Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Kommissionens genomförandebeslut av den 4 oktober 2011 om det europeiska registret över godkända typer av fordon [delgivet med nr K(2011) 6974] Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 4 oktober 2011

om det europeiska registret över godkända typer av fordon

[delgivet med nr K(2011) 6974]

(Text av betydelse för EES)

(2011/665/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 34.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 34.1 i direktiv 2008/57/EG ska Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån), upprätta och föra ett register över alla typer av järnvägsfordon för vilka medlemsstaterna godkänt ibruktagande på gemenskapens järnvägsnät.

(2)

För vissa befintliga fordon är det inte möjligt att fastställa överensstämmelse med en typ av järnvägsfordon som har godkänts i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG. Det kan dock vara bra för järnvägssektorn om det finns en möjlighet att ta med de tekniska egenskaperna hos samtliga fordon i bruk i ett enda register.

(3)

Begränsningar av fordonets användning i enlighet med artikel 33.2 e i direktiv 2008/57/EG omfattas i de flesta fall av en särskild kod. Dessa begränsningskoder bör harmoniseras. Användningen av nationella begränsningskoder bör inskränkas till sådana begränsningar som avspeglar särskilda egenskaper i det befintliga järnvägssystemet i en medlemsstat och som sannolikt inte kommer att tillämpas med samma betydelse i andra medlemsstater. Byrån bör hålla förteckningen över harmoniserade begränsningskoder och nationella koder uppdaterad och offentliggöra koderna på sin webbplats.

(4)

När ett typgodkännande beviljas, ändras, tillfälligt dras tillbaka eller återkallas i en medlemsstat, ska denna medlemsstats nationella säkerhetsmyndighet underrätta byrån, så att byrån kan uppdatera registret, i enlighet med artikel 34.3 i direktiv 2008/57/EG. Registret bör omfatta typer av fordon som har godkänts i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG. När de nationella säkerhetsmyndigheterna informerar byrån bör de därför ange vilka parametrar för den angivna typen som har kontrollerats enligt de anmälda nationella bestämmelserna. Denna angivelse bör utformas i enlighet med det referensdokument som avses i artikel 27.4 i direktiv 2008/57/EG.

(5)

Europeiska järnvägsbyrån överlämnade sin rekommendation ERA/REC/07–2010/INT till kommissionen den 20 december 2010.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 29 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs specifikationen för det europeiska register över godkända typer av fordon som avses i artikel 34 i direktiv 2008/57/EG.

Artikel 2

Specifikation av det europeiska registret över godkända typer av fordon

1.   Byrån ska utveckla, driva och upprätthålla det europeiska registret över godkända typer av fordon på grundval av den specifikation som anges i bilagorna I och II.

2.   Det europeiska registret över godkända typer av fordon (nedan kallat registret) ska innehålla uppgifter om de typer av fordon som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG.

3.   Typer av fordon som har godkänts av en medlemsstat före den 19 juli 2010 och för vilka ett eller flera fordon har godkänts efter den 19 juli 2010 i en eller flera medlemsstater i enlighet med artiklarna 22 eller 24 i direktiv 2008/57/EG ska omfattas av bestämmelserna i artikel 26 i direktiv 2008/57/EG och ska föras in i registret. I detta fall får de uppgifter som ska registreras begränsas till de parametrar som har kontrollerats under typgodkännandeprocessen.

4.   De typer av fordon som kan registreras frivilligt anges i avsnitt 1 i bilaga I.

5.   Det nummer som varje typ av fordon tilldelas ska struktureras i enlighet med anvisningarna i bilaga III.

6.   Registret ska tas i drift senast den 31 december 2012. Under tiden ska byrån offentliggöra informationen om godkända typer av fordon på sin webbplats.

Artikel 3

Information som de nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna

1.   Medlemsstaterna ska se till att de nationella säkerhetsmyndigheterna lämnar information om de typgodkännanden som de har beviljat, i enlighet med bilaga II.

2.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna den information som avses i punkt 1 i denna artikel i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 5.2 i bilaga I.

3.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna informationen med hjälp av det standardiserade webbaserade elektroniska formuläret och fylla i berörda fält.

4.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska lämna in information om godkännanden av typer av fordon som de har utfärdat efter den 19 juli 2010 och före ikraftträdandet av detta beslut senast fyra månader efter dagen för ikraftträdandet av detta beslut.

Artikel 4

Begränsningskoder

1.   Harmoniserade begränsningskoder ska vara tillämpliga i alla medlemsstater.

Förteckningen över harmoniserade begränsningskoder för unionens hela järnvägssystem ska hållas uppdaterad av byrån och offentliggöras på byråns webbplats.

Om en nationell säkerhetsmyndighet anser att en ny kod behöver läggas till i förteckningen över harmoniserade begränsningskoder ska den begära att byrån ska bedöma om denna nya kod ska tas med.

Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen. Innan den ändrade förteckningen offentliggörs ska byrån skicka den till kommissionen tillsammans med begäran om ändring och bedömningen av begäran.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna genom den kommitté som inrättas enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

2.   Byrån ska hålla förteckningen över nationella begränsningskoder uppdaterad. Användningen av nationella begränsningskoder ska inskränkas till sådana begränsningar som avspeglar särskilda egenskaper i det befintliga järnvägssystemet i en medlemsstat och som sannolikt inte kommer att tillämpas med samma betydelse i andra medlemsstater.

För de typer av begränsningar som inte anges i den förteckning som avses i punkt 1 ska den nationella säkerhetsmyndigheten begära att byrån ska föra in en ny kod i förteckningen över nationella begränsningskoder. Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen. Innan den ändrade förteckningen offentliggörs ska byrån skicka den till kommissionen tillsammans med begäran om ändring och bedömningen av begäran.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna genom den kommitté som inrättas enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

3.   Begränsningskoden för multinationella säkerhetsmyndigheter ska behandlas som nationella begränsningskoder.

4.   Användningen av icke-kodade begränsningar ska inskränkas till sådana begränsningar som på grund av sin särskilda egenskap sannolikt inte kommer att tillämpas på flera typer av fordon.

Artikel 5

Slutbestämmelser

1.   Byrån ska offentliggöra och uppdatera en tillämpningsvägledning för det europeiska registret över godkända typer av fordon. I vägledningen ska det bland annat för varje parameter lämnas en hänvisning till de klausuler i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet som innehåller kraven för denna parameter.

