Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel [oznámené pod číslom K(2011) 6974] Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/32


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. októbra 2011

o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel

[oznámené pod číslom K(2011) 6974]

(Text s významom pre EHP)

(2011/665/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní o Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 34 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 34 ods. 1 smernice 2008/57/ES Európska železničná agentúra („agentúra“) by mala zriadiť a viesť register typov vozidiel, ktorým členské štáty povolili uvedenie do prevádzky v železničnej sieti Únie.

(2)

Niektoré súčasné vozidlá nie je možné priradiť k žiadnemu typu vozidla, ktorému bolo uvedené povolenie v súlade s článkom 26 smernice 2008/57/ES. Možnosť zahrnúť technické vlastnosti všetkých vozidiel v prevádzke do jedného registra by mohla byť aj napriek tomu pre sektor železníc prospešná.

(3)

Obmedzenia týkajúce sa použitia vozidla, ako sa uvádza v článku 33 ods. 2 písm. e) smernice 2008/57/ES, podliehajú vo väčšine prípadov osobitnému kódu. Tieto kódy obmedzení by sa mali zosúladiť. Vnútroštátne kódy obmedzení by sa mali používať iba na tie obmedzenia, ktoré odzrkadľujú osobitné vlastnosti existujúceho železničného systému v členskom štáte a pri ktorých je málo pravdepodobné, že sa zavedú s rovnakým významom v inom členskom štáte. Agentúra by mala viesť aktualizovaný zoznam zosúladených kódov obmedzení a vnútroštátnych kódov a uverejňovať ich na svojej webovej stránke.

(4)

V súlade s článkom 34 ods. 3 smernice 2008/57/ES by národné bezpečnostné orgány mali informovať agentúru o každom udelení, zmene, pozastavení alebo stiahnutí povolenia typu v členskom štáte, aby agentúra mohla register aktualizovať. Register by mal zahŕňať typy vozidiel, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 26 smernice 2008/57/ES. Z tohto dôvodu by mali národné bezpečnostné orgány pri informovaní agentúry uviesť, ktoré parametre daného typu vozidla skontrolovali podľa notifikovaných vnútroštátnych predpisov. Tieto údaje by sa mali uviesť v súlade s referenčným dokumentom uvedeným v článku 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES.

(5)

Európska železničná agentúra 20. decembra 2010 predložila Komisii svoje odporúčanie ERA/REC/07-2010/INT.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 29 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje špecifikácia Európskeho registra povolených typov vozidiel uvedeného v článku 34 smernice 2008/57/ES.

Článok 2

Špecifikácia Európskeho registra povolených typov vozidiel

1.   Agentúra vytvorí, vedie a udržiava Európsky register povolených typov vozidiel na základe špecifikácie uvedenej v prílohách I a II.

2.   Európsky register povolených typov vozidiel (ERATV) obsahuje údaje o typoch vozidiel povolených členskými štátmi v súlade s článkom 26 smernice 2008/57/ES.

3.   Typy vozidiel, ktorým členský štát udelil povolenie pred 19. júlom 2010, v rámci ktorých sa jednému vozidlu alebo viacerým vozidlám udelili povolenia v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch podľa článku 22 alebo 24 smernice 2008/57/ES po 19. júli 2010, sa považujú za typy spadajúce pod ustanovenia článku 26 smernice 2008/57/ES a zaradia sa do Európskeho registra povolených typov vozidiel. V takomto prípade môžu byť zaznamenávané údaje obmedzené iba na parametre, ktoré boli potvrdené počas postupu povoľovania typov.

4.   Typy vozidiel, ktoré je možné zapísať do registra dobrovoľne, sú uvedené v oddiele 1 prílohy I.

5.   Štruktúra čísla prideleného každému typu vozidla sa stanovuje v prílohe III.

6.   Register sa uvedie do prevádzky najneskôr 31. decembra 2012. Dovtedy agentúra uverejňuje informácie týkajúce sa typov vozidiel, ktorým bolo udelené povolenie, na svojej webovej stránke.

Článok 3

Informácie poskytované národnými bezpečnostnými orgánmi

1.   Členské štáty zabezpečia, aby národné bezpečnostné orgány poskytovali informácie o povoleniach typov, ktoré udelili, tak ako sa stanovuje v prílohe II.

2.   Národné bezpečnostné orgány poskytujú informácie uvedené v odseku 1 tohto článku v súlade s pravidlami stanovenými v oddiele 5.2 prílohy I.

3.   Národné bezpečnostné orgány poskytujú informácie prostredníctvom štandardného webového elektronického formulára, v ktorom vyplnia príslušné polia.

4.   Národné bezpečnostné orgány predložia informácie súvisiace s povoleniami typov vozidiel, ktoré udelili po 19. júli 2010 a pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, najneskôr štyri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Kódy obmedzení

1.   Zosúladené kódy obmedzení sú uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Agentúra aktualizuje zoznam zosúladených kódov obmedzení platný pre celý železničný systém Spoločenstva a uverejňuje ho na svojej webovej stránke.

Ak sa národný bezpečnostný orgán domnieva, že je potrebné do zoznamu zosúladených kódov obmedzení pridať nový kód, požiada agentúru o posúdenie zaradenia tohto nového kódu do zoznamu.

Agentúra posúdi žiadosť po porade s ostatnými národnými bezpečnostnými orgánmi. Podľa potreby zaradí agentúra nový kód obmedzenia do zoznamu. Pred uverejnením upraveného zoznamu o ňom agentúra informuje Komisiu, ako aj o požiadavke na zmenu a jej posúdení.

Komisia informuje členské štáty prostredníctvom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES.

2.   Agentúra aktualizuje zoznam vnútroštátnych kódov obmedzení. Vnútroštátne kódy obmedzení by sa mali používať iba na tie obmedzenia, ktoré odzrkadľujú osobitné vlastnosti súčasného železničného systému v členskom štáte a pri ktorých je málo pravdepodobné, že sa zavedú s rovnakým významom v inom členskom štáte.

V prípade druhov obmedzení neuvedených na zozname uvedenom v odseku 1 požiada národný bezpečnostný orgán agentúru o zaradenie nového kódu do zoznamu vnútroštátnych kódov obmedzení. Agentúra posúdi žiadosť po porade s ostatnými národnými bezpečnostnými orgánmi. Podľa potreby zaradí agentúra nový kód obmedzenia do zoznamu. Pred uverejnením upraveného zoznamu o ňom agentúra informuje Komisiu, ako aj o požiadavke na zmenu a jej posúdení.

Komisia informuje členské štáty prostredníctvom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES.

3.   S kódom obmedzenia pre nadnárodné bezpečnostné orgány sa zaobchádza rovnako ako s vnútroštátnymi kódmi obmedzení.

4.   Nekódované obmedzenia sa používajú iba na tie obmedzenia, pri ktorých je pre ich osobitné vlastnosti málo pravdepodobné, že sa budú uplatňovať na niekoľko typov vozidiel.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1.   Agentúra uverejňuje a aktualizuje príručku uplatňovania Európskeho registra povolených typov vozidiel. Okrem iných informácií sa v tejto príručke pri každom parametri uvádza odkaz na ustanovenie technických špecifikácií interoperability, v ktorom sa uvádzajú požiadavky na tento parameter.

2.   Agentúra predloží Komisii odporúčanie o možnom zaradení do zoznamu typov vozidiel, ktorým bolo udelené povolenie pred 19. júlom 2010 a o možnej zmene a doplnení tohto rozhodnutia na základe získaných skúseností najneskôr osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 6

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. apríla 2012.

Článok 7

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Európskej železničnej agentúre a členským štátom.

