8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 октомври 2011 година

относно Европейския регистър на разрешените типове железопътни превозни средства

(нотифицирано под номер C(2011) 6974)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/665/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 34, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 34, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „Агенцията“) създава и поддържа регистър на типовете превозни средства, разрешени от държавите-членки за въвеждане в експлоатация по железопътната мрежа на Общността.

(2)

По отношение на някои съществуващи превозни средства е невъзможно да се установи съответствие с тип превозно средство, което е разрешено в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО. При все това за железопътния сектор може да бъде от полза техническите характеристики на всички превозни средства в експлоатация да се включат в един общ регистър.

(3)

Ограниченията по отношение на това как може да се използва превозното средство, посочени в член 33, параграф 2, буква д) от Директива 2008/57/ЕО в повечето случаи са свързани с конкретен код. Тези кодове на ограниченията следва да бъдат хармонизирани. Национални кодове на ограниченията следва да се използват само за ограниченията, които отразяват специфичните характеристики на съществуващата железопътна система на дадена държава-членка и за които има малка вероятност да се прилагат в същия смисъл в други държави-членки. Агенцията следва да поддържа актуализиран списък на хармонизираните кодове на ограниченията и националните кодове и да го публикува на своя уебсайт.

(4)

В съответствие с член 34, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО, когато разрешение за тип е предоставено, изменено, спряно или оттеглено в държава-членка, националният орган по безопасността на тази държава-членка информира Агенцията, за да може последната да актуализира регистъра. Регистърът следва да съдържа типовете превозни средства, разрешени в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО. Поради това когато националните органи по безопасността информират Агенцията, те следва да посочат кои параметри от въпросния тип са били проверени в съответствие с нотифицираните национални правила. Посочването на тази информация следва да се установи в съответствие с референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО.

(5)

На 20 декември 2010 г. Европейската железопътна агенция представи своята препоръка ERA/REC/07-2010/INT на Комисията.

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

В настоящото решение се установява спецификацията за Европейския регистър на разрешените типове превозни средства, посочен в член 34 от Директива 2008/57/ЕО.

Член 2

Спецификация на Европейския регистър на разрешените типове превозни средства

1.   Агенцията разработва, обслужва и поддържа Европейския регистър на разрешените типове превозни средства въз основа на спецификацията, определена в приложения I и II.

2.   Европейският регистър на разрешените типове превозни средства (ЕРРТПС) съдържа данни относно типовете превозни средства, разрешени от държавите-членки в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО.

3.   За типовете превозни средства, разрешени от дадена държава-членка преди 19 юли 2010 г., за които в една или повече държави-членки са разрешени едно или повече превозни средства в съответствие с член 22 или 24 от Директива 2008/57/ЕО, след 19 юли 2010 г. се счита, че попадат в обхвата на разпоредбите на член 26 от Директива 2008/57/ЕО и те се регистрират в ЕРРТПС. В този случай данните, които следва да се въведат, могат да бъдат ограничени до параметрите, които са били проверени по време на процеса на издаване на разрешение за тип.

4.   Типовете превозни средства, които могат да бъдат регистрирани доброволно, са определени в раздел 1 от приложение I.

5.   Структурата на номера, който се дава на всеки тип превозно средство, следва описанието в приложение III.

6.   Регистърът започва да функционира не по-късно от 31 декември 2012 г. Междувременно Агенцията публикува информацията, свързана с разрешените типове превозни средства, на своя уебсайт.

Член 3

Информация, която следва да се изпрати от националните органи по безопасността

1.   Държавите-членки гарантират, че националните органи по безопасността предоставят информацията относно разрешенията за тип, които са издали, както е определено в приложение II.

2.   Националните органи по безопасността предоставят информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с правилата, определени в раздел 5.2 от приложение I.

3.   Националните органи по безопасността представят информацията чрез уебсайт, като попълват съответните полета в стандартния електронен формуляр.

4.   Националните органи по безопасността представят информацията, свързана с разрешенията на типове превозни средства, които са издали след 19 юли 2010 г. и преди влизането в сила на настоящото решение, не по-късно от четири месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 4

Кодове на ограниченията

1.   Във всички държави-членки се прилагат хармонизирани кодове на ограниченията.

Списъкът с хармонизирани кодове на ограниченията за цялата железопътна система на Европейския съюз се поддържа в актуално състояние от Агенцията и се публикува на нейния уебсайт.

Ако национален орган по безопасността счете, че към списъка с хармонизирани кодове на ограниченията трябва да се добави нов код, той отправя искане до Агенцията да оцени включването на този нов код.

Агенцията оценява искането в консултация с другите национални органи по безопасността. Ако е уместно, Агенцията включва нов код на ограничение в списъка. Преди публикуването на изменения списък Агенцията съобщава за него на Комисията заедно с искането за промяна и нейната оценка.

Комисията текущо информира държавите-членки чрез комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО.

2.   Агенцията поддържа списъка с националните кодове на ограниченията в актуално състояние. Национални кодове на ограниченията се използват само за ограниченията, които отразяват специфичните характеристики на съществуващата железопътна система на дадена държава-членка и за които има малка вероятност да се прилагат в същия смисъл в други държави-членки.

За видовете ограничения, които не са включени в списъка, посочен в параграф 1, националният орган по безопасността отправя искане до Агенцията за включване на нов код в списъка с национални кодове на ограниченията. Агенцията оценява искането в консултация с другите национални органи по безопасността. Ако е уместно, Агенцията включва нов код на ограничение в списъка. Преди публикуването на изменения списък Агенцията съобщава за него на Комисията заедно с искането за промяна и нейната оценка.

Комисията текущо информира държавите-членки чрез комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО.

3.   Кодовете на ограниченията за многонационални органи по безопасността се третират като национални кодове на ограниченията.