2.   Byrån ska lämna en rekommendation till kommissionen om ett eventuellt införande i registret av typer av fordon som var godkända före den 19 juli 2010 och om en eventuell ändring av detta beslut på grundval av gjorda erfarenheter senast 18 månader efter ikraftträdandet av detta beslut.

Artikel 6

Tillämpningsdatum

Detta beslut ska tillämpas från och med den 15 april 2012.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till Europeiska järnvägsbyrån och till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.


BILAGA I

SPECIFIKATION AV DET EUROPEISKA REGISTRET ÖVER GODKÄNDA TYPER AV FORDON

1.   TYPER AV FORDON SOM SKA REGISTRERAS FRIVILLIGT

Typer av fordon som har godkänts före den 19 juli 2010 och för vilka inga nya fordon har godkänts efter den 19 juli 2010 får föras in i det europeiska registret över godkända typer av fordon frivilligt.

Dessutom får följande typer av fordon registreras frivilligt:

Fordon som har godkänts för ibruktagande före den 19 juli 2010 och för vilka ytterligare ett godkännande för ibruktagande har utfärdats enligt artikel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EG.

Fordon som har godkänts för ibruktagande före den 19 juli 2010 och för ett nytt godkännande för ibruktagande har utfärdats efter ombyggnad eller modernisering.

Fordon som kommer från tredjeländer och som har godkänts på EU:s territorium i 1999 års fördrag om internationell järnvägstrafik (Cotif), särskilt bilagorna F och G.

Fordon som kommer från tredjeländer och som har godkänts enligt artikel 21.11 i direktiv 2008/57/EG.

I dessa fyra fall av frivillig registrering får de uppgifter som ska registreras begränsas till de parametrar som har kontrollerats under typgodkännandeprocessen.

Tillfälliga tillstånd, till exempel tillstånd för provning och provkörningar, ska inte föras in i registret.

2.   FUNKTIONELL ARKITEKTUR

2.1   Administration av registret

Byrån ska stå som värd för och förvalta registret. Byrån ska skapa användarkonton och bevilja åtkomsträttigheter på begäran av nationella säkerhetsmyndigheter i enlighet med denna specifikation.

2.2   Adress till registret

Registret ska vara webbaserat. Adressen till registret ska läggas ut på byråns webbplats.

2.3   Användare och åtkomsträttigheter för användare

Registret ska ha följande användare:

Användare

Åtkomsträttigheter

Inloggning, användarkonton

Nationell säkerhetsmyndighet i en medlemsstat

Inlämnade uppgifter som berör denna medlemsstat ska kontrolleras av byrån

Obegränsad tillgång till alla uppgifter, även de uppgifter som ännu inte har kontrollerats

Inloggning med användarnamn och lösenord

Inga funktionella eller anonyma konton ska göras tillgängliga. Flera konton ska skapas om den nationella säkerhetsmyndigheten begär detta.

Byrån

Kontroll av överensstämmelsen med denna specifikation och offentliggörande av de uppgifter som lämnas in av en nationell säkerhetsmyndighet.

Obegränsade sökmöjligheter bland alla uppgifter, även de uppgifter som ännu inte har kontrollerats

Inloggning med användarnamn och lösenord

Offentliga byggnader

Tillgång till kontrollerade uppgifter

Ej tillämpligt

2.4   Gränssnitt mot externa system

Varje typ av fordon som har förts in (det vill säga kontrollerats och offentliggjorts) i registret ska vara åtkomlig via en hyperlänk. Dessa hyperlänkar får användas av externa applikationer.

Eventuella kopplingar mellan registret och det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret (European Centralised Virtual Vehicle Register, ECVVR) ska uppmärksammas (1).

2.5   Länkar till andra register och databaser

Under utvecklingen av registret ska byrån ta hänsyn till gränssnitten mot följande register och databaser, bl.a. genom samordnade övergångsperioder:

Nationella fordonsregister (2) (National Vehicle Registers, NVR) och ECVVR: Formatet för uppgifter om typ av fordon i ECVVR ska entydigt överensstämma med beteckningen av typer och i förekommande fall med versioner av en typ i registret.

Register över infrastruktur (3): Förteckningarna över parametrar och uppgiftsformatet i infrastrukturregistret och i registret ska överensstämma med varandra, även i fråga om uppdateringar och ändringar av specifikationerna för infrastrukturregistret och för registret.

Referensdokument över nationella bestämmelser (artikel 27 i direktiv 2008/57/EG): Så snart referensdokumentet finns tillgängligt ska förteckningen över parametrar för vilka det görs en bedömning av överensstämmelse med nationella bestämmelser som anges i registret entydigt överensstämma med den förteckning över parametrar som anges i referensdokumentet. I registret får det inte vara möjligt att hänvisa till någon parameter som inte ingår i referensdokumentet.

2.6   Tillgänglighet

Som regel ska registret vara tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, med målet att systemet ska ha en tillgänglighet på 98 %. Om det inträffar en driftsstörning utanför byråns normala arbetstider ska arbetet med att sätta systemet i drift igen inledas påföljande arbetsdag för byrån. Avbrott i tillgången till systemet ska hållas till ett minimum under underhållet.

2.7   Säkerhet

Användarkonton och lösenord som byrån skapar får inte lämnas ut till någon tredje part och får endast användas i enlighet med denna specifikation.

3.   TEKNISK ARKITEKTUR

3.1   Systemarkitektur

Registret ska vara webbaserat och byrån ska stå som värd för systemet och förvalta det.

Registret ska kunna innehålla fullständiga uppgifter om 35 000 typer av fordon.

Användare ska kunna koppla upp sig mot registret via en standarduppkoppling till internet.

Registrets arkitektur ska utformas enligt följande figur:

Image

3.2   Systemkrav

För att koppla upp sig mot registret krävs en webbläsare och tillgång till internet.

4.   DRIFTSLÄGE

Registret ska ha följande driftslägen:

Normalt driftsläge. Under normal drift ska alla funktioner finnas tillgängliga.

Underhållsläge. Vid underhållsläge får registret inte vara tillgängligt för användare.

5.   BESTÄMMELSER OM DATAINMATNING OCH SÖKNING

5.1   Allmänna principer

Varje nationell säkerhetsmyndighet ska lämna in uppgifter om godkännande av typer av fordon som myndigheten har utfärdat.