V Bruseli 4. októbra 2011

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

ŠPECIFIKÁCIA EURÓPSKEHO REGISTRA POVOLENÝCH TYPOV VOZIDIEL

1.   TYPY VOZIDIEL REGISTROVANÉ DOBROVOĽNE

Typy vozidiel povolené pred 19. júlom 2010, pri ktorých neboli po 19. júli 2010 udelené povolenia žiadnym novým vozidlám, možno do Európskeho registra povolených typov vozidiel (ERATV) zapísať dobrovoľne.

Okrem nich možno do registra dobrovoľne zapísať tieto typy vozidiel:

vozidlá, ktorým bolo udelené povolenie na uvedenie do prevádzky pred 19. júlom 2010 a ktorým bolo v súlade s článkom 23 alebo 25 smernice 2008/57/ES udelené dodatočné povolenie na uvedenie do prevádzky,

vozidlá, ktorým bolo udelené povolenie na uvedenie do prevádzky pred 19. júlom 2010 a ktorým bolo nové povolenie na uvedenie do prevádzky udelené po ich modernizácii alebo obnove,

vozidlá pochádzajúce z tretích krajín, ktorým bolo udelené povolenie na území EÚ na základe Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z roku 1999 (COTIF), a najmä jeho dodatkov F a G alebo

vozidlá pochádzajúce z tretích krajín, ktorým bolo udelené povolenie na základe ustanovení článku 21 ods. 11 smernice 2008/57/ES.

V týchto štyroch prípadoch dobrovoľnej registrácie sa môžu zaznamenávané údaje obmedziť iba na parametre, ktoré boli potvrdené počas povoľovacieho postupu.

Dočasné povolenia, ako sú povolenia na skúšanie a prevádzkové skúšky, sa v ERATV nezaznamenávajú.

2.   FUNKČNÁ ŠTRUKTÚRA

2.1.   Správa ERATV

Agentúra riadi u seba a spravuje Európsky register povolených typov vozidiel. Agentúra vytvára používateľské účty a udeľuje prístupové práva na základe žiadosti národných bezpečnostných orgánov v súlade s touto špecifikáciou.

2.2.   Adresa ERATV

ERATV je webová aplikácia. Adresa ERATV je dostupná na webovej stránke agentúry.

2.3.   Používatelia a prístupové práva používateľov

ERATV slúži týmto používateľom:

Používateľ

Prístupové práva

Prihlásenie, používateľské účty

Národný bezpečnostný orgán každého členského štátu

Predloženie údajov týkajúcich sa daného členského štátu na potvrdenie agentúre.

Neobmedzené prezeranie akýchkoľvek údajov vrátane údajov, ktoré ešte nie sú potvrdené.

Prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla.

K dispozícii nie sú žiadne funkčné alebo anonymné účty. Na žiadosť národného bezpečnostného orgánu možno vytvoriť viacero účtov.

Agentúra

Potvrdenie súladu s touto špecifikáciou a uverejňovanie údajov predložených národným bezpečnostným orgánom.

Neobmedzené prezeranie akýchkoľvek údajov vrátane údajov, ktoré ešte nie sú potvrdené.

Prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla.

Verejnosť

Prezeranie potvrdených údajov.

Neuplatňuje sa.

2.4.   Rozhranie s externými systémami

Každý typ vozidla zaregistrovaný (t. j. potvrdený a zverejnený) v ERATV je dostupný prostredníctvom hypertextového prepojenia. Tieto hypertextové prepojenia môžu používať externé aplikácie.

Pozornosť sa musí venovať možným prepojeniam medzi ERATV a Európskym centralizovaným virtuálnym registrom vozidiel (ECVVR) (1).

2.5.   Prepojenia s ďalšími registrami a databázami

Pri vývoji ERATV agentúra v plnej miere zohľadňuje rozhrania s týmito registrami a databázami vrátane koordinovaných prechodných období:

Národné registre vozidiel (2) (NVR) a ECVVR: formát údajov o type vozidla v ECVVR sa musí plne zhodovať s označením typov a prípadne verzií typov v ERATV.

Register infraštruktúry (RINF) (3): zoznam parametrov a formát údajov v RINF a ERATV sa musia navzájom zhodovať vrátane akýchkoľvek aktualizácií alebo zmien a doplnení špecifikácií RINF a ERATV.

Referenčné dokumenty odkazujúce na vnútroštátne právne predpisy (článok 27 smernice 2008/57/ES): keď budú dostupné referenčné dokumenty, zoznam parametrov uvedený v ERATV, v prípade ktorých sa zhoda posudzuje vzhľadom na vnútroštátne predpisy uvedené v ERATV, sa musí plne zhodovať so zoznamom parametrov uvedeným v referenčných dokumentoch. V ERATV nesmú byť uvedené žiadne parametre, ktoré nie sú zahrnuté v referenčnom dokumente.

2.6.   Dostupnosť

Vo všeobecnosti musí byť ERATV dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, pričom cieľová dostupnosť systému je stanovená na 98 %. V prípade, že dôjde k poruche systému mimo bežnej pracovnej doby agentúry, prevádzka služby sa obnoví v najbližší pracovný deň agentúry nasledujúci po poruche. Nedostupnosť systému počas údržby musí byť minimálna.

2.7.   Bezpečnosť

Používateľské účty a heslá vytvorené agentúrou sa nesmú poskytovať žiadnej tretej strane a musia sa používať iba v súlade s touto špecifikáciou.

3.   TECHNICKÁ ŠTRUKTÚRA

3.1.   Architektúra systému

ERATV je webová aplikácia, ktorú u seba riadi a spravuje agentúra.

ERATV musí mať kapacitu obsahu komplexných informácií až o 35 000 typoch vozidiel.

Používatelia musia mať možnosť sa pripojiť k ERATV pomocou štandardného internetového pripojenia.

Architektúra ERATV je zobrazená v tomto grafe:

Image

3.2.   Systémové požiadavky

Na pripojenie k ERATV sa vyžaduje internetový prehliadač a prístup na Internet.

4.   PREVÁDZKOVÝ REŽIM

ERATV sa prevádzkuje v týchto režimoch:

Bežný režim. Počas bežného prevádzkového režimu musia byť prístupné všetky funkcie.

Režim údržby. Počas režimu údržby môže byť ERATV pre používateľov nedostupný.

5.   PRAVIDLÁ VKLADANIA A PREZERANIA ÚDAJOV

5.1.   Všeobecné zásady

Každý národný bezpečnostný orgán predkladá informácie týkajúce sa udelených povolení typov vozidiel.

Súčasťou ERATV musí byť webový nástroj na výmenu informácií medzi národnými bezpečnostnými orgánmi a agentúrou. Tento nástroj musí umožňovať takúto výmenu informácií:

1.

predkladanie údajov pre register národným bezpečnostným orgánom agentúre vrátane:

a)

údajov týkajúcich sa udelenia povolenia novému typu vozidla (v tomto prípade musí národný bezpečnostný orgán poskytnúť celý súbor údajov, tak ako sa stanovuje v prílohe II);

b)

údajov týkajúcich sa udelenia povolenia typu vozidla, ktoré už je zapísané v ERATV (v tomto prípade národný bezpečnostný orgán poskytuje len údaje súvisiace so samotným povolením, t. j. polia v oddiele 3 zoznamu uvedeného v prílohe II);

c)

údajov týkajúcich sa zmeny existujúceho povolenia (v tomto prípade musí národný bezpečnostný orgán poskytnúť len údaje týkajúce sa polí, ktoré je potrebné zmeniť; tieto zmeny nesmú zahŕňať zmenu údajov súvisiacich s vlastnosťami vozidla);

d)

údajov týkajúcich sa pozastavenia existujúceho povolenia (v tomto prípade národný bezpečnostný orgán uvedie iba dátum pozastavenia);

e)

údajov týkajúcich sa opätovnej aktivácie existujúceho povolenia (v tomto prípade národný bezpečnostný orgán poskytuje len údaje týkajúce sa polí, ktoré je potrebné zmeniť), v prípade ktorej sa rozlišuje medzi:

opätovnou aktiváciou bez zmeny údajov,

opätovnou aktiváciou so zmenou údajov (tieto údaje sa nesmú týkať vlastností vozidla);

f)

údajov týkajúcich sa stiahnutia povolenia;

g)

údajov týkajúcich sa opravy chyby;

2.

posielanie žiadostí o vysvetlenie a/alebo opravu údajov agentúrou národným bezpečnostným orgánom;

3.

posielanie odpovedí národnými bezpečnostnými orgánmi na žiadosti o vysvetlenie a/alebo opravu predložené agentúrou.