4.   Без кодове се използват само ограниченията, които поради специфичното си естество е малко вероятно да бъдат прилагани по отношение на няколко типа превозни средства.

Член 5

Заключителни разпоредби

1.   Агенцията публикува и поддържа актуализиран наръчник за прилагане на Европейския регистър на разрешените типове превозни средства. Наред с други указания, в наръчника се включва препратка към клаузите на техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на всеки параметър, в които се посочват изискванията за този параметър.

2.   Агенцията представя препоръка до Комисията относно евентуалното включване в регистъра на типове превозни средства, които са били разрешени преди 19 юли 2010 г., и относно евентуалното изменение на настоящото решение въз основа на придобития опит не по-късно от осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящото решение.

Член 6

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 15 април 2012 г.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са Европейската железопътна агенция и държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 октомври 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ТИПОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1.   ТИПОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ДОБРОВОЛНО

Типовете превозни средства, разрешени преди 19 юли 2010 г., за които след 19 юли 2010 г. не са били разрешавани нови превозни средства, могат да се регистрират доброволно в ЕРРТПС.

Освен това следните типове превозни средства могат да се регистрират доброволно:

превозни средства, разрешени за въвеждане в експлоатация преди 19 юли 2010 г., за които е било дадено допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация съгласно член 23 или 25 от Директива 2008/57/ЕО,

превозни средства, разрешени за въвеждане в експлоатация преди 19 юли 2010 г., за които е било дадено ново разрешение за въвеждане в експлоатация след модернизиране или подновяване,

превозни средства с произход от трети държави, разрешени на територията на ЕС в съответствие с Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), 1999 г. и по-специално допълнения F и G към нея, или

превозни средства с произход от трети държави, разрешени съгласно разпоредбите на член 21, параграф 11 от Директива 2008/57/ЕО

В тези четири случая на доброволна регистрация, данните, които следва да бъдат въведени, могат да се ограничат до параметрите, които са били проверени по време на процеса на издаване на разрешение.

Временни разрешения, например разрешения за тестове и изпитвания, не се въвеждат в ЕРРТПС.

2.   ФУНКЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА

2.1.   Администриране на ЕРРТПС

Агенцията хоства и поддържа ЕРРТПС. Агенцията създава потребителски профили и предоставя права за достъп по искане на националните органи по безопасността в съответствие с настоящата спецификация.

2.2.   Адрес на ЕРРТПС

ЕРРТПС е уеб базирано приложение. Адресът на ЕРРТПС е достъпен от уебсайта на Агенцията.

2.3.   Потребители и права за достъп на потребителите

ЕРРТПС обслужва следните потребители:

Потребители

Права за достъп

Влизане, потребителски профили

Националният орган по безопасността на всяка държава-членка

Предоставяне на данни, свързани с тази държава-членка, които се валидират от Агенцията

Неограничени справки за всякакви данни, включително данни, които все още не са преминали процес на валидиране

Влизане с потребителско име и парола

Не се предоставят функционални или анонимни профили. Могат да се създадат няколко профила, ако националният орган по безопасността поиска това.

Агенцията

Валидиране по отношение на спазването на настоящата спецификация и публикуване на данните, представени от национален орган по безопасността

Неограничени справки за всякакви данни, включително данни, които все още не са преминали процес на валидиране

Влизане с потребителско име и парола

Публични

Справки за валидирани данни

Не се прилага

2.4.   Интерфейс към външни системи

Всеки регистриран тип превозно средство (т.e. валидиран и оповестен публично) в ЕРРТПС е достъпен чрез хиперлинк. Тези хиперлинкове могат да се използват от външни приложения.

Отделя се внимание на евентуалните връзки между ЕРРТПС и Европейския централизиран виртуален регистър на возилата (ЕЦ ВРВ) (1).

2.5.   Връзки към други регистри и бази данни

При разработването на ЕРРТПС Агенцията изцяло взема под внимание връзките, включително координираните преходни периоди, към следните регистри и бази данни:

Национални регистри на возилата (2) (НРВ) и ЕЦ ВРВ: форматът на данните относно типа превозни средства в ЕЦ ВРВ съответства на определението на типовете и по целесъобразност на версиите на типа в ЕРРТПС.

Регистър на инфраструктурата (РИНФ) (3): списъците с параметрите и форматът на данните в РИНФ и ЕРРТПС си съответстват, включително всички актуализации или изменения на спецификациите на РИНФ и ЕРРТПС.

Референтен документ на националните правила (член 27 от Директива 2008/57/ЕО): след като референтният документ стане достъпен, списъкът с параметрите, за които се прави оценка на съответствието с националните правила, посочени в ЕРРТПС, съответства изцяло на списъка с параметри, посочен в референтния документ. В ЕРРТПС не трябва да се разрешават препратки към друг параметър, който не е включен в референтния документ.

2.6.   Достъпност

По принцип ЕРРТПС е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, като се цели системата да е на разположение 98 % от времето. При все това в случай на авария извън обичайното работно време на Агенцията възстановяването на услугата се извършва на следващия работен ден на Агенцията след възникване на аварията. Недостъпността на системата по време на техническата поддръжка трябва да е минимална.

2.7.   Сигурност

Потребителските профили и пароли, създадени от Агенцията, не трябва да се разкриват на трети страни и трябва да се използват единствено в съответствие с настоящата спецификация.

3.   ТЕХНИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА

3.1.   Системна архитектура

ЕРРТПС е уеб базирано приложение, което се хоства и поддържа от Агенцията.

ЕРРТПС разполага с капацитет за съхранение на пълната информация за 35 000 типа превозни средства.

Потребителите имат възможност да се свържат с ЕРРТПС чрез стандартна интернет връзка.

Архитектурата на ЕРРТПС е показана на следващата графика:

Image

3.2.   Системни изисквания

За връзка към ЕРРТПС са необходими уеб браузър и достъп до интернет.