Registret ska innehålla ett webbaserat verktyg för utbyte av information mellan de nationella säkerhetsmyndigheterna och byrån. Detta verktyg ska medge följande informationsutbyte:

(1)

Inlämning av uppgifter till registret av en nationell säkerhetsmyndighet till byrån, inbegripet

a)

uppgifter om beviljande av godkännande av en ny typ av fordon (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten lämna de fullständiga uppgifter som anges i bilaga II),

b)

uppgifter om beviljande av godkännande av en typ av fordon som tidigare har förts in i registret (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast lämna uppgifter om godkännandet i sig, det vill säga fält i avsnitt 3 i den förteckning som anges i bilaga II),

c)

uppgifter om ändring av ett befintligt godkännande (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast lämna uppgifter som berör de fält som behöver ändras; detta får inte omfatta ändring av uppgifter om fordonets egenskaper),

d)

uppgifter om tillfälligt upphävande av ett befintligt godkännande (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast ange dagen för upphävandet),

e)

uppgifter om återaktivering av ett befintligt godkännande (i detta fall ska den nationella säkerhetsmyndigheten endast lämna uppgifter som berör de fält som behöver ändras), varvid åtskillnad ska göras mellan

återaktivering utan ändring av uppgifter,

återaktivering med ändring av uppgifter (dessa uppgifter får inte gälla fordonets egenskaper),

f)

uppgifter om återkallande av ett godkännande,

g)

uppgifter om korrigering av ett fel,

(2)

begäran från byrån om att en nationell säkerhetsmyndighet ska förtydliga och/eller korrigera uppgifter,

(3)

svar från en nationell säkerhetsmyndighet på byråns begäran om förtydligande och/eller korrigering.

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska överlämna uppgifter för uppdatering av registret elektroniskt med hjälp av en webbaserad tillämpning och ett standardiserat webbaserat elektroniskt formulär där de berörda fälten fylls i i enlighet med bilaga II.

Byrån ska kontrollera att de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten lämnar överensstämmer med denna verifikation och antingen validera dem eller begära ett förtydligande.

Om byrån anser att de uppgifter som har lämnats av den nationella säkerhetsmyndigheten inte överensstämmer med denna specifikation ska byrån skicka en begäran om korrigering eller förtydligande av uppgifterna till den nationella säkerhetsmyndigheten.

Vid varje uppdatering av uppgifter om en typ av fordon ska systemet skapa ett bekräftelsemeddelande som ska skickas med e-post till användarna hos den nationella säkerhetsmyndighet som lämnade in uppgifterna, till de nationella säkerhetsmyndigheterna i alla andra medlemsstater där typen är godkänd samt till byrån.

5.2   Inlämning av uppgifter av nationell säkerhetsmyndighet

5.2.1   Utfärda ett godkännande av en ny typ av fordon

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att en ny typ av fordon har godkänts inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har utfärdats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tjugo (20) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem och tilldela typen av fordon ett nummer i enlighet med bilaga III eller begära en korrigering eller ett förtydligande. För att förhindra att samma typ oavsiktligt förs in flera gånger i registret ska byrån så långt de tillgängliga uppgifterna i registret tillåter kontrollera att denna typ inte har registrerats tidigare av en annan medlemsstat.

När byrån har validerat de uppgifter som har lämnats av den nationella säkerhetsmyndigheten ska den tilldela den nya typen av fordon ett nummer. Bestämmelserna för att tilldela nummer till typer av fordon anges i bilaga III.

5.2.2   Utfärda ett godkännande av en typ av fordon som redan har förts in i registret

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att en typ av fordon som redan har förts in i registret (till exempel en typ som har godkänts av en annan medlemsstat) har godkänts inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har utfärdats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

När byrån har validerat de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat ska byrån komplettera uppgifterna om denna typ av fordon med de uppgifter om godkännandet i medlemsstaten för den nationella säkerhetsmyndighet som utfärdade godkännandet.

5.2.3   Ändring av ett befintligt godkännande

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om alla eventuella ändringar av ett befintligt godkännande av en typ av fordon inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har ändrats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande. Byrån ska framför allt kontrollera att de begärda ändringarna verkligen är en ändring av ett godkännande av en befintlig typ (till exempel ändring av villkor för godkännandet, ändringar av provningsintyget för typen) och inte utgör en ny typ av fordon.

När byrån har validerat de uppgifter som har lämnats av den nationella säkerhetsmyndigheten ska den offentliggöra uppgifterna.

5.2.4   Tillfälligt tillbakadragande

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att ett befintligt godkännande av en typ av fordon har dragits tillbaka tillfälligt inom fem (5) arbetsdagar efter det att godkännandet har dragits tillbaka tillfälligt.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

5.2.5   Återaktivering utan ändring

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om återaktivering av ett befintligt godkännande av en typ av fordon som tidigare har dragits tillbaka inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har återaktiverats. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska bekräfta att det ursprungliga godkännandet har återaktiverats utan ändringar.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

5.2.6   Återaktivering med ändring

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om återaktivering av ett befintligt godkännande av en typ av fordon som tidigare har dragits tillbaka inom tjugo (20) arbetsdagar efter det att godkännandet har återaktiverats. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska ange att återaktiveringen åtföljs av en ändring av det ursprungliga godkännandet. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska lämna uppgifter om denna ändring.

Den process som anges i 5.2.3 ovan om ändring av ett godkännande ska tillämpas.

5.2.7   Återkallande

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska informera byrån om att ett befintligt godkännande av en typ av fordon har återkallats inom fem (5) arbetsdagar efter det att godkännandet har återkallats.

Byrån ska kontrollera de uppgifter som den nationella säkerhetsmyndigheten har lämnat och inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av dessa uppgifter antingen validera dem eller begära en korrigering eller ett förtydligande.

Om ett godkännande har en giltighetstid ska IT-systemet automatiskt ändra status för godkännandet till ”utgånget” i enlighet med den giltighetstid som den berörda nationella säkerhetsmyndigheten har angett.