Národný bezpečnostný orgán predloží údaje určené na aktualizáciu registra elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie a na základe použitia štandardného webového elektronického formulára, v ktorom vyplní príslušné polia, tak ako sa stanovuje v prílohe II.

Agentúra skontroluje, či údaje predložené národným bezpečnostným orgánom sú v súlade s touto špecifikáciou a buď ich potvrdí, alebo požiada o vysvetlenie.

Ak sa agentúra domnieva, že údaje predložené národným bezpečnostným orgánom nie sú v súlade s touto špecifikáciou, pošle národnému bezpečnostnému orgánu žiadosť o opravu alebo vysvetlenie predložených údajov.

Po každej aktualizácii údajov týkajúcich sa typu vozidla vytvorí systém potvrdzujúcu správu, ktorú odošle prostredníctvom elektronickej pošty používateľom národného bezpečnostného orgánu, ktorý údaje predložil, národným bezpečnostným orgánom všetkých ostatných členských štátov, v ktorých je tento typ vozidla povolený, a agentúre.

5.2.   Predkladanie údajov národným bezpečnostným orgánom

5.2.1.   Udelenie povolenia novému typu vozidla

Národný bezpečnostný orgán informuje agentúru o akomkoľvek povolení nového typu vozidla do dvadsiatich (20) pracovných dní od vydania povolenia.

Agentúra skontroluje informáciu predloženú národným bezpečnostným orgánom a do dvadsiatich (20) pracovných dní po jej doručení ju buď potvrdí a pridelí typu vozidla číslo, tak ako sa stanovuje v prílohe III, alebo požiada o opravu alebo vysvetlenie informácie. Najmä s cieľom predísť neželanému zdvojeniu typov v ERATV, a pokiaľ to umožňujú údaje dostupné v ERATV, agentúra skontroluje, či tento typ už nezaregistroval iný členský štát.

Po potvrdení informácie predloženej národným bezpečnostným orgánom pridelí agentúra svoje číslo novému typu vozidla. Pravidlá na udelenie čísla typu vozidla sú stanovené v prílohe III.

5.2.2.   Udelenie povolenia typu vozidla, ktorý už je zapísaný v ERATV

Národný bezpečnostný orgán informuje agentúru o akomkoľvek povolení typu vozidla, ktorý už je zapísaný v ERATV (ako napríklad typ povolený iným členským štátom) do dvadsiatich (20) pracovných dní od vydania povolenia.

Agentúra skontroluje informáciu predloženú národným bezpečnostným orgánom a do desiatich (10) pracovných dní po jej doručení ju buď potvrdí, alebo požiada o jej opravu alebo vysvetlenie.

Po potvrdení informácie predloženej národným bezpečnostným orgánom doplní agentúra údaje týkajúce sa typu vozidla o údaje týkajúce sa povolenia v členskom štáte, v ktorom národný bezpečnostný orgán toto povolenie udelil.

5.2.3.   Zmena existujúceho povolenia

Národný bezpečnostný orgán informuje agentúru o akejkoľvek zmene existujúceho povolenia typu vozidla do dvadsiatich (20) pracovných dní od vykonania zmeny povolenia.

Agentúra skontroluje informáciu predloženú národným bezpečnostným orgánom a do desiatich (10) pracovných dní po jej doručení ju buď potvrdí, alebo požiada o jej opravu alebo vysvetlenie. Agentúra najmä overí, že požadovaná zmena skutočne zahŕňa zmenu povolenia existujúceho typu vozidla (akou je napríklad zmena podmienok udelenia povolenia alebo zmena a doplnenie osvedčenia o typovej skúške) a že nepredstavuje nový typ vozidla.

Po potvrdení informácie predloženej národným bezpečnostným orgánom agentúra informáciu zverejní.

5.2.4.   Pozastavenie

Národný bezpečnostný orgán informuje agentúru o každom pozastavení existujúceho povolenia typu vozidla do piatich (5) pracovných dní od pozastavenia povolenia.

Agentúra skontroluje informáciu predloženú národným bezpečnostným orgánom a do piatich (5) pracovných dní po jej doručení ju buď potvrdí, alebo požiada o jej opravu alebo vysvetlenie.

5.2.5.   Opätovná aktivácia bez zmeny

Národný bezpečnostný orgán informuje agentúru o opätovnej aktivácii povolenia typu vozidla, ktoré bolo predtým pozastavené, do dvadsiatich (20) pracovných dní od opätovnej aktivácie povolenia. Národný bezpečnostný orgán potvrdí, že pôvodné povolenie je opätovne aktivované bez zmeny.

Agentúra skontroluje informáciu predloženú národným bezpečnostným orgánom a do desiatich (10) pracovných dní po jej doručení ju buď potvrdí, alebo požiada o jej opravu alebo vysvetlenie.

5.2.6.   Opätovná aktivácia so zmenou

Národný bezpečnostný orgán informuje agentúru o opätovnej aktivácii povolenia typu vozidla, ktoré bolo predtým pozastavené, do dvadsiatich (20) pracovných dní od opätovnej aktivácie povolenia. Národný bezpečnostný orgán uvedie, že opätovnú aktiváciu sprevádza zmena pôvodného povolenia. Národný bezpečnostný orgán predloží informácie týkajúce sa tejto zmeny.

V tomto prípade sa uplatňuje postup uvedený v ustanovení 5.2.3 určenom na zmenu povolenia.

5.2.7.   Stiahnutie

Národný bezpečnostný orgán informuje agentúru o každom stiahnutí existujúceho povolenia typu vozidla do piatich (5) pracovných dní od stiahnutia povolenia.

Agentúra skontroluje informáciu predloženú národným bezpečnostným orgánom a do piatich (5) pracovných dní po jej doručení ju buď potvrdí, alebo požiada o jej opravu alebo vysvetlenie.

Ak je platnosť povolenia obmedzená na určité obdobie, IT systém automaticky zmení stav povolenia na „so skončenou platnosťou“ podľa obdobia platnosti uvedeného príslušným národným bezpečnostným orgánom.

5.2.8.   Zmena povolenia, ktorá môže viesť k zmene registrovaného typu vozidla

Pred podaním žiadosti o zmenu povolenia, ktorá môže viesť k zmene registrovaného typu vozidla, národný bezpečnostný orgán koná v koordinácii s národnými bezpečnostnými orgánmi, ktorí udelili povolenie pre tento registrovaný typ, a najmä s orgánom, ktorý zaregistroval tento typ v ERATV.

5.3.   Zaznamenávanie alebo zmena údajov agentúrou

Za normálnych okolností agentúra nevkladá do registra žiadne údaje. Údaje predkladajú národné bezpečnostné orgány a úlohou agentúry je iba ich potvrdzovať a zverejňovať.