4.   ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РЕЖИМ

ЕРРТПС разполага със следните експлоатационни режими:

Нормален режим: по време на нормалния режим са достъпни всички функции.

Режим на техническа поддръжка: по време на техническата поддръжка е възможно ЕРРТПС да не е достъпен за потребителите.

5.   ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

5.1.   Общи принципи

Всеки национален орган по безопасността представя информация, свързана с разрешенията на типове превозни средства, които е издал.

ЕРРТПС съдържа уеб базиран инструмент за обмен на информация между националните органи по безопасността и Агенцията. Този инструмент позволява обмен на следната информация:

1)

подаване на данни за регистъра от националния орган по безопасността до Агенцията, включително:

а)

данни, свързани с издаване на разрешение за нов тип превозни средства (в този случай националният орган по безопасността предоставя пълния набор от данни, посочен в приложение II),

б)

данни, свързани с издаване на разрешение за тип превозни средства, който преди това е бил регистриран в ЕРРТПС (в този случай националният орган по безопасността предоставя единствено данните, свързани със самото разрешение, т.е. по полетата в раздел 3 от списъка, посочен в приложение II),

в)

данни, свързани с изменение на съществуващо разрешение (в този случай националният орган по безопасността предоставя само данните по полетата, чието съдържание трябва да се измени; това не включва изменение на данните, свързани с характеристиките на превозното средство),

г)

данни, свързани със спиране на действието на съществуващо разрешение (в този случай националният орган по безопасността предоставя единствено датата на спиране на действието),

д)

данни, свързани с повторното активиране на съществуващо разрешение (в този случай националният орган по безопасността предоставя единствено данни по полетата, чието съдържание трябва да се измени), като се прави разграничение между:

повторно активиране без изменение на данни,

повторно активиране с изменение на данни (тези данни не могат да са свързани с характеристиките на превозното средство),

е)

данни, свързани с оттегляне на разрешение,

ж)

данни, свързани с коригиране на грешка,

2)

изпращане на искания от Агенцията до национален орган по безопасността за поясняване и/или коригиране на данни,

3)

изпращане на отговори от национален орган по безопасността на исканията за поясняване и/или коригиране, отправени от Агенцията.

Националният орган по безопасността представя данните за актуализиране на регистъра по електронен път посредством уеб базирано приложение и чрез стандартния електронен формуляр в интернет, като попълва съответните полета в съответствие с приложение II.

Агенцията проверява данните, представени от националния орган по безопасността във връзка с тяхното спазване на настоящата спецификация, и ги валидира или отправя искане за пояснение.

Ако Агенцията счете, че данните, представени от националния орган по безопасността, не съответстват на настоящата спецификация, Агенцията изпраща на националния орган по безопасността искане за коригиране или пояснение на представените данни.

При всяко актуализиране на данните относно тип превозно средство системата генерира съобщение за потвърждаване, което се изпраща по електронна поща до потребителите в рамките на националния орган по безопасността, представил данните, до националните органи по безопасността на всички други държави-членки, където този тип е разрешен, и до Агенцията.

5.2.   Представяне на данни от националния орган по безопасността

5.2.1.   Издаване на разрешение за нов тип превозно средство

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всяко разрешение на нов тип превозно средство в срок от двадесет (20) работни дни след издаването на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и в срок от двадесет (20) работни дни след получаването на тази информация я валидира и издава номер на типа превозни средства, както е посочено в приложение III, или отправя искане за коригиране или пояснение. По-специално, с оглед да се предотврати непреднамерено дублиране на типове в ЕРРТПС, Агенцията проверява, доколкото позволяват данните в ЕРРТПС, дали този тип е бил регистриран преди това от друга държава-членка.

След валидирането на информацията, представена от националния орган по безопасността, Агенцията определя номер на новия тип превозни средства. Правилата за определяне на номера на типа превозни средства са описани в приложение III.

5.2.2.   Издаване на разрешение на тип превозни средства, който преди това е бил регистриран в ЕРРТПС

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всички разрешения на тип превозни средства, който вече е регистриран в ЕРРТПС (например тип, разрешен от друга държава-членка), в срок от двадесет (20) работни дни след издаването на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от десет (10) работни дни след получаване на тази информация.

След валидиране на информацията, представена от националния орган по безопасността, Агенцията допълва данните, свързани с този тип превозни средства, с данните, свързани с разрешението в държавата-членка на националния орган по безопасността, издал това разрешение.

5.2.3.   Изменение на съществуващо разрешение

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всяко изменение на съществуващо разрешение на тип превозни средства в срок от двадесет (20) работни дни след издаването на изменение на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от десет (10) работни дни след получаване на тази информация. По-специално Агенцията проверява дали поисканите промени действително представляват изменение на разрешение на съществуващ тип (например изменение на условията на разрешението, изменения на сертификата за изследване на типа) и не представляват нов тип превозни средства.

След валидиране на информацията, представена от националния орган по безопасността, Агенцията публикува информацията.

5.2.4.   Спиране на действието

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всяко спиране на действието на съществуващо разрешение за тип превозни средства в срок от пет (5) работни дни след временното спиране на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от пет (5) работни дни след получаване на тази информация.

5.2.5.   Повторно активиране без изменение

Националният орган по безопасността информира Агенцията за повторно активиране на разрешение за тип превозни средства, чието действие е било спряно, в срок от двадесет (20) работни дни след повторното активиране на разрешението. Националният орган по безопасността потвърждава, че първоначалното разрешение се активира повторно без никакви изменения.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от десет (10) работни дни след получаване на тази информация.