5.2.8   Ändring av godkännande som kan leda till ändring av en registrerad fordonstyp

Innan en ändring av ett godkännande begärs, som kan leda till ändring av en registrerad fordonstyp, ska den nationella säkerhetsmyndigheten samråda med nationella säkerhetsmyndigheter som har beviljat godkännande för denna registrerade fordonstyp, och i synnerhet med den myndighet som har registrerat fordonstypen i det europeiska registret över godkända typer av fordon.

5.3   Inläggning eller ändring av uppgifter av Byrån

Normalt ska byrån inte lägga in några uppgifter i registret. Uppgifterna ska lämnas av den nationella säkerhetsmyndigheten och byrån ska endast validera och offentliggöra dessa uppgifter.

Under exceptionella omständigheter, till exempel när det inte är tekniskt möjligt att följa det normala förfarandet, får byrån på en nationell säkerhetsmyndighets begäran lägga in eller ändra uppgifter i registret. I detta fall ska den nationella säkerhetsmyndighet som har begärt att uppgifter ska läggas in eller ändras bekräfta de uppgifter som har lagts in eller ändrats av byrån och byrån ska dokumentera processen på vederbörligt sätt. De tidsfrister för att föra in uppgifter i registret som anges i avsnitt 5.2 ska gälla.

5.4   Offentliggörande uppgifter av Byrån

Byrån ska offentliggöra uppgifter som har validerats.

5.5   Hantering av fel i inlämnade uppgifter

Det ska vara möjligt att korrigera felaktigheter i uppgifter som har förts in i registret. När ett fel har korrigerats ska registret innehålla en angivelse om dagen för korrigeringen.

5.6   Möjliga sökningar och rapporter

Registret ska tillåta följande rapporter:

(1)

För en nationell säkerhetsmyndighet och för byrån

Uppgifter som anges i bilaga II och som har lämnats av en nationell säkerhetsmyndighet och inte har validerats av byrån för varje typ av fordon för vilken godkännandet är aktivt, har dragits tillbaka eller har återkallats (inbegripet utgångna godkännanden), så länge dessa uppgifter finns i historiska register.

Alla rapporter som är tillgängliga för allmänheten.

(2)

För allmänheten

Uppgifter som anges i bilaga II och som har lämnats av en nationell säkerhetsmyndighet och har validerats av byrån för varje typ av fordon för vilken godkännandet är aktivt, har dragits tillbaka eller har återkallats (inbegripet utgångna godkännanden), så länge dessa uppgifter finns i historiska register.

Registret ska tillåta allmänheten att göra sökningar enligt minst följande kriterier och kombinationer av dessa:

Typkod

Typnamn eller del av namnet

Tillverkarens namn eller del av namnet

Kategori/Underkategori av fordon

Den TSD som typen överensstämmer med

Medlemsstat eller kombination av medlemsstater där typen av fordon är godkänd

Godkännandets status

Någon av de tekniska egenskaperna

När så är lämpligt ska det vara möjligt att ange ett intervall för tekniska egenskaper i sökningen.

5.7   Historiska register

Registret ska innehålla en fullständig historik över samtliga ändringar, inbegripet korrigering av fel, begäranden om förtydliganden och svar, för en registrerad typ av fordon under tio år från och med dagen för återkallandet av godkännandet i alla medlemsstater och under tio år från och med dagen för återkallandet av registreringen i ett nationellt fordonsregister av det sista fordonet av denna typ, beroende på vad som inträffar sist.

5.8   Automatiskt meddelande om ändringar

Efter en ändring, ett tillfälligt tillbakadragande, en återaktivering eller ett återkallande av ett godkännande av en fordonstyp ska it-systemet automatiskt via e-post informera den nationella säkerhetsmyndigheten i varje medlemsstat där fordonstypen är godkänd om ändringen.

I de fall ett godkännande har en giltighetstid ska it-systemet automatiskt skicka ett e-postmeddelande till den berörda nationella säkerhetsmyndigheten om att giltighetstiden är på väg att löpa ut tre (3) månader innan godkännandet upphör att gälla.

6.   FÖRKLARINGAR AV TERMER OCH FÖRKORTNINGAR

Term eller förkortning

Definitioner

Fordon

Ett järnvägsfordon i enlighet med definitionen i artikel 2 c i direktiv 2008/57/EG.

Typ

En fordonstyp i enlighet med definitionen i artikel 2 w i direktiv 2008/57/EG. Typen måste avspegla den enhet som har genomgått bedömningen av överensstämmelse och som har godkänts. Denna enhet kan vara ett enskilt fordon, ett vagnssätt eller ett tågsätt.

Version

En version av en typ som omfattas av provningsintyget för typen.

Tillverkare

En fysisk eller juridisk person som tillverkar ett fordon eller som låter konstruera eller tillverka ett fordon och marknadsför detta fordon under sitt namn eller sitt varumärke. Tillverkaren anges endast i registret som referens och detta påverkar inte immateriell äganderätt, avtalsrättsligt ansvar eller civilrättsligt ansvar.

Innehavare av godkännande

Den enhet som har ansökt om och erhållit godkännandet av fordonstypen.

Begränsning

Varje villkor eller begränsning som anges i godkännandet av fordonstypen och som gäller för ibruktagande eller användning av varje fordon som överensstämmer med denna typ. Begränsningar omfattar inte tekniska egenskaper som ingår i avsnitt 4 i bilaga II (förteckning över och format för parametrar).

Ändring av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att vissa villkor i ett godkännande av en fordonstyp som tidigare har utfärdats av denna nationella säkerhetsmyndighet behöver ändras. En ändring av ett godkännande kan omfatta, men är inte begränsad till, begränsningar, ändring av giltighetstid, förlängning av godkännande efter en regeländring.

Upphävande av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att ett godkännande av en fordonstyp tillfälligt upphör att gälla och att inga fordon får godkännas för ibruktagande på grundval av dess överensstämmelse med den angivna typen, tills de skäl som låg bakom upphävandet har analyserats. Ett upphävande av ett godkännande av en fordonstyp ska inte gälla för de fordon som redan har tagits i bruk.

Återaktivering av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att myndighetens tidigare upphävande av ett godkännande inte längre ska gälla.

Återkallande av godkännande

Ett beslut som fattas av en nationell säkerhetsmyndighet om att ett godkännande av en fordonstyp inte längre är giltigt och att inga fordon får godkännas för ibruktagande på grundval av dess överensstämmelse med den angivna typen. Ett återkallande av ett godkännande av en fordonstyp ska inte gälla för de fordon som redan har tagits i bruk.