Za výnimočných okolností, keď napríklad nie je technicky možné nasledovať bežný postup, agentúra môže na žiadosť národného bezpečnostného orgánu zaznamenať alebo zmeniť údaje v ERATV. V takomto prípade musí národný bezpečnostný orgán, ktorý požiadal o zaznamenanie alebo zmenu údajov, potvrdiť údaje zaznamenané alebo zmenené agentúrou a agentúra musí tento postup riadne zdokumentovať. Na zaznamenávanie údajov do ERATV sa uplatňujú časové obdobia uvedené v oddiele 5.2.

5.4.   Uverejnenie údajov agentúrou

Agentúra sprístupní verejnosti údaje, ktoré potvrdila.

5.5.   Riešenie chýb v predložených údajoch

ERATV umožňuje opravovať chyby vyskytujúce sa v zaznamenaných údajoch. V prípade opravy chyby sa v ERATV uvedie dátum opravy.

5.6.   Možnosti vyhľadávania a správy

ERATV umožňuje poskytovať tieto správy:

1.

Určené národným bezpečnostným orgánom a agentúre:

Informácie uvedené v prílohe II a predložené ktorýmkoľvek národným bezpečnostným orgánom, ktoré agentúra nepotvrdila pre ktorýkoľvek typ vozidla, ktorého povolenie je aktívne, pozastavené alebo stiahnuté (vrátane povolení, ktorých platnosť vypršala), pokiaľ je táto informácia dostupná v historických záznamoch.

Všetky správy sprístupnené verejnosti.

2.

Určené verejnosti:

Informácie uvedené v prílohe II a predložené ktorýmkoľvek národným bezpečnostným orgánom, ktoré agentúra potvrdila pre ktorýkoľvek typ vozidla, ktorého povolenie je aktívne, pozastavené alebo stiahnuté (vrátane povolení, ktorých platnosť vypršala), pokiaľ je táto informácia dostupná v historických záznamoch.

ERATV musí umožniť verejnosti vyhľadávanie prinajmenšom podľa týchto kritérií alebo akejkoľvek ich kombinácie:

podľa kódu typu,

podľa názvu alebo časti názvu typu,

podľa mena alebo časti mena výrobcu,

podľa kategórie/podkategórie vozidla,

podľa TSI, s ktorými je typ v súlade,

podľa členského štátu alebo kombinácie členských štátov, v ktorých je príslušný typ vozidla povolený,

podľa stavu povolenia,

podľa ktorejkoľvek z technických vlastností.

V prípade potreby kritériá vyhľadávania umožnia zadávať aj viac technických vlastností.

5.7.   Historické záznamy

V ERATV sa uchovajú úplné historické záznamy o všetkých zmenách týkajúcich sa registrovaného typu vozidla vrátane opráv chýb, žiadostí o vysvetlenie a odpovedí, a to 10 rokov od dátumu stiahnutia povolenia vo všetkých členských štátoch alebo 10 rokov od dátumu stiahnutia registrácie posledného vozidla tohto typu z ktoréhokoľvek NRV podľa toho, ktorý prípad nastane neskôr.

5.8.   Automatické oznámenie zmien

Po zmene, pozastavení, opätovnej aktivácii alebo stiahnutí povolenia typu vozidla zašle IT systém národným bezpečnostným orgánom v každom členskom štáte, v ktorom je tento typ vozidla povolený, automatickú e-mailovú správu s informáciou o zmene.

V prípade povolení s určitým obdobím platnosti zašle IT systém príslušným národným bezpečnostným orgánom automatickú e-mailovú správu s informáciou o blížiacom sa dátume skončenia platnosti tri (3) mesiace pred týmto dátumom.

6.   SLOVNÍK

Pojem alebo skratka

Vymedzenie pojmov

Vozidlo

Železničné vozidlo, tak ako je definované v článku 2 písm. c) smernice 2008/57/ES.

Typ

Typ vozidla, tak ako je definovaný v článku 2 písm. w) smernice 2008/57/ES. Typ musí predstavovať jednotku, ktorá bola predmetom posúdenia zhody a vydania povolenia. Jednotkou môže byť jediné vozidlo, skupina vozidiel alebo vlaková súprava.

Verzia

Verzia typu, tak ako je opísaná v osvedčení o typovej skúške.

Výrobca

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vozidlo vyrába alebo ho necháva navrhovať a vyrábať a ktorá ho uvádza na trh pod vlastným menom alebo značkou. Uvedenie výrobcu v registri ERATV slúži len na informačné účely a nemá vplyv na práva duševného vlastníctva, zmluvné záväzky alebo občianskoprávnu zodpovednosť.

Držiteľ povolenia

Osoba, ktorá sa uchádzala o povolenie typu vozidla a získala ho.

Obmedzenie

Akákoľvek podmienka alebo obmedzenie uvedené v povolení typu vozidla, ktorá sa vzťahuje na uvedenie akéhokoľvek vozidla zhodujúceho sa s týmto typom do prevádzky alebo na jeho používanie. Obmedzenia nezahŕňajú technické vlastnosti, ktoré sú uvedené v oddiele 4 prílohy II (Zoznam a formát parametrov).

Zmena povolenia

Rozhodnutie národného bezpečnostného orgánu, na základe ktorého sa musia zmeniť určité podmienky povolenia typu vozidla, ktoré predtým tento národný bezpečnostný orgán vydal. Zmena povolenia sa môže okrem iného týkať obmedzení, zmeny dátumu platnosti alebo obnovenia povolenia po zmene pravidiel.

Pozastavenie povolenia

Rozhodnutie národného bezpečnostného orgánu, na základe ktorého sa povolenie typu vozidla stane dočasne neplatným a žiadnemu vozidlu nemožno povoliť uvedenie do prevádzky na základe zhody s príslušným typom, kým sa nezanalyzujú dôvody, ktoré viedli k pozastaveniu povolenia. Pozastavenie platnosti povolenia typu vozidla sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré už sú v prevádzke.

Opätovná aktivácia povolenia

Rozhodnutie národného bezpečnostného orgánu, na základe ktorého prestáva platiť pozastavenie povolenia, ktoré bolo predtým vydané.

Stiahnutie povolenia

Rozhodnutie národného bezpečnostného orgánu, na základe ktorého sa povolenie niektorého typu vozidla stane neplatným a žiadnemu vozidlu nemožno povoliť uvedenie do prevádzky na základe zhody s príslušným typom. Stiahnutie povolenia typu vozidla sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré už sú v prevádzke.

Chyba

Prenesené alebo uverejnené údaje, ktoré nezodpovedajú príslušnému povoleniu typu vozidla. Toto vymedzenie pojmu sa netýka zmeny povolenia.


(1)  Ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 30).

(2)  Ako sa uvádza v rozhodnutí 2007/756/ES.

(3)  Ako sa uvádza vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2011/633/EÚ z 15. septembra 2011 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2011, s. 1).


PRÍLOHA II

ÚDAJE NA ZAZNAMENANIE A ICH FORMÁT

O každom type vozidla, ktorému bolo udelené povolenie, sa v ERATV zaznamenajú tieto údaje:

identifikácia typu,

výrobca,

zhoda s TSI,

povolenia udelené v jednotlivých členských štátoch vrátane všeobecných informácií o týchto povoleniach, ich stave (aktívne, pozastavené alebo stiahnuté povolenie) a zozname parametrov, pri ktorých sa overila zhoda s vnútroštátnymi predpismi,

technické vlastnosti.