5.2.6.   Повторно активиране с изменение

Националният орган по безопасността информира Агенцията за повторно активиране на разрешение за тип превозни средства, чието действие е било спряно, в срок от двадесет (20) работни дни след повторното активиране на разрешението. Националният орган по безопасността посочва, че повторното активиране се придружава от изменение на първоначалното разрешение. Националният орган представя информация относно това изменение.

Прилага се процесът, посочен в клауза 5.2.3 по-горе за изменение на разрешение.

5.2.7.   Оттегляне

Националният орган по безопасността информира Агенцията за оттегляне на съществуващо разрешение за тип превозни средства в срок от пет (5) работни дни след оттеглянето на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от пет (5) работни дни след получаване на тази информация.

В случай че разрешението има срок на валидност, информационната система автоматично променя статуса на разрешението на „изтекъл“ в съответствие със срока на валидност, посочен от съответния национален орган по безопасността.

5.2.8.   Изменение на разрешение, което може да доведе до изменение на регистриран тип превозни средства

Преди да поиска изменение на разрешение, което може да доведе до изменение на регистриран тип превозни средства, националният орган по безопасността координира действията си с националните органи по безопасността, издали разрешение за този регистриран тип, и по-специално с органа, който е регистрирал типа в ЕРРТПС.

5.3.   Въвеждане или изменение на данни от агенцията

Обикновено Агенцията не въвежда данни в регистъра. Данните се представят от националния орган по безопасността и ролята на Агенцията се състои единствено във валидиране и публикуване.

В извънредни обстоятелства, например техническа невъзможност да се следва обичайната процедура, след получаване на искане от национален орган по безопасността Агенцията може да въведе или измени данни в ЕРРТПС. В този случай националният орган по безопасността, поискал въвеждането или изменението на данни, удостоверява данните, въведени или изменени от Агенцията, а Агенцията надлежно документира процеса. Прилага се графикът за въвеждане на данни в ЕРРТПС, посочен в раздел 5.2.

5.4.   Публикуване на данни от агенцията

Агенцията оповестява публично данните, които са били валидирани.

5.5.   Коригиране на грешки в представените данни

ЕРРТПС позволява коригиране на грешки във въведените данни. В случай на коригиране на грешка в ЕРРТПС се посочва датата на корекцията.

5.6.   Възможни търсения на данни и справки

ЕРРТПС позволява получаването на следните справки:

1)

Предназначени за национален орган по безопасността и Агенцията

за информацията, посочена в приложение II, която е представена от национален орган по безопасността и не е валидирана от Агенцията, за който и да е тип превозни средства с активно, спряно или оттеглено разрешение (включително разрешения с изтекъл срок), доколкото тази информация се съдържа в записите за минали периоди;

всички справки, достъпни за обществеността.

2)

Предназначени за обществеността

за информацията, посочена в приложение II, която е представена от национален орган по безопасността и е валидирана от Агенцията, за който и да е тип превозни средства с активно, спряно или оттеглено разрешение (включително разрешения с изтекъл срок), доколкото тази информация се съдържа в записите за минали периоди.

ЕРРТПС позволява на широката общественост да извършва търсене поне по следните критерии и по всяка комбинация от тях:

по код за тип,

по име за тип или част от него,

по име на производителя или част от него,

по категория/подкатегория превозно средство,

по ТСОС, на която или които отговаря типа,

по държава-членка или комбинация от държави-членки, в които е разрешен типът превозни средства,

по статус на разрешението,

по която и да е от техническите характеристики.

По целесъобразност критериите за търсене позволяват посочването на обхват на техническа характеристика.

5.7.   Записи за предишни периоди

В ЕРРТПС се съхранява пълен архив на всички изменения, включително коригиране на грешки, искания за пояснение и отговори, свързани с регистриран тип превозни средства, в продължение на 10 години от датата на оттегляне на разрешението във всички държави-членки и за 10 години от датата на оттегляне на регистрацията от който и да е НРВ на последното превозно средство от този тип, в зависимост кое от двете се пада на по-късна дата.

5.8.   Автоматично уведомление за промени

След изменение, спиране на действието, повторно активиране или оттегляне на разрешението на даден тип превозни средства, информационната система изпраща автоматично електронно писмо относно промяната до националните органи по безопасността на всички държави-членки, в които тези типове превозни средства са разрешени.

В случай че дадено разрешение има срок на валидност, информационната система изпраща на съответните национални органи по безопасността автоматично електронно писмо относно предстоящата дата на изтичане три (3) месеца преди тази дата.

6.   ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК

Термин или съкращение

Определение

Превозно средство

Железопътно превозно средство съгласно определението в член 2, буква в) от Директива 2008/57/ЕО

Тип

Превозно средство съгласно определението в член 2, буква ц) от Директива 2008/57/ЕО. Типът трябва да отразява превозното средство, предмет на оценка на съответствието и разрешението. Това превозно средство може да е единично превозно средство, състав от превозни средства или влакова композиция.

Версия

Версия на тип, обхванат от сертификат за изследване на типа

Производител

Всяко физическо или юридическо лице, което произвежда дадено превозно средство или за което се проектира или произвежда дадено превозно средство и което предлага на пазара въпросното превозно средство под своето име или търговска марка. Посочването на производителя в ЕРРТПС се прави само за информация; то не засяга правата върху интелектуалната собственост, договорните задължения или гражданската отговорност.

Титуляр на разрешението

Лице, което кандидатства и получава разрешение за тип превозни средства

Ограничение

Всяко условие или ограничение, посочено в разрешението на тип превозни средства, което се прилага по отношение на въвеждането в експлоатация или използването на всяко превозно средство в съответствие с този тип. Ограниченията не обхващат технически характеристики, които са включени в раздел 4 от приложение II (списък и формат на параметрите).

Изменение на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което трябва да се изменят определени условия от дадено разрешение за тип превозни средства, издадено преди това от този национален орган по безопасността. Изменението на разрешение може да включва, но не е ограничено до ограничения, изменение на датата на валидност, подновяване на разрешението след промяна на правилата.

