Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. október 4. ) az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról (az értesítés a C(2011) 6974. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/32


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 4.)

az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról

(az értesítés a C(2011) 6974. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/665/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 34. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/57/EK irányelv 34. cikke (1) bekezdésének értelmében az Európai Vasúti Ügynökség (az Ügynökség) nyilvántartást hoz létre és tart fenn a tagállamok által az Unió vasúti hálózatán üzembe helyezésre engedélyezett járműtípusokról.

(2)

Egyes meglévő járműveket nem lehetséges a 2008/57/EK irányelv 26. cikke értelmében engedélyezett járműtípusoknak megfeleltetni. Valamennyi üzembe helyezett jármű műszaki jellemzőinek egyetlen nyilvántartásba való felvételének lehetősége azonban előnyös lehetne a vasúti ágazat számára.

(3)

A 2008/57/EK irányelv 33. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett, a jármű használatára vonatkozó korlátozásokhoz általában egyedi kódok tartoznak. E korlátozási kódokat össze kell hangolni. A nemzeti korlátozási kódok használatát indokolt azokra a korlátozásokra vonatkoztatni, amelyek egy tagállam meglévő vasúthálózatának egyes jellegzetességeit tükrözik, de más tagállamokban ugyanolyan értelemben valószínűleg nem használatosak. Az Ügynökség naprakészen tartja a harmonizált korlátozási kódok, valamint a nemzeti kódok jegyzékét, és azt honlapján közzéteszi.

(4)

A 2008/57/EK irányelv 34. cikke (4) bekezdésének értelmében típusengedély valamely tagállamban történő kiadásakor, módosításakor, felfüggesztésekor vagy visszavonásakor az érintett nemzeti biztonsági hatóság tájékoztatja az Ügynökséget annak érdekében, hogy az utóbbi naprakésszé tehesse a nyilvántartást. A nyilvántartás a 2008/57/EK irányelv 26. cikkével összhangban engedélyezett járműtípusokat tartalmazza. Ezért az Ügynökség tájékoztatásakor a nemzeti biztonsági hatóságoknak meg kell adniuk, hogy az adott típus mely paramétereit ellenőrizték a bejelentett nemzeti szabályokkal összhangban. Ezeket az adatokat a 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentummal összhangban kell megállapítani.

(5)

Az Európai Vasúti Ügynökség 2010. december 20-án benyújtotta ERA/REC/07-2010/INT sz. ajánlását a Bizottságnak.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 2008/57/EK irányelv 34. cikke értelmében megállapítja az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására vonatkozó előírásokat.

2. cikk

Az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására vonatkozó előírás

(1)   Az Ügynökség kidolgozza, működteti és kezeli az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartását az I. és II. mellékletben meghatározott előírás alapján.

(2)   Az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartása (ERATV) a tagállamok által a 2008/57/EK irányelv 26. cikk alapján engedélyezett járműtípusokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

(3)   Az egy tagállamban 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok, amelyek tekintetében egy vagy több járművet egy vagy több tagállamban 2010. július 19. után a 2008/57/EK irányelv 22. és 24. cikke értelmében engedélyeztek, a 2008/57/EK irányelv 26. cikkének rendelkezése alá tartozónak tekintendők, és nyilvántartásba kell őket venni az ERATV-ben. Ez esetben a rögzítendő adatok azokra a paraméterekre korlátozódhatnak, amelyeket a típusengedélyezési folyamat során ellenőriztek.

(4)   Az önkéntes alapon nyilvántartásba vehető járműtípusokat az I. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(5)   Az egyes járműtípusoknak kiosztott szám felépítését a III. melléklet tartalmazza.

(6)   A nyilvántartás legkésőbb 2012. december 31-től működik. A köztes időszakban az engedélyezett járműtípusokkal kapcsolatos információkat az Ügynökség a honlapján teszi közzé.

3. cikk

A nemzeti biztonsági hatóságok által beküldendő információk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok rendelkezésre bocsátják a II. mellékletben szereplő információkat a kiadott járműengedélyekre vonatkozóan.

(2)   A nemzeti biztonsági hatóságok az I. melléklet 5.2. pontjában meghatározott szabályoknak megfelelően bocsátják rendelkezésre az e cikk (1) bekezdésében említett információkat.

(3)   A nemzeti biztonsági hatóságok az információt az egységes, webalapú elektronikus űrlap megfelelő mezőinek kitöltésével nyújtják be.

(4)   A nemzeti biztonsági hatóságok a 2010. július 19. után és az e határozat hatálybalépése előtt kibocsátott járműtípus-engedélyekkel kapcsolatos információkat legkésőbb négy hónappal e határozat hatálybalépését követően benyújtják.

4. cikk

Korlátozási kódok

(1)   Valamennyi tagállamban harmonizált korlátozási kódok alkalmazandók.

A harmonizált korlátozási kódoknak az Unió teljes vasúthálózatára vonatkozó jegyzékét az Ügynökség tartja naprakészen, és azt honlapján közzéteszi.

Ha egy nemzeti biztonsági hatóság úgy véli, hogy új kód felvételére van szükség a harmonizált korlátozási kódok jegyzékébe, kérelmet intéz az Ügynökséghez az új kód felvételének megvizsgálása érdekében.

Az Ügynökség a többi nemzeti biztonsági hatósággal konzultálva megvizsgálja a kérést. Az Ügynökség, ha szükséges, felveszi a jegyzékbe az új korlátozási kódot. A módosított jegyzék közzététele előtt az Ügynökség közli azt a Bizottsággal, a változtatás iránti kérelemmel, és annak értékelésével együtt.

A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottságon keresztül tájékoztatja a tagállamokat.

(2)   Az Ügynökség naprakészen tartja a nemzeti korlátozási kódok jegyzékét. A nemzeti korlátozási kódok használatát indokolt azokra a korlátozásokra korlátozni, amelyek egy tagállam meglévő vasúthálózatának egyes jellegzetességeit tükrözik, de más tagállamokban ugyanolyan értelemben valószínűleg nem használatosak.

Az (1) bekezdésben említett jegyzékben nem szereplő típuskorlátozások esetében a nemzeti biztonsági hatóság felkéri az Ügynökséget, hogy vegyen fel új kódot a nemzeti korlátozási kódok jegyzékébe. Az Ügynökség a többi nemzeti biztonsági hatósággal konzultálva megvizsgálja a kérést. Az Ügynökség, ha szükséges, felveszi a jegyzékbe az új korlátozási kódot. A módosított jegyzék közzététele előtt az Ügynökség közli azt a Bizottsággal, a változtatás iránti kérelemmel, és annak értékelésével együtt.

