Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
2011/665/EU: Provedbena odluka Komisije od 4. listopada 2011. o Europskom registru odobrenih tipova željezničkih vozila (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6974) Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 035

HR

Službeni list Europske unije

284


32011D0665


L 264/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.10.2011.


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 4. listopada 2011.

o Europskom registru odobrenih tipova željezničkih vozila

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6974)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/665/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 34. stavak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 34. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ, Europska agencija za željeznice (Agencija) bi morala uspostaviti i voditi registar tipova vozila odobrenih za uporabu u državama članicama na željezničkoj mreži Unije.

(2)

Za neka postojeća vozila nije moguće utvrditi pripadnost jednom tipu vozila koje je odobreno u skladu s člankom 26. Direktive 2008/57/EZ. Međutim, mogućnost uključivanja tehničkih značajki svih vozila koja su u uporabi u samo jedan registar može pogodovati željezničkom sektoru.

(3)

Ograničenja vezana uz uporabu vozila koja se navode u članku 33. stavku 2. točki (e) Direktive 2008/57/EZ označuju se u većini slučajeva posebnom oznakom. Te oznake za ograničenja trebaju se uskladiti. Korištenje nacionalnih oznaka trebalo bi se odnositi samo na ona ograničenja koja odražavaju određene značajke postojećeg željezničkog sustava u pojedinoj državi članici i koja se vjerojatno u tom smislu neće primjenjivati u drugim državama članicama. Agencija bi trebala ažurirati popis usklađenih oznaka za ograničenja i objavljivati ga na svojoj internetskoj stranici.

(4)

U skladu s člankom 34. stavkom 3. Direktive 2008/57/EZ, kad se u državi članici dodijeli, izmijeni, privremeno oduzme ili povuče odobrenje za tip vozila u državi članici, nacionalna tijela nadležna za sigurnost moraju o tome obavijestiti Agenciju kako bi ona mogla ažurirati registar. Registar uključuje tipove vozila odobrene u skladu s člankom 26. Direktive 2008/57/EZ. Stoga, prilikom obavješćivanja Agencije, nacionalna tijela nadležna za sigurnost označuju koji su parametri dotičnog tipa vozila provjereni u odnosu na nacionalne propise. Ova oznaka mora se temeljiti na referentnom dokumentu iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ.

(5)

Europska agencija za željeznice podnijela je svoju preporuku ERA/REC/07-2010/INT Komisiji 20. prosinca 2010.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 29. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju specifikacije za Europski registar odobrenih tipova vozila iz članka 34. Direktive 2008/57/EZ.

Članak 2.

Specifikacije Europskog registra odobrenih tipova vozila

1.   Agencija razvija, upravlja i održava Europski registar odobrenih tipova vozila na temelju specifikacija navedenih u prilozima I. i II.

2.   Europski registar odobrenih tipova vozila, (ERATV), sadržava podatke o vrstama vozila odobrenih za uporabu u državama članicama na temelju članka 26. Direktive 2008/57/EZ.

3.   Na vrste vozila odobrene za uporabu u pojedinoj državi članici prije 19. srpnja 2010., u skladu s člankom 22. ili 24. Direktive 2008/57/EZ, primjenjuju se odredbe članka 26. Direktive 2008/57/EZ te se upisuju u ERATV-u. U tom slučaju podaci koji se bilježe mogu biti ograničeni na parametre koji su provjereni tijekom postupka odobrenja tipa.

4.   Tipovi vozila koji se dobrovoljno upisuju su oni navedeni u odjeljku 1. Priloga I.

5.   Struktura broja koji svako vozilo dobije utvrđena je u Prilogu III.

6.   Registar mora biti spreman za uporabu do 31. prosinca 2012. U međuvremenu, Agencija objavljuje informacije vezane uz odobrene tipove vozila na svojoj internetskoj stranici.

Članak 3.

Informacije koje upućuju nacionalna tijela nadležna za sigurnost

1.   Države članice osiguravaju da nacionalna tijela nadležna za sigurnost dostave informacije o odobrenjima tipa koja su dodijelile, kako je utvrđeno u Prilogu II.

2.   Nacionalna tijela nadležna za sigurnost osiguravaju da su informacije iz stavka 1. ovog članka u skladu s pravilima propisanim u odjeljku 5.2. Priloga I.

3.   Nacionalna tijela nadležna za sigurnost dostavljaju informacije koristeći standardni mrežni elektronički obrazac u kojem se ispunjavaju odgovarajuća polja.

4.   Nacionalna tijela nadležna za sigurnost dostavljaju informacije vezane uz odobrenja tipova vozila koja su odobrile nakon 19. srpnja 2010. i prije stupanja na snagu ove Odluke najkasnije 4 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Oznake za ograničenja

1.   Usklađene oznake za ograničenja primjenjuju se u svim državama članicama.

Agencija mora ažurirati popis usklađenih oznaka za ograničenja za cijeli željeznički sustav Zajednice i objaviti ga na svojoj internetskoj stranici.

Ako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost smatra da je potrebno dodati novu oznaku na popis usklađenih oznaka za ograničenja, ono zahtijeva od Agencije da procijeni uključivanje ove nove oznake.

Agencija ocjenjuje zahtjev, savjetujući se pritom s drugim nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost. Ako je to prikladno, Agencija uključuje novu oznaku za ograničenja na popis. Prije objave izmijenjenog popisa, Agencija ga podnosi Komisiji zajedno sa zahtjevom za izmjenu i svojom procjenom.

Komisija obavješćuje države članice putem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ.

2.   Agencija ažurira popis nacionalnih oznaka za ograničenja. Korištenje nacionalnih oznaka trebalo bi se odnositi samo na ona ograničenja koja odražavaju određene značajke postojećeg željezničkog sustava u pojedinoj državi članici i koja se vjerojatno u tom smislu neće primjenjivati u drugim državama članicama.

Za vrste ograničenja koje nisu navedene na popisu iz stavka 1., nacionalno tijelo nadležno za sigurnost zahtijeva od Agencije uvrštenje nove oznake na popis nacionalnih oznaka za ograničenja. Ako je to prikladno, Agencija uključuje novu oznaku za ograničenja na popis. Prije objave izmijenjenog popisa, Agencija ga podnosi Komisiji zajedno sa zahtjevom za izmjenu i svojom procjenom.

Komisija obavješćuje države članice putem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ.

3.   Oznake za ograničenja višenacionalnih tijela nadležnih za sigurnost vrednuju se kao nacionalne oznake za ograničenja.

4.   Uporaba neoznačenih ograničenja ograničava se samo na ona ograničenja koja se zbog svojih posebnih svojstava vjerojatno neće primjenjivati na nekoliko tipova vozila.

Članak 5.

Završne odredbe

1.   Agencija objavljuje i redovito ažurira upute za uporabu vezane uz Europski registar odobrenih tipova vozila. Između drugih informacija, te upute za svaki parametar uključuju upućivanje na odredbu tehničkih specifikacija za interoperabilnost koja navodi zahtjeve za predmetni parametar.