Felaktigheter

Inlämnade eller offentliggjorda uppgifter som inte överensstämmer med det berörda godkännandet av fordonstypen. Ändring av ett godkännande omfattas inte av denna definition.


(1)  I enlighet med kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG (EUT L 305, 23.11.2007, s. 30).

(2)  I enlighet med beslut 2007/756/EG.

(3)  I enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2011/633/EU av den 15 september 2011, om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur (EUT L 256, 1.10.2011, s. 1)


BILAGA II

UPPGIFTER SOM SKA REGISTRERAS OCH FORMAT

Registret ska innehålla följande uppgifter för varje godkänd fordonstyp:

Identifiering av typen.

Tillverkare.

Överensstämmelse med TSD:erna.

Godkännanden som har utfärdats i olika medlemsstater samt allmän information om dessa godkännanden, deras status (aktivt, upphävt eller återkallat), förteckning över parametrar för vilka det har gjorts en kontroll av överensstämmelse med nationella bestämmelser.

Tekniska egenskaper.

De uppgifter som ska föras in i registret för varje fordonstyp och formatet för dessa uppgifter anges nedan. Vilka uppgifter som ska föras in beror på fordonskategori, enligt vad som anges nedan.

De värden som anges för parametrarna för de tekniska egenskaperna ska vara de värden som noterats i den tekniska dokumentation som åtföljer typens provningsintyg.

I de fall där möjliga värden för en parameter är begränsade till en förväg fastställd förteckning ska byrån underhålla och uppdatera dessa förteckningar.

För de fordonstyper som inte överensstämmer med samtliga gällande TSD:er får den nationella säkerhetsmyndighet som har beviljat typgodkännandet begränsa den information som ska lämnas om de tekniska egenskaper som anges i avsnitt 4 nedan till de parametrar som har kontrollerats enligt de tillämpliga bestämmelserna.

Parameter

Uppgiftsformat

Tillämplighet på fordonskategorierna (ja, nej, valfritt, öppen punkt)

1.

Drivfordon

2.

Dragna passagerarfordon

3.

Godsvagnar

4.

Specialfordon

0

Identifiering av typen

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

0.1

TYP-ID

[nummer] XX-XXX-XXXX-X (enligt bilaga III)

J

J

J

J

0.2

Version som omfattas av denna typ

[nummer] XXX + [teckensträng] (enligt bilaga III)

J

J

J

J

0.3

Datum för registrering i registret

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

1

Allmänna upplysningar

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

1.1

Typnamn

[teckensträng] (högst 256 tecken)

O

O

O

O

1.2

Alternativt typnamn

[teckensträng] (högst 256 tecken)

O

O

O

O

1.3

Tillverkarens namn

[teckensträng] (högst 256 tecken) Val ur en fördefinierad förteckning, möjlighet att lägga till nya tillverkare

J

J

J

J

1.4

Kategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (enligt bilaga III)

J

J

J

J

1.5

Underkategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (enligt bilaga III)

J

J

J

J

2

Överensstämmelse med TSD:er

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

2.1

Överensstämmelse med TSD

För varje TSD:

[teckensträng] J/N/Delvis/Ej tillämpligt Val ur en fördefinierad förteckning över fordonsrelaterade TSD:er (både gällande TSD:er och sådana som tidigare var i kraft) (möjligt att välja flera stycken)

J

J

J

J

2.2

Hänvisning till ”EG-typkontrollintyg” (om modul SB tillämpas) och/eller ”EG-konstruktionskontrollintyg” (om modul SH1 tillämpas)

[teckensträng] (möjligt att ange flera intyg, t.ex. intyg för delsystem för rullande materiel, intyg för trafikstyrning och signalering)

J

J

J

J

2.3

Tillämpliga specialfall (specialfall där överensstämmelse har bedömts)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val) baserad på TSD:er (för varje TSD som är markerad som J eller P)

J

J

J

J

2.4

Avsnitt av TSD som inte uppfylls

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val) baserad på TSD:er (för varje TSD som är markerad som P)

J

J

J

J

3

Godkännanden

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1

Godkännande i

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1.1

Medlemsstat för godkännandet

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning Koderna offentliggörs och uppdateras i Publikationshandboken, som är tillgänglig på Publikationsbyråns webbplats

J

J

J

J

3.1.2

Aktuell status

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[teckensträng] + [datum] Fältet fylls i automatiskt av systemet. Möjliga alternativ: AktivtUpphävt DD-MM-ÅÅÅÅ, Återkallat DD-MM-ÅÅÅÅ, Upphört att gälla DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.2.2

Godkännandets giltighetstid (om angivet)

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.2.3

Kodade begränsningar

[teckensträng] Kod tilldelad av byrån

J

J

J

J

3.1.2.4

Icke-kodade begränsningar

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3

Historik

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

3.1.3.1

Ursprungligt godkännande

Rubrik (uppgifter saknas)

J

J

J

J

3.1.3.1.1

Datum

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.1.2

Innehavare av godkännande

[teckensträng] (högst 256 tecken) Val ur en fördefinierad förteckning, möjlighet att lägga till nya organisationer

J

J

J

J

3.1.3.1.3

Hänvisning till godkännandedokument

[teckensträng] (EIN)

J

J

J

J

3.1.3.1.4

Hänvisningar till nationella intyg (om tillämpligt)

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3.1.5

Parametrar för vilka det har gjorts en bedömning av överensstämmelse med tillämpliga nationella bestämmelser

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt med flera val) baserad på kommissionens beslut 2009/965/EG

J

J

J

J

3.1.3.1.6

Kommentarer

[teckensträng] (högst 1 024 tecken)

V

V

V

V

3.1.3.X

Ändring av godkännande

Rubrik (inga uppgifter) (X ökar successivt från 2 och uppåt, så många gånger som godkännandet av typen har ändrats)

J

J

J

J

3.1.3.X.1

Typ av ändring

[teckensträng] Text ur en fördefinierad förteckning (ändring, upphävande, återaktivering, återkallande)

J

J

J

J

3.1.3.X.2

Datum

[datum] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.X.3

Innehavare av godkännande (om tillämpligt)

[teckensträng] (högst 256 tecken) Val ur en fördefinierad förteckning, möjlighet att lägga till nya organisationer

J

J

J

J

3.1.3.X.4

Hänvisning till dokument över ändring av godkännande

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3.X.5

Hänvisningar till nationella intyg (om tillämpligt)

[teckensträng]

J

J

J

J

3.1.3.X.6

Tillämpliga nationella bestämmelser (om tillämpligt)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt med flera val) baserad på kommissionens beslut 2009/965/EG

J

J

J

J

3.1.3.X.7

Kommentarer

[teckensträng] (högst 1 024 tecken)

V

V

V

V

3.X

Godkännande i

Rubrik (inga uppgifter) (X ökar successivt med en enhet från 2 och uppåt varje gång det utfärdas ett godkännande för denna typ (inbegripet upphävda och återkallade godkännanden)). Detta avsnitt innehåller samma fält som 3.1.