A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottságon keresztül tájékoztatja a tagállamokat.

(3)   A multinacionális biztonsági hatóságok korlátozási kódját nemzeti korlátozási kódként kell kezelni.

(4)   A kódolatlan korlátozások alkalmazása azokra a korlátozásokra vonatkozik, amelyek sajátos jellegükből adódóan több járműtípusra valószínűleg nem alkalmazhatók.

5. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Az Ügynökség közzéteszi és naprakészen tartja az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásának alkalmazási útmutatóját. Ez az útmutató többek között minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások pontjaira, amelyek megállapítják az e paraméterre vonatkozó követelményeket.

(2)   Az Ügynökség legkésőbb az e határozat hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül ajánlást nyújt be a Bizottságnak a 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok lehetséges nyilvántartásba vételéről, és a megszerzett tapasztalatok alapján e határozat lehetséges módosításáról.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2012. április 15-től alkalmazandó.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak az Európai Vasúti Ügynökség és a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 4-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ ENGEDÉLYEZETT JÁRMŰTÍPUSOK EURÓPAI NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS

1.   AZ ÖNKÉNTES ALAPON NYILVÁNTARTÁSBA VEENDŐ JÁRMŰTÍPUSOK

Azok a 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok, amelyek tekintetében 2010. július 19. után nem engedélyeztek új járműveket, önkéntes alapon nyilvántartásba vehetők az ERATV-ben.

Ezenfelül a következő járműtípusok vehetők önkéntes alapon nyilvántartásba:

azok a 2010. július 19. előtt üzembehelyezési engedélyt kapott járművek, amelyek a 2008/57/EK irányelv 23. vagy 25. cikke alapján további üzembehelyezési engedélyt kaptak,

azok a 2010. július 19. előtt üzembehelyezési engedélyt kapott járművek, amelyek korszerűsítést vagy felújítást követően új üzembehelyezési engedélyt kaptak,

harmadik országokból származó, a COTIF 1999 és különösen annak F. és G. függeléke értelmében az EU területén engedélyezett járművek, vagy

harmadik országokból származó, a 2008/57/EK irányelv 21. cikkének (11) bekezdésének rendelkezései értelmében engedélyezett járművek.

Az önkéntes nyilvántartásba vétel e négy esetében a rögzítendő adatok azokra a paraméterekre korlátozódhatnak, amelyeket az engedélyezési folyamat során ellenőriztek.

Az ideiglenes engedélyeket, mint a tesztelésre és próbaüzemekre szóló engedélyeket nem kell rögzíteni az ERATV-ben.

2.   FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉS

2.1.   Az ERATV igazgatása

Az Ügynökség ad otthont az ERATV-nek, és irányítja azt. Az Ügynökség felhasználói fiókokat hoz létre, és ezen előírásokkal összhangban a nemzeti biztonsági hatóságok kérésére hozzáférési jogokat biztosít.

2.2.   Az ERATV címe

Az ERATV webalapú alkalmazás. Az ERATV címét közzé kell tenni az Ügynökség honlapján.

2.3.   Felhasználók és felhasználói hozzáférési jogok

Az ERATV felhasználói a következők:

Felhasználó

Hozzáférési jogok

Belépés, felhasználói fiók

Bármely tagállam nemzeti biztonsági hatósága

Az adott tagállamra vonatkozó adatok benyújtása, amelyeket az Ügynökség hagy jóvá

Korlátlan hozzáférés valamennyi adathoz, beleértve a jóváhagyás alatt álló adatokat is

Belépés felhasználónév és jelszó használatával

Funkcionális vagy anonim felhasználói fiókok nem lesznek elérhetők. Ha a nemzeti biztonsági hatóság kéri, több felhasználói fiókot is kaphat

Ügynökség

A nemzeti biztonsági hatóságok által benyújtott adatoknak az ezen előírásoknak való megfelelés szempontjából történő jóváhagyása és közzététele

Korlátlan hozzáférés valamennyi adathoz, beleértve a jóváhagyás alatt álló adatokat is

Belépés felhasználónév és jelszó használatával

Nyilvánosság

A jóváhagyott adatokhoz való hozzáférés

Tárgytalan

2.4.   Interfész külső rendszerekhez

Valamennyi, az ERATV-ben nyilvántartásba vett (azaz jóváhagyott és közzétett) járműnek hiperhivatkozáson keresztül hozzáférhetővé kell válnia. Ezeket a hiperhivatkozásokat külső alkalmazások használhatják.

Figyelmet kell fordítani az ERATV és az európai központi virtuális járműnyilvántartás (ECVVR) közötti lehetséges kapcsolatokra (1).

2.5.   Kapcsolat más nyilvántartásokkal és adatbázisokkal

Az ERATV kidolgozásakor az Ügynökség teljes mértékben figyelembe veszi a következő nyilvántartásokhoz és adatbázisokhoz kapcsolódó interfészeket, beleértve a koordinált átmeneti időszakokat is:

Nemzeti járműnyilvántartások (2) (NVR) és ECVVR: az ECVVR-ben a járműtípusra vonatkozó adatformátumnak pontosan meg kell felelnie a típusmegjelöléseknek és adott esetben az ERATV-ben található típuskivitelnek.

Infrastruktúra-nyilvántartás (RINF) (3): a RINF-ben és az ERATV-ben található paraméterjegyzéknek és adatformátumnak meg kell felelniük egymásnak, beleértve a RINF- és az ERATV-előírások bármely frissítését vagy módosítását.

A nemzeti szabályokat tartalmazó referenciadokumentum (a 2008/57/EK irányelv 27. cikke): ha a referenciadokumentum rendelkezésre áll, a paraméterjegyzéknek, amelynek az ERATV-ben megadott nemzeti szabályoknak való megfelelőségét értékelték, pontosan meg kell felelnie a referenciadokumentumban szereplő paraméterjegyzéknek. Az ERATV nem tartalmazhat a referenciadokumentumban nem szereplő paraméterre történő hivatkozást.

2.6.   Rendelkezésre állás

Általános szabályként az ERATV a nap 24 órájában, a hét 7 napján, az év 365 napján elérhető, a rendszer 98 %-os rendelkezésreállási aránya mellett. Az Ügynökség rendes munkaidején kívül felmerülő zavar esetén a szolgáltatást az Ügynökség következő munkanapján kell helyreállítani. Karbantartási munkálatok során a rendszer leállását a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.

2.7.   Biztonság

Az Ügynökség által létrehozott felhasználói fiókok és jelszavak nem hozhatók harmadik fél tudomására, és kizárólag ezen előírás értelmében használhatók.

3.   MŰSZAKI FELÉPÍTÉS

3.1.   Rendszerfelépítés

Az ERATV webalapú alkalmazás, amelynek gazdája és irányítója az Ügynökség.

