Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 4 octombrie 2011 privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare [notificată cu numărul C(2011) 6974] Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 4 octombrie 2011

privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare

[notificată cu numărul C(2011) 6974]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/665/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 34 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, Agenția Europeană a Căilor Ferate („Agenția”) creează și menține un registru al tipurilor de vehicule autorizate de statele membre pentru a fi date în exploatare (puse în funcțiune) în rețeaua feroviară a Uniunii.

(2)

În cazul unora dintre vehiculele existente nu este posibilă stabilirea unei corespondențe cu un tip de vehicul autorizat în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Cu toate acestea, posibilitatea de a include caracteristicile tehnice ale tuturor vehiculelor aflate în exploatare într-un singur registru poate fi benefică pentru sectorul feroviar.

(3)

În majoritatea cazurilor, restricțiile referitoare la modul în care vehiculul poate fi utilizat conform articolului 33 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2008/57/CE fac obiectul unui cod specific. Aceste coduri de restricție trebuie armonizate. Utilizarea codurilor de restricție naționale trebuie limitată la restricțiile care reflectă caracteristici speciale ale sistemului feroviar existent al unui stat membru și care este puțin probabil să fie aplicate cu același înțeles în alte state membre. Agenția trebuie să mențină la zi lista codurilor de restricție armonizate și lista codurilor naționale și să le publice pe site-ul său web.

(4)

În conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, atunci când o autorizație de tip este acordată, modificată, suspendată sau retrasă într-un stat membru, autoritățile naționale de siguranță trebuie să informeze Agenția, astfel încât aceasta să poată actualiza registrul. Registrul trebuie să includă tipuri de vehicule autorizate în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Prin urmare, atunci când informează Agenția, autoritățile naționale de siguranță trebuie să precizeze ce parametri ai tipului respectiv au fost verificați în conformitate cu normele naționale notificate. Această precizare trebuie realizată în conformitate cu documentul de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.

(5)

Agenția Europeană a Căilor Ferate a prezentat Comisiei recomandarea sa ERA/REC/07-2010/INT la 20 decembrie 2010.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește specificația referitoare la registrul european al tipurilor autorizate de vehicule menționat la articolul 34 din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 2

Specificația registrului european al tipurilor autorizate de vehicule

(1)   Agenția creează, exploatează și menține registrul european al tipurilor autorizate de vehicule pe baza specificației stabilite în anexele I și II.

(2)   Registrul european al tipurilor autorizate de vehicule (ERATV) conține date privind tipurile de vehicule autorizate de statele membre în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE.

(3)   Se consideră că tipurile de vehicule autorizate de un stat membru înainte de 19 iulie 2010, pentru care au fost autorizate unul sau mai multe vehicule în unul sau în mai multe state membre în conformitate cu articolul 22 sau cu articolul 24 din Directiva 2008/57/CE după 19 iulie 2010, intră sub incidența prevederilor articolului 26 din Directiva 2008/57/CE și sunt înregistrate în ERATV. În acest caz, datele de înregistrat se pot limita la parametrii care au fost verificați în cursul procesului de acordare a autorizației de tip.

(4)   Tipurile de vehicule care pot fi înregistrate în mod voluntar sunt cele prevăzute în secțiunea 1 din anexa I.

(5)   Structura numărului pe care îl primește fiecare tip de vehicul este stabilită în anexa III.

(6)   Registrul devine operațional până la 31 decembrie 2012. Între timp, Agenția publică informațiile referitoare la tipurile autorizate de vehicule pe site-ul său web.

Articolul 3

Informații care trebuie transmise de autoritățile naționale de siguranță

(1)   Statele membre se asigură că autoritățile naționale de siguranță furnizează informațiile stabilite în anexa II cu privire la autorizațiile de tip pe care le-au acordat.

(2)   Autoritățile naționale de siguranță furnizează informațiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol în conformitate cu regulile stabilite în secțiunea 5.2 din anexa I.

(3)   Autoritățile naționale de siguranță transmit informațiile prin completarea câmpurilor relevante din formularul electronic standard disponibil online.

(4)   Cel târziu la patru luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, autoritățile naționale de siguranță transmit informațiile legate de autorizațiile de tip de vehicul pe care le-au acordat după 19 iulie 2010 și până la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 4

Coduri de restricție

(1)   Codurile de restricție armonizate se aplică în toate statele membre.

Lista codurilor de restricție armonizate pentru întregul sistem feroviar al Uniunii este ținută la zi de Agenție și publicată pe site-ul web al acesteia.

Dacă o autoritate națională de siguranță consideră că în lista codurilor de restricție armonizate trebuie introdus un nou cod, aceasta solicită Agenției să evalueze includerea codului nou în cauză.

Agenția evaluează solicitarea, în consultare cu alte autorități naționale de siguranță. Dacă este cazul, Agenția include noul cod de restricție în listă. Înainte de publicarea listei modificate, Agenția comunică lista Comisiei împreună cu solicitarea de modificare și cu evaluarea acesteia.

Comisia informează statele membre prin intermediul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

(2)   Agenția menține la zi lista codurilor de restricție naționale. Utilizarea codurilor de restricție naționale se limitează la restricțiile care reflectă caracteristici speciale ale sistemului feroviar existent al unui stat membru și care este puțin probabil să fie aplicate cu același înțeles în alte state membre.

Pentru tipurile de restricții care nu se regăsesc în lista menționată la alineatul (1), autoritatea națională de siguranță solicită Agenției includerea unui nou cod în lista codurilor de restricție naționale. Agenția evaluează solicitarea, în consultare cu alte autorități naționale de siguranță. Dacă este cazul, Agenția include noul cod de restricție în listă. Înainte de publicarea listei modificate, Agenția comunică lista Comisiei împreună cu solicitarea de modificare și cu evaluarea acesteia.

Comisia informează statele membre prin intermediul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

(3)   Codul de restricție pentru autoritățile multinaționale de siguranță este tratat ca un cod de restricție național.

(4)   Utilizarea de restricții necodificate este limitată la restricțiile care, din cauza caracterului lor special, este puțin probabil să se aplice mai multor tipuri de vehicule.

Articolul 5

Dispoziții finale

(1)   Agenția publică și menține la zi un ghid de aplicare privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule. Printre alte informații, acest ghid cuprinde, pentru fiecare parametru, o trimitere la clauzele specificațiilor tehnice de interoperabilitate în care se regăsesc cerințele pentru parametrul respectiv.