J

J

J

J

4

Fordonets tekniska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.1

Allmänna tekniska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.1.1

Antal förarhytter

[Antal] 0/1/2

J

J

J

J

4.1.2

Hastighet

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.1.2.1

Den högsta hastighet som fordonet är konstruerat för

[Antal] km/tim

J

J

J

J

4.1.2.2

Högsta hastighet utan last

[Antal] km/tim

N

N

J

N

4.1.3

Spårvidd

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.1.4

Villkor för användning i fråga om tågsammansättning

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.1.5

Högsta antal tågsätt eller lok som kopplas samman vid multipeldrift

[antal]

J

N

N

N

4.1.6

Antal element i godsvagnssättet (endast för underkategorin ”godsvagnssätt”)

[antal]

N

N

J

N

4.1.7

Bokstavsmärkning

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (enligt bilaga P till TSD konv. Drift)

N

N

J

N

4.1.8

Typen uppfyller de krav som är nödvändiga för att det godkännande av fordonet som har utfärdats av en medlemsstat ska vara giltigt i andra medlemsstater

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.1.9

Farligt gods som fordonet är lämpligt för (tankkod)

[teckensträng] Tankkod

N

N

J

N

4.1.10

Strukturell kategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.2

Kinematisk fordonsprofil

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.2.1

Kinematisk fordonsprofil (driftskompatibel profil)

[teckensträng] Val ur fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val) (förteckningen kommer att vara olika för olika kategorier beroende på den tillämpliga TSD:n)

J

J

J

J

4.2.2

Kinematisk fordonsprofil (andra profiler bedömda med hjälp av den kinematiska metoden)

[teckensträng] Val ur fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

V

V

V

V

4.3

Miljöförhållanden

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.3.1

Temperaturintervall

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.3.2

Höjdintervall

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.3.3

Snö, is och hagel

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.3.4

Makadamsprut (endast för fordon med v≥ 190km/h)

Öppen punkt

OP

OP

N

N

4.4

Brandsäkerhet

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.4.1

Brandsäkerhetskategori

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning

J

J

N

J

4.5

Projekterad massa och last

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.5.1

Tillåten nyttolast för olika linjekategorier

[antal] t för linjekategori [teckensträng]

OP

OP

J

OP

4.5.2

Projekterad massa

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.5.2.1

Projekterad massa i driftskick

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.2.2

Projekterad massa vid normal nyttolast

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.2.3

Projekterad massa vid extrem nyttolast

[antal] kg

J

J

N

J

4.5.3

Statisk axellast

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statisk axellast i driftskick

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.3.2

Statisk axellast vid normal nyttolast/högsta nyttolast för godsvagnar

[antal] kg

J

J

V

J

4.5.3.3

Statisk axellast vid extrem nyttolast

[antal] kg

J

J

N

J

4.5.4

Kvasistatisk lateralkraft (om överskridning av den gräns som anges i TSD eller inte anges i TSD)

[antal] kN

J

J

N

J

4.6

Rullande materiels gångdynamiska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.6.1

Rälsförhöjningsbrist (högsta okompenserade laterala acceleration) för vilken fordonet har bedömts

[antal] mm

För fordon med två spårvidder ska värden anges för varje spårvidd

J

J

V

J

4.6.2

Fordon utrustat med system för att kompensera rälsförhöjningsbrist (”fordon med korglutning”)

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.6.3

Driftgränser för ekvivalent konicitet (eller sliten hjulprofil) som fordonet har provats för

Öppen punkt

OP

OP

OP

OP

4.7

Bromsning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.1

Högsta tågretardation

[antal] m/s2

J

N

N

J

4.7.2

Driftbromsning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.2.1

Bromsprestanda i branta lutningar

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Referensfall i TSD

[teckensträng] ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.7.2.1.2

Hastighet (om inget referensfall har angivits)

[antal] km/tim

J

J

J

J

4.7.2.1.3

Lutning (om inget referensfall har angivits)

[antal] ‰ (mm/m)

J

J

J

J

4.7.2.1.4

Avstånd (om inget referensfall har angivits)

[antal] km

J

J

J

J

4.7.2.1.5

Tid (om avstånd inte har angivits) (om inget referensfall har angivits)

[antal] min

J

J

J

J

4.7.3

Parkeringsbroms

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.3.1

Alla fordon av denna typ måste vara utrustade med en parkeringsbroms (obligatorisk parkeringsbroms för fordon av denna typ)

[boolesk] J/N

N

N

J

J

4.7.3.2

Typ av parkeringsbroms (om sådan är installerad på fordonet)

[teckensträng] ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.7.3.3

Maximal lutning vid vilken enheten hålls stillastående enbart med hjälp av parkeringsbromsen (om sådan är installerad på fordonet)

[antal] ‰ (mm/m)

J

J

J

J

4.7.4

Bromssystem som har installerats på fordonet

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.1

Virvelströmsbroms

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Virvelströmsbroms installerad

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.1.2

Möjlighet att förhindra användning av virvelströmsbromsen (enbart om virvelströmsbroms är installerad)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2

Magnetisk broms

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magnetisk broms installerad

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2.2

Möjlighet att förhindra användning av magnetisk broms (enbart om magnetisk broms är installerad)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.3

Återmatande broms (endast för fordon med elektriskt traktionssystem)

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Återmatande broms installerad

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.7.4.3.2

Möjlighet att förhindra användning av återmatande broms (enbart om återmatande broms är installerad)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.8