Az ERATV 35 000 járműtípusra vonatkozó teljes információ tárolására képes.

A felhasználók szabványos internetkapcsolat révén kapcsolódhatnak az ERATV-hez.

Az ERATV felépítése a következő ábrán látható:

Image

3.2.   Rendszerkövetelmények

Az ERATV-hez való kapcsolódáshoz internetböngésző és internet-hozzáférés szükséges.

4.   ÜZEMMÓD

Az ERATV üzemmódjai a következők:

Normál üzemmód: normál üzemmódban valamennyi funkció elérhető.

Karbantartási üzemmód: karbantartási üzemmódban az ERATV nem hozzáférhető a felhasználók számára.

5.   AZ ADATBEVITELRE ÉS AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1.   Általános elvek

A nemzeti biztonsági hatóságok rendelkezésre bocsátják a kibocsátott járműtípus-engedélyekkel kapcsolatos információkat.

Az ERATV részét képezi egy, a nemzeti biztonsági hatóságok és az Ügynökség közötti információcserét szolgáló, webalapú eszköz. Ez az eszköz a következő információk cseréjét teszi lehetővé:

1.

a nyilvántartás céljára egy nemzeti biztonsági hatóság által az Ügynökségnek benyújtott adatok, beleértve a következőket:

a)

új járműtípus engedélyezésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság rendelkezésre bocsátja a II. melléklet szerinti teljes adatállományt);

b)

az ERATV-ben már előzőleg nyilvántartásba vett járműtípus engedélyezésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak az engedélyezésre vonatkozó, azaz a II. mellékletben szereplő lista 3. pontjában található mezőkben található adatokat bocsátja rendelkezésre);

c)

meglévő engedély módosításával kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a módosításra szoruló mezőkkel kapcsolatos adatokat bocsátja rendelkezésre; e módosítás nem érintheti a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat);

d)

meglévő engedély felfüggesztésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a felfüggesztés időpontját közli);

e)

meglévő engedély újbóli aktiválásával kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a módosításra szoruló mezőkkel kapcsolatos adatokat bocsátja rendelkezésre); különbséget téve az alábbiak között:

újbóli aktiválás az adatok módosítása nélkül,

újbóli aktiválás az adatok módosításával (ezek nem lehetnek a jármű jellemzőivel kapcsolatos adatok);

f)

engedély visszavonásával kapcsolatos adatok;

g)

hibajavítással kapcsolatos adatok;

2.

az Ügynökség által a nemzeti biztonsági hatóságoknak küldött, az adatok egyértelművé tételére és/vagy javítására vonatkozó kérelmek;

3.

a nemzeti biztonsági hatóságok által az Ügynökség részéről az adatok pontosítására és/vagy javítására vonatkozó kérelmekre adott válaszok.

A nemzeti biztonsági hatóság a nyilvántartás naprakésszé tételéhez szükséges adatokat elektronikus úton, webalapú alkalmazás segítségével, továbbá az egységes, webalapú elektronikus űrlap megfelelő mezőinek a II. melléklet szerinti kitöltésével nyújtja be.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatokat az ezen előírásnak való megfelelés szempontjából, jóváhagyja azokat, vagy további pontosítást kér.

Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatok nem felelnek meg ezen előírásnak, az Ügynökség felkéri a nemzeti biztonsági hatóságot a benyújtott adatok javítására vagy pontosítására.

A rendszer valamennyi, a járműtípusra vonatkozó adatfrissítést követően megerősítő üzenetet generál, amelyet az adatokat benyújtó nemzeti biztonsági hatóság felhasználói, a típust engedélyező összes többi tagállam nemzeti biztonsági hatóságai és az Ügynökség e-mailben kapnak meg.

5.2.   Az adatok benyújtása a nemzeti biztonsági hatóságok részéről

5.2.1.   Új járműtípus engedélyezése

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget bármely, új járműtípusra vonatkozó engedélyről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított húsz (20) munkanapon belül jóváhagyja azt, és a III. melléklet értelmében számot ad a járműtípusnak, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri. Elkerülendő az ERATV-ben szereplő típusok nem kívánatos ismétlődését, az Ügynökség – amennyiben azt az ERATV-ben hozzáférhető adatok lehetővé teszik – különösen megvizsgálja, hogy más tagállam nem vette-e már korábban nyilvántartásba az adott típust.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség az új járműtípushoz hozzárendeli annak számát. A járműtípusszám hozzárendelésére vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók.

5.2.2.   Az ERATV-ben már előzőleg nyilvántartásba vett járműtípus engedélyezése

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, az ERATV-ben már nyilvántartásba vett járműtípusra (például egy másik tagállamban már engedélyezett típusra) vonatkozó engedélyről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség kiegészíti az adott járműtípusra vonatkozó adatokat az engedélyt kiadó nemzeti biztonsági hatóság tagállamában való engedélyezésre vonatkozó adatokkal.

5.2.3.   Meglévő engedély módosítása

A nemzeti biztonsági hatóság a módosított engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, meglévő járműtípus-engedélyre vonatkozó módosításról.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri. Az Ügynökség különösen megvizsgálja azt, hogy a kért változtatások valóban egy meglévő típus engedélyének módosítását jelentik-e (például az engedély feltételeinek módosítása, a típusvizsgálati tanúsítvány módosításai), és nem új járműtípusról van szó.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség közzéteszi az információt.

5.2.4.   Felfüggesztés

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély felfüggesztését követő öt (5) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, meglévő járműtípus-engedély felfüggesztéséről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

5.2.5.   Módosítás nélküli újbóli aktiválás

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély újbóli aktiválását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget a korábban felfüggesztett járműtípus-engedély újbóli aktiválásáról. A nemzeti biztonsági hatóság megerősíti, hogy az eredeti engedély módosítások nélkül került újbóli aktiválásra.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

5.2.6.   Újbóli aktiválás módosítással

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély újbóli aktiválását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget a korábban felfüggesztett járműtípus-engedély újbóli aktiválásáról. A nemzeti biztonsági hatóság jelzi, hogy az újbóli aktiváláshoz mellékelték az eredeti engedély módosítását. A nemzeti biztonsági hatóság benyújtja az e módosításra vonatkozó információkat.

A fenti 5.2.3. pontban jelzett, az engedély módosítására vonatkozó eljárás alkalmazandó.

5.2.7.   Visszavonás

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély visszavonását követő öt (5) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi meglévő járműtípus-engedély visszavonásáról.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

Amennyiben az engedély egy bizonyos érvényességi időre szól, az informatikai rendszer az engedély státusát az illetékes nemzeti biztonsági hatóság által jelzett érvényességi idő alapján automatikusan „lejárt”-ra változtatja.