(2)   Agenția prezintă Comisiei o recomandare referitoare la posibila includere în registru a tipurilor de vehicule care au fost autorizate înainte de 19 iulie 2010 și la posibila modificare a prezentei decizii pe baza experienței dobândite, nu mai târziu de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 6

Data aplicării

Prezenta decizie se aplică de la 15 aprilie 2012.

Articolul 7

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Agenției Europene a Căilor Ferate și statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.


ANEXA I

SPECIFICAȚIA REGISTRULUI EUROPEAN AL TIPURILOR AUTORIZATE DE VEHICULE

1.   TIPURI DE VEHICULE CĂRORA LI SE APLICĂ ÎNREGISTRAREA VOLUNTARĂ

Tipurile de vehicule autorizate înainte de 19 iulie 2010 pentru care nu s-au autorizat vehicule noi după 19 iulie 2010 pot fi înregistrate în mod voluntar în ERATV.

Pe lângă acestea, pot fi înregistrate în mod voluntar următoarele tipuri de vehicule:

vehiculele autorizate să fie date în exploatare înainte de 19 iulie 2010 pentru care a fost acordată o autorizație suplimentară de dare în exploatare (punere în funcțiune) în conformitate cu articolul 23 sau cu articolul 25 din Directiva 2008/57/CE;

vehiculele autorizate să fie date în exploatare înainte de 19 iulie 2010 pentru care a fost acordată o nouă autorizație de dare în exploatare în urma unei modernizări sau reînnoiri;

vehiculele provenind din țări terțe și autorizate pe teritoriul UE în conformitate cu COTIF 1999, în special cu apendicele F și G la aceasta; sau

vehiculele provenind din țări terțe și autorizate în temeiul prevederilor articolului 21 alineatul (11) din Directiva 2008/57/CE.

În aceste patru cazuri de înregistrare voluntară, datele de înregistrat se pot limita la parametrii care au fost verificați în cursul procesului de autorizare.

Autorizațiile temporare, precum autorizațiile de încercare și de exploatare de probă, nu se înregistrează în ERATV.

2.   ARHITECTURA FUNCȚIONALĂ

2.1.   Administrarea ERATV

Agenția găzduiește și administrează ERATV. Agenția creează conturi de utilizator și acordă drepturi de acces la cererea autorităților naționale de siguranță în conformitate cu prezenta specificație.

2.2.   Adresa ERATV

ERATV este o aplicație online. Adresa ERATV este publicată pe site-ul web al Agenției.

2.3.   Utilizatorii și drepturile de acces ale utilizatorilor

Utilizatorii ERATV sunt următorii:

Utilizator

Drepturi de acces

Autentificare, conturi de utilizator

Autoritatea națională de siguranță a oricărui stat membru

Transmiterea de date legate de statul membru respectiv, spre a fi validate de Agenție.

Consultarea fără restricții a oricăror date, inclusiv a datelor care nu au fost încă validate.

Autentificare cu nume utilizator și parolă.

Nu se pun la dispoziție conturi funcționale sau anonime. La solicitarea autorității naționale se pot crea mai multe conturi.

Agenția

Validarea în ceea ce privește conformitatea cu prezenta specificație și publicarea datelor transmise de o autoritate națională de siguranță.

Consultarea fără restricții a oricăror date, inclusiv a datelor care nu au fost încă validate.

Autentificare cu nume utilizator și parolă.

Public

Consultarea datelor validate.

Nu se aplică.

2.4.   Interfața cu sistemele externe

Orice tip de vehicul înregistrat (adică validat și publicat) în ERATV trebuie să fie disponibil prin intermediul unui hyperlink. Aceste hyperlinkuri pot fi folosite de aplicații externe.

Se va acorda atenție posibilelor legături între ERATV și Registrul virtual centralizat european al vehiculelor (EC VVR) (1).

2.5.   Legături cu alte registre și baze de date

La crearea ERATV, Agenția trebuie să țină pe deplin seama de interfețele, inclusiv de perioadele coordonate de tranziție, cu următoarele registre și baze de date:

Registrele naționale ale vehiculelor (NVR) (2) și EC VVR: formatul datelor privind tipul de vehicul din EC VVR trebuie să corespundă univoc desemnării tipului și, acolo unde este cazul, versiunilor tipului din ERATV.

Registrul de infrastructură (RINF) (3): listele de parametri și formatul datelor din RINF și ERATV trebuie să corespundă unele cu altele, inclusiv eventualele actualizări sau modificări aduse specificațiilor RINF și ERATV.

Documentul de referință privind normele naționale (articolul 27 din Directiva 2008/57/CE): odată ce documentul de referință este disponibil, lista parametrilor pentru care evaluarea conformității se face pe baza normelor naționale ce figurează în ERATV trebuie să corespundă univoc listei parametrilor din documentul de referință. ERATV nu trebuie să permită trimiterea la un parametru care nu este inclus în documentul de referință.

2.6.   Disponibilitate

Ca regulă generală, ERATV este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, disponibilitatea-țintă a sistemului fiind de 98 %. Cu toate acestea, în cazul în care are loc o avarie în afara orelor normale de funcționare ale Agenției, restabilirea serviciului se face în următoarea zi lucrătoare a Agenției de după avarie. În cursul operațiunilor de întreținere, indisponibilitatea sistemului este minimă.

2.7.   Securitate

Conturile de utilizator și parolele create de Agenție nu trebuie să fie divulgate niciunei terțe părți și trebuie utilizate exclusiv în conformitate cu prezenta specificație.

3.   ARHITECTURA TEHNICĂ

3.1.   Arhitectura sistemului

ERATV este o aplicație online găzduită și administrată de Agenție.

ERATV poate conține informații complete pentru 35 000 de tipuri de vehicule.

Utilizatorii au posibilitatea de a se conecta la ERATV printr-o conexiune Internet standard.

Arhitectura ERATV este cea ilustrată în figura de mai jos:

Image

3.2.   Cerințe de sistem

Pentru conexiunea la ERATV sunt necesare un browser de Internet și acces la Internet.

4.   MOD DE EXPLOATARE

ERATV prezintă următoarele moduri de exploatare:

Mod normal. În cursul modului normal de exploatare sunt disponibile toate funcționalitățile.