Geometriska egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.8.1

Fordonets längd

[antal] m

J

J

J

J

4.8.2

Minsta hjuldiameter vid drift

[antal] mm

J

J

J

J

4.8.3

Växlingsbegränsningar

[boolesk] J/N

N

N

J

N

4.8.4

Minsta horisontella kurvradiekapacitet

[antal] m

J

J

J

J

4.8.5

Minsta vertikala konvexa kurvradiekapacitet

[antal] m

V

V

V

V

4.8.6

Minsta vertikala konkava kurvradiekapacitet

[antal] m

V

V

V

V

4.8.7

Lastytans höjd (för flakvagnar och kombinerade transporter)

[antal] mm

N

N

J

N

4.8.8

Lämplighet för transport på färjor

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.9

Utrustning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.9.1

Typ av drag- och stötinrättning (angivelse av dragkraft och tryckkraft)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.9.2

Varmgångsdetektering (detektering av varma axelboxar)

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.9.3

Flänssmörjning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.9.3.1

Flänssmörjning installerad

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.9.3.2

Möjlighet att förhindra användning av smörjningsapparaten (enbart om flänssmörjning är installerad)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.10

Energiförsörjning

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.10.1

Energiförsörjningssystem

[teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

J

4.10.2

Största effekt (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] kW för [energiförsörjningssystemet anges automatisk]

V

V

N

V

4.10.3

Maximal märkström från kontaktledningen (ska anges för varje elförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] A för [spänning fylls i automatiskt]

J

J

N

J

4.10.4

Maximal ström vid stillastående per strömavtagare (ska anges för varje likströmssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] A för [spänning fylls i automatiskt]

J

J

N

J

4.10.5

Strömavtagarens höjd för samverkan med kontaktledningen (över rälsöverkant) (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[antal] från [m] till [m] (med två decimaler)

J

J

N

J

4.10.6

Strömavtagartopp (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[teckensträng] för [energiförsörjningssystemet anges automatiskt]

Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val)

J

J

N

J

4.10.7

Antal strömavtagare i kontakt med kontaktledningen (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[Antal]

J

J

N

J

4.10.8

Kortaste avstånd mellan två strömavtagare i kontakt med kontaktledningen (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för; ska anges för singeldrift och, i förekommande fall, för multipeldrift) (endast om mer än 1 strömavtagare är upplyft)

[Antal] [m]

J

J

N

J

4.10.9

Typ av kontaktledning som använts vid provningen av strömavtagningsprestandan (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för) (endast om mer än 1 strömavtagare är upplyft)

[teckensträng] för [energiförsörjningssystemet anges automatiskt]

Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val)

J

N

N

J

4.10.10

Material i kolslitskenor för strömavtagare som fordonet får utrustas med (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[teckensträng] för [energiförsörjningssystemet anges automatiskt]

Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra flera val)

J

J

N

J

4.10.11

Automatisk sänkningsanordning (ADD) installerad (ska anges för varje energiförsörjningssystem som fordonet är utrustat för)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.10.12

Energimätare som överensstämmer med TSD:n är installerad ombord för faktureringsändamål

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.11

Bullerrelaterade egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.11.1

Nivå för förbifartsbuller (dB(A))

[Antal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.2

Nivån för förbifartsbuller mättes under referensförhållanden

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.11.3

Stationärt buller (dB(A))

[Antal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.4

Startbuller (dB(A))

[Antal] (dB(A))

V

N

N

V

4.12

Passagerarrelaterade egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.1

Allmänna passagerarrelaterade egenskaper

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.1.1

Antal fasta sittplatser

Från [antal] till [antal]

V

V

N

N

4.12.1.2

Antal toaletter

[Antal]

V

V

N

N

4.12.1.3

Antal sovplatser

Från [antal] till [antal]

V

V

N

N

4.12.2

Egenskaper i fråga om tillgänglighet för funktionshindrade

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.2.1

Antal handikapplatser

Från [antal] till [antal]

J

J

N

N

4.12.2.2

Antal rullstolsplatser

Från [antal] till [antal]

J

J

N

N

4.12.2.3

Antal handikapptoaletter

[Antal]

J

J

N

N

4.12.2.4

Antal sovplatser som är tillgängliga med rullstol

Från [antal] till [antal]

J

J

N

N

4.12.3

På- och avstigning för passagerare

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.12.3.1

Plattformshöjder som fordonet är konstruerat för.

[antal] ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

N

4.12.3.2

Beskrivning av eventuell integrerad utrustning för av- och påstigning (om sådan finns)

[Teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

N

4.12.3.3

Beskrivning av eventuell flyttbar utrustning för av- och påstigning om sådan övervägs i konstruktionen av fordonet för att uppfylla kraven i TSD:n för tillgänglighet för funktionshindrade

[Teckensträng] Val ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

N

N

4.13

Fordonsbaserad trafikstyrnings- och signaleringsutrustning (endast för fordon med förarhytt)

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.13.1

Signalering

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.13.1.1

Fordonsbaserad ETCS-utrustning och dess nivå

[teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.13.1.2

Version av ETCS-funktionalitet (x.y). Om versionen inte är fullt kompatibel ska detta anges inom parentes

[teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.13.1.3

Fordonsbaserad ETCS-utrustning för mottagning av information till uppdateringsfunktion via loop eller GSM-R

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.1.4

Nationella ETCS-tillämpningar införda (NID_XUSER i paket 44)

[Antal] Ur en fördefinierad förteckning enligt förteckningen över ETCS-variabler (möjligt med mer än ett alternativ)

J

J

J

J

4.13.1.5

Tågskydds-, styr- och varningssystem av klass B installerade (system och, i förekommande fall, version)

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.1.6

Särskilda villkor tillämpas ombord för omkoppling mellan olika tågskydds-, styr- och varningssystem.

[Teckensträng] Från kombination av system installerade ombord (”System XX”/”System YY”) (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.2

Radio

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.13.2.1

GSM-R-utrustning ombord och dess version (FRS och SRS)

[teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning

J

J

J

J

4.13.2.2

Antal mobila GSM-R-uppsättningar i förarhytt för dataöverföring

[Antal] 0, 1, 2 eller 3

J

J

J

J

4.13.2.3

Installerade radiosystem av klass B eller andra radiosystem (system och, i förekommande fall, version)

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.13.2.4

Särskilda villkor tillämpas ombord för omkoppling mellan olika radiosystem.