5.2.8.   Engedély módosítása, amely egy nyilvántartásba vett járműtípus módosításához vezethet

Egy engedély olyan módosításának kérelmezése előtt, amely a nyilvántartásba vett járműtípus módosításához vezethet, a nemzeti biztonsági hatóság egyeztet azokkal a nemzeti biztonsági hatóságokkal, amelyek engedélyezték a nyilvántartásba vett típust és különösen azzal a hatósággal, amely nyilvántartásba vette a típust az ERATV-ben.

5.3.   Az adatok ügynökség általi bevitele vagy módosítása

Az Ügynökség rendszerint nem visz be adatokat a nyilvántartásba. Az adatokat a nemzeti biztonsági hatóságok nyújtják be, az Ügynökség szerepe csak azok jóváhagyásában és közzétételében áll.

Kivételes körülmények között, például ha technikailag lehetetlen végrehajtani a szokásos eljárást, az Ügynökség – a nemzeti biztonsági hatóság kérését követően – beviheti az adatokat az ERATV-be, vagy módosíthatja azokat. Ez esetben az adatok bevitelét vagy módosítását kérelmező nemzeti biztonsági hatóság megerősíti az Ügynökség által bevitt vagy módosított adatokat, az Ügynökség pedig részletesen dokumentálja az eljárást. Az ERATV-be való adatbevitel határidejére vonatkozóan az 5.2. pontban szereplő határidők alkalmazandók.

5.4.   Az adatok ügynökség általi közzététele

Az Ügynökség közzéteszi a jóváhagyott adatokat.

5.5.   Hibakezelés a benyújtott adatokban

Az ERATV lehetővé teszi a hibajavítást a rögzített adatokban. Azokban az esetekben, ha hibajavításra került sor, az ERATV jelzi a javítás dátumát.

5.6.   Lehetséges keresések és jelentések

Az ERATV-ből a következő jelentések hívhatók le:

1.

A nemzeti biztonsági hatóságok és az Ügynökség számára:

A II. mellékletben megadott információk, amelyeket valamely nemzeti biztonsági hatóság benyújtott, és az Ügynökség nem hagyott jóvá, valamennyi olyan járműtípus tekintetében, amelynek engedélye aktív, felfüggesztés alatt áll vagy visszavonásra került (beleértve a lejárt engedélyeket is), amennyiben ez az információ szerepel az archivált bejegyzések között.

Valamennyi, a nyilvánosság számára hozzáférhető jelentés.

2.

A nyilvánosság számára:

A II. mellékletben megadott információk, amelyeket valamely nemzeti biztonsági hatóság benyújtott, és az Ügynökség jóváhagyott, valamennyi olyan járműtípus tekintetében, amelynek engedélye aktív, felfüggesztés alatt áll vagy visszavonásra került (beleértve a lejárt engedélyeket is), amennyiben ez az információ szerepel az archivált bejegyzések között.

Az ERATV lehetővé teszi a keresést a nyilvánosság számára legalább a következő szempontok és azok bármilyen kombinációja szerint:

típuskód,

típusnév vagy annak egy része,

a gyártó neve vagy annak egy része,

jármű-kategória vagy -alkategória,

ÁME(k), amelynek/amelyeknek a típus megfelel,

azon tagállam vagy tagállamok kombinációja, ahol a járműtípus engedélyezve van,

az engedélyezés státusa,

bármely műszaki jellemző.

A keresési kritériumoknak szükség esetén több műszaki jellemző megadását is lehetővé kell tenniük.

5.7.   Bejegyzések archiválása

Az ERATV megőrzi az egy nyilvántartásba vett járműtípussal kapcsolatos valamennyi módosításra vonatkozó teljes archivált bejegyzéseket, beleértve a hibajavításokat, a pontosítási kéréseket és az azokra adott válaszokat is, attól az időponttól kezdve tíz évig, hogy az engedély valamennyi tagállamban visszavonásra került, illetve attól az időponttól kezdve tíz évig, hogy az adott típus utolsó járműve törlésre került egy nemzeti járműnyilvántartásból, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

5.8.   Automatikus értesítés a változásokról

Egy járműtípus-engedély módosítását, felfüggesztését, újbóli aktiválását vagy visszavonását követően az informatikai rendszer a változásról értesítő automatikus e-mailt küld valamennyi olyan tagállam nemzeti biztonsági hatóságának, ahol a járműtípus engedélyezve van.

Amennyiben az engedély egy bizonyos érvényességi időre szól, az informatikai rendszer a közelgő lejárati idő előtt három (3) hónappal automatikus e-mailt küld az illetékes nemzeti biztonsági hatóságnak.

6.   SZÓSZEDET

Kifejezés vagy rövidítés

Fogalommeghatározás

Jármű

Vasúti jármű, a 2008/57/EK irányelv 2. cikkének c) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint.

Típus

Járműtípus, a 2008/57/EK irányelv 2. cikkének w) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint. A típusnak azt az egységet kell tükröznie, amelyre a megfelelőségértékelés és az engedélyezés vonatkozott. Ez az egység egyetlen jármű, járművek rögzített egysége vagy vonatszerelvény lehet.

Kivitel

A típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típuskivitel.

Gyártó

Bármely természetes vagy jogi személy, aki a járművet gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy járművet terveztet, vagy gyártat, és forgalmaz. A gyártó feltüntetése az ERATV-ben csak referenciacélokat szolgál, és nem érinti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, a szerződéses felelősséget vagy a polgári jogi felelősséget.

Az engedély jogosultja

Szervezet, amely a járműtípus-engedélyt kérelmezte és megkapta.

Korlátozás

Bármely, a járműtípus-engedélyben feltüntetett feltétel vagy korlátozás, amely a típusnak megfelelő jármű üzembe helyezésére vagy használatára vonatkozik. A II. melléklet 4. pontjában szereplő műszaki jellemzők (A paraméterek jegyzéke és formátuma) nem tartoznak a korlátozások körébe.

Engedély módosítása

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy járműtípusra vonatkozóan már korábban az e nemzeti biztonsági hatóság által kibocsátott engedély bizonyos feltételei változtatásra szorulnak. Az engedély módosítása kiterjedhet például a korlátozásokra, az érvényességi idő módosítására, az engedélynek a szabályokban történt változásokat követő megújítására.

Engedély felfüggesztése

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy járműtípus-engedély ideiglenesen hatályát veszti, és jármű üzembe helyezése az adott típusnak való megfelelősége alapján nem engedélyezhető, amíg a felfüggesztést kiváltó okokat nem vizsgálták meg. A járműtípus-engedély felfüggesztése nem érinti a már üzembe helyezett járműveket.