2.   Agencija podnosi Komisiji preporuku o mogućem uključivanju u registar onih tipova vozila koja su odobrena prije 19. srpnja 2010. i o mogućim izmjenama ove Odluke na temelju iskustva stečenog najkasnije 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Datum početka primjene

Ova se Odluka primjenjuje od 15. travnja 2012.

Članak 7.

Adresati

Ova je Odluka upućena Europskoj agenciji za željeznice i državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2011.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.


PRILOG I.

SPECIFIKACIJA ZA EUROPSKI REGISTAR ODOBRENIH TIPOVA VOZILA

1.   TIPOVI VOZILA KOJA SE DOBROVOLJNO REGISTRIRAJU

Tipovi vozila odobreni prije 19. srpnja 2010. prema kojima nisu odobrena nova vozila nakon 19. srpnja 2010. mogu se dobrovoljno registrirati u ERATV-u.

Pored njih mogu se dobrovoljno registrirati sljedeći tipovi vozila:

vozila odobrena za uporabu prije 19. srpnja 2010. kojima je dodijeljeno dodatno odobrenje za uporabu na temelju članka 23. ili 25. Direktive 2008/57/EZ,

vozila odobrena za uporabu prije 19. srpnja 2010. kojima je dodijeljeno novo odobrenje za uporabu nakon modernizacije ili obnove,

vozila koja dolaze iz trećih zemalja i odobrena na području EU-a na temelju COTIF-a 1999, a posebno njegovih dodataka F i G ili,

vozila koja dolaze iz trećih zemalja i odobrena na temelju odredbi članka 21. stavka 11. Direktive 2008/57/EZ.

U ova četiri slučaja dobrovoljnog registriranja, podaci koji se upisuju mogu biti ograničeni na parametre koji su provjereni tijekom postupka izdavanja odobrenja.

Privremena odobrenja, poput odobrenja za ispitivanje i pokusne vožnje, ne upisuju se u ERATV.

2.   FUNKCIONALNO USTROJSTVO

2.1.   Vođenje ERATV-a

Agencija vodi i upravlja ERATV-om. Agencija stvara korisničke račune i dodjeljuje prava pristupa na zahtjev nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost u skladu s ovom specifikacijom.

2.2.   Adresa ERATV-a

ERATV je internetska aplikacija. Adresa ERATV-a je dostupna na internetskoj stranici Agencije.

2.3.   Korisnici i prava pristupa za korisnike

ERATV ima sljedeće korisnike:

Korisnik

Prava pristupa

Prijava, korisnički računi

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost svake države članice

Dostava podataka vezanih uz ovu državu članicu i koje potvrđuje Agencija.

Neograničen uvid u sve podatke, uključujući podatke za koje je postupak potvrđivanja u tijeku.

Prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

Nema funkcionalnih ili anonimnih računa. Otvara se nekoliko računa ako to zahtijeva nacionalno tijelo nadležno za sigurnost.

Agencija

Potvrđivanje vezano uz sukladnost s ovom specifikacijom i objava podataka koje dostavlja nacionalno tijelo nadležno za sigurnost.

Neograničen uvid u sve podatke, uključujući podatke za koje je postupak potvrđivanja u tijeku.

Prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

Javnost

Korištenje potvrđenih podataka.

Ne primjenjuje se.

2.4.   Sučelje s vanjskim sustavima

Svaki registrirani tip vozila (to znači potvrđen i objavljen), u ERATV-u mora biti dostupan putem hiperveze. Te hiperveze mogu koristiti i vanjske aplikacije.

Posebno se obraća pozornost mogućim vezama između ERATV-a i Europskog središnjeg virtualnog registra vozila (ECVVR-a) (1).

2.5.   Veze s drugim registrima i bazama podataka

Pri razvoju ERATV-a, Agencija u potpunosti uvažava sučelja, uključujući usklađena prijelazna razdoblja, sa sljedećim registrima i bazama podataka:

nacionalni registri vozila (2), (NRV-i), i ECVVR-i: oblici podataka o tipu vozila u ECVVR-u moraju se podudarati jedan na jedan s oznakama tipova, te kad je to prikladno, verzijama tipova u ERATV-u,

Registar željezničke infrastrukture (RINF) (3): popis parametara i oblici podataka RINF-a i ERATV-a moraju se međusobno podudarati, uključujući sva ažuriranja i izmjene specifikacija RINF-a i ERATV-a,

Referentni dokumenti nacionalnih pravila (članak 27. Direktive 2008/57/EZ): jednom kad je na raspolaganju referentni dokument, popis parametara za koje se provodi ocjenjivanje sukladnosti u odnosu na nacionalna pravila u ERATV-u mora se podudarati jedan na jedan s popisom parametara označenih u referentnom dokumentu. ERATV ne smije dopustiti upućivanje na bilo koji parametar koji nije uključen u referentni dokument.

2.6.   Raspoloživost

Kao opće pravilo, ERATV mora biti na raspolaganju 24 sata na dan, 7 dana tjedno, 365 dana godišnje s ciljanom raspoloživošću sustava od 98 %. Međutim, u slučaju kvara koji se dogodi izvan normalnog radnog vremena Agencije, usluga se mora ponovno uspostaviti sljedećeg radnog dana Agencije nakon kvara. Tijekom održavanja neraspoloživost sustava mora biti svedena na najmanju moguću mjeru.

2.7.   Sigurnost

Korisnički računi i lozinke koje je izdala Agencija ne smiju se otkriti trećoj stranci te se moraju koristiti isključivo u skladu s ovom specifikacijom.

3.   TEHNIČKO USTROJSTVO

3.1.   Ustrojstvo sustava

ERATV mora biti mrežna aplikacija koju vodi i kojom upravlja Agencija.

ERATV mora imati sposobnost sadržavanja cjelovitih informacija za 35 000 tipova vozila.

Korisnici moraju imati mogućnost povezivanja s ERATV-om pomoću standardne internetske veze.

Ustrojstvo ERATV-a mora biti kako je prikazano na sljedećoj slici:

Image

3.2.   Zahtjevi sustava

Za uspostavljanje veze s ERATV-om potreban je internetski pretraživač i pristup internetu.

4.   NAČIN RADA

ERATV mora imati sljedeće načine rada:

normalan način. Tijekom normalnog načina rada na raspolaganju su sve funkcije,

način za održavanje. Tijekom održavanja ERATV ne mora biti na raspolaganju korisnicima.

5.   PRAVILA ZA UNOS PODATAKA I PRISTUP PODACIMA

5.1.   Opća načela

Svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja informacije vezane uz od njega dodijeljena odobrenja tipova vozila.