[Teckensträng] Från kombination av system installerade ombord (”System XX”/”System YY”) (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.14

Kompatibilitet med tågdetekteringssystem

Rubrik (uppgifter saknas)

 

 

 

 

4.14.1

Typ av tågdetekteringssystem för vilka fordonet har konstruerats och bedömts

[Teckensträng] Ur en fördefinierad förteckning (möjligt att göra mer än ett val)

J

J

J

J

4.14.2

Detaljerade fordonsegenskaper i fråga om kompatibilitet med tågdetekteringssystem

Rubrik (uppgifter saknas)

J

J

J

J

4.14.2.1

Största avstånd mellan påföljande axlar

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.2

Minsta avstånd mellan påföljande axlar

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.3

Avstånd mellan den första och den sista axeln

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.4

Maximal längd på framänden

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.5

Minsta hjulringsbredd

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.6

Minsta hjuldiameter

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.7

Minsta flänstjocklek

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.8

Minsta flänshöjd

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.9

Största flänshöjd

[Antal] mm

J

J

J

J

4.14.2.10

Minsta axellast

[Antal] t

J

J

J

J

4.14.2.11

Yta fri från metallkomponenter och induktiva komponenter mellan hjul

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

4.14.2.12

Hjulmaterialet är ferromagnetiskt

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.14.2.13

Maximal sandningsmängd

[Antal] g per [antal] s

J

N

N

J

4.14.2.14

Möjlighet att förhindra användning av sandning

Ja/Nej

J

N

N

J

4.14.2.15

Fordonets metallmassa

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

4.14.2.16

Största impedans mellan motsatta hjul i ett hjulpar

[Antal] Ω

J

J

J

J

4.14.2.17

Minsta fordonsimpedans (mellan hjul och strömavtagare) (endast för fordon som är utrustade för likspänningssystem med 1 500V eller 3 000V)

[Antal] Ω för [antal] Hz (mer än en linje är möjligt)

J

N

N

J

4.14.2.18

Elektromagnetiska störningar orsakade av returström i rälsen

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

4.14.2.19

Elektromagnetisk emission från tåget med avseende på kompatibilitet med tågdetekteringssystem

Öppen punkt

ÖP

ÖP

ÖP

ÖP

Anmärkningar:

1.

När en parameter har fastställts i den tillämpliga TSD:n ska det värde som anges för den parametern vara det värde som har bedömts under kontrollförfarandet.

2.

Fördefinierade förteckningar ska underhållas och hållas uppdaterade av byrån i enlighet med de gällande TSD:erna, inbegripet de TSD:er som kan tillämpas under en övergångsperiod.

3.

För parametrar som anges som ”öppna punkter” ska inga uppgifter läggas in tills den ”öppna punkten” har stängts i den berörda TSD:n.

4.

För parametrar som anges som ”frivilliga”, ska uppgifter endast läggas in efter beslut av den som söker om typgodkännandet.

5.

Byrån ska fylla i fält 0.1–0.3.


BILAGA III

TYPNUMRETS STRUKTUR

Varje fordonstyp ska tilldelas ett nummer som ska bestå av tio siffror enligt följande struktur:

XX

XXX

XXXX

X

Kategori

Familj

(Plattform)

Stegvis ökande tal

Kontrollsiffra

Underkategori

 

 

 

Fält 1

Fält 2

Fält 3

Fält 4

Där

Fält 1 (siffra 1 och 2) tilldelas beroende på fordonstypens kategori och underkategori enligt följande tabell:

Kod

Kategori

Underkategori

11

Drivfordon

Lok

12

Reserverad

13

Självgående persontågsätt (inbegripet rälsbussar)

14

Reserverad

15

Självgående godstågsätt

16

Reserverad

17

Växlingslok

18

Reserverad

19

Övrigt (spårvagnar, lätta spårfordon osv.)

31

Dragna passagerarfordon

Personvagn (inbegripet sovvagnar, restaurangvagnar osv.)

32

Reserverad

33

Resgodsvagn

34

Reserverad

35

Personbilsvagn

36

Reserverad

37

Fordon för tjänster (t.ex. kök)

38

Reserverad

39

Vagnssätt

40

Reserverad

41

Annat

42–49

Reserverad

51

Godsvagnar (dragna)

Godsvagn

52

Reserverad

53

Godsvagnssätt

54–59

Reserverad

71

Specialfordon

Självgående specialfordon

72

Reserverad

73

Draget specialfordon

74–79

Reserverad

Fält 2 (siffra 3–5) tilldelas beroende på vilken familj fordonstypen tillhör. För nya familjer (dvs. familjer som ännu inte har förts in i registret) höjs talen stegvis med en enhet varje gång byrån tar emot en ansökan om registrering av en fordonstyp som tillhör en ny familj.

Fält 3 (siffra 6–9) höjs talen stegvis med en enhet varje gång byrån tar emot en ansökan om registrering av en fordonstyp som tillhör en viss familj.

Fält 4 (siffra 10) är en kontrollsiffra som fastställs på följande sätt (Luhnalgoritmen, eller modulus-10-algoritmen):

Siffrorna på de jämna positionerna i basnumret (fält 1–9 räknat från höger) tas med sina egna decimalvärden.

Siffrorna på de udda positionerna i basnumret (räknat från höger) multipliceras med 2.

Summan av siffrorna på jämna positioner och de tal som blir produkterna vid multipliceringen av siffrorna på udda positioner räknas sedan ut.

Entalssiffran i denna summa hålls i minnet.

Det tal som måste läggas till denna entalssiffra för att summan ska bli 10 utgör kontrollsiffran. Skulle entalssiffran vara noll, blir även kontrollsiffran noll.

Exempel på beräkning av kontrollsiffran:

1 -

Antag att basnumret är

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Entalssiffran i denna summa är 2.

Kontrollsiffran blir därmed 8, och basnumret blir således registreringsnumret 33 844 7961–8.

2 -

Antag att basnumret är

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 + 2 = 30

Entalssiffran i denna summa är 0.

Kontrollsiffran blir därmed 0, och basnumret blir således registreringsnumret 31 513 3204–0.

Om typkontrollintyget eller konstruktionskontrollintyget omfattar mer än en version av fordonstypen ska var och en av dessa versioner identifieras med ett stegvis ökande tresiffrigt tal.


Top