Engedély újbóli aktiválása

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy korábban kiadott engedély felfüggesztése hatályát veszti.

Engedély visszavonása

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy járműtípus-engedély hatályát veszti, és jármű üzembe helyezése az adott típusnak való megfelelősége alapján nem engedélyezhető. A járműtípus-engedély visszavonása nem érinti a már üzembe helyezett járműveket.

Hiba

Átadott vagy közzétett adat, amely nem felel meg az adott járműtípus-engedélynek. Az engedély módosítása nem tartozik e definícióba.


(1)  A 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozat (HL L 305., 2007.11.23., 30. o.) értelmében.

(2)  A 2007/756/EK határozat szerint.

(3)  A vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól szóló, 2011. szeptember 15-i 2011/633/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 256., 2011.1.10., 1. o.) szerint.


II. MELLÉKLET

A NYILVÁNTARTÁSBA VEENDŐ ADATOK ÉS FORMÁTUMUK

Az ERATV valamennyi engedélyezett járműtípusra vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza:

a típus meghatározása,

a gyártó,

az ÁME-knek való megfelelés,

a különböző tagállamokban kiadott engedélyek, beleértve az ezekről az engedélyekről szóló általános információkat, azok státusát (aktív, felfüggesztés alatt vagy visszavont), azon paraméterek jegyzékét, amelyek tekintetében ellenőrizték a nemzeti szabályoknak való megfelelést,

műszaki jellemzők.

A valamennyi járműtípus vonatkozásában az ERATV-ben rögzítendő adatok és formátumok az alábbiakban láthatók. A nyilvántartásba veendő adatok az alábbiakban feltüntetett jármű-kategóriáktól függnek.

A műszaki jellemzőkkel összefüggő paraméterek tekintetében feltüntetett értékeknek a típusvizsgálati tanúsítványt kísérő műszaki dokumentációban szereplő értékeknek kell megfelelniük.

Amennyiben egy paraméter lehetséges értékei egy előre meghatározott listára korlátozódnak, akkor ezeket a listákat az Ügynökség kezeli és tartja naprakészen.

Azon járműtípusok esetében, amelyek nem felelnek meg valamennyi, hatályos vonatkozó ÁME-nek, a típusengedélyt kibocsátó nemzeti biztonsági hatóság a műszaki jellemzőkről adandó, az alábbi 4. pontban feltüntetett információkat azokra a paraméterekre korlátozhatja, amelyek a hatályos szabályoknak megfelelően ellenőrzésre kerültek.

Paraméter

Adatformátum

Jármű-kategóriákra való alkalmazhatóság (I = igen, N = nem, O = opcionális, NYK = nyitott kérdés)

1.

Vontató járművek

2.

Vontatott utasszállító járművek

3.

Teherkocsik

4.

Különleges járművek

0.

A típus meghatározása

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

0.1.

TÍPUS

[szám] XX-XXX-XXXX-X (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

0.2.

Az e típushoz tartozó típuskivitelek

[szám] XXX + [karakterlánc] (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

0.3.

Az ERATV-ben való rögzítés dátuma

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

1.

Általános információk

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

1.1.

Típusnév

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

O

O

O

O

1.2.

Alternatív típusnév

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

O

O

O

O

1.3.

A gyártó neve

[karakterlánc] (max. 256 karakter) előre meghatározott listáról történő válogatás, új gyártók hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

1.4.

Kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

1.5.

Alkategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

2.

Az ÁME-knek való megfelelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

2.1.

Az ÁME-nek való megfelelés

Minden ÁME-re vonatkozóan:

[karakterlánc] I/N/Részben/Tárgytalan Az ÁME-khez (mind a hatályos, mind a korábban hatályban lévő ÁME-khez) kapcsolódó járművek előre meghatározott listájáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

2.2.

Hivatkozás az „EK-típusvizsgálati tanúsítványok”-ra (az SB modul alkalmazása esetén) és/vagy az „EK-tervvizsgálati tanúsítványok”-ra (az SH1 modul alkalmazása esetén)

[karakterlánc] (lehetőség több tanúsítvány feltüntetésére, pl. a járműalrendszerre vonatkozó tanúsítvány, a CCS-re vonatkozó tanúsítvány stb.)

I

I

I

I

2.3.

Alkalmazható különleges esetek (amelyekre vonatkozóan megfelelőség-ellenőrzés történt)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) az ÁME-k alapján (minden, I-vel vagy R-rel jelzett ÁME-re vonatkozóan)

I

I

I

I

2.4.

A nem teljesített ÁME-pontok

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) az ÁME-k alapján (minden, R-rel jelzett ÁME-re vonatkozóan)

I

I

I

I

3.

Engedélyek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.

Engedélyezés itt:

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.1.

Az engedélyező tagállam

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás Az országkódokat hivatalosan az európai honlapon található Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban teszik közzé és frissítik

I

I

I

I

3.1.2.

Jelenlegi státus

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.2.1.

Státus

[karakterlánc] + [dátum] A mezőt a rendszer automatikusan kitölti. A választási lehetőségek: aktív, felfüggesztett NN-HH-ÉÉÉÉ, visszavont NN-HH-ÉÉÉÉ, lejárt NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.2.2.

Engedély érvényessége (ha meg van határozva)

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.2.3.

Kódolt korlátozások

[karakterlánc] az Ügynökség által hozzárendelt kód

I

I

I

I

3.1.2.4.

Kódolatlan korlátozások

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.

Archív adatok

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.3.1.

Eredeti engedély

Cím (nincs adat)

I

I

I

I

3.1.3.1.1.

Dátum

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.3.1.2.

Az engedély jogosultja

[karakterlánc] (max. 256 karakter) előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

3.1.3.1.3.

Engedélyezési dokumentumra való hivatkozás

[karakterlánc] (EIN)

I

I

I

I

3.1.3.1.4.

Nemzeti tanúsítványra való hivatkozások (adott esetben)

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.1.5.

Paraméterek, amelyek tekintetében értékelték a hatályos nemzeti szabályoknak való megfelelést

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) a 2009/965/EK bizottsági határozat alapján

I

I

I

I

3.1.3.1.6.

Megjegyzések

[karakterlánc] (max. 1 024 karakter)

O

O

O

O

3.1.3.X.

Engedély módosítása

Cím (nincs adat) (az X 2-től felfelé folyamatos, a típusengedély módosításainak számának megfelelően)

I

I

I

I

3.1.3.X.1.

Módosítás típusa

[karakterlánc] szöveg egy előre meghatározott listáról (módosítás, felfüggesztés, újbóli aktiválás, visszavonás)

I

I

I

I

3.1.3.X.2.