ERATV uključuje mrežni alat za razmjenu informacija između nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i Agenciju. Ovaj alat dopušta razmjenu sljedećih informacija:

1.

dostava podataka za registraciju Agenciji od strane nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost što uključuje:

(a)

podatke vezane uz dodjelu odobrenja za novi tip vozila (u ovom slučaju nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja cijeli niz podataka navedenih u Prilogu II.);

(b)

podatke vezane uz dodjelu odobrenja za tip vozila koje je prethodno registrirano u ERATV-u (u ovom slučaju nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja samo podatke vezane uz samo odobrenje, npr. polja u odjeljku 3. u popisu u Prilogu II.);

(c)

podatke vezane uz izmjenu postojećeg odobrenja (u ovom slučaju nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja samo one podatke vezane uz polja koja je potrebno izmijeniti, ovo ne mora uključivati izmjenu podataka vezanih uz značajke vozila);

(d)

podatke vezane uz privremeno oduzimanje postojećeg odobrenja (u tom slučaju nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja samo datum privremenog oduzimanja);

(e)

podatke vezane uz ponovnu aktivaciju postojećeg odobrenja (u tom slučaju nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja samo podatke vezane uz polja koje je potrebno mijenjati, razlikujući pritom

ponovnu aktivaciju postojećeg odobrenja bez izmjene podataka,

ponovnu aktivaciju postojećeg odobrenja s izmjenom podataka (ti podaci ne moraju biti povezani sa značajkama vozila).

(f)

podaci vezani uz povlačenje odobrenja;

(g)

podaci vezani uz ispravak pogreške.

2.

slanje zahtjeva za objašnjenje i/ili ispravak koji Agencija šalje nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost;

3.

slanje odgovora nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost Agenciji, vezano uz objašnjenje i/ili ispravak.

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja podatke vezano uz ažuriranje registra elektronički, putem mrežne aplikacije i koristeći standardni internetski elektronički obrazac s popunjenim odgovarajućim poljima kako je utvrđeno u Prilogu II.

Agencija provjerava podatke koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost vezano uz njihovu sukladnost s ovom specifikacijom, te ih ili potvrđuje ili zahtijeva dodatno pojašnjenje.

Ako Agencija smatra da podaci koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost nisu u skladu sa specifikacijom, Agencija šalje nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost zahtjev za ispravak ili pojašnjenje dostavljenih podataka.

Nakon svakog ažuriranja podataka vezanih uz tip vozila, sustav generira poruku potvrde koja se šalje putem elektroničke pošte korisnicima nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost koje je dostavilo podatke, nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost svih drugih država članica u kojima je odobren taj tip i Agenciji.

5.2.   Dostava podataka od strane nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost

5.2.1.   Dodjela odobrenja za novi tip vozila

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavješćuje Agenciju o svakom odobrenju novog tipa vozila unutar 20 radnih dana nakon izdavanja odobrenja.

Agencija provjerava informacije koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost unutar 20 radnih dana po primitku ovih informacija te ih ili potvrđuje kako je navedeno u Prilogu III. ili zahtijeva ispravak i pojašnjenje. Posebno, kako bi se spriječilo nehotimičan dvostruk unos tipova u ERATV-u, Agencija provjerava, koliko to dopuštaju podaci raspoloživi u ERATV-u, da taj tip već nije registrirala neka druga država članica.

Nakon potvrđivanja informacija koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, Agencija dodjeljuje novom tipu njegov broj. Pravila za dodjelu broja tipa vozila utvrđena su u Prilogu III.

5.2.2.   Dodjela odobrenja tipu vozila prethodno registriranom u ERATV-u

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavješćuje Agenciju o svakom odobrenju tipa vozila već registriranom u ERATV-u, (poput odobrenja tipa od strane neke druge države članice), unutar 20 radnih dana nakon izdavanja odobrenja.

Agencija provjerava informacije koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost te unutar 10 radnih dana od primitka ovih informacija ih ili potvrđuje ili zahtijeva ispravak ili pojašnjenje.

Nakon potvrđivanja informacija koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, Agencija dopunjava podatke vezane uz ovaj tip vozila s podacima vezanim uz odobrenje u državi članici nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost koje je dodijelilo odobrenje.

5.2.3.   Izmjena postojećeg odobrenja

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavješćuje Agenciju o svakoj izmjeni postojećeg odobrenja za tip vozila unutar 20 radnih dana nakon izdavanja izmjene odobrenja.

Agencija provjerava informacije koje dostavlja nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, te ih unutar 10 radnih dana po njihovom primitku ili potvrđuje ili zahtijeva izmjenu i pojašnjenje. Posebno Agencija provjerava sastoje li se zaista zahtijevane promjene od izmjene odobrenja za postojeći tip (npr. izmjena uvjeta odobrenja, izmjene potvrde o tipskom ispitivanju), te da ne predstavljaju novi tip vozila.

Nakon potvrđivanja informacija koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, Agencija objavljuje te informacije.

5.2.4.   Privremeno oduzimanje

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavješćuje Agenciju o svakom privremenom oduzimanju postojećeg odobrenja tipa vozila unutar 5 radnih dana od objave privremenog oduzimanja.

Agencija provjerava informacije koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost te ih, unutar 5 radnih dana nakon primitka ovih informacija, ili potvrđuje ili zahtijeva ispravak ili pojašnjenje.

5.2.5.   Ponovna aktivacija bez izmjena

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavješćuje Agenciju o ponovnoj aktivaciji odobrenja za tip vozila koje je bilo privremeno oduzeto unutar 20 radnih dana nakon ponovne aktivacije odobrenja. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost potvrđuje da je izvorno odobrenje ponovno aktivirano bez izmjena.

Agencija provjerava informacije koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost te ih unutar 10 radnih dana nakon primitka ovih informacija ili potvrđuje ili zahtijeva ispravak ili pojašnjenje.

5.2.6.   Ponovna aktivacija s izmjenama

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavješćuje Agenciju o ponovnoj aktivaciji odobrenja za tip vozila koje je bilo privremeno oduzeto unutar 20 radnih dana od ponovne aktivacije odobrenja tipa. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost naznačuje da je ponovna aktivacija praćena izmjenom izvornog odobrenja. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja informacije vezane uz ovu izmjenu.

Primjenjuje se postupak naveden u gornjoj točki 5.2.3. za izmjenu odobrenja.

5.2.7.   Povlačenje

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavješćuje Agenciju o povlačenju postojećeg odobrenja za tip vozila unutar 5 radnih dana od povlačenja odobrenja.

Agencija provjerava informacije koje je dostavilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost te ih, unutar 5 radnih dana nakon primitka tih informacija, ili potvrđuje ili zahtijeva ispravak ili pojašnjenje.

U slučajevima kad odobrenje ima razdoblje valjanosti, IT sustav automatski mijenja status odobrenja u „isteklo” u skladu s razdobljem valjanosti koje je označilo odgovarajuće nacionalno tijelo nadležno za sigurnost.

5.2.8.   Izmjena odobrenja koja može dovesti do izmjene registriranog tipa vozila

Prije podnošenja zahtjeva za izmjenu odobrenja koja može dovesti do izmjene registriranog tipa vozila, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost se savjetuje s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost koja su dodijelila odobrenje za ovaj registrirani tip, te posebno tijelom koje je registriralo tip u ERATV-u.

5.3.   Unos ili izmjena podataka od strane Agencije

U pravilu Agencija ne unosi podatke u registar. Podatke dostavljaju nacionalna tijela nadležna za sigurnost, a uloga Agencije se sastoji isključivo od potvrđivanja i objave.