Спиране на действието на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което временно се спира действието на разрешение за тип превозни средства и не се разрешава въвеждане в експлоатация на нови превозни средства въз основа на тяхното съответствие с въпросния тип, докато причините за спиране на действието бъдат анализирани. Спиране на действието на разрешение за тип превозни средства не се прилага по отношение на превозни средства, които вече са въведени в експлоатация.

Повторно активиране на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което се прекратява разпоредено преди това спиране на действието на разрешение.

Оттегляне на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което се прекратява валидността на разрешение за тип превозни средства и не се разрешава въвеждане в експлоатация на нови превозни средства въз основа на тяхното съответствие с въпросния тип. Оттеглянето на разрешение за тип превозни средства не се прилага по отношение на превозни средства, които вече са въведени в експлоатация.

Грешка

Предадени или публикувани данни, които не отговарят на съответното разрешение за тип превозни средства. Изменението на разрешение не попада в това определение.


(1)  Предвиден в Решение 2007/756/ЕО на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр. 30).

(2)  Предвидени в Решение 2007/756/ЕО.

(3)  Предвиден в Решение за изпълнение 2011/633/ЕС на Комисията от 15 септември.2011 г. относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура (ОВ L 256, 1.10.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДАННИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ, И ФОРМАТ

За всеки разрешен тип превозни средства в ЕРРТПС се въвеждат следните данни:

идентификация за типа,

производител,

съответствие с ТСОС,

разрешения, издадени в различни държави-членки, включително обща информация относно тези разрешения, техният статус (активни, спрени или оттеглени), списък с параметри, чието съответствие с националните правила е било проверено,

технически характеристики.

По-долу са посочени данните, които следва да бъдат регистрирани в ЕРРТПС за всеки тип превозни средства, и техният формат. Данните, които следва да бъдат регистрирани, зависят от категорията на превозното средство, както е посочено по-долу.

Посочените стойности за параметрите, свързани с техническите характеристики, са стойностите, вписани в техническата документация, придружаваща сертификата за изследване на типа.

В случай че възможните стойности за даден параметър са ограничени до предварително определен списък, тези списъци се поддържат и актуализират от Агенцията.

За типовете превозни средства, които не съответстват на всички съответни ТСОС в сила, националният орган по безопасността, издал разрешението за типа, може да ограничи информацията, която следва да се предостави относно техническите характеристики, посочени в раздел 4 по-долу, до параметрите, проверени съгласно приложимите правила.

Параметър

Формат на данните

Приложимост към категории превозни средства (да, не, незадължително (НЗ), отворен въпрос (ОВ)

1.

Тягови возила

2.

Теглени пътнически возила

3.

Товарни вагони

4.

Специални возила

0

Идентификация за типа

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

0.1

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ТИП

[номер] XX-XXX-XXXX-X (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

0.2

Версии, включени в този тип

[номер] XXX + [символен низ] (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

0.3

Дата на въвеждане в ЕРРТПС

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

1

Обща информация

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

1.1

Име на типа

[символен низ] (максимум 256 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

1.2

Алтернативно име на типа

[символен низ] (максимум 256 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

1.3

Наименование на производителя:

[символен низ] (максимум 256 символа) Подбор от предварително определен списък, възможност за добавяне на нови производители

ДА

ДА

ДА

ДА

1.4

Категория

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

1.5

Подкатегория

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

2

Съответствие с ТСОС

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

2.1

Съответствие с ТСОС

За всяка ТСОС:

[символен низ] ДА/НЕ/Частично/Неприложимо Подбор от предварително определен списък с ТСОС, свързани с превозни средства (както в сила понастоящем, така и такива, които преди това са били в сила) (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

2.2

Препратка към „ЕО сертификати за изследване на типа“ (ако се прилага модул SB) и/или „ЕО сертификати за изследване на проекта“ (ако се прилага модул SH1)

[символен низ] (възможност да се посочат няколко сертификата, например сертификат за подсистема „Подвижен състав“, сертификат за подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ и др.)

ДА

ДА

ДА

ДА

2.3

Приложими специфични случаи (специфични случаи, за които е било оценено съответствието)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на ТСОС (за всяка ТСОС, маркирана с Y или P)

ДА

ДА

ДА

ДА

2.4

Неспазени раздели от ТСОС

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на ТСОС (за всяка ТСОС, маркирана с P)

ДА

ДА

ДА

ДА

3

Разрешения

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1

Разрешение във

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1.1

Държава-членка, в която е издадено разрешението

[символен низ] Подбор от предварително определен списък Кодовете са официално публикувани и актуализирани на европейския уебсайт в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2

Настоящ статус

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1.2.1

Статус

[символен низ] + [дата] Полето се попълва автоматично от системата. Възможни варианти: Активно, Спряно ДД-MM-ГГГГ, Оттеглено ДД-MM-ГГГГ, Изтекло ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2.2

Валидност на разрешението (ако е определена)

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2.3

Кодирани ограничения

[символен низ] Код, определен от Агенцията

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2.4

Некодирани ограничения

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3

Исторически

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1.3.1

Първоначално разрешение

Позиция (няма данни)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.1

Дата

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.2

Титуляр на разрешението

[символен низ] (максимум 256 символа) Подбор от предварително определен списък, възможност да се добавят нови организации

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.3

Препратка към документа на разрешението

[символен низ] (EIN)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.4

Препратки към национални сертификати (ако е приложимо)

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.5

Параметри, за които е оценено съответствието с приложимите национални правила

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на Решение 2009/965/ЕО на Комисията

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.6

Коментари

[символен низ] (максимум 1 024 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

3.1.3.X

Изменение на разрешението

Позиция (няма данни) (X нараства от 2 нататък в зависимост от това колко пъти са били издавани изменения на разрешенито на типа)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.1

