Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 264, 8 октомври 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.264.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 264

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
8 октомври 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/663/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 юни 2011 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2

 

 

2011/664/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 септември 2011 година за подписването, от името на Европейския съюз, и за временното прилагане на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука

12

 

*

Устав на Международната група за изследване на каучука

14

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2011 на Комисията от 7 октомври 2011 година за изменение на регламенти (ЕО) № 657/2008, (ЕО) № 1276/2008 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 относно задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 997/2011 на Комисията от 7 октомври 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 998/2011 на Комисията от 7 октомври 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/665/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 октомври 2011 година относно Европейския регистър на разрешените типове железопътни превозни средства (нотифицирано под номер C(2011) 6974)  (1)

32

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2010/592/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 29 септември 2010 година за назначаване на един съдия в Съда (ОВ L 261, 5.10.2010 г.)

55

 

*

Поправка на Решение 2010/629/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 20 октомври 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд (ОВ L 278, 22.10.2010 г.)

55

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top