Dátum

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.3.X.3.

Az engedély jogosultja (adott esetben)

[karakterlánc] (max. 256 karakter) előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

3.1.3.X.4.

Engedélyezésmódosítási dokumentumra való hivatkozás

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.X.5.

Nemzeti tanúsítványra való hivatkozások (adott esetben)

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.X.6.

Alkalmazandó nemzeti szabályok (adott esetben)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) a 2009/965/EK bizottsági határozat alapján

I

I

I

I

3.1.3.X.7.

Megjegyzések

[karakterlánc] (max. 1 024 karakter)

O

O

O

O

3.X.

Engedélyezés itt:

Cím (nincs adat) (az X2-től felfelé fokozatosan eggyel nő, valahányszor az adott típusra vonatkozó engedélyt adnak ki (beleértve a felfüggesztett és a visszavont engedélyeket is)). Ez a pont ugyanazokat a mezőket tartalmazza, mint a 3.1.

I

I

I

I

4.

A jármű műszaki jellemzői

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.1.

Általános műszaki jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.1.1.

Vezetőállás száma

[szám] 0/1/2

I

I

I

I

4.1.2.

Sebesség

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.1.2.1.

Legnagyobb tervezési sebesség

[szám] km/h

I

I

I

I

4.1.2.2.

Legnagyobb sebesség (üresen)

[szám] km/h

N

N

I

N

4.1.3.

Nyomtáv

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

4.1.4.

Használati feltételek a vonat-összeállítás tekintetében

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

I

4.1.5.

Többrétű működésben egymáshoz kapcsolt szerelvények vagy mozdonyok maximális száma

[szám]

I

N

N

N

4.1.6.

Egységként működő teherkocsicsoport elemeinek száma (csak az „egységként működő teherkocsicsoport” alkategória esetén)

[szám]

N

N

I

N

4.1.7.

Betűjel

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő választás (az OPE ÁME P. mellékletének megfelelően)

N

N

I

N

4.1.8.

A típus teljesíti az egyik tagállam által kibocsátott engedély érvényességéhez szükséges feltételeket egy másik tagállamban

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

4.1.9.

Veszélyes áruk, amelyek szállítására a jármű alkalmas (tartánykód)

[karakterlánc] tartánykód

N

N

I

N

4.1.10.

Strukturális kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

4.2.

Kinematikus járműszerkesztési szelvény

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.2.1.

Kinematikus járműszerkesztési szelvény (interoperábilis szelvény)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges) (a lista a különböző kategóriák esetében eltérő lesz a vonatkozó ÁME-től függően)

I

I

I

I

4.2.2.

Kinematikus járműszerkesztési szelvény (egyéb, a kinematikus módszerrel értékelt szelvények)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges)

O

O

O

O

4.3.

Környezeti feltételek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.3.1.

Hőmérsékleti tartomány

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges)

I

I

I

I

4.3.2.

Tengerszint feletti magasság

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

IY

4.3.3.

Hó-, jég- és jégesőviszonyok

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

I

4.3.4.

Zúzottkőfelverés (csak a v ≥ 190 km/h járművek esetében)

Nyitott kérdés

NYK

NYK

N

N

4.4.

Tűzvédelem

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.4.1.

Tűzvédelmi kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

I

4.5.

Tervezési tömeg és terhelések

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.5.1.

A különböző vonalkategóriák megengedett terhelhetősége

[szám] t vonalkategóriára vonatkozóan [karakterlánc]

NYK

NYK

I

NYK

4.5.2.

Tervezési tömeg

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.5.2.1.

Tervezési tömeg menetkész állapotban

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.2.2.

Tervezési tömeg átlagos hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.2.3.

Tervezési tömeg rendkívüli hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

N

I

4.5.3.

Statikus tengelyterhelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.5.3.1.

Statikus tengelyterhelés menetkész állapotban

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.3.2.

Statikus tengelyterhelés átlagos/maximális hasznos teher mellett a tehervagonok esetében

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.3.3.

Statikus tengelyterhelés rendkívüli hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

N

I

4.5.4.

Kvázi statikus vezetőerő (ha meghaladja az ÁME-ben meghatározott vagy meg nem határozott határt)

[szám] kN

I

I

N

I

4.6.

A járművek dinamikai viselkedése

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.6.1.

Túlemeléshiány (maximális kompenzálatlan oldalirányú gyorsulás), amely tekintetében a járművet értékelték

[szám] mm

A kettős nyomtávú járművek esetében az értékeket mindegyik nyomtávra vonatkozóan fel kell tüntetni

I

I

O

I

4.6.2.

Túlemeléshiányt kiegyensúlyozó rendszerrel ellátott jármű („billenő jármű”)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.6.3.

Az egyenértékű kúposság (vagy a kopott kerékprofil) üzemi határértékei, amelyek tekintetében a járművet tesztelték

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.7.

Fékezés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.1.

Maximális lassulás

[szám] m/s2

I

N

N

I

4.7.2.

Üzemi fékezés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.2.1.

Fékezési teljesítmény meredek lejtőn átlagos hasznos teher mellett

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.2.1.1.

Az ÁME referenciaesete

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.7.2.1.2.

Sebesség (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] km/h

I

I

I

I

4.7.2.1.3.

Lejtés (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] (mm/m)

I

I

I

I

4.7.2.1.4.

Távolság (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] km

I

I

I

I

4.7.2.1.5.

Idő (ha a távolság nincs megadva) (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] perc

I

I

I

I

4.7.3.

Rögzítőfék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.3.1.

E típus valamennyi járművét fel kell szerelni rögzítőfékkel (a rögzítőfék kötelező e járműtípus számára)

[Boole-féle operátorok] I/N

N

N

I

I

4.7.3.2.

Rögzítőfék típusa (ha a járműbe be van szerelve)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.7.3.3.

Maximális lejtési szög, amelynél az egység csak a rögzítőfék használatával álló helyzetben marad (ha a jármű rögzítőfékkel van felszerelve)

[szám] (mm/m)

I

I

I

I

4.7.4.

A járműbe beszerelt fékrendszerek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.1.

Örvényáramú fék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.1.1.

Beszerelt örvényáramú fék

[Boole-féle operátorok] I/N

IY

I

N

I

4.7.4.1.2.

Lehetőség az örvényáramú fék használatának megakadályozására (csak örvényáramú fékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.7.4.2.

Mágnesfék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.2.1.

Beszerelt mágnesfék

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.7.4.2.2.

Lehetőség a mágnesfék használatának megakadályozására (csak mágnesfékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.7.4.3.

Visszatápláló fékberendezés (csak az elektromos vontatású járművek esetében)

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.3.1.