Вид изменение

[символен низ] Текст от предварително определен списък (изменение, спиране на действието, повторно активиране, оттегляне)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.2

Дата

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.3

Титуляр на разрешението (ако е приложимо)

[символен низ] (максимум 256 символа) Подбор от предварително определен списък, възможност да се добавят нови организации

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.4

Препратка към документ за изменение на разрешението

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.5

Препратки към национални сертификати (ако е приложимо)

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.6

Приложими национални правила (ако е приложимо)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на Решение 2009/965/ЕО на Комисията

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.7

Коментари

[символен низ] (максимум 1 024 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

3.X

Разрешение във

Позиция (няма данни) (X нараства с единица от 2 нататък всеки път, когато се издава разрешение за този тип (включително спрени и оттеглени разрешения). Този раздел съдържа същите полета като раздел 3.1

ДА

ДА

ДА

ДА

4

Технически характеристики на превозното средство

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.1

Общи технически характеристики

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.1.1

Брой на кабините на машинистите

[брой] 0/1/2

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.2

Скорост

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.1.2.1

Максимална проектна скорост

[стойност] km/h

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.2.2

Максимална скорост, когато превозното средство е празно

[стойност] km/h

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.3

Габарит на колооста

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.4

Условия за използване по отношение на влаковата композиция

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.1.5

Максимален брой влакови композиции или композирани локомотиви за многоцелева експлоатация

[брой]

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

4.1.6

Брой елементи в състава от товарни вагони (само за подкатегорията „състав от товарни вагони“)

[брой]

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.7

Маркировка

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (съгласно приложение П към ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“)

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.8

Типът отговаря на необходимите изисквания, за да е валидно разрешението за превозните средство, издадено от една държава-членка, в другите държави-членки

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.9

Опасни стоки, за които е подходящо превозното средство (код на цистерна)

[символен низ] Код на цистерна

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.10

Структурна категория

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.2

Кинематичен габарит на превозното средство

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.2.1

Кинематичен габарит на превозното средство (оперативно съвместим габарит)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) (списъкът ще бъде различен за отделните категории в зависимост от приложимата ТСОС)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.2.2

Кинематичен габарит на превозното средство (други габарити, оценени по кинематичния метод)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.3

Условия на околната среда

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.3.1

Температурен диапазон

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.3.2

Диапазон за надморската височина

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.3.3

Сняг, лед и градушка

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.3.4

Изхвърляне на баласт вследствие на завихряне (само за превозни средства с v≥ 190km/h)

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

НЕ

НЕ

4.4

Пожарна безопасност

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.4.1

Категория на пожарна безопасност

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.5

Проектна маса и товари

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.5.1

Допустим полезен товар за различни категории от линии

[стойност] t за категория от линии [символен низ]

ОВ

ОВ

ДА

ОВ

4.5.2

Проектна маса

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.5.2.1

Проектна маса в работен режим

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.2.2

Проектна маса при нормален полезен товар

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.2.3

Проектна маса при изключителен полезен товар

[стойност] kg

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.5.3

Статично натоварване на осите

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.5.3.1

Статично натоварване на осите в работен режим

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.3.2

Статично натоварване на осите при нормален полезен товар/максимално възможен полезен товар за товарни вагони

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.3.3

Статично натоварване на осите при изключителен полезен товар

[стойност] kg

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.5.4

Квазистатична насочваща сила (ако превишава границата, определена в ТСОС, или ако не е определена в ТСОС)

[стойност] kN

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.6

Динамично поведение на подвижния състав

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.6.1

Недостиг на надвишение (максимално некомпенсирано странично ускорение), за който е било изпитано превозното средство

[стойност] mm

За превозни средства с двоен габарит се посочват стойности за всеки габарит

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.6.2

Превозно средство, оборудвано със система за компенсиране на недостиг на надвишение („накланящо се превозно средство“)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.6.3

Експлоатационни гранични стойности на еквивалентна коничност (или профил на износено колело), за които е изпитано превозното средство

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.7

Спиране

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.1

Максимално отрицателно ускорение на влака

[стойност] m/s2

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.7.2

Спиране при нормално движение

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.2.1

Ефективност на спирането върху стръмни наклони с нормален полезен товар

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Еталонен случай в ТСОС

[символен низ] от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.2

Скорост (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] km/h

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.3

Наклон (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] ‰ (mm/m)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.4

Разстояние (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] km

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.5

Време (ако не е посочено разстояние) (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] min

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.3

Спирачка за застопоряване при спряно състояние

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.3.1

Всички превозни средства от този тип трябва да бъдат оборудвани със спирачка за застопоряване при спряно състояние (спирачката за застопоряване при спряно състояние е задължителна за превозни средства от този тип)

[логическа стойност] ДА/НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

4.7.3.2

Тип спирачка за застопоряване при спряно състояние (ако превозното средство е оборудвано с такава)

[символен низ] от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.3.3

Максимален наклон, на който превозното средство се задържа неподвижно единствено от спирачката за застопоряване при спряно състояние (ако превозното средство е оборудвано с такава)

[стойност] ‰ (mm/m)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.4

Спирачни системи, с които е оборудвано превозното средство

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.1

Индукционна спирачка с вихрови токове

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Монтирана индукционна спирачка с вихрови токове

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.1.2

Възможност за предотвратяване на използването на индукционна спирачка с вихрови токове (само ако е монтирана индукционна спирачка с вихрови токове)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.2

Магнитна спирачка

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Монтирана магнитна спирачка

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.2.2

Възможност за предотвратяване на използването на магнитна спирачка (само ако е монтирана магнитна спирачка)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.3

Рекуперативна спирачка (само за превозни средства с електрическо задвижване)

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Монтирана рекуперативна спирачка