U iznimnim slučajevima, kad se uobičajen postupak ne može tehnički provesti, Agencija može nakon zahtjeva od strane nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost unijeti ili izmijeniti podatke u ERATV-u. U tom slučaju, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost koje je podnijelo zahtjev za unosom ili izmjenom podataka potvrđuje podatke koje je unijela ili izmijenila Agencija i Agencija propisno dokumentira taj postupak. Primjenjuju se rokovi za unošenje podatka u ERATV kako je navedeno u odjeljku 5.2.

5.4.   Objava podataka od strane Agencije

Agencija omogućuje javnu objavu podataka koji su potvrđeni.

5.5.   Postupanje s pogreškama u dostavljenim podacima

ERATV dopušta ispravak pogrešaka u evidentiranim podacima. U slučajevima kad je pogreška ispravljena, ERATV naznačuje datum ispravka.

5.6.   Moguća pretraživanja i izvješća

ERATV omogućuje sljedeća izvješća:

1.

Za nacionalna tijela nadležna za sigurnost i Agenciju:

informacije navedene u Prilogu II. koje je dostavilo bilo koje nacionalno tijelo nadležno za sigurnost i koje nije potvrdila Agencija, za bilo koji tip vozila za koje je odobrenje aktivno, privremeno oduzeto ili povučeno, (uključujući istekla odobrenja), samo ako su te informacije sadržane u arhivskoj evidenciji,

sva izvješća koja su na raspolaganju javnosti.

2.

Za javnost:

informacije navedene u Prilogu II. koje je dostavilo bilo koje nacionalno tijelo nadležno za sigurnost i koje je potvrdila Agencija, za bilo koji tip vozila za koje je odobrenje aktivno, privremeno oduzeto ili povučeno, (uključujući istekla odobrenja), samo ako su te informacije sadržane u arhivskoj evidenciji,

ERATV dopušta javnosti da provede pretraživanja najmanje po sljedećim kriterijima i po svakoj njihovoj međusobnoj kombinaciji:

po oznaci tipa,

po nazivu tipa ili njegovog dijela,

po nazivu proizvođača ili njegovog dijela,

po kategoriji/potkategoriji vozila,

po TSI-ju (TSI-jevima) s kojima je tip sukladan

po državi članici ili više država članica u kojima je odobren tip vozila,

po statusu odobrenja,

po bilo kojoj tehničkoj značajki.

Prema potrebi, odgovarajući kriteriji za pretraživanje moraju omogućiti navođenje raspona za određenu tehničku značajku.

5.7.   Arhivska evidencija

ERATV čuva svu arhivsku evidenciju svih izmjena, uključujući ispravke pogrešaka, zahtjeve za pojašnjenje i odgovore vezane uz registriran tip vozila u trajanju od 10 godina nakon povlačenja odobrenja u svim državama članicama i 10 godina nakon datuma povlačenja registracije iz bilo kojeg NRV-a posljednjeg vozila tog tipa, koje god je kasnije.

5.8.   Automatsko obavješćivanje o izmjenama

Nakon izmjene, privremenenog oduzimanja, ponovne aktivacije ili povlačenja odobrenja tipa vozila, IT sustav šalje nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost svake države članice u kojoj su dotični tipovi vozila odobreni automatski e-mail u kojem ga obavješćuje o izmjeni.

U slučajevima kad odobrenje ima razdoblje valjanosti, IT sustav šalje e-mail o nadolazećem isteku 3 mjeseca prije datuma isteka.

6.   POJMOVNIK

Pojam ili kratica

Definicija

Vozilo

Željezničko vozilo kako je definirano u članku 2. točki (c) Direktive 2008/57/EZ.

Tip

Tip vozila kako je definirano u članku 2. točki (w) Direktive 2008/57/EZ. Tip mora odražavati jedinicu nad kojom je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja odobrenja. Ta jedinica može biti jedno vozilo, skupina vozila ili kompozicija vlaka.

Verzija

Verzija tipa koja je obuhvaćena potvrdom o pregledu tipa.

Proizvođač

Svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi vozilo ili koja vozilo da projektirati ili proizvesti, te ga stavlja na tržište pod svojim nazivom ili zaštitnim znakom. Oznaka proizvođača u ERATV-u služi samo za upućivanje, te ne dovodi u pitanje intelektualno vlasništvo, ugovorne obveze ili građanskopravnu odgovornost.

Nositelj odobrenja

Subjekt koji se prijavio i dobio odobrenje za tip vozila.

Ograničenje

Svaki uvjet ili ograničenje navedeno u odobrenju tipa vozila koje se odnosi na stavljanje u uporabu bilo kojeg vozila u skladu s njegovim tipom. Ograničenja ne uključuju tehničke značajke koje su uključene u odjeljak 4. Priloga II. (Popis i obrazac za parametre).

Izmjena odobrenja

Odluka koju donosi nacionalno tijelo nadležno za sigurnost prema kojoj se određeni uvjeti za odobrenje tipa vozila, koje je prethodno izdalo to nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, moraju izmijeniti. Izmjena odobrenja može uključivati, ali nije ograničena na, ograničenja, izmjene razdoblja valjanosti, te obnovu odobrenja nakon promjene pravila.

Privremeno oduzimanje odobrenja tipa

Odluka koju donosi nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, prema kojoj se privremeno oduzima odobrenje za tip vozila i nijedno vozilo ne može biti odobreno za uporabu na temelju sukladnosti s predmetnim tipom, dok se ne istraže razlozi zbog kojih je pokrenut postupak privremenog oduzimanja. Privremeno oduzimanje odobrenja za tip vozila ne primjenjuje se na vozila koja su već u uporabi.

Ponovna aktivacija odobrenja tipa

Odluka koju donosi nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, prema kojoj se privremeno oduzimanje odobrenja više ne primjenjuje.

Povlačenje odobrenja tipa

Odluka koju donosi nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, prema kojoj se povlači odobrenje za tip vozila i nijedno vozilo se ne može odobriti za uporabu na temelju njegove sukladnosti s predmetnim tipom. Povlačenje odobrenja za tip vozila ne primjenjuje se na vozila koja su već u uporabi.

Pogreška

Preneseni ili objavljeni podaci koji ne odgovaraju predmetnom odobrenju. Izmjena odobrenja ne potpada pod ovu definiciju.


(1)  Kako je utvrđeno Odlukom Komisije 2007/756/EZ od 9. studenoga 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ (SL L 305, 23.11.2007., str. 30.).

(2)  Kako je predviđeno Direktivom 2007/756/EZ.

(3)  Kako je predviđeno Provedbenom odlukom Komisije 2011/633/EU od 15. rujna 2011. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture (SL L 256, 1.10.2011., str. 1.).


PRILOG II.

PODACI KOJI SE REGISTRIRAJU I NJIHOV OBLIK

Za svaki odobren tip vozila ERATV mora sadržavati sljedeće podatke:

oznaku tipa,

proizvođača,

sukladnost s TSI-jevima,

odobrenja dodijeljena u različitim državama članicama, uključujući opće informacije o tim odobrenjima, njihov status (aktivni, privremeno oduzeti, povučeni), popis parametara za koje se provjerava sukladnost s nacionalnim pravilima,

tehničke značajke.