Ďalej sa uvádzajú údaje, ktoré sa zaznamenávajú v ERATV o každom type vozidla, ako aj ich formát. To, ktoré údaje sa zaznamenávajú, závisí od kategórie vozidla, tak ako sa uvádza ďalej.

Hodnoty parametrov týkajúcich sa technických vlastností sa musia zhodovať s tými, ktoré sú zaznamenané v sprievodnej technickej dokumentácii k osvedčeniu o typovej skúške.

V prípadoch, keď sú možné hodnoty parametra obmedzené v rámci vopred zostaveného zoznamu, agentúra tieto zoznamy spravuje a aktualizuje.

V prípade typov vozidiel, ktoré sa nezhodujú so všetkými príslušnými platnými TSI, môže národný bezpečnostný orgán, ktorý udelil povolenie danému typu, obmedziť informácie o technických vlastnostiach uvedených v oddiele 4 na parametre, ktoré boli skontrolované v súlade s príslušnými predpismi.

Parameter

Formát údajov

Uplatňovanie na kategórie vozidiel (Áno, Nie, Nepovinné, Otvorený bod)

1.

Hnacie vozidlá

2.

Ťahané osobné vozne

3.

Nákladné vozne

4.

Špeciálne vozidlá

0.

Identifikácia typu

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

0.1.

Identifikačné číslo typu

[Číslo] XX-XXX-XXXX-X (podľa prílohy III)

Á

Á

Á

Á

0.2.

Verzie zahrnuté v tomto type

[Číslo] XXX + [reťazec znakov] (podľa prílohy III)

Á

Á

Á

Á

0.3.

Dátum záznamu v ERATV

[Dátum] DD-MM-RRRR

Á

Á

Á

Á

1.

Všeobecné informácie

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

1.1.

Názov typu

[Reťazec znakov] (maximálne 256 znakov)

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

1.2.

Náhradný názov typu

[Reťazec znakov] (maximálne 256 znakov)

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

1.3.

Meno výrobcu

[Reťazec znakov] (maximálne 256 znakov) Výber z vopred zostaveného zoznamu s možnosťou pridania nových výrobcov.

Á

Á

Á

Á

1.4.

Kategória

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (podľa prílohy III).

Á

Á

Á

Á

1.5.

Podkategória

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (podľa prílohy III).

Á

Á

Á

Á

2.

Zhoda s TSI

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

2.1.

Zhoda s TSI

Pre každú TSI:

[reťazec znakov] Á/N/Čiastočná/Neuplatňuje sa. Výber z vopred zostaveného zoznamu (v súčasnosti platných i v minulosti platných) TSI súvisiacich s vozidlami (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

2.2.

Odkaz na „osvedčenia ES o typovej skúške“ (pri uplatňovaní modulu SB) a/alebo „osvedčenia ES o preskúmaní návrhu“ (pri uplatňovaní modulu SH1)

[Reťazec znakov] (možnosť uviesť niekoľko osvedčení, napr. osvedčenie o subsystéme železničných koľajových vozidiel, osvedčenie o CCS atď.)

Á

Á

Á

Á

2.3.

Uplatniteľné špecifické prípady (špecifické prípady posudzovania zhody)

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností) založenom na TSI (pre každú TSI označenú Á alebo Č).

Á

Á

Á

Á

2.4.

Oddiely TSI, s ktorými sa nezhoduje.

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností) založenom na TSI (pre každú TSI označenú ako Č).

Á

Á

Á

Á

3.

Povolenia

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

3.1.

Miesto povolenia

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

3.1.1.

Členský štát, v ktorom povolenie platí.

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu. Kódy sú oficiálne uverejnené a aktualizované na európskej webovej stránke v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov.

Á

Á

Á

Á

3.1.2.

Súčasný stav

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

3.1.2.1.

Stav

[Reťazec znakov] + [dátum]Pole automaticky vyplnené systémom. Možnosti: AktívnePozastavené DD-MM-RRRR, Stiahnuté DD-MM-RRRR, S ukončenou platnosťou DD-MM-RRRR.

Á

Á

Á

Á

3.1.2.2.

Platnosť povolenia (ak je stanovená)

[Dátum] DD-MM-RRRR

Á

Á

Á

Á

3.1.2.3.

Kódované obmedzenia

[Reťazec znakov] Kód pridelený agentúrou.

Á

Á

Á

Á

3.1.2.4.

Nekódované obmedzenia

[Reťazec znakov]

Á

Á

Á

Á

3.1.3.

Historické údaje

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

3.1.3.1.

Pôvodné povolenie

Nadpis (bez údajov)

Á

Á

Á

Á

3.1.3.1.1.

Dátum

[Dátum] DD-MM-RRRR

Á

Á

Á

Á

3.1.3.1.2.

Držiteľ povolenia

[Reťazec znakov] (maximálne 256 znakov) Výber z vopred zostaveného zoznamu s možnosťou pridania nových organizácií.

Á

Á

Á

Á

3.1.3.1.3.

Odkaz na dokument povolenia

[Reťazec znakov] (EIN)

Á

Á

Á

Á

3.1.3.1.4.

Odkazy na národné osvedčenia (v prípade potreby)

[Reťazec znakov]

Á

Á

Á

Á

3.1.3.1.5.

Parametre, na základe ktorých bola posúdená zhoda s platnými vnútroštátnymi predpismi.

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností) na základe rozhodnutia Komisie 2009/965/ES.

Á

Á

Á

Á

3.1.3.1.6.

Poznámky

[Reťazec znakov] (maximálne 1 024 znakov)

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

3.1.3.X.

Zmena povolenia

Nadpis (bez údajov) (údaj X narastá od 2 vyššie, toľkokrát, koľkokrát boli vydané zmeny povolenia typu vozidla)

Á

Á

Á

Á

3.1.3.X.1.

Typ zmeny

[Reťazec znakov] Text z vopred zostaveného zoznamu (zmena, pozastavenie, opätovná aktivácia, stiahnutie).

Á

Á

Á

Á

3.1.3.X.2.

Dátum

[Dátum] DD-MM-RRRR

Á

Á

Á

Á

3.1.3.X.3.

Držiteľ povolenia (podľa potreby)

[Reťazec znakov] (maximálne 256 znakov) Výber z vopred zostaveného zoznamu s možnosťou pridania nových organizácií.

Á

Á

Á

Á

3.1.3.X.4.

Odkaz na dokument o zmene povolenia

[Reťazec znakov]

Á

Á

Á

Á

3.1.3.X.5.

Odkazy na národné osvedčenia (v prípade potreby)

[Reťazec znakov]

Á

Á

Á

Á

3.1.3.X.6.

Príslušné vnútroštátne predpisy (v prípade potreby)

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností) na základe rozhodnutia Komisie 2009/965/ES.

Á

Á

Á

Á

3.1.3.X.7.

Poznámky

[Reťazec znakov] (maximálne 1 024 znakov)

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

3.X.

Miesto povolenia

Nadpis (bez údajov) [údaj X sa progresívne zvyšuje o jednu jednotku od 2 vyššie po každom udelení povolenia tomuto typu (vrátane pozastavení a stiahnutí povolenia)]. Táto časť obsahuje rovnaké polia ako bod 3.1.

Á

Á

Á

Á

4.

Technické vlastnosti vozidla

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.1.

Všeobecné technické vlastnosti

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.1.1.

Počet stanovíšť rušňovodiča

[Číslo] 0/1/2

Á

Á

Á

Á

4.1.2.

Rýchlosť

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.1.2.1.

Maximálna konštrukčná rýchlosť

[Číslo] km/h

Á

Á

Á

Á

4.1.2.2.