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.7.4.3.2

Възможност за предотвратяване на използването на рекуперативната спирачка (само ако е монтирана рекуперативна спирачка)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.8

Геометрични характеристики

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.8.1

Дължина на превозното средство

[стойност] m

ДА

ДА

ДА

ДА

4.8.2

Минимален експлоатационен диаметър на колелото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.8.3

Ограничения при маневриране

[логическа стойност] ДА/НЕ

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.8.4

Минимален радиус на хоризонтална крива

[стойност] m

ДА

ДА

ДА

ДА

4.8.5

Минимален радиус на вертикална изпъкнала крива

[стойност] m

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.8.6

Минимален радиус на вертикална вдлъбната крива

[стойност] m

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.8.7

Височина на товарната платформа (за платформени вагони и комбиниран транспорт)

[стойност] mm

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.8.8

Възможност за превоз на ферибот

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.9

Оборудване

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.9.1

Тип крайно скачване (посочват се силите на опън и натиск)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.9.2

Следене на състоянието на буксовите лагери (откриване на прегрети букси)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.9.3

Смазване на ребордите

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.9.3.1

Монтирано оборудване за смазване на ребордите

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.9.3.2

Възможност за предотвратяване на използването на оборудването за смазване (само ако е монтирано оборудване за смазване на ребордите)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.10

Електрозахранване

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.10.1

Система за електрозахранване

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.2

Максимална мощност (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] kW за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

НЗ

НЗ

НЕ

НЗ

4.10.3

Максимален номинален ток от контактната мрежа (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] A за [Напрежението се попълва автоматично]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.4

Максимален ток за пантограф в спряно състояние (обозначава се за всяка система за постоянен ток, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] A за [Напрежението се попълва автоматично]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.5

Височина на взаимодействие на пантографа с контактните проводници (над горната повърхност на релсата) (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] От [m] до [m] (с два знака след десетичната запетая)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.6

Плъзгач на пантограф (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[символен низ] за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.7

Брой пантографи в контакт с въздушната контактна линия (OCL) (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[брой]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.8

Най-късо разстояние между два пантографа в контакт с OCL (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство; посочва се за всяка едноцелева и, ако е приложимо, многоцелева експлоатация) (само ако броят на вдигнатите пантографи е повече от 1)

[стойност] [m]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.9

Вид използвана OCL за изпитването на ефективността на токоприемането (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство) (само ако броят на вдигнатите пантографи е повече от 1)

[символен низ] за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.10.10

Материал на контактната накладка на пантографа, с която може да е оборудвано превозното средство (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[символен низ] за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.11

Монтирано устройство за автоматично спускане (ADD) (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.12

Уред за измерване на енергията в съответствие с ТСОС с цел фактуриране, монтиран на борда

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.11

Характеристики, свързани с шума

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.11.1

Ниво на шум при преминаване (dB(A)

[стойност] (dB(A)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.11.2

Нивото на шум при преминаване е било измерено при стандартни условия

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.11.3

Ниво на шум при престой (dB(A)

[стойност] (dB(A)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.11.4

Ниво на шум при потегляне (dB(A)

[стойност] (dB(A)

НЗ

НЕ

НЕ

НЗ

4.12

Характеристики, свързани с пътниците

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.1

Общи характеристики, свързани с пътниците

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.1.1

Брой на неподвижните седалки

От [брой] до [брой]

НЗ

НЗ

НЕ

НЕ

4.12.1.2

Брой на тоалетните

[брой]

НЗ

НЗ

НЕ

НЕ

4.12.1.3

Брой на спалните места

От [брой] до [брой]

НЗ

НЗ

НЕ

НЕ

4.12.2

Характеристики, свързани с лица с намалена подвижност (ЛНП)

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.2.1

Брой на местата за сядане с предимство

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.2.2

Брой на пространствата за инвалидни колички

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.2.3

Брой на тоалетните, достъпни за ЛНП

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.2.4

Брой на спалните места, достъпни за инвалидни колички

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.3

Достъп и излизане на пътниците

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.3.1

Височини на платформите, за които е проектирано превозното средство.

[брой] от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.3.2

Описание на интегрираните помощни средства за качване (ако има такива)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.3.3

Описание на преносимите помощни средства за качване, ако са включени в проекта на превозното средство, за да се отговори на изискванията на ТСОС „Лица с намалена подвижност“ (PRM TSI)

[символен низ] Избор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.13

Оборудване за контрол, управление и сигнализация (CCS) на борда (само за превозни средства с кабина на машиниста)

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.13.1

Сигнализация

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.13.1.1

Оборудване от системата ETCS на борда и неговото ниво

[символен низ] От предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.2

ETCS референции.версия (x.y). Ако версията не е напълно съвместима, тя се посочва в скоби

[символен низ] От предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.3

Бордово оборудване от системата ETCS за приемане на информация чрез функция за допълнително предаване на данни (in-fill) по кабелна линия или GSM-R

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.4

Внедрени национални приложения за ETCS (NID_XUSER от пакет 44)

[брой] От предварително определен списък съгласно списъка за променливи по ETCS (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.5

Монтирани влакови защитни, контролни и предупредителни системи от клас B или други (система и, ако е приложимо, версия)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.6

Специални условия, въведени на борда за превключване между различни влакови защитни, контролни и предупредителни системи.

[символен низ] От комбинация на системи, монтирани на борда („Система XX“/ „Система YY“) (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2

Радиооборудване

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.13.2.1

Бордово GSM-R оборудване и неговата версия (FRS и SRS)

[символен низ] От предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2.2

Брой мобилни GSM-R комплекти в кабината на машиниста за предаване на данни

[брой]: 0, 1, 2 или 3

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2.3

Монтирани радиосистеми от клас B или други (система и, ако е приложимо, версия)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2.4

Специални условия, въведени на борда за превключване между различни радиосистеми.