Mod de întreținere. În cursul modului de întreținere, este posibil ca ERATV să nu fie disponibil utilizatorilor.

5.   REGULI PENTRU INTRODUCEREA ȘI CONSULTAREA DATELOR

5.1.   Principii generale

Fiecare autoritate națională de siguranță transmite informații privind autorizațiile de tip de vehicul pe care le-a acordat.

ERATV include un instrument online pentru schimbul de informații între autoritățile naționale de siguranță și Agenție. Acest instrument permite următoarele schimburi de informații:

1.

transmiterea datelor pentru registru de către o autoritate națională de siguranță către Agenție, inclusiv:

(a)

date legate de acordarea unei autorizații pentru un nou tip de vehicul (în acest caz, autoritatea națională de siguranță trebuie să transmită setul complet de date stabilit în anexa II);

(b)

date legate de acordarea unei autorizații pentru un tip de vehicul înregistrat anterior în ERATV (în acest caz, autoritatea națională de siguranță trebuie să transmită doar datele referitoare la autorizația în sine, mai precis câmpurile din secțiunea 3 a listei stabilite în anexa II);

(c)

date legate de modificarea unei autorizații existente (în acest caz, autoritatea națională de siguranță transmite doar datele referitoare la câmpurile care trebuie modificate; printre acestea nu se poate număra modificarea datelor legate de caracteristicile vehiculului);

(d)

date legate de suspendarea unei autorizații existente (în acest caz, autoritatea națională de siguranță transmite doar data suspendării);

(e)

date legate de reactivarea unei autorizații existente (în acest caz, autoritatea națională de siguranță transmite doar datele referitoare la câmpurile care trebuie modificate), făcând distincție între:

reactivare fără modificarea datelor;

reactivare cu modificarea datelor (aceste date nu pot fi legate de caracteristicile vehiculului);

(f)

date legate de retragerea unei autorizații;

(g)

date legate de corectarea unei erori;

2.

transmiterea de către Agenție a unor cereri de clarificare și/sau corectare a datelor către o autoritate națională de siguranță;

3.

transmiterea de către o autoritate națională de siguranță a răspunsurilor la cererile de clarificare și/sau corectare făcute de Agenție;

Autoritatea națională de siguranță transmite datele pentru actualizarea registrului pe cale electronică, prin intermediul unei aplicații online și completând câmpurile relevante ale formularului electronic standard online conform anexei II.

Agenția verifică datele transmise de autoritatea națională de siguranță în ceea ce privește conformitatea acestora cu prezenta specificație și fie le validează, fie solicită o clarificare.

Dacă agenția consideră că datele transmise de autoritatea națională de siguranță nu sunt conforme cu prezenta specificație, Agenția transmite autorității naționale de siguranță o cerere de corectare sau clarificare a datelor transmise.

În urma fiecărei actualizări a datelor referitoare la un tip de vehicul, sistemul generează un mesaj de confirmare, care este transmis prin e-mail utilizatorilor ce țin de autoritatea națională de siguranță care a transmis datele, autorităților naționale de siguranță ale tuturor celorlalte state membre în care este autorizat tipul respectiv, precum și Agenției.

5.2.   Transmiterea datelor de către autoritatea națională de siguranță

5.2.1.   Acordarea unei autorizații pentru un nou tip de vehicul

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice autorizare a unui nou tip de vehicul în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la eliberarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează și atribuie tipului de vehicul un număr conform anexei III, fie solicită corectarea sau clarificarea informațiilor. În special, pentru a preveni orice duplicare neintenționată a tipurilor în ERATV, Agenția verifică, în măsura în care datele disponibile în ERATV îi permit, faptul că tipul respectiv nu a fost deja înregistrat de alt stat membru.

După validarea informațiilor transmise de autoritatea națională de siguranță, Agenția atribuie un număr noului tip de vehicul. Regulile de atribuire a numărului pentru tipul de vehicul sunt stabilite în anexa III.

5.2.2.   Acordarea unei autorizații pentru un tip de vehicul înregistrat anterior în ERATV

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice autorizare a unui tip de vehicul înregistrat deja în ERATV (precum un tip autorizat de alt stat membru) în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la eliberarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de zece (10) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

După validarea informațiilor transmise de autoritatea națională, Agenția completează datele referitoare la tipul de vehicul respectiv cu datele legate de autorizația din statul membru al autorității naționale de siguranță care a acordat autorizația în cauză.

5.2.3.   Modificarea unei autorizații existente

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice modificare a unei autorizații existente pentru un tip de vehicul în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la modificarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de zece (10) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor. În special, Agenția verifică dacă schimbările solicitate corespund într-adevăr unei modificări a autorizației unui tip existent (de exemplu modificarea condițiilor de autorizare, modificarea certificatului de examinare de tip) și nu reprezintă un nou tip de vehicul.

După validarea informațiilor transmise de autoritatea națională de siguranță, Agenția publică informațiile respective.

5.2.4.   Suspendarea

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice suspendare a unei autorizații existente pentru un tip de vehicul în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la suspendarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

5.2.5.   Reactivarea fără modificare

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la reactivarea unei autorizații pentru un tip de vehicul care fusese anterior suspendată în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la reactivarea autorizației. Autoritatea națională de siguranță confirmă faptul că autorizația inițială este reactivată fără nicio modificare.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de zece (10) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

5.2.6.   Reactivarea cu modificare

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la reactivarea a unei autorizații pentru un tip de vehicul care fusese anterior suspendată în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la reactivarea autorizației. Autoritatea națională de siguranță indică faptul că reactivarea este însoțită de modificarea autorizației inițiale. Autoritatea națională de siguranță transmite informațiile referitoare la această modificare.

Se aplică procesul indicat la clauza 5.2.3 de mai sus pentru modificarea unei autorizații.

5.2.7.   Retragerea

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice retragere a unei autorizații existente pentru un tip de vehicul în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la retragerea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

În cazurile în care o autorizație are termen de valabilitate, sistemul IT schimbă automat starea autorizației în „expirată”, conform termenului de valabilitate indicat de autoritatea națională de siguranță relevantă.