U nastavku su navedeni podaci koji se registriraju u ERATV-u za svaki tip vozila i njihov oblik. Podaci koji se unose ovise o kategoriji vozila kako je navedeno u nastavku.

Vrijednosti navedene za parametre tehničkih značajki moraju biti one koje su evidentirane u tehničkoj dokumentaciji koja se prilaže potvrdi o pregledu tipa.

U slučaju kad su moguće vrijednosti za pojedini parametar ograničene na unaprijed zadan popis, te granične vrijednosti održava i ažurira Agencija.

Za tipove vozila koji nisu u sukladnosti sa svim odgovarajućim TSI-jevima koji su na snazi, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost koje je dodijelilo odobrenje tipa može informacije o tehničkim značajkama navedene u odjeljku 4. niže ograničiti na parametre koji su provjereni u skladu s primjenjivim pravilima.

Parametar

Oblik podataka

Primjenjivost na kategorije vozila (D – da, N – ne, P – proizvoljno, O – otvoreno pitanje)

1.

Vučna vozila

2.

Vučena putnička vozila

3.

Teretni vagoni

4.

Posebna vozila

0

Identifikacija tipa

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

0.1.

ID TIPA

[broj] XX-XXX-XXXX-X (prema Prilogu III.)

D

D

D

D

0.2.

Verzije uključene u ovaj tip

[broj] XXX + [znakovni niz] (prema Prilogu III.)

D

D

D

D

0.3.

Datum unosa u ERATV

[datum] DD-MM-GGGG

D

D

D

D

1.

Opće informacije

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

1.1.

Naziv tipa

[znakovni niz] (najviše 256 znakova)

P

P

P

P

1.2.

Zamjenski naziv tipa

[znakovni niz] (najviše 256 znakova)

P

P

P

P

1.3.

Naziv proizvođača

[znakovni niz] (najviše 256 znakova) Izbor iz unaprijed određenog popisa, mogućnost dodavanja novog proizvođača

D

D

D

D

1.4.

Kategorija

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa, (prema Prilogu III.)

D

D

D

D

1.5.

Potkategorija

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa, (prema Prilogu III.)

D

D

D

D

2.

Sukladnost s TSI-jem

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

2.1.

Sukladnost s TSI-jem

Za svaki TSI:

[znakovni niz] da/ne/djelomično/nije primjenjivo

Izbor iz unaprijed određenog popisa vozila vezano uz TSI-jeve (koji su na snazi i one koji su prethodno bili na snazi) (moguć višestruk odabir)

D

D

D

D

2.2.

Upućivanje na „EZ potvrde o pregledu tipa” (ako se primjenjuje modul SB) i/ili „EZ potvrda o ispitivanju projekta” (ako se primjenjuje modul SH1)

[znakovni niz] (mogućnost označivanja nekoliko potvrda, npr. potvrda za podsustav željezničkih vozila, potvrda za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustav, itd.)

D

D

D

D

2.3.

Primjenjivi posebni slučajevi (posebni slučajevi s kojima je sukladnost ocijenjena)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir) na temelju TSI-jeva (za svaki TSI označen s D ili O)

D

D

D

D

2.4.

Odjeljci TSI-ja s kojima nema sukladnosti

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir) na temelju TSI-jeva (za svaki TSI označen s O)

D

D

D

D

3.

Odobrenja

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

3.1.

Odobrenje u

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

3.1.1.

Država članica odobrenja

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa. Oznake su one javno objavljene i ažurirane na europskoj internetskoj stranici u međuinstitucionalnom stilskom vodiču

D

D

D

D

3.1.2.

Postojeći status

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

3.1.2.1.

Status

[znakovni niz] + [datum] Polje automatski popunjava sustav. Moguće opcije: Aktivno, Oduzeto DD-MM-GGGG, Ukinuto DD-MM-GGGG, Isteklo DD-MM-GGGG

D

D

D

D

3.1.2.2.

Valjanost odobrenja (ako je određena)

[datum] DD-MM-GGGG

D

D

D

D

3.1.2.3.

Oznake za ograničenja

[znakovni niz] Oznaku dodjeljuje Agencija

D

D

D

D

3.1.2.4.

Ograničenja bez oznake

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3.

Arhivski podaci

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

3.1.3.1.

Izvorno odobrenje

Naslov (nema podataka)

D

D

D

D

3.1.3.1.1.

Datum

[datum] DD-MM-GGGG

D

D

D

D

3.1.3.1.2.

Nositelj odobrenja

[znakovni niz] (najviše 256 znakova) Izbor iz unaprijed određenog popisa, mogućnost dodavanja novih organizacija

D

D

D

D

3.1.3.1.3.

Upućivanja na dokument odobrenja

[znakovni niz] EIN

D

D

D

D

3.1.3.1.4.

Upućivanja na nacionalne potvrde (ako su primjenjive)

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3.1.5.

Parametri za koje je ocijenjena sukladnost s primjenjivim nacionalnim pravilima

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir) na temelju Odluke Komisije 2009/965/EZ

D

D

D

D

3.1.3.1.6.

Napomene

[znakovni niz] (najviše 1 024 znakova)

P

P

P

P

3.1.3.X.

Izmjena odobrenja

Naslov (nema podataka) (X je rastući broj od 2 nadalje, onoliko puta koliko su izdane izmjene odobrenja tipa)

D

D

D

D

3.1.3.X.1.

Vrsta izmjene

[znakovni niz] tekst s unaprijed zadanog popisa (izmjena, privremeno oduzimanje, ponovna aktivacija, povlačenje)

D

D

D

D

3.1.3.X.2.

Datum

[datum] DD-MM-GGGG

D

D

D

D

3.1.3.X.3.

Nositelj odobrenja (ako se to primjenjuje)

[znakovni niz] (najviše 256 znakova) Izbor iz unaprijed određenog popisa, mogućnost dodavanja novih organizacija

D

D

D

D

3.1.3.X.4.

Upućivanje na dokument s izmjenama odobrenja

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3.X.5.

Upućivanje na nacionalne potvrde (ako se to primjenjuje)

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3.X.6.

Primjenjiva nacionalna pravila (ako se to primjenjuje)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir) na temelju Odluke Komisije 2009/965/EZ

D

D

D

D

3.1.3.X.7.

Napomene

[znakovni niz] (najviše 1 024 znakova)

P

P

P

P

3.X.

Odobrenje u

Naslov (nema podataka) (X je rastući broj te se uvećava za jedan broj kad se dodijeli odobrenje za ovaj tip (uključujući oduzeta i ukinuta odobrenja). Ovaj odjeljak sadrži ista polja kao i 3.1.

D

D

D

D

4.

Tehničke značajke vozila

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.1.

Opće tehničke značajke

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.1.1.

Broj upravljačnica

[Broj] 0/1/2

D

D

D

D

4.1.2.

Brzina

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.1.2.1.

Najveća projektirana brzina

[Broj] km/h

D

D

D

D

4.1.2.2.