[Символен низ] От комбинация от системи, монтирани на борда („Система XX“/ „Система YY“) (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14

Съвместимост със системите за установяване на наличието на влак

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.14.1

Вид системи за установяване на наличието на влак, за които е проектирано и изпитано превозното средство

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2

Подробни характеристики на превозното средство, свързани със съвместимостта със системите за установяване на наличието на влак

Позиция (няма данни)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.1

Максимално разстояние между последователно разположените оси

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.2

Минимално разстояние между последователно разположените оси

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.3

Разстояние между първата и последната ос

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.4

Максимална дължина на челото на возилото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.5

Минимална ширина на бандажа на колелото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.6

Минимален диаметър на колелото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.7

Минимална дебелина на ребордите

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.8

Минимална височина на ребордите

[брой] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.9

Максимална височина на ребордите

[брой] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.10

Минимално натоварване на оста

[брой] t

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.11

Пространство без метал и индуктивни компоненти между колелата

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.14.2.12

Материалът на колелата е феромагнитен

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.13

Максимална мощност на опесъчаване

[стойност] g за [стойност] s

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.14.2.14

Възможност за предотвратяване на използването на опесъчаване

ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.14.2.15

Метална маса на превозното средство

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.14.2.16

Максимална стойност за импеданса между противоположни колела от колоос

[стойност] Ω

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.17

Минимална стойност за импеданса на превозното средство (между колелата и пантографа) (само за превозни средства, оборудвани за прав ток с напрежение 1 500 V или 3 000 V)

[стойност] Ω за [стойност] Hz (възможен е повече от един ред)

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.14.2.18

Електромагнитни смущения, причинени от обратен ток в релсите

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.14.2.19

Електромагнитно излъчване от влака по отношение на съвместимостта със системите за установяване на наличието на влак

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Забележки:

1.

Когато в приложимата ТСОС е определен параметър, посочената стойност за параметъра е стойността, оценена в процедурата по проверка.

2.

Предварително определените списъци се поддържат и актуализират от Агенцията съгласно съответната ТСОС в сила, включително ТСОС, които могат да се прилагат по време на преходен период.

3.

За параметри, посочени като „отворен въпрос“, не се въвеждат данни до приключване на „отворения въпрос“ в съответната ТСОС.

4.

За параметри, посочени като „незадължителни“, посочването на данни е по усмотрение на заявителя за разрешение за тип.

5.

Полета 0.1-0.3 се попълват от Агенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СТРУКТУРА НА НОМЕР НА ТИП

Всяко превозно средство получава номер, който се състои от 10 цифри със следната структура:

XX

XXX

XXXX

X

Категория

Фамилия

(Перон)

Възходящо число

Контролна цифра

Подкатегория

 

 

 

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

Където:

Поле 1 (цифри 1 и 2) се попълва в съответствие с категорията и подкатегорията на типа превозно средство съгласно следната таблица:

Код

Категория

Подкатегория

11

Тягови превозни средства

Локомотив

12

Запазена област

13

Самоходна пътническа влакова композиция (включително мотриси)

14

Запазена област

15

Самоходна товарна влакова композиция

16

Запазена област

17

Маневрен локомотив

18

Запазена област

19

Други (трамваи, леки железопътни превозни средства и др.)

31

Теглени пътнически возила

Пътнически вагон (включително спални вагони, вагон-ресторанти и др.)

32

Запазена област

33

Фургон

34

Запазена област

35

Вагон за превоз на коли

36

Запазена област

37

Обслужващо возило (например кухня)

38

Запазена област

39

Неразчленяем състав от вагони

40

Запазена област

41

Други

42-49

Запазена област

51

Товарни вагони (теглени)

Товарен вагон

52

Запазена област

53

Неразчленяем състав от товарни вагони

54-59

Запазена област

71

Специални возила

Самоходно специално возило

72

Запазена област

73

Теглено специално возило

74-79

Запазена област

Поле 2 (цифри 3—5) се попълва в съответствие с фамилията, към която принадлежи превозното средство. За нови фамилии (т.е. фамилии, които все още не са регистрирани в ЕРРТПС) цифрите нарастват с единица всеки път, когато Агенцията получи заявление за регистриране на тип превозни средства, който принадлежи към нова фамилия.

Поле 3 (цифри 6—9) е възходящо число, което нараства с единица всеки път, когато Агенцията получи заявление за регистриране на тип превозни средства, който принадлежи към дадена фамилия.

Поле 4 (цифра 10) е контролна цифра, което се определя по следния начин (алгоритъм на Лун или модул 10):

цифрите на четни места в основния номер (полета 1—9, като се брои отдясно наляво) се вземат по собствената им десетична стойност;

цифрите в нечетни позиции на основния номер (като се брои отдясно наляво) се умножават по 2;

след това се изчислява сумата, получена от цифрите в четни позиции и всички цифри, които съставляват частичните произведения, получени от нечетните позиции;

взема се цифрата на единиците на тази сума;

контролната цифра представлява допълнението на цифрата на единиците до 10; ако тази цифра на единиците е равна на нула, контролната цифра също ще бъде нула.

Примери за определяне на контролната цифра:

1 -

Нека основният номер е

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Сума: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Цифрата на единиците на тази сума е 2.

Тогава контролната цифра ще бъде 8 и основният номер става съответно регистрационен номер 33 844 7961 - 8.

2 -

Нека основният номер е

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Сума: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Цифрата на единиците на тази сума е 0.

Тогава контролната цифра ще бъде 0 и основният номер става съответно регистрационен номер 31 513 3204 - 0.

Ако сертификатът за изследване на типа или сертификатът за изследване на проекта обхваща повече от една версия на типа превозни средства, всяка от тези версии се идентифицира чрез възходящо трицифрено число.