Beszerelt visszatápláló fékberendezés

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

4.7.4.3.2.

Lehetőség a visszatápláló fék használatának megakadályozására (csak visszatápláló fékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

4.8.

Geometriai jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.8.1.

Járműhossz

[szám] m

I

I

I

I

4.8.2.

Minimális üzemi kerékátmérő

[szám] mm

I

I

I

I

4.8.3.

Rendezési korlátozások

[Boole-féle operátorok] I/N

N

N

Y

N

4.8.4.

Legkisebb bejárható vízszintes ívsugár

[szám] m

I

I

I

I

4.8.5.

Legkisebb bejárható függőleges konvex ívsugár

[szám] m

O

O

O

O

4.8.6.

Legkisebb bejárható függőleges konkáv ívsugár

[szám] m

O

O

O

O

4.8.7.

A rakodórámpa magassága (pőrekocsik és kombinált szállítás esetén)

[szám] mm

N

N

I

N

4.8.8.

Kompon való szállításra való alkalmasság

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.9.

Felszerelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.9.1.

A végkapcsoló-készülék típusa (a húzó- és nyomóerők feltüntetésével)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

4.9.2.

A tengelycsapágy állapotának figyelemmel kísérése (a tengelyágy túlhevülésének érzékelése)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

4.9.3.

Nyomkarimakenő

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.9.3.1.

Beszerelt nyomkarimakenő

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.9.3.2.

Lehetőség a kenőeszköz használatának megakadályozására (csak nyomkarimakenővel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

4.10.

Energiaellátás

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.10.1.

Energiaellátó rendszer

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

4.10.2.

Legnagyobb teljesítmény (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] kW [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

O

O

N

O

4.10.3.

Legnagyobb névleges áramerősség a felsővezetékből (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] A [a feszültség automatikusan kitöltésre kerül]

I

I

N

I

4.10.4.

Álló helyzetben az áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség (minden, a járműbe beszerelt egyenáramú rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] A [a feszültség automatikusan kitöltésre kerül]

I

I

N

I

4.10.5.

Az áramszedő és a munkavezetékek (a sínkorona felső élétől) érintkezési magassága (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] [m]-től [m]-ig (két tizedesjeggyel)

I

I

N

I

4.10.6.

Áramszedőfej (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[karakterlánc] [energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

4.10.7.

A felsővezetékkel érintkező áramszedők száma (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[szám]

I

I

N

I

4.10.8.

Két áramszedő közötti legkisebb távolság a felsővezetékkel érintkezésben (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő; feltüntetendő az egyrétű, és adott esetben a többrétű működésre vonatkozóan) (csak ha a felemelt áramszedők száma egynél több)

[szám] [m]

I

I

N

I

4.10.9.

Az áramszedési teljesítményre vonatkozó követelmények vizsgálatához használt felsővezeték típusa (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő) (csak ha a felemelt áramszedők száma egynél több)

[karakterlánc] [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

N

N

I

4.10.10.

Az áramszedő csúszóbetétjének anyaga, amellyel a jármű felszerelhető (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[karakterlánc] [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

4.10.11.

Felszerelt automatikus leengedő készülék (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.10.12.

ÁME-konform, a fedélzetre felszerelt, számlázási célú energiafogasztásmérő-eszköz

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.11.

Zajjal kapcsolatos jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.11.1.

Elhaladási zajszint (dB(A))

[szám] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.2.

Referencia-feltételek között mért elhaladási zajszint

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.11.3.

Állási zajszint (dB(A))

[szám] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.4.

Indulási zajszint (dB(A))

[szám] (dB(A))

O

N

N

O

4.12.

Személyszállítási jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.1.

Általános személyszállítási jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.1.1.

Rögzített ülések száma

[szám]-tól [szám]-ig

O

O

N

N

4.12.1.2.

Illemhelyek száma

[szám]

O

O

N

N

4.12.1.3.

Hálófülkék száma

[szám]-tól [szám]-ig

O

O

N

N

4.12.2.

A mozgáskorlátozott utasokkal kapcsolatos jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.2.1.

Elsőbbségi ülések száma

[szám]-tól [szám]-ig

I

I

N

N

4.12.2.2.

Kerekes székek számára kialakított helyek száma

[szám]-tól [szám]-ig

I

I

N

N

4.12.2.3.

A mozgáskorlátozottak számára kialakított illemhelyek száma

[szám]

I

I

N

N

4.12.2.4.

A kerekes székkel használható hálófülkék száma

[szám]-tól [szám]-ig

I

I

N

N

4.12.3.

Utasok be- és kiszállása

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.3.1.

A jármű számára tervezett peronmagasság

[szám] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

N

4.12.3.2.

Az összes beépített fel- és leszállást segítő eszköz leírása (ha van)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

N

4.12.3.3.

Az összes olyan mozgatható fel- és leszállást segítő eszköz leírása, amelyet a jármű tervezésekor figyelembe vettek a mozgáskorlátozott személyekre vonatkozó ÁME követelményeinek való megfelelés érdekében

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

N

4.13.

Fedélzeti ellenőrző-irányító rendszer (csak a vezetőfülkével felszerelt járművek esetében)

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.13.1.

Jelzőrendszer

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.13.1.1.

Fedélzeti ETCS-berendezés és szintje

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.13.1.2.

ETCS alapverzió (baseline version) (x.y). A nem teljesen kompatibilis verziókat zárójelben kell feltüntetni.

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.13.1.3.

Fedélzeti ETCS-berendezés infillfunkciós információ fogadására hurok vagy GSM-R segítségével

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.1.4.

Végrehajtott nemzeti ETCS- alkalmazások (NID_XUSER, 44-es csomag)

[szám] előre meghatározott listáról az ETCS-változók listájának megfelelően (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.1.5.

Beszerelt B. osztályú vagy egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek (rendszer, és ha szükséges, verzió)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.1.6.

A különféle vonatbiztosító, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás megvalósított különleges fedélzeti műszaki feltételei

[karakterlánc] a fedélzetre beszerelt rendszerek kombinációjából („XX. rendszer”/„YY. rendszer”) (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.2.

Rádió

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.13.2.1.

Fedélzeti GSM-R berendezés és annak kivitele (FRS és SRS)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.13.2.2.

GSM-R mobilkészülékek száma a vezetőállásban adatátviteli célra

[szám]: 0, 1, 2 vagy 3

I

I

I

I

4.13.2.3.

Beszerelt B. osztályú rádiórendszer (rendszer, és ha szükséges, verzió)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.2.4.