Maximálna rýchlosť, keď je vozidlo prázdne

[Číslo] km/h

N

N

Á

N

4.1.3.

Rozchod dvojkolesia

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu

Á

Á

Á

Á

4.1.4.

Podmienky používania týkajúce sa vlakovej zostavy

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu

Á

Á

N

Á

4.1.5.

Maximálny počet navzájom spriahnutých vlakových súprav alebo rušňov do viacnásobnej trakcie.

[Číslo]

Á

N

N

N

4.1.6.

Počet prvkov v skupine nákladných vozňov (iba pre podkategóriu „skupina nákladných vozňov“)

[Číslo]

N

N

Á

N

4.1.7.

Písmenové označenie

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu [podľa prílohy P k technickej špecifikácii interoperability o prevádzke a riadení dopravy konvenčných železníc (OPE TSI)].

N

N

Á

N

4.1.8.

Typ spĺňa požiadavky nevyhnutné na platnosť povolenia vozidla udeleného jedným členským štátom v druhom členskom štáte.

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu.

Á

Á

Á

Á

4.1.9.

Nebezpečný tovar, na ktorý sa vozidlo hodí (kód cisterny).

[Reťazec znakov] Kód cisterny

N

N

Á

N

4.1.10.

Konštrukčná kategória

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu.

Á

Á

Á

Á

4.2.

Kinematický obrys vozidla

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.2.1.

Kinematický obrys vozidla (interoperabilný rozchod)

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností) (každá kategória má iný zoznam podľa príslušnej TSI).

Á

Á

Á

Á

4.2.2.

Kinematický obrys vozidla (ostatné obrysy sa hodnotia pomocou kinematickej metódy).

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

4.3.

Environmentálne podmienky

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.3.1.

Rozsah teploty

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.3.2.

Rozsah nadmorskej výšky

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu.

Á

Á

N

Á

4.3.3.

Sneh, ľad a krupobitie

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu.

Á

Á

N

Á

4.3.4.

Odlietavanie štrku (iba v prípade vozidiel s rýchlosťou ≥ 190km/h)

Otvorený bod

OB

OB

N

N

4.4.

Požiarna bezpečnosť

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.4.1.

Kategória požiarnej bezpečnosti

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu.

Á

Á

N

Á

4.5.

Konštrukčná hmotnosť a zaťaženia

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.5.1.

Prípustné zaťaženie rozličných kategórií tratí

[Číslo] t pre kategóriu trate [Reťazec znakov]

OB

OB

Á

OB

4.5.2.

Konštrukčná hmotnosť

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.5.2.1.

Konštrukčná hmotnosť v prevádzkovom stave

[Číslo] kg

Á

Á

Nepov.

Á

4.5.2.2.

Konštrukčná hmotnosť pri bežnom užitočnom zaťažení

[Číslo] kg

Á

Á

Nepov.

Á

4.5.2.3.

Konštrukčná hmotnosť pri výnimočnom užitočnom zaťažení

[Číslo] kg

Á

Á

N

Á

4.5.3.

Statické zaťaženie nápravy

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.5.3.1.

Statické zaťaženie nápravy v prevádzkovom stave

[Číslo] kg

Á

Á

Nepov.

Á

4.5.3.2.

Statické zaťaženie nápravy pri bežnom užitočnom zaťažení/maximálne užitočné zaťaženie nákladných vozňov

[Číslo] kg

Á

Á

Nepov.

Á

4.5.3.3.

Statické zaťaženie nápravy pri výnimočnom užitočnom zaťažení

[Číslo] kg

Á

Á

N

Á

4.5.4.

Kvázistatická riadiaca sila (ak prekročí hraničnú hodnotu stanovenú v TSI alebo nestanovenú v TSI).

[Číslo] kN

Á

Á

N

Á

4.6.

Dynamické správanie železničných koľajových vozidiel

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.6.1.

Nedostatočný sklon (maximálne nekompenzované priečne zrýchlenie), pre ktorý bolo vozidlo hodnotené

[Číslo] mm

V prípade vozidiel s dvojakým rozchodom je potrebné uviesť hodnoty každého rozchodu.

Á

Á

Nepov.

Á

4.6.2.

Vozidlo vybavené systémom kompenzácie nedostatočného sklonu (vozidlá s naklápacou vozňovou skriňou)

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

Á

Á

4.6.3.

Prevádzkové hraničné hodnoty ekvivalentnej kužeľovitosti (alebo opotrebovaného profilu kolies), pre ktoré bolo vozidlo testované

Otvorený bod

OB

OB

OB

OB

4.7.

Brzdenie

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.1.

Maximálne spomalenie vlaku

[Číslo] m/s2

Á

N

N

Á

4.7.2.

Prevádzkové brzdenie

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.2.1.

Brzdný účinok pri veľkom spáde a bežnom užitočnom zaťažení

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.2.1.1.

Referenčný prípad TSI

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu

Á

Á

Á

Á

4.7.2.1.2.

Rýchlosť (ak nie je uvedený žiadny referenčný prípad).

[Číslo] km/h

Á

Á

Á

Á

4.7.2.1.3.

Sklon (ak nie je uvedený žiadny referenčný prípad).

[Číslo] ‰ (mm/m)

Á

Á

Á

Á

4.7.2.1.4.

Vzdialenosť (ak nie je uvedený žiadny referenčný prípad).

[Číslo] km

Á

Á

Á

Á

4.7.2.1.5.

Čas (ak nie je uvedená vzdialenosť) (ak nie je uvedený žiadny referenčný prípad).

[Číslo] min

Á

Á

Á

Á

4.7.3.

Upevňovacia brzda

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.3.1.

Všetky vozidlá tohto typu musia byť vybavené upevňovacou brzdou (upevňovacia brzda je povinná pre vozidlá tohto typu).

[Booleovský operátor] Á/N

N

N

Á

Á

4.7.3.2.

Typ upevňovacej brzdy (ak je ňou vozidlo vybavené).

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu

Á

Á

Á

Á

4.7.3.3.

Maximálny sklon, na ktorom sa jednotka udrží v nehybnom stave iba pôsobením upevňovacej brzdy (ak je ňou vozidlo vybavené).

[Číslo] ‰ (mm/m)

Á

Á

Á

Á

4.7.4.

Brzdový systém, ktorým je vozidlo vybavené.

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.4.1.

Brzda na vírivý prúd

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.4.1.1.

Vozidlo vybavené brzdou na vírivý prúd

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

N

Á

4.7.4.1.2.

Možnosť zabrániť použitiu brzdy na vírivý prúd (iba ak je vozidlo vybavené brzdou na vírivý prúd).

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

N

Á

4.7.4.2.

Magnetická brzda

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.4.2.1.

Vozidlo vybavené magnetickou brzdou

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

N

Á

4.7.4.2.2.

Možnosť zabrániť použitiu magnetickej brzdy (iba ak je vozidlo vybavené magnetickou brzdou).

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

N

Á

4.7.4.3.

Rekuperačná brzda (iba pre vozidlá s elektrickým pohonom)

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.7.4.3.1.

Vozidlo vybavené rekuperačnou brzdou

[Booleovský operátor] Á/N

Á

N

N

Á

4.7.4.3.2.

Možnosť zabrániť použitiu rekuperačnej brzdy (iba ak je vozidlo vybavené rekuperačnou brzdou).

[Booleovský operátor] Á/N

Á

N

N

Á

4.8.

Geometrické vlastnosti

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.8.1.

Dĺžka vozidla

[Číslo] m

Á

Á

Á

Á

4.8.2.

Minimálny priemer kolesa v prevádzke

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.8.3.

Obmedzenia posunu

[Booleovský operátor] Á/N

N

N

Á

N

4.8.4.