5.2.8.   Modificarea unei autorizații care ar putea duce la o modificare a unui tip de vehicul înregistrat

Înainte de a solicita modificarea unei autorizații care ar putea duce la modificarea unui tip de vehicul înregistrat, autoritatea națională de siguranță se pune de acord cu autoritățile naționale de siguranță care au acordat autorizația pentru tipul înregistrat respectiv, în special cu autoritatea care a înregistrat tipul în ERATV.

5.3.   Introducerea sau modificarea datelor de către agenție

În mod normal, Agenția nu introduce nicio dată în registru. Datele sunt transmise de autoritatea națională de siguranță, iar rolul Agenției constă doar în validarea și publicarea lor.

În circumstanțe excepționale, precum imposibilitatea tehnică de a urma procedura normală, și în urma unei cereri din partea unei autorități naționale de siguranță, Agenția poate introduce sau modifica date în ERATV. În acest caz, autoritatea națională de siguranță care a solicitat introducerea sau modificarea datelor confirmă datele introduse sau modificate de Agenție, iar Agenția documentează în mod corespunzător întregul proces. Se aplică termenele indicate în secțiunea 5.2 pentru introducerea datelor în ERATV.

5.4.   Publicarea datelor de către agenție

Agenția pune la dispoziția publicului datele care au fost validate.

5.5.   Erori în prelucrarea datelor transmise

ERATV permite corectarea erorilor din datele înregistrate. În cazurile în care o eroare a fost corectată, ERATV indică data corecturii.

5.6.   Căutări și rapoarte posibile

ERATV permite obținerea următoarelor rapoarte:

1.

Pentru o autoritate națională de siguranță și pentru Agenție:

informațiile indicate în anexa II, transmise de orice autoritate națională de siguranță și nevalidate de Agenție, pentru orice tip de vehicul a cărui autorizație este activă, suspendată sau retrasă (inclusiv expirată), în măsura în care aceste informații sunt păstrate în arhive istorice;

oricare dintre rapoartele disponibile publicului.

2.

Pentru public:

informațiile indicate în anexa II, transmise de orice autoritate națională de siguranță și validate de Agenție, pentru orice tip de vehicul a cărui autorizație este activă, suspendată sau retrasă (inclusiv expirată), în măsura în care aceste informații sunt păstrate în arhive istorice.

ERATV permite publicului să efectueze căutări, cel puțin pe baza criteriilor următoare și a oricăror combinații ale acestora:

după codul tipului;

după numele tipului sau o parte a acestuia;

după numele producătorului sau o parte a acestuia;

după categoria/subcategoria vehiculului;

după STI(-urile) cu care este conform tipul;

după statul membru sau după o combinație de state membre în care este autorizat tipul de vehicul;

după starea autorizației;

după oricare dintre caracteristicile tehnice.

Acolo unde este cazul, criteriile de căutare permit indicarea unei game de valori pentru o caracteristică tehnică.

5.7.   Arhive istorice

ERATV păstrează arhive istorice complete privind toate modificările, inclusiv corectarea erorilor, cererile de clarificare și răspunsurile aferente, legate de un tip de vehicul înregistrat, timp de 10 ani de la data retragerii autorizației în toate statele membre, respectiv timp de 10 ani de la data retragerii înregistrării din orice NVR a ultimului vehicul de acest tip, dacă această dată este ulterioară.

5.8.   Notificarea automată a schimbărilor

În urma modificării, suspendării, reactivării sau retragerii unei autorizații de tip de vehicul, sistemul IT transmite autorității naționale de siguranță a oricărui stat membru în care este autorizat tipul de vehicul un e-mail automat prin care o informează despre schimbarea respectivă.

În cazurile în care o autorizație are termen de valabilitate, sistemul IT transmite autorității naționale de siguranță relevante un e-mail automat prin care o informează că se apropie data expirării, cu trei (3) luni înainte de această dată.

6.   GLOSAR

Termen sau abreviere

Definiție

Vehicul

Vehicul feroviar, astfel cum este definit la articolul 2 litera (c) din Directiva 2008/57/CE.

Tip

Tip de vehicul, astfel cum este definit la articolul 2 litera (w) din Directiva 2008/57/CE. Tipul trebuie să reflecte unitatea care a fost supusă evaluării de conformitate și autorizării. Această unitate poate fi un singur vehicul, o garnitură de vehicule sau o garnitură de tren.

Versiune

Versiunea unui tip, care face obiectul unui certificat de examinare de tip.

Producător

Orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un vehicul sau pentru care se proiectează sau se fabrică un vehicul și care comercializează acest vehicul sub numele sau marca sa. Indicarea producătorului în ERATV se face doar în scop informativ și nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, responsabilităților contractuale sau răspunderii civile.

Titularul autorizației

Entitatea care a solicitat și a primit autorizația de tip de vehicul.

Restricție

Orice condiție sau limitare indicată în autorizația tipului de vehicul, care se aplică dării în exploatare sau utilizării oricărui vehicul conform cu tipul respectiv. Restricțiile nu includ caracteristici tehnice care sunt cuprinse în secțiunea 4 din anexa II (Lista și formatul parametrilor).

Modificarea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță conform căreia anumite condiții ale unei autorizații de tip de vehicul eliberate anterior de autoritatea națională de siguranță respectivă trebuie schimbate. Modificarea autorizației poate include restricții, modificarea datei de valabilitate, reînnoirea autorizației în urma unei modificări a regulilor etc.

Suspendarea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță conform căreia o autorizație de tip de vehicul este invalidată temporar și niciun vehicul nu poate fi autorizat să fie dat în exploatare pe baza conformității sale cu tipul respectiv, până când cauzele care au stat la baza suspendării au fost analizate. Suspendarea unei autorizații de tip de vehicul nu se aplică vehiculelor aflate deja în exploatare.

Reactivarea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță conform căreia o suspendare pe care a adoptat-o anterior cu privire la o autorizație nu se mai aplică.

Retragerea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță, conform căreia o autorizație de tip de vehicul nu mai este valabilă și niciun vehicul nu poate fi autorizat să fie dat în exploatare pe baza conformității sale cu tipul respectiv. Retragerea unei autorizații de tip de vehicul nu se aplică vehiculelor aflate deja în exploatare.

Eroare

Date transmise sau publicate care nu corespund autorizațiilor date pentru tipul de vehicul respectiv. Modificarea autorizației nu se înscrie în această definiție.