Najveća brzina praznog vozila

[Broj] km/h

N

N

D

N

4.1.3.

Širina kolnog sloga

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.1.4.

Uvjeti uporabe vezano uz sastav vlaka

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

N

D

4.1.5.

Najveći broj kompozicija vlaka ili lokomotiva spojenih zajedno u višestrukom sastavu vlaka

[broj]

D

N

N

N

4.1.6.

Broj elemenata u sastavu teretnih vagona (samo za potkategoriju „sastav teretnih vagona”)

[broj]

N

N

D

N

4.1.7.

Oznaka slovima

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (prema Prilogu P TSI-ja za odvijanje i upravljanje prometom)

N

N

D

N

4.1.8.

Tip ispunjava zahtjeve nužne za valjanost odobrenja vozila dodijeljenog od jedne države članice u drugoj državi članici

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.1.9.

Opasne tvari za koje je vozilo prikladno (oznaka cisterne)

[znakovni niz] Oznaka cisterne

N

N

D

N

4.1.10.

Strukturna kategorija

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.2.

Kinematički profil vozila

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.2.1.

Kinematički profil vozila (interoperabilni profil)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (više mogućnosti) (popis je različit za različite kategorije ovisno o primjenjivom TSI-ju)

D

D

D

D

4.2.2.

Kinematički profil vozila (ostali profili koji se ocjenjuju koristeći kinematičku metodu)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (više mogućnosti)

P

P

P

P

4.3.

Uvjeti okoliša

Naslov (nema podataka)

D

D

D

D

4.3.1.

Raspon temperature

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (više mogućnosti)

D

D

D

D

4.3.2.

Raspon nadmorske visine

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

N

D

4.3.3.

Uvjeti leda, snijega i tuče

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

N

D

4.3.4.

Podizanje kolosiječnog zastora (samo za vozila s v ≥ 190 km/h)

Otvoreno pitanje

O

O

N

N

4.4.

Protupožarna zaštita

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.4.1.

Kategorija protupožarne zaštite

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

N

D

4.5.

Projektirana težina i opterećenja

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.5.1.

Dopušteni korisni teret za različite kategorije pruga

[broj] t za kategoriju pruge [znakovni niz]

O

O

D

O

4.5.2.

Projektirana težina

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.5.2.1

Projektirana težina u uporabi

[broj] kg

D

D

P

D

4.5.2.2.

Projektirana težina s normalnim korisnim teretom

[broj] kg

D

D

P

D

4.5.2.3.

Projektirana težina s iznimnim korisnim teretom

[broj] kg

D

D

N

D

4.5.3.

Statično osovinsko opterećenje

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.5.3.1.

Statično osovinsko opterećenje u uporabi

[broj] kg

D

D

P

D

4.5.3.2.

Statično osovinsko opterećenje s normalnim korisnim teretom /najveći dopušteni korisni teret za teretne vagone

[broj] kg

D

D

P

D

4.5.3.3.

Statično osovinsko opterećenje s iznimnim korisnim teretom

[broj] kg

D

D

N

D

4.5.4.

Kvazistatična vučna snaga (ako prelazi granicu određenu u TSI-ju ili koja nije određena u TSI-ju)

[broj] kN

D

D

N

D

4.6.

Dinamično ponašanje željezničkih vozila

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.6.1.

Manjak nadvišenja, (najveće nekompenzirano bočno ubrzanje), za koji je vozilo ispitano

[broj] mm

Za vozila dvostrukog profila, označene su vrijednosti za svaki profil

D

D

P

D

4.6.2.

Vozilo opremljeno sustavom za kompenzaciju manjka nadvišenja (nagibno vozilo)

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

D

D

4.6.3.

Radne vrijednosti ekvivalentne koničnosti, (ili profil istrošenog kotača), za koje je vozilo ispitano

Otvoreno pitanje

O

O

O

O

4.7.

Kočenje

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.1.

Najveće dopušteno usporenje

[broj] m/s2

D

N

N

D

4.7.2.

Radno kočenje

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.2.1.

Kočna učinkovitost na velikim nagibima pod normalnim opterećenjem

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.2.1.1.

Referentan slučaj u TSI-ju

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.7.2.1.2.

Brzina (ako nije naveden referentan slučaj)

[broj] km/h

D

D

D

D

4.7.2.1.3.

Nagib (ako nije naveden referentan slučaj)

[broj] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.2.1.4.

Udaljenost (ako nije naveden referentan slučaj)

[broj] km

D

D

D

D

4.7.2.1.5.

Vrijeme (ako nije naveden referentan slučaj)

[broj] min

D

D

D

D

4.7.3.

Parkirna kočnica

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.3.1.

Sva vozila ovog tipa moraju biti opremljena parkirnom kočnicom (parkirna kočnica je obvezna za vozila ovog tipa)

[Boolova vrijednost] D/N

N

N

D

D

4.7.3.2.

Vrsta parkirne kočnice (ako je ugrađena u vozilo)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.7.3.3.

Najveći nagib na kojem vozilo može ostati imobilizirano koristeći isključivo parkirnu kočnicu (ako je ista ugrađena u vozilo)

[broj] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.4.

Kočni sustav ugrađen na vozilo

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.4.1.

Kočnica na vrtložne struje

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.4.1.1.

Ugrađena kočnica na vrtložne struje

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.1.2.

Mogućnost sprečavanja uporabe kočnica na vrtložne struje (samo ako je vozilo opremljeno s kočnicom na vrtložne struje)

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2.

Magnetska kočnica

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.4.2.1.

Ugrađena magnetska kočnica

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2.2.

Mogućnost sprečavanja uporabe magnetske kočnice (samo ako je vozilo opremljeno s magnetskom kočnicom)

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.3.

Rekuperacijska kočnica (samo za vozila s električnom vučom)

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.7.4.3.1.

Ugrađena rekuperacijska kočnica

[Boolova vrijednost] D/N

D

N

N

D

4.7.4.3.2.

Mogućnost sprečavanja uporabe rekuperacijske kočnice (samo ako je vozilo opremljeno s rekuperacijskom kočnicom)

[Boolova vrijednost] D/N

D

N

N

D

4.8.

Geometrijske značajke

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.8.1.

Dužina vozila

[broj] m

D

D

D

D

4.8.2.

Najmanji radni promjer kotača

[broj] mm

D

D

D

D

4.8.3

Ograničenja vezana uz manevriranje

[Boolova vrijednost] D/N

N

N

D

N

4.8.4.

Najmanji promjer vodoravnog zavoja

[broj] m

D

D

D

D

4.8.5.

Najmanji promjer okomitog konveksnog zavoja

[broj] m

P

P

P

P

4.8.6.

Najmanji promjer okomitog konkavnog zavoja

[broj] m

P

P

P

P

4.8.7.

Visina perona za ukrcaj (za ravne vagone i kombinirani prijevoz)

[broj] mm

N

N

D

N

4.8.8.

Prikladnost za trajektni prijevoz

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

D

D

4.9.

Oprema

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.9.1.

Vrsta krajnjeg kvačila (s oznakom vučne i tlačne sile)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

D

D

4.9.2.

