Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. oktober 2011 om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (meddelt under nummer K(2011) 6974) EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 4. oktober 2011

om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer

(meddelt under nummer K(2011) 6974)

(EØS-relevant tekst)

(2011/665/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 34, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2008/57/EF, artikel 34, stk. 1, skal Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) oprette og føre et register over typer af jernbanekøretøjer, som medlemsstaterne har givet tilladelse til at tage i brug på jernbanenettet i EU.

(2)

Nogle eksisterende køretøjer kan ikke henføres til en køretøjstype, der er godkendt i henhold til artikel 26 i direktiv 2008/57/EF. Det kunne imidlertid være til gavn for jernbanesektoren, hvis der var mulighed for at anføre de tekniske egenskaber ved alle idriftværende køretøjer i et enkelt register.

(3)

Begrænsninger for benyttelsen af et køretøj som nævnt i artikel 33, stk. 2, litra e), i direktiv 2008/57/EF identificeres i de fleste tilfælde ved en særlig kode. Disse restriktionskoder bør harmoniseres. Der bør kun anvendes nationale restriktionskoder for begrænsninger, der afspejler særlige forhold i en medlemsstats bestående jernbanesystem og næppe vil finde anvendelse med samme betydning i andre medlemsstater. Agenturet bør ajourføre en liste over harmoniserede restriktionskoder og nationale koder og offentliggøre dem på sit websted.

(4)

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF bør de nationale sikkerhedsmyndigheder underrette agenturet, når en typegodkendelse udstedes, ændres, suspenderes eller tilbagekaldes, så det kan opdatere registret. Registret bør omfatte køretøjstyper, der er godkendt efter artikel 26 i direktiv 2008/57/EF. Derfor bør de nationale sikkerhedsmyndigheder, når de underretter agenturet, oplyse, hvilke parametre for den givne type der er kontrolleret efter de anmeldte nationale forskrifter. Denne oplysning bør udformes i overensstemmelse med det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF.

(5)

Det Europæiske Jernbaneagentur forelagde sin henstilling ERA/REC/07-2010/INT for Kommissionen den 20. december 2010.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Denne afgørelse fastsætter specifikationen for det europæiske register over godkendte køretøjstyper, jf. artikel 34 i direktiv 2008/57/EF.

Artikel 2

Specifikation for det europæiske register over godkendte køretøjstyper

1.   Agenturet udvikler, driver og vedligeholder det europæiske register over godkendte køretøjstyper på grundlag af den specifikation, der er fastsat i bilag I og II.

2.   Det europæiske register over godkendte køretøjstyper (European register of authorised types of vehicles: ERATV) indeholder data om de køretøjstyper, medlemsstaterne har godkendt i medfør af artikel 26 i direktiv 2008/57/EF.

3.   Køretøjstyper, som en medlemsstat har godkendt inden den 19. juli 2010, og inden for hvilke der efter den 19. juli 2010 er udstedt tilladelse til et eller flere køretøjer i en eller flere medlemsstater i medfør af artikel 22 eller 24 i direktiv 2008/57/EF, anses for at henhøre under bestemmelserne i artikel 26 i direktiv 2008/57/EF og registreres i ERATV. I sådanne tilfælde kan registreringen af data begrænses til de parametre, der er blevet kontrolleret under typegodkendelsen.

4.   Hvilke typer køretøjer der kan registreres frivilligt, er anført i bilag I, afsnit 1.

5.   Det nummer, som hver køretøjstype tildeles, opbygges som anført i bilag III.

6.   Registeret sættes i drift senest den 31. december 2012. Indtil da offentliggør agenturet oplysningerne om de godkendte køretøjstyper på sit websted.

Artikel 3

Oplysninger, som de nationale sikkerhedsmyndigheder skal forelægge

1.   Medlemsstaterne sørger for, at de nationale sikkerhedsmyndigheder tilvejebringer oplysningerne om de typegodkendelser, de har udstedt, som anført i bilag II.

2.   De nationale sikkerhedsmyndigheder tilvejebringer de i stk. 1 omhandlede oplysninger som foreskrevet i bilag I, afsnit 5.2.

3.   De nationale sikkerhedsmyndigheder forelægger oplysningerne ved at udfylde de relevante rubrikker i den webbaserede, elektroniske standardblanket.

4.   De nationale sikkerhedsmyndigheder forelægger oplysningerne om de godkendelser af køretøjstyper, som de har udstedt efter den 19. juli 2010 og inden denne afgørelses ikrafttræden, senest fire måneder efter at afgørelsen er trådt i kraft.

Artikel 4

Restriktionskoder

1.   Der benyttes harmoniserede restriktionskoder i alle medlemsstater.

Agenturet ajourfører en liste over harmoniserede restriktionskoder for hele EU's jernbanesystem og offentliggør den på sit websted.

Anser en national sikkerhedsmyndighed det for nødvendigt at tilføje en ny kode til listen over harmoniserede restriktionskoder, anmoder den agenturet om at vurdere, om den nye kode bør medtages.

Agenturet vurderer anmodningen i samråd med de andre nationale sikkerhedsmyndigheder. Det tilføjer en ny restriktionskode til listen, hvis det er hensigtsmæssigt. Før agenturet offentliggør den ændrede liste, sender det den til Kommissionen sammen med ændringsanmodningen og agenturets vurdering.

Kommissionen holder medlemsstaterne underrettet gennem det udvalg, der er omhandlet i direktiv 2008/57/EF, artikel 29, stk. 1.

2.   Agenturet ajourfører en liste over nationale restriktionskoder. Nationale restriktionskoder anvendes kun for begrænsninger, der afspejler særlige forhold i en medlemsstats bestående jernbanesystem og sandsynligvis ikke vil finde anvendelse med samme betydning i andre medlemsstater.

For typer af begrænsninger, der ikke er optaget på den i stk. 1 omhandlede liste, anmoder den nationale sikkerhedsmyndighed agenturet om at tilføje en ny kode på listen over nationale restriktionskoder. Agenturet vurderer anmodningen i samråd med de andre nationale sikkerhedsmyndigheder. Det tilføjer en ny restriktionskode til listen, hvis det er hensigtsmæssigt. Før agenturet offentliggør den ændrede liste, sender