(1)  Astfel cum este prevăzut în Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE [JO L 305, 23.11.2007, p. 30].

(2)  Astfel cum sunt prevăzute în Decizia 2007/756/CE.

(3)  Astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE a Comisiei din 15 septembrie 2011 privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară (JO L 256, 1.10.2011, p. 1).


ANEXA II

DATE CARE TREBUIE ÎNREGISTRATE ȘI FORMATUL ACESTORA

Pentru fiecare tip autorizat de vehicul, ERATV cuprinde următoarele date:

identificarea tipului;

producătorul;

conformitatea cu STI-urile;

autorizațiile acordate în diferite state membre, inclusiv informații generale despre aceste autorizații, starea lor (active, suspendate sau retrase), lista parametrilor pentru care s-a verificat conformitatea cu normele naționale;

caracteristicile tehnice.

Datele care trebuie înregistrate în ERATV pentru fiecare tip de vehicul, precum și formatul lor sunt indicate mai jos. Datele care trebuie înregistrate depind de categoria vehiculului, după cum se arată mai jos.

Valorile indicate pentru parametrii legați de caracteristicile tehnice sunt cele înregistrate în documentația tehnică ce însoțește certificatul de examinare de tip.

În cazurile în care valorile posibile pentru un parametru sunt limitate la o listă predefinită, aceste liste sunt menținute și actualizate de Agenție.

Pentru tipurile de vehicule care nu sunt în conformitate cu toate STI-urile relevante în vigoare, autoritatea națională de siguranță care a acordat autorizația de tip poate limita informațiile care trebuie transmise privind caracteristicile tehnice indicate în secțiunea 4 de mai jos la parametrii care au fost verificați în conformitate cu normele aplicabile.

Parametru

Formatul datelor

Aplicabilitate la categoriile de vehicule (da, nu, opțional, punct deschis)

1.

Vehicule de tracțiune

2.

Vehicule de călători remorcate

3.

Vagoane de marfă

4.

Vehicule speciale

0

Identificarea tipului

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

0.1

Numărul de identificare al tipului

[număr] XX-XXX-XXXX-X (conform anexei III)

D

D

D

D

0.2

Versiuni incluse în acest tip

[număr] XXX+[șir de caractere] (conform anexei III)

D

D

D

D

0.3

Data înregistrării în ERATV

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

1

Informații generale

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

1.1

Denumirea tipului

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere)

O

O

O

O

1.2

Denumire alternativă a tipului

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere)

O

O

O

O

1.3

Denumirea producătorului

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere) Selectare dintr-o listă predefinită, posibilitate de a adăuga noi producători

D

D

D

D

1.4

Categoria

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (conform anexei III)

D

D

D

D

1.5

Subcategoria

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (conform anexei III)

D

D

D

D

2

Conformitatea cu STI-urile

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

2.1

Conformitatea cu STI

Pentru fiecare STI: [șir de caractere] D/N/Parțială/Nu se aplică

Selectare dintr-o listă predefinită de STI-uri privind vehiculele (atât cele aflate în vigoare, cât și cele care au fost anterior în vigoare) (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

2.2

Referința „certificatelor de examinare CE de tip” (dacă se aplică modulul SB) și/sau a „certificatelor de examinare CE a proiectului” (dacă se aplică modulul SH1)

[șir de caractere] (posibilitate de a indica mai multe certificate, de exemplu certificat pentru subsistemul material rulant, certificat pentru CCS etc.)

D

D

D

D

2.3

Cazuri specifice aplicabile (cazuri specifice cu care a fost evaluată conformitatea)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza STI-urilor (pentru fiecare STI marcat cu D sau P)

D

D

D

D

2.4

Secțiuni din STI care nu sunt respectate

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza STI-urilor (pentru fiecare STI marcat cu P)

D

D

D

D

3

Autorizații

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

3.1

Intrare autorizație

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

3.1.1

Statul membru care a acordat autorizația

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită Codurile sunt cele publicate oficial și actualizate pe site-ul web european, în Ghidul stilistic interinstituțional

D

D

D

D

3.1.2

Starea actuală

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

3.1.2.1

Stare

[șir de caractere] + [dată]Câmp completat automat de sistem. Opțiuni posibile: ActivăSuspendată ZZ-LL-AAAA, Retrasă ZZ-LL-AAAA, Expirată ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.2.2

Valabilitatea autorizației (dacă este definită)

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.2.3

Restricții codificate

[șir de caractere] Cod atribuit de Agenție

D

D

D

D

3.1.2.4

Restricții necodificate

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3

Istoric

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

3.1.3.1

Autorizația inițială

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

3.1.3.1.1

Data

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.3.1.2

Titularul autorizației

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere) Selecție dintr-o listă predefinită, posibilitate de a adăuga noi organizații

D

D

D

D

3.1.3.1.3

Referința documentului de acordare a autorizației

[șir de caractere] (NEI)

D

D

D

D

3.1.3.1.4

Referințe certificat național (dacă este cazul)

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3.1.5

Parametri pentru care conformitatea cu normele naționale aplicabile a fost evaluată

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza Deciziei 2009/965/CE a Comisiei

D

D

D

D

3.1.3.1.6

Observații

[șir de caractere] (maxim 1 024 de caractere)

O

O

O

O

3.1.3.X

Modificarea autorizației

Rubrică (fără date) (X este un număr progresiv care crește cu câte o unitate, începând de la 2, de fiecare dată când se modifică autorizația de tip)

D

D

D

D

3.1.3.X.1

Tipul modificării

[șir de caractere] Text dintr-o listă predefinită (modificare, suspendare, reactivare, retragere)

D

D

D

D

3.1.3.X.2

Data

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.3.X.3

Titularul autorizației (dacă este cazul)

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere) Selecție dintr-o listă predefinită, posibilitate de a adăuga noi organizații

D

D

D

D

3.1.3.X.4

Referința documentului de modificare a autorizației

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3.X.5

Referințe certificate naționale (dacă este cazul)

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3.X.6

Norme naționale aplicabile (dacă este cazul)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza Deciziei 2009/965/CE a Comisiei

D

D

D

D

3.1.3.X.7

Observații

[șir de caractere] (maxim 1 024 de caractere)