Nadzor pregrijanosti osovinskih ležajeva (otkrivanje pregrijanosti osovinskih ležajeva)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

D

D

4.9.3.

Podmazivanje vijenca kotača

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.9.3.1.

Opremljeno s podmazivanjem vijenca kotača

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

N

D

4.9.3.2.

Mogućnost sprečavanja korištenja uređaja za podmazivanje (samo ako je vozilo opremljeno s podmazivanjem kotača)

[Boolova vrijednost] D/N

D

N

N

D

4.10.

Opskrba energijom

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.10.1.

Sustav za opskrbu energijom

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

N

D

4.10.2.

Najveća snaga (mora biti naznačena za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)

[broj] kW za [sustav za opskrbu energijom automatski se unaprijed unosi]

P

P

N

P

4.10.3.

Najveća dopuštena nazivna struja iz kontaktne mreže (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)

[broj] A za [napon se unaprijed unosi automatski]

D

D

N

D

4.10.4.

Najveća struja u mirovanju po oduzimaču struje (koju treba naznačiti za svaki istosmjerni sustav za koje je vozilo opremljeno)

[broj] A za [napon se unaprijed unosi automatski]

D

D

N

D

4.10.5.

Visina dodira između oduzimača struje i kontaktnog voda (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)

[broj] od [m] do [m] (s dva decimalna mjesta)

D

D

N

D

4.10.6.

Glava oduzimača struje (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)

[znakovni niz] za [sustav za opskrbu energijom se automatski unaprijed unosi]

Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

N

D

4.10.7.

Broj oduzimača struje koji su u dodiru s kontaktnim vodom (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)

[broj]

D

D

N

D

4.10.8.

Najkraći razmak između dva oduzimača struje koji su u dodiru s kontaktnim vodom (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom za koji je vozilo opremljeno; mora se naznačiti za pojedinačnu i po potrebi višestruku vuču) (samo ako je broj podignutih oduzimača struje veći od 1)

[broj] [m]

D

D

N

D

4.10.9.

Vrsta kontaktnog voda koji se koristi za ispitivanje potrošnje struje (mora se naznačiti za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno) (samo ako je broj podignutih oduzimača struje veći od 1)

[znakovni niz] za [sustav za opskrbu energijom se automatski unaprijed unosi]

Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

N

N

D

4.10.10.

Materijal klizača oduzimača struje s kojim vozilo može biti opremljeno (mora biti naznačen za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)

[znakovni niz] za [sustav za opskrbu energijom se automatski unaprijed unosi]

Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

N

D

4.10.11.

Uređaj za automatsko spuštanje, (ADD), oduzimača struje (mora biti naznačen za svaki sustav za opskrbu energijom kojim je vozilo opremljeno)

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

N

D

4.10.12.

TSI sukladan uređaj za mjerenje potrošnje energije u svrhu naplate koji je ugrađen u vlaku

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

N

D

4.11.

Značajke vezane uz buku

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.11.1.

Razina buke pri prolasku vozila (dB(A))

[broj] (dB(A))

P

P

P

P

4.11.2.

Razina buke pri prolasku vozila izmjerena u referentnim uvjetima

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

D

D

4.11.3.

Razina stacionarne buke (dB(A))

[broj] (dB(A))

P

P

P

P

4.11.4.

Razina buke pri polasku (dB(A))

[broj] (dB(A))

P

N

N

P

4.12.

Značajke vezane uz putnike

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.12.1.

Opće značajke vezane uz putnike

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.12.1.1.

Broj pričvršćenih sjedala

Od [broja] do [broja]

P

P

N

N

4.12.1.2.

Broj sanitarnih čvorova

[broj]

P

P

N

N

4.12.1.3.

Broj spavaćih mjesta

Od [broja] do [broja]

P

P

N

N

4.12.2.

Značajke vezane uz osobe sa smanjenom pokretljivošću (PRM)

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.12.2.1.

Broj povlaštenih sjedala

Od [broja] do [broja]

D

D

N

N

4.12.2.2.

Broj mjesta za invalidska kolica

Od [broja] do [broja]

D

D

N

N

4.12.2.3.

Broj sanitarnih čvorova s pristupom za osobe sa smanjenom pokretljivošću

[broj]

D

D

N

N

4.12.2.4.

Broj spavaćih mjesta s pristupom za invalidska kolica

Od [broja] do [broja]

D

D

N

N

4.12.3.

Ulazak i izlazak putnika

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.12.3.1.

Visina perona za koju je vozilo konstruirano

[broj] s unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

N

N

4.12.3.2.

Opis svih ugrađenih pomagala za ukrcaj putnika (ako postoji)

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

N

N

4.12.3.3.

Opis svih pokretnih pomagala za ukrcaj putnika ako se uzimaju u obzir u konstrukciji vozila za ispunjavanje zahtjeva iz TSI-ja za osobe sa smanjenom pokretljivošću

[znakovni niz] Izbor iz unaprijed određenog popisa (moguć višestruk odabir)

D

D

N

N

4.13.

Prometno-upravljačka i signalno-sigurnosna oprema ugrađena na vlaku (samo za vozila s upravljačnicom)

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.13.1.

Signalizacija

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.13.1.1.

Oprema ETCS ugrađena na vlaku i njena razina

[znakovni niz] s unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.13.1.2.

Osnovna konfiguracija ETCS, verzija (x.y). Za verzije koje nisu u cijelosti sukladne to mora biti navedeno u zagradama

[znakovni niz] s unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.13.1.3.

Oprema ETCS na vlaku za prijam informacija vezanih uz funkciju „in-fill” putem petlje ili GSM-R-a

[znakovni niz] s unaprijed određenog popisa (mogućnost višestrukog izbora)

D

D

D

D

4.13.1.4.

Nacionalne aplikacije ETCS koje se primjenjuju (NID_XUSER iz paketa 44)

[broj] s unaprijed određenog popisa u skladu s popisa ETCS varijabli (mogućnost višestrukog izbora)

D

D

D

D

4.13.1.5.

Sustavi klase B ili drugi ugrađeni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustavi (sustav, i po potrebi verzija)

[znakovni niz] iz unaprijed određenog popisa (mogućnost višestrukog izbora)

D

D

D

D

4.13.1.6.

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na vlaku za prebacivanje između različitih prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih sustava

[znakovni niz] iz kombinacije sustava ugrađenih na vlak („Sustav XX”/„Sustav DD”) (mogućnost višestrukog izbora)

D

D

D

D

4.13.2.

Radioveza

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.13.2.1.

Oprema GSM-R na vlaku i njena verzija (FRS i SRS)

[znakovni niz] s unaprijed određenog popisa

D

D

D

D

4.13.2.2.

Broj mobilnih uređaja GSM-R za prijenos podataka koji se nalaze u upravljačnici

[broj]: 0, 1, 2 or 3

D

D

D

D

4.13.2.3.

Ugrađeni radio sustav razreda B ili drugi (sustav i po potrebi verzija)

[znakovni niz] s unaprijed određenog popisa (mogućnost višestrukog izbora)

D

D

D

D

4.13.2.4.