Minimálny horizontálny polomer oblúka

[Číslo] m

Á

Á

Á

Á

4.8.5.

Minimálny polomer vertikálneho konvexného oblúka

[Číslo] m

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

4.8.6.

Minimálny polomer vertikálneho konkávneho oblúka

[Číslo] m

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

4.8.7.

Výška nakladacej plošiny (pre plošinové vozne a kombinovanú prepravu)

[Číslo] mm

N

N

Á

N

4.8.8.

Vhodnosť na prepravu na trajektoch

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

Á

Á

4.9.

Vybavenie

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.9.1.

Typ koncového spriahadla (s uvedením ťažnej a tlakovej sily)

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.9.2.

Monitorovanie stavu nápravových ložísk (detektor horúcich ložiskových skríň)

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.9.3.

Mazanie okolesníkov

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.9.3.1.

Vozidlo vybavené mazaním okolesníkov

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

N

Á

4.9.3.2.

Možnosť zabrániť použitiu mazacieho zariadenia (iba ak je vozidlo vybavené mazaním okolesníkov).

[Booleovský operátor] Á/N

Á

N

N

Á

4.10.

Dodávka energie

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.10.1.

Systém zásobovania energiou

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

N

Á

4.10.2.

Maximálny príkon (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorým je vozidlo vybavené).

[Číslo] kW pre [systém zásobovania energiou sa vyplní automaticky]

Nepov.

Nepov.

N

Nepov.

4.10.3.

Maximálny menovitý prúd z trakčného vedenia (uvádza sa každý systém zásobovania elektrickou energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené).

[Číslo] A pre [napätie sa vyplní automaticky]

Á

Á

N

Á

4.10.4.

Maximálny prúd pri státí na jeden zberač (uvádza sa pre každý systém jednosmerného prúdu, pre ktorý je vozidlo vybavené).

[Číslo] A pre [napätie sa vyplní automaticky]

Á

Á

N

Á

4.10.5.

Výška vzájomného pôsobenia zberača a trolejových drôtov (nad temenom koľajnice) (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené).

[Číslo] od [m] do [m] (na dve desatinné miesta)

Á

Á

N

Á

4.10.6.

Hlava zberača (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené).

[Reťazec znakov] pre [systém zásobovania energiou sa vyplní automaticky]

z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností)

Á

Á

N

Á

4.10.7.

Počet zberačov, ktoré sú v kontakte s nadzemným trolejovým vedením (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené).

[Číslo]

Á

Á

N

Á

4.10.8.

Najmenšia vzdialenosť medzi dvoma zberačmi v kontakte s nadzemným trolejovým vedením (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené; uvádza sa pre jednoduchú a, v prípade potreby, pre viacnásobnú trakciu) (len ak je počet zdvihnutých zberačov väčší ako 1).

[Číslo] [m]

Á

Á

N

Á

4.10.9.

Typ nadzemného trolejového vedenia použitého na skúšanie výkonu odberu prúdu (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené) (len ak je počet zdvihnutých zberačov väčší ako 1).

[Reťazec znakov] pre [systém zásobovania energiou sa vyplní automaticky]

z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností)

Á

N

N

Á

4.10.10.

Materiál zbernice zberača, ktorou môže byť vozidlo vybavené (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené).

[Reťazec znakov] pre [systém zásobovania energiou sa vyplní automaticky]

z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností)

Á

Á

N

Á

4.10.11.

Zabudované zariadenie na automatické sťahovanie zberača (uvádza sa pre každý systém zásobovania energiou, pre ktorý je vozidlo vybavené).

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

N

Á

4.10.12.

Zariadenie na meranie spotreby energie a na účely fakturácie, ktoré vyhovuje TSI a je nainštalované na palube.

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

N

Á

4.11.

Vlastnosti, ktoré sa týkajú hluku

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.11.1.

Úroveň hluku pri prejazde [dB(A)]

[Číslo] [dB(A)]

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

4.11.2.

Úroveň hluku pri prejazde nameraná pri referenčných podmienkach

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

Á

Á

4.11.3.

Úroveň hluku pri státí [dB(A)]

[Číslo] [dB(A)]

Nepov.

Nepov.

Nepov.

Nepov.

4.11.4.

Úroveň hluku pri rozjazde [dB(A)]

[Číslo] [dB(A)]

Nepov.

N

N

Nepov.

4.12.

Vlastnosti týkajúce sa cestujúcich

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.12.1.

Všeobecné vlastnosti týkajúce sa cestujúcich

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.12.1.1.

Počet pevných sedadiel

Od [číslo] do [číslo]

Nepov.

Nepov.

N

N

4.12.1.2.

Počet toaliet

[Číslo]

Nepov.

Nepov.

N

N

4.12.1.3.

Počet miest na spanie

Od [číslo] do [číslo]

Nepov.

Nepov.

N

N

4.12.2.

Vlastnosti týkajúce sa osôb so zníženou pohyblivosťou (PRM)

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.12.2.1.

Počet prednostných sedadiel

Od [číslo] do [číslo]

Á

Á

N

N

4.12.2.2.

Počet priestorov pre invalidné vozíky

Od [číslo] do [číslo]

Á

Á

N

N

4.12.2.3.

Počet toaliet dostupných pre PRM

[Číslo]

Á

Á

N

N

4.12.2.4.

Počet miest na spanie dostupných invalidným vozíkom

Od [číslo] do [číslo]

Á

Á

N

N

4.12.3.

Vstup a výstup pre cestujúcich

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.12.3.1.

Výška nástupíšť, pre ktorú je vozidlo navrhnuté.

[Číslo] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

N

N

4.12.3.2.

Opis zabudovaných pomocných zariadení na nastupovanie (ak sú nejaké k dispozícii).

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

N

N

4.12.3.3.

Opis prenosných pomocných zariadení na nastupovanie, ak sa v návrhu vozidla s nejakými uvažuje s cieľom splniť požiadavky PRM TSI.

[Reťazec znakov] Výber z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

N

N

4.13.

Zariadenie CCS vo vlaku (iba pre vozidlá so stanovišťom rušňovodiča)

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.13.1.

Návestenie

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.13.1.1.

Zariadenie ETCS vo vlaku a jeho úroveň

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu

Á

Á

Á

Á

4.13.1.2.

ETCS baseline, verzia (x.y). Ak verzia nie je plne zlučiteľná, uvedie sa to v zátvorkách.

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu

Á

Á

Á

Á

4.13.1.3.

Palubné zariadenie ETCS na príjem informácií o funkcii infill prostredníctvom slučky alebo GSM-R

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.13.1.4.

Zavedené národné aplikácie ETCS (NID_XUSER z balíka 44)

[Číslo] z vopred zostaveného zoznamu podľa zoznamu premenných ETCS (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.13.1.5.

Trieda B alebo iné nainštalované ochranné, riadiace a výstražné systémy vlaku (uvádza sa systém a prípadne verzia).

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.13.1.6.

Špeciálne podmienky realizované na vozidle na prepínanie medzi rôznymi ochrannými, riadiacimi a výstražnými systémami vlaku

[Reťazec znakov] z kombinácie systémov nainštalovaných vo vlaku („Systém XX“/„Systém YY“) (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.13.2.

Rádio

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.13.2.1.

Zariadenie GSM-R vo vlaku a jeho verzia (FRS a SRS)

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu

Á

Á

Á

Á

4.13.2.2.

Počet prenosných súprav GSM-R v stanovišti rušňovodiča na prenos údajov

[Číslo]: 0, 1, 2 alebo 3

Á

Á

Á

Á

4.13.2.3.