O

O

O

O

3.X

Intrare autorizație

Rubrică (fără date) [X este un număr progresiv care crește cu câte o unitate, începând de la 2, de fiecare dată când se acordă o autorizație pentru acest tip (inclusiv cele suspendate și cele retrase)]. Această secțiune conține aceleași câmpuri ca secțiunea 3.1

D

D

D

D

4

Caracteristicile tehnice ale vehiculului

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.1

Caracteristici tehnice generale

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.1.1

Numărul cabinelor de conducere

[număr] 0/1/2

D

D

D

D

4.1.2

Viteza

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

4.1.2.1

Viteza maximă prin construcție

[număr] km/h

D

D

D

D

4.1.2.2

Viteza maximă cursă goală

[număr] km/h

N

N

D

N

4.1.3

Ecartamentul osiei montate

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.1.4

Condiții de utilizare cu privire la compunerea trenurilor

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.1.5

Numărul maxim de garnituri de tren sau de locomotive cuplate împreună în exploatare multiplă

[număr]

D

N

N

N

4.1.6

Numărul de elemente din garnitura de vagoane de marfă (doar pentru subcategoria „garnitură de vagoane de marfă”)

[număr]

N

N

D

N

4.1.7

Marcajul cu litere

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (conform anexei P la STI OPE)

N

N

D

N

4.1.8

Tipul îndeplinește cerințele necesare pentru ca autorizația de vehicul acordată de un stat membru să fie valabilă în alt stat membru

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.1.9

Mărfuri periculoase pentru care vehiculul este adecvat (cod de cisternă)

[șir de caractere] Cod de cisternă

N

N

D

N

4.1.10

Categoria structurală

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.2

Gabaritul cinematic al vehiculului

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.2.1

Gabaritul cinematic al vehiculului (gabarit interoperabil)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) (lista va fi diferită pentru categorii diferite, în funcție de STI aplicabilă)

D

D

D

D

4.2.2

Gabaritul cinematic al vehiculului (alte gabarite evaluate cu ajutorul metodei cinematice)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

O

O

O

O

4.3

Condiții de mediu

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.3.1

Intervalul de temperatură

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.3.2

Altitudinea

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.3.3

Condiții de zăpadă, gheață și grindină

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.3.4

Proiectarea balastului (doar pentru vehiculele cu v≥ 190km/h)

Punct deschis

PD

PD

N

N

4.4

Protecția împotriva incendiilor

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.4.1

Categoria siguranței împotriva incendiilor

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.5

Masa și sarcinile proiectate

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.5.1

Sarcină utilă admisă pentru diferite categorii de linie

[număr] t pentru categoria de linie [șir de caractere]

PD

PD

D

PD

4.5.2

Masa proiectată

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.5.2.1

Masa proiectată în stare de funcționare

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.2.2

Masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.2.3

Masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepționale

[număr] kg

D

D

N

D

4.5.3

Sarcina statică pe osie

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.5.3.1

Sarcina statică pe osie în stare de funcționare

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.3.2

Sarcina statică pe osie în cazul unei sarcini utile normale/maxime pentru vagoanele de marfă

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.3.3

Sarcina statică pe osie în cazul unei sarcini utile excepționale

[număr] kg

D

D

N

D

4.5.4

Forța de ghidare cvasistatică (dacă depășește limita definită în STI sau dacă limita nu este definită în STI)

[număr] kN

D

D

N

D

4.6

Comportamentul dinamic al materialului rulant

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.6.1

Insuficiența de supraînălțare (accelerație laterală necompensată maximă) pentru care vehiculul a fost evaluat

[număr] mm

Pentru vehiculele cu dublu ecartament, se indică valorile pentru fiecare ecartament

D

D

O

D

4.6.2

Vehicul echipat cu sistem de compensare a insuficienței de supraînălțare („vehicul pendular”)

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.6.3

Limitele în exploatare ale conicității echivalente (sau profilul roții în stare uzată) pentru care a fost testat vehiculul

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.7

Frânarea

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.1

Decelerația maximă a trenului

[număr] m/s2

D

N

N

D

4.7.2

Frâna de serviciu

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.2.1

Performanța frânei în declivitate mare, cu sarcină utilă normală

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Caz de referință STI

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.7.2.1.2

Viteza (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] km/h

D

D

D

D

4.7.2.1.3

Înclinația (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.2.1.4

Distanța (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] km

D

D

D

D

4.7.2.1.5

Timp (dacă nu se indică distanța) (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] minute

D

D

D

D

4.7.3

Frâna de staționare

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.3.1

Toate vehiculele de acest tip trebuie echipate cu o frână de staționare (frâna de staționare este obligatorie pentru vehiculele de acest tip)

[element boolean] D/N

N

N

D

D

4.7.3.2

Tipul frânei de staționare (dacă vehiculul este dotat cu această frână)

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.7.3.3

Înclinația maximă la care unitatea este menținută în stare de imobilizare doar de frâna de staționare (dacă vehiculul este dotat cu această frână)

[număr] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.4

Sistemele de frânare cu care este dotat vehiculul

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.4.1

Frână cu curenți turbionari

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Frână cu curenți turbionari instalată

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.1.2

Posibilitate de a împiedica utilizarea frânei cu curenți turbionari (doar dacă vehiculul este echipat cu frână cu curenți turbionari)

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2

Frână magnetică

Rubrică (fără date)

D

D

 

D

4.7.4.2.1

Frână magnetică instalată

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2.2

Posibilitatea de a împiedica utilizarea frânei magnetice (doar dacă vehiculul este echipat cu frână magnetică)

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.3

Frână cu recuperare (doar pentru vehiculele cu tracțiune electrică)

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Frână cu recuperare instalată

[element boolean] D/N

D

N

N

D

4.7.4.3.2

Posibilitatea de a împiedica utilizarea frânei cu recuperare (doar dacă vehiculul este echipat cu frână cu recuperare)

[element boolean] D/N

D

N

N

D

4.8

Caracteristicile geometrice

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.8.1

Lungimea vehiculului

[număr] m

D

D

D

D

4.8.2

Diametrul minim în exploatare al roților

[număr] mm

D

D

D

D

4.8.3

Restricții de manevră

[element boolean] D/N

N

N

D

N

4.8.4

Capacitatea privind raza minimă a curbei pe orizontală

[număr] m

D

D

D

D

4.8.5

Capacitatea privind raza minimă a curbei convexe pe verticală

[număr] m

O

O

O

O

4.8.6

Capacitatea privind raza minimă a curbei concave pe verticală

[număr] m

O

O

O

O

4.8.7

Înălțimea platformei de încărcare (pentru vagoanele-platformă și transportul combinat)