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na vlaku za prebacivanje između različitih radio sustava

[znakovni niz] od kombinacije sustava ugrađenih na vlaku („Sustav XX”/„Sustav YY”) (mogućnost višestrukog izbora)

D

D

D

D

4.14.

Kompatibilnost sa sustavima za detekciju vlaka

Naslov (nema podataka)

 

 

 

 

4.14.1.

Vrsta sustava za detekciju vlaka za koju je vlak konstruiran i ispitan

[znakovni niz] s unaprijed određenog popisa (mogućnost višestrukog izbora)

D

D

D

D

4.14.2.

Podrobne značajke vozila vezane uz sukladnost sa sustavima za detekciju vlaka

Naslov (nema podataka)

D

D

D

D

4.14.2.1.

Najveći razmak između uzastopnih osovina

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.2.

Najmanji razmak između uzastopnih osovina

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.3.

Razmak između prve i posljednje osovine

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.4.

Najveća dužina nosa vozila

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.5.

Najmanja širina naplatka kotača

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.6.

Najmanji promjer kotača

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.7.

Najmanja debljina vijenca kotača

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.8.

Najmanja visina vijenca kotača

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.9.

Najveća visina vijenca kotača

[broj] mm

D

D

D

D

4.14.2.10.

Najveće osovinsko opterećenje

[broj] t

D

D

D

D

4.14.2.11.

Prostor između kotača slobodan od metalnih i induktivnih sastavnih dijelova

Otvoreno pitanje

O

O

O

O

4.14.2.12.

Materijal kotača je feromagnetičan

[Boolova vrijednost] D/N

D

D

D

D

4.14.2.13.

Najveći ispust pijeska

[broj] g po [broj] s

D

N

N

D

4.14.2.14.

Mogućnost sprečavanja korištenja opreme za posipanje pijeskom

D/N

D

N

N

D

4.14.2.15.

Metalna masa vozila

Otvoreno pitanje

O

O

O

O

4.14.2.16.

Najveća impedancija između suprotnih kotača jednog kolnog sloga

[broj] Ω

D

D

D

D

4.14.2.17.

Najmanja impedancija vozila (između kotača i oduzimača struje) (samo za vozila opremljena istosmjernim sustavom od 1 500 V ili 3 000 V)

[broj] Ω za [broj] Hz (moguće je više od jedne linije)

D

N

N

D

4.14.2.18.

Elektromagnetske smetnje koje stvara povratna struja u tračnicama

Otvoreno pitanje

O

O

O

O

4.14.2.19.

Elektromagnetska emisija vlaka u pogledu sukladnosti sa sustavom za detekciju vlakova

Otvoreno pitanje

O

O

O

O

Napomene:

1.

Kad je parametar određen u TSI-ju koji se primjenjuje, vrijednost navedena za parametar je ona koja se ocjenjuje u postupku izdavanja potvrde.

2.

Unaprijed zadani popisi održavaju se i čuvaju u Agenciji u skladu s TSI-jevima koji su na snazi, uključujući TSI-jeve koji se mogu primijeniti tijekom prijelaznog razdoblja.

3.

Za parametre označene kao „otvoreno pitanje” ne uvode se podaci dok se to „otvoreno pitanje”’ ne zatvori u odgovarajućem TSI-ju.

4.

Za parametre označene kao „proizvoljni”, navođenje podataka podložno je odluci podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja tipa.

5.

Polja 0.1.-0.3. popunjava Agencija.


PRILOG III.

STRUKTURA BROJA TIPA

Svaki tip vozila dobiva broj koji se sastoji od deset znamenki sljedeće strukture:

XX

XXX

XXXX

X

Kategorija

Obitelj

(platforma)

Rastući broj

Kontrolni broj

Potkategorija

 

 

 

Polje 1

Polje 2

Polje 3

Polje 4

Pri čemu:

Polje 1 (znamenke 1 i 2) dodjeljuje se na temelju kategorije i potkategorije tipa vozila u skladu sa sljedećom tablicom:

Oznaka

Kategorija

Potkategorija

11

Vučna vozila

Lokomotiva

12

Pridržano

13

Putnička kompozicija vlaka na vlastiti pogon (uključujući tračničke autobuse)

14

Pridržano

15

Teretna kompozicija vlaka na vlastiti pogon

16

Pridržano

17

Ranžirno vozilo

18

Pridržano

19

Ostalo (tramvaji, lagano željezničko vozilo, itd.)

31

Vučena putnička vozila

Putnički vagon (uključujući spavaća kola, vagon restoran, itd.)

32

Pridržano

33

Vagon za prijevoz prtljage

34

Pridržano

35

Vagon za prijevoz automobila

36

Pridržano

37

Vozilo za usluge (npr. kuhinja)

38

Pridržano

39

Stalna kompozicija putničkih vagona

40

Pridržano

41

Ostalo

42-49

Pridržano

51

Teretni vagoni (vučeni)

Teretni vagon

52

Pridržano

53

Stalna kompozicija teretnih vagona

54-59

Pridržano

71

Posebna vozila

Posebna vozila na vlastiti pogon

72

Pridržano

73

Vučena posebna vozila

74-79

Pridržano

Polje 2 (znamenke od 3 do 5) dodjeljuje se prema porodici kojoj pripada tip vozila. Za nove porodice (npr. porodice koje nisu još registrirane u ERATV-u), znamenke se postupno povećavaju za jedan broj svaki put kad Agencija zaprimi zahtjev za registraciju tipa vozila u novu porodicu.

Polje 3 (znamenke od 6 do 9) je rastući broj koji se povećava za jedan svaki put kad Agencija zaprimi zahtjev za registraciju tipa vozila koje pripada određenoj porodici.

Polje 4 (znamenka 10) je kontrolni broj koji se određuje na sljedeći način (Luhnov algoritam ili modul 10):

za znamenke u parnom položaju osnovnog broja (polje od 1 do 9 brojeći s desne strane) uzimaju se njihove decimalne vrijednosti,

znamenke u neparnom položaju osnovnog broja (brojeći s desne strane) se množe s 2,

tada se određuje zbroj koji tvore znamenke u parnom položaju i sve znamenke koje predstavljaju djelomične umnoške dobivene od neparnih položaja,

jedinica ovog zbroja se zadržava,

kontrolni broj tvori broj koji zajedno s jedinicom tvori zbroj 10; ako je jedinica nula i kontrolni broj je nula.

Primjeri određivanja kontrolnog broja:

1 —

neka osnovni broj bude

3

3

8

4

4

7

9

6

1

množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

zbroj: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Jedinca ovog broja je 2.

Kontrolni broj je stoga 8, a osnovni broj postaje registarski broj 33 844 7961 — 8.

2 —

neka osnovni broj bude

3

1

5

1

3

3

2

0

4

množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

zbroj: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Jedinca ovog broja je 0.

Kontrolni broj je stoga 0, a osnovni broj postaje registarski broj 31 513 3204 — 0.

Ako potvrda o tipskom ispitivanju ili potvrda o projektu obuhvaća više od jedne verzije tipa vozila, svaka od tih verzija označuje se rastućim troznamenkastim brojem.


Top