A különféle megvalósított fedélzeti rádiórendszerek közötti átkapcsolás különleges műszaki feltételei

[karakterlánc] a fedélzetre beszerelt rendszerek kombinációjából („XX. rendszer”/„YY. rendszer”) (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.14.

Összeegyeztethetőség a vonatérzékelő rendszerekkel

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.14.1.

Vonatérzékelő rendszerek típusa, amelyekre tekintettel a járművet tervezték és értékelték

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.14.2.

A vonatérzékelő rendszerekkel való összeegyeztethetőséggel kapcsolatos részletes járműjellemzők

Cím (nincs adat)

I

I

I

I

4.14.2.1.

Egymást követő tengelyek közötti maximális távolság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.2.

Egymást követő tengelyek közötti minimális távolság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.3.

Az első és az utolsó tengely közötti távolság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.4.

A jármű orrának maximális hossza

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.5.

Minimális kerékabroncs-szélesség

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.6.

Minimális kerékátmérő

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.7.

Minimális nyomkarima-vastagság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.8.

Minimális nyomkarima-magasság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.9.

Maximális nyomkarima-magasság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.10.

Minimális tengelyterhelés

[szám] t

I

I

I

I

4.14.2.11.

A kerekek közötti fém- és induktívkomponens-mentes tér

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.14.2.12.

A kerékanyag ferromágneses

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.14.2.13.

Maximális homokszórási output

[szám] g per [szám] s

I

N

N

I

4.14.2.14.

Lehetőség a homokszórás használatának megakadályozására

I/N

I

N

N

I

4.14.2.15.

A jármű fémtömege

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.14.2.16.

A kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti maximális impedancia

[szám] Ω

I

I

I

I

4.14.2.17.

Legkisebb jármű-impedancia (a kerekek és az áramszedő között) (csak az 1 500 V vagy 3 000 V egyenárammal felszerelt járművek esetében)

[szám] Hz-re eső Ω [szám] (egynél több sor lehetséges)

I

N

N

I

4.14.2.18.

A sínekben keletkező visszavezető áramkörök által okozott elektromágneses interferenciák

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.14.2.19.

A vonat elektromágneses sugárzása, tekintettel a vonatérzékelő rendszerekkel való összeegyeztethetőségre

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

Megjegyzések:

1.

Ha a paraméter meghatározása szerepel a vonatkozó ÁME-ben, akkor a megjelölt paraméterérték a vizsgálati eljárás során megvizsgált érték.

2.

Az előre meghatározott listákat az Ügynökség kezeli és tartja naprakészen a hatályos ÁME-nek megfelelően, beleértve azokat az ÁME-ket is, amelyek az átmeneti időszak alatt alkalmazhatók.

3.

A „nyitott kérdés”-ként szereplő paraméterekhez nem vezetnek be adatokat, míg a „nyitott kérdés” lezárásra nem kerül a vonatkozó ÁME-ben.

4.

Az „opcionális”-ként szereplő paraméterek esetében az adatok bevitele a típusengedély kérelmezőjének döntésétől függ.

5.

A 0.1–0.3. mezőket az Ügynökség tölti ki.


III. MELLÉKLET

A TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Minden járműtípus tíz számjegyből álló számot kap, amelynek felépítése a következő:

XX

XXX

XXXX

X

Kategória

Család

(peron)

Növekvő szám

Ellenőrző számjegy

alkategória

 

 

 

1. mező

2. mező

3. mező

4. mező

ahol:

Az 1. mező (1. és 2. számjegy) a járműtípus kategóriájának és alkategóriájának felel meg a következő táblázat szerint:

Kód

Kategória

Alkategória

11

Vontató járművek

Mozdony

12

Fenntartva

13

Önjáró utasszállító szerelvény (beleértve a motorkocsikat is)

14

Fenntartva

15

Önjáró teherszállító szerelvény

16

Fenntartva

17

Tolatómozdony

18

Fenntartva

19

Egyéb (villamosok, könnyű vasúti járművek stb.)

31

Vontatott utasszállító járművek

Személyszállító kocsi (beleértve a hálókocsikat, étkezőkocsit stb.)

32

Fenntartva

33

Poggyászszállító kocsi

34

Fenntartva

35

Autószállító kocsi

36

Fenntartva

37

Szolgáltatási célú kocsi (pl. konyha)

38

Fenntartva

39

Rögzített egységként működő kocsicsoport

40

Fenntartva

41

Egyéb

42–49

Fenntartva

51

Teherkocsik (vontatott)

Teherkocsi

52

Fenntartva

53

Rögzített egységként működő teherkocsicsoport

54–59

Fenntartva

71

Különleges járművek

Önjáró különleges jármű

72

Fenntartva

73

Vontatott különleges jármű

74–79

Fenntartva

A 2. mező (3–5. számjegy) attól függően kerül kiosztásra, hogy a járműtípus melyik járműcsaládba tartozik. Új családok (azaz az ERATV-ben még nyilvántartásba nem vett családok) esetében a számjegyeket fokozatosan eggyel kell növelni minden alkalommal, amikor az Ügynökség megkapja egy új családba tartozó járműtípus nyilvántartásba-vételi kérelmét.

A 3. mező (6–9. számjegy) egy növekvő szám, amelyet eggyel kell növelni minden alkalommal, amikor az Ügynökség megkapja egy adott családba tartozó járműtípus nyilvántartásba-vételi kérelmét.

A 4. mező (10. számjegy) a következő módon meghatározott ellenőrző szám (Luhn-algoritmus vagy modulus 10):

az alapszám páros pozícióinak számjegyeit (1–9. mező, jobbról balra haladva) saját, tízes számrendszer szerinti értéken veszik,

az alapszám páratlan pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) megszorozzák 2-vel,

ekkor összeadják a páratlan pozíciók összegét a páros pozíciók összegével,

megtartják az így kapott részösszeg utolsó számjegyét,

az utolsó számjegy értéke és a 10 közötti különbség alkotja az ellenőrző számjegyet; amennyiben az utolsó számjegy értéke nulla, akkor az ellenőrző számjegy is nulla.

Példák az ellenőrző számjegy meghatározására:

1 –

Legyen az alapszám

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Szorzótényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Összeg: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Az összeg utolsó számjegye 2.

Az ellenőrző számjegy ezért 8, és így a 33 844 7961 4796 – 8 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

2 –

Legyen az alapszám

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Szorzótényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Összeg: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Az összeg utolsó számjegye 0.

Az ellenőrző számjegy ezért 0, és így a 31 513 3204 – 0 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

Ha a típusvizsgálati tanúsítvány vagy a konstrukcióvizsgálati tanúsítvány egy járműtípus több kivitelére is érvényes, akkor valamennyi kivitelt növekvő három számjegyű számmal kell ellátni.


Top