[număr] mm

N

N

D

N

4.8.8

Adecvarea pentru transportul pe feribot

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.9

Echipamente

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.9.1

Tipul de cuplă finală (cu indicarea forțelor de tracțiune și de comprimare)

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.9.2

Monitorizarea stării cutiilor de osie (detectarea supraîncălzirii cutiilor de osie)

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.9.3

Lubrifierea buzelor de bandaj

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.9.3.1

Dispozitiv de lubrifiere a buzelor de bandaj instalat

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.9.3.2

Posibilitatea de a împiedica utilizarea dispozitivului de lubrifiere (doar dacă vehiculul este echipat cu dispozitiv de lubrifiere a buzelor de bandaj)

[element boolean] D/N

D

N

N

D

4.10

Alimentarea cu energie

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.10.1

Sistemul de alimentare cu energie

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

D

4.10.2

Puterea maximă (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[număr] kW pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

O

O

N

O

4.10.3

Curentul nominal maxim de la catenară (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie electrică pentru care este echipat vehiculul)

[număr] A pentru [tensiunea completată automat în prealabil]

D

D

N

D

4.10.4

Curentul maxim în regim de staționare per pantograf (a se indica pentru fiecare sistem de curent continuu pentru care este echipat vehiculul)

[număr] A pentru [tensiunea completată automat în prealabil]

D

D

N

D

4.10.5

Înălțimea de interacțiune a pantografului cu firele de contact (deasupra părții superioare a șinei) (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[număr] de la [m] la [m] (cu două zecimale)

D

D

N

D

4.10.6

Armătura pantografului (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[șir de caractere] pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

D

4.10.7

Numărul de pantografe în contact cu linia aeriană de contact (LAC) (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[număr]

D

D

N

D

4.10.8

Distanța cea mai scurtă între două pantografe aflate în contact cu linia LAC (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul; a se indica pentru exploatarea simplă și, dacă este cazul, pentru exploatarea multiplă) (doar dacă numărul pantografelor ridicate este mai mare de 1)

[număr] [m]

D

D

N

D

4.10.9

Tipul de LAC folosită la testarea performanței de captare a curentului (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul) (doar dacă numărul pantografelor ridicate este mai mare de 1)

[șir de caractere] pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

N

N

D

4.10.10

Materialul patinei de contact a pantografului cu care poate fi echipat vehiculul (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[șir de caractere] pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

D

4.10.11

Dispozitivul de coborâre automată instalat (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.10.12

Contor de energie conform cu STI instalat la bord, pentru facturare

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.11

Caracteristici legate de zgomot

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.11.1

Nivelul de zgomot la trecere [dB(A)]

[număr] [dB(A)]

O

O

O

O

4.11.2

Nivelul de zgomot la trecere a fost măsurat în condițiile de referință

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.11.3

Nivelul de zgomot la staționare [dB(A)]

[număr] [dB(A)]

O

O

O

O

4.11.4

Nivelul de zgomot la pornire [dB(A)]

[număr] [dB(A)]

O

N

N

O

4.12

Caracteristici legate de călători

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.1

Caracteristici generale legate de călători

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.1.1

Numărul de locuri fixe

De la [număr] la [număr]

O

O

N

N

4.12.1.2

Numărul de toalete

[număr]

O

O

N

N

4.12.1.3

Numărul de locuri de dormit

De la [număr] la [număr]

O

O

N

N

4.12.2

Caracteristici legate de persoanele cu mobilitate redusă (PMR)

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.2.1

Numărul de locuri cu prioritate pentru PMR

De la [număr] la [număr]

D

D

N

N

4.12.2.2

Numărul de spații pentru scaunele rulante

De la [număr] la [număr]

D

D

N

N

4.12.2.3

Numărul de toalete accesibile PMR

[număr]

D

D

N

N

4.12.2.4

Numărul de locuri de dormit accesibile în scaun rulant

De la [număr] la [număr]

D

D

N

N

4.12.3

Accesul și ieșirea călătorilor

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.3.1

Înălțimile de peron pentru care este proiectat vehiculul

[număr] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

N

4.12.3.2

Descrierea tuturor dispozitivelor integrate de asistență la urcare/coborâre (dacă este cazul)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

N

4.12.3.3

Descrierea tuturor dispozitivelor portabile de asistență la urcare/coborâre, dacă sunt prevăzute în proiectul vehiculului pentru a respecta cerințele STI privind persoanele cu mobilitate redusă

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

N

4.13

Echipamente CCS la bord (doar pentru vehiculele cu cabină de conducere)

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.13.1

Semnalizare

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.13.1.1

Echipament ETCS la bord și nivelul acestuia

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.13.1.2

Versiunea de referință a ETCS (x.y). Dacă versiunea nu este pe deplin compatibilă, a se indica acest lucru între paranteze

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.13.1.3

Echipament ETCS la bord pentru recepționarea informațiilor aferente funcției de continuitate (infill) prin Euroloop sau GSM-R

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.1.4

Aplicații naționale ETCS implementate (NID_XUSER din Pachetul 44)

[număr] Dintr-o listă predefinită conform listei variabilelor ETCS (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.1.5

Sistem instalat de protecție, control și avertizare a trenurilor, de clasa B sau de alt tip (sistem și, dacă este cazul, versiune)

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.1.6

Condiții speciale implementate la bord pentru a comuta între diferite sisteme de protecție, control și avertizare a trenurilor.

[șir de caractere] Din combinația sistemelor instalate la bord („Sistem XX”/„Sistem YY”) (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.2

Radio

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.13.2.1

Echipament GSM-R la bord și versiunea acestuia (FRS și SRS)

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.13.2.2

Numărul de mobile GSM-R din cabina de conducere, pentru transmisia de date

[număr]: 0, 1, 2 sau 3

D

D

D

D

4.13.2.3

Sistem radio de clasa B sau de alt tip instalat (sistem și, dacă este cazul, versiune)

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.2.4

Condiții speciale implementate la bord pentru a comuta între diferite sisteme radio.