Nainštalovaný rádiový systém triedy B alebo iný rádiový systém (uvádza sa systém a prípadne verzia).

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.13.2.4.

Špeciálne podmienky realizované na vozidle na prepínanie medzi rôznymi rádiovými systémami

[Reťazec znakov] z kombinácie systémov nainštalovaných vo vlaku („Systém XX“/„Systém YY“) (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.14.

Zlučiteľnosť so systémami detekcie vlakov

Nadpis (bez údajov)

 

 

 

 

4.14.1.

Typ systémov detekcie vlakov, pre ktoré bolo vozidlo navrhnuté a posúdené.

[Reťazec znakov] z vopred zostaveného zoznamu (možnosť výberu viacerých možností).

Á

Á

Á

Á

4.14.2.

Podrobné vlastnosti vozidla týkajúce sa zlučiteľnosti so systémami detekcie vlakov

Nadpis (bez údajov)

Á

Á

Á

Á

4.14.2.1.

Maximálna vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.2.

Minimálna vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.3.

Vzdialenosť medzi prvou a poslednou nápravou

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.4.

Maximálna dĺžka prednej časti vozidla

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.5.

Minimálna šírka venca kolesa

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.6.

Minimálny priemer kolesa

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.7.

Minimálna hrúbka okolesníka

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.8.

Minimálna výška okolesníka

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.9.

Maximálna výška okolesníka

[Číslo] mm

Á

Á

Á

Á

4.14.2.10.

Minimálne zaťaženie nápravy

[Číslo] t

Á

Á

Á

Á

4.14.2.11.

Priestor medzi kolesami bez kovových a induktívnych komponentov

Otvorený bod

OB

OB

OB

OB

4.14.2.12.

Materiál kolesa je feromagnetický

[Booleovský operátor] Á/N

Á

Á

Á

Á

4.14.2.13.

Maximálny objem pieskovania

[Číslo] g na [číslo] s

Á

N

N

Á

4.14.2.14.

Možnosť zabrániť použitiu pieskovania

Á/N

Á

N

N

Á

4.14.2.15.

Kovová hmota vozidla

Otvorený bod

OB

OB

OB

OB

4.14.2.16.

Maximálna impedancia medzi protiľahlými kolesami dvojkolesia

[Číslo] Ω

Á

Á

Á

Á

4.14.2.17.

Minimálna impedancia vozidla (medzi kolesami a zberačom) (iba v prípade vozidiel vybavených pre jednosmerné napätie 1 500 V alebo 3 000 V)

[Číslo] Ω na [číslo] Hz (možnosť viacerých tratí)

Á

N

N

Á

4.14.2.18.

Elektromagnetické rušenie spôsobené spätným prúdom v koľajniciach

Otvorený bod

OB

OB

OB

OB

4.14.2.19.

Elektromagnetická emisia vlaku vzhľadom na zlučiteľnosť so systémami detekcie vlakov

Otvorený bod

OB

OB

OB

OB

Poznámky:

1.

V prípade parametra, ktorý je vymedzený v platnej TSI, musí uvedená hodnota parametra zodpovedať posudzovanej hodnote v rámci postupu overovania.

2.

Vopred zostavené zoznamy spravuje a aktualizuje agentúra v súlade s platnými TSI vrátane TSI, ktoré sa môžu uplatňovať počas prechodného obdobia.

3.

V prípade parametrov, ktoré sú označené ako „otvorený bod“, sa nezaznamenávajú žiadne údaje, kým sa „otvorený bod“ neuzavrie v príslušnej TSI.

4.

V prípade parametrov, ktoré sú označené ako „nepovinné“, rozhoduje o zaznamenaní údajov žiadateľ o povolenie typu vozidla.

5.

Polia 0.1 – 0.3 vypĺňa agentúra.


PRÍLOHA III

ŠTRUKTÚRA ČÍSLA TYPU VOZIDLA

Každému typu vozidla sa pridelí číslo pozostávajúce z 10 číslic a v tejto štruktúre:

XX

XXX

XXXX

X

Kategória

Séria

(Platforma)

Zvyšujúce sa číslo

Kontrolná číslica

Podkategória

 

 

 

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

kde:

Pole 1 (číslica 1 a 2) sa prideľuje v súlade s kategóriou a podkategóriou typu vozidla podľa tejto tabuľky:

Kód

Kategória

Podkategória

11

Hnacie vozidlá

Rušeň

12

Vyhradené

13

Vlaková súprava na osobnú dopravu s vlastným pohonom (vrátane motorových vozňov)

14

Vyhradené

15

Vlaková súprava na nákladnú dopravu s vlastným pohonom

16

Vyhradené

17

Posunovací rušeň

18

Vyhradené

19

Iné (električky, ľahké koľajové vozidlá atď.)

31

Ťahané osobné vozne

Osobný vozeň (vrátane lôžkových vozňov, reštauračných vozňov atď.)

32

Vyhradené

33

Batožinový vozeň

34

Vyhradené

35

Vozeň na prepravu automobilov

36

Vyhradené

37

Servisné vozidlá (napr. kuchyňa)

38

Vyhradené

39

Pevná skupina vozňov

40

Vyhradené

41

Iné

42-49

Vyhradené

51

Nákladné vozne (ťahané)

Nákladný vozeň

52

Vyhradené

53

Pevná skupina nákladných vozňov

54-59

Vyhradené

71

Špeciálne vozidlá

Špeciálne vozidlo s vlastným pohonom

72

Vyhradené

73

Ťahané špeciálne vozidlo

74-79

Vyhradené

Pole 2 (číslice 3 až 5) sa prideľuje podľa série, do ktorej typ vozidla patrí. V prípade nových sérií (t. j. sérií, ktoré ešte nie sú zapísané v Európskom registri povolených typov vozidiel) sa číslice progresívne zvyšujú o jednu jednotku vždy, keď agentúra dostane žiadosť o registráciu typu vozidla patriaceho do novej série.

Pole 3 (číslice od 6 do 9) predstavuje číslo, ktoré sa progresívne zvyšuje o jednu jednotku vždy, keď agentúra dostane žiadosť o registráciu typu vozidla patriaceho do príslušnej série.

Pole 4 (číslica 10) predstavuje kontrolnú číslicu, ktorá sa stanoví takto (Luhnov algoritmus alebo modul 10):

číslice na párnych pozíciách základného čísla (polia od 1 do 9 počítané z pravej strany) sa zoberú v ich vlastnej desiatkovej hodnote,

číslice na nepárnych pozíciách základného čísla (počítané z pravej strany) sa vynásobia 2,

potom sa stanoví súčet vytvorený číslicami na párnej pozícii a všetkými číslicami, ktoré tvoria čiastkové súčiny získané z nepárnych pozícií,

zaznamená sa jednotková číslica tohto súčtu,

rozdiel medzi touto jednotkovou číslicou a 10 predstavuje kontrolnú číslicu; ak je táto jednotková číslica nula, potom aj kontrolná číslica je nula.

Príklady stanovenia kontrolnej číslice:

1 -

Nech je základným číslom

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Súčet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Jednotková číslica tohto súčtu je 2.

Číslo kontrolnej číslice bude preto 8 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 33 844 7961 – 8.

2 -

Nech je základným číslom

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Súčet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Jednotková číslica tohto súčtu je 0.

Číslo kontrolnej číslice bude preto 0 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 31 513 3204 – 0.

Ak sa osvedčenie o typovej skúške alebo osvedčenie o preskúmaní návrhu vzťahuje na viac ako jednu verziu typu vozidla, každá z týchto verzií sa musí označiť rastúcim trojmiestnym číslom.


Top