lūna algoritms vai 10. pakāpe):

ciparus, kas galvenajā numurā atrodas pāra pozīcijās (no 1. līdz 9. ciparam, skaitot no labās puses), ņem pēc to vērtības decimālajā sistēmā,

ciparus, kas galvenajā numurā atrodas nepāra pozīcijās (skaitot no labās puses), reizina ar 2,

pēc tam aprēķina summu, saskaitot ciparus pāra pozīcijās un visus tos ciparus, kas veido no nepāra pozīcijām iegūtos starpreizinājumus,

šajā summā patur tikai pēdējo ciparu,

papildinājums, kas vajadzīgs, lai palielinātu šo pēdējo ciparu līdz 10, ir kontrolcipars; ja šis pēdējais cipars ir nulle, arī kontrolcipars ir nulle.

Piemēri kontrolcipara iegūšanai:

1 –

Ja galvenais numurs ir

3

3

8

4

4

7

9

6

1

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Šajā summā pēdējais cipars ir 2.

Tātad kontrolcipars šim numuram tāpēc ir 8, un galvenais numurs kļūst par reģistrācijas numuru 33 844 7961 - 8.

2 –

Ja galvenais numurs ir

3

1

5

1

3

3

2

0

4

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Šajā summā pēdējais cipars ir 0.

Tāpēc kontrolcipars šim numuram būs 0, un galvenais numurs kļūst par reģistrācijas numuru 31 513 3204 - 0.

Ja tipa pārbaudes sertifikāts vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāts attiecas uz viena ritekļa tipa vairākām versijām, katru šo versiju apzīmē ar pieaugošu trīsciparu numuru.


Top