[șir de caractere] Din combinația sistemelor instalate la bord („Sistem XX”/„Sistem YY”) (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.14

Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.14.1

Tipul de sisteme de detectare a trenurilor pentru care a fost proiectat și evaluat vehiculul

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.14.2

Caracteristicile detaliate ale vehiculului pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

4.14.2.1

Distanța maximă între osii consecutive

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.2

Distanța minimă între osii consecutive

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.3

Distanța între prima și ultima osie

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.4

Lungimea maximă a botului vehiculului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.5

Lățimea minimă a bandajului roții

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.6

Diametrul minim al roții

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.7

Grosimea minimă a buzei bandajului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.8

Înălțimea minimă a buzei bandajului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.9

Înălțimea maximă a buzei bandajului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.10

Sarcina minimă pe osie

[număr] t

D

D

D

D

4.14.2.11

Spațiu fără componente metalice sau inductive între roți

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.14.2.12

Materialul roților este feromagnetic

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.14.2.13

Capacitatea maximă de nisipare

[număr] g pe [număr] s

D

N

N

D

4.14.2.14

Posibilitatea de a împiedica utilizarea funcției de nisipare

D/N

D

N

N

D

4.14.2.15

Masa metalică a vehiculului

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.14.2.16

Impedanța maximă dintre roțile opuse ale unei osii montate

[număr] Ω

D

D

D

D

4.14.2.17

Impedanța minimă a vehiculului (între roți și pantograf) (doar în cazul vehiculelor echipate pentru 1 500 V sau 3 000 V c.c.)

[număr] Ω pentru [număr] Hz (selecție multiplă posibilă)

D

N

N

D

4.14.2.18

Interferențe electromagnetice cauzate de curentul de întoarcere în șine

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.14.2.19

Emisiile electromagnetice ale trenului în ceea ce privește compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

Note:

1.

Atunci când un parametru este definit în STI aplicabilă, valoarea indicată pentru parametrul respectiv trebuie să fie cea evaluată în cadrul procedurii de verificare.

2.

Listele predefinite sunt menținute și actualizate de Agenție în conformitate cu STI-urile în vigoare, inclusiv cu STI-urile care pot fi aplicate în cursul unei perioade de tranziție.

3.

Pentru parametrii marcați ca „punct deschis” nu se introduc date până când „punctul deschis” nu este rezolvat („închis”) în STI relevantă.

4.

Pentru parametrii marcați ca „opțional”, indicarea datelor este la latitudinea solicitantului autorizației de tip.

5.

Câmpurile 0.1-0.3 sunt completate de Agenție.


ANEXA III

STRUCTURA NUMĂRULUI DE TIP

Fiecare tip de vehicul primește un număr constând în 10 cifre, cu următoarea structură:

XX

XXX

XXXX

X

Categorie

Familie

(Platformă)

Număr crescător

Cifră de verificare

Subcategorie

 

 

 

Câmpul 1

Câmpul 2

Câmpul 3

Câmpul 4

unde

Câmpul 1 (cifrele 1 și 2) se atribuie în funcție de categoria și subcategoria tipului de vehicul, pe baza tabelului de mai jos:

Cod

Categorie

Subcategorie

11

Vehicule de tracțiune

Locomotivă

12

Rezervat

13

Garnitură de tren de călători autopropulsată (incl. automotoarele)

14

Rezervat

15

Garnitură de tren de marfă autopropulsată

16

Rezervat

17

Locomotivă de manevră

18

Rezervat

19

Altele (tramvai, vehicule ușoare de cale etc.)

31

Vehicule de călători remorcate

Vagon de călători (inclusiv vagoane de dormit, vagoane restaurant etc.)

32

Rezervat

33

Vagon furgon

34

Rezervat

35

Vagon pentru transportul autoturismelor

36

Rezervat

37

Vehicul pentru servicii (de exemplu, bucătărie)

38

Rezervat

39

Garnitură fixă de vagoane de călători

40

Rezervat

41

Altele

42-49

Rezervat

51

Vagoane de marfă (remorcate)

Vagon de marfă

52

Rezervat

53

Garnitură fixă de vagoane de marfă

54-59

Rezervat

71

Vehicule speciale

Vehicul special autopropulsat

72

Rezervat

73

Vehicul special remorcat

74-79

Rezervat

Câmpul 2 (cifrele 3-5) se atribuie în funcție de familia de care ține tipul de vehicul. Pentru familiile noi (adică familiile care încă nu sunt înregistrate în ERATV), cifrele cresc progresiv cu o unitate de fiecare dată când Agenția primește o cerere de înregistrare a unui tip de vehicul ce ține de o familie nouă.

Câmpul 3 (cifrele 6-9) reprezintă un număr progresiv care crește cu o unitate de fiecare dată când Agenția primește o cerere de înregistrare a unui tip de vehicul ce ține de o anumită familie.

Câmpul 4 (cifra 10) este o cifră de verificare determinată în următorul mod (algoritm Luhn sau modul 10):

cifrele aflate pe pozițiile pare ale numărului de bază (câmpurile 1-9, de la dreapta la stânga) sunt luate la propria valoare zecimală;

cifrele aflate pe pozițiile impare ale numărului de bază (de la dreapta la stânga) se înmulțesc cu 2;

se calculează apoi suma formată din cifrele în poziție pară și din toate cifrele care constituie produsele parțiale obținute din pozițiile impare;

se reține cifra unităților din această sumă;

diferența necesară pentru aducerea cifrei unităților la 10 reprezintă cifra de verificare; în cazul în care cifra unităților este zero, atunci cifra de verificare va fi de asemenea zero.

Exemple de calcul al cifrei de verificare

1 –

Se dă numărul de bază

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Cifra unităților în această sumă este 2.

Prin urmare, cifra de verificare va fi 8, iar numărul de bază devine astfel numărul de înregistrare 33 844 7961-8.

2 –

Se dă numărul de bază

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Cifra unităților în această sumă este 0.

Prin urmare, cifra de verificare va fi 0, iar numărul de bază devine astfel numărul de înregistrare 31 513 3204-0.

Dacă certificatul de examinare de tip sau certificatul de examinare a proiectului vizează mai mult de o versiune a tipului de vehicul, fiecare dintre versiunile respective trebuie să primească un număr de identificare crescător format din trei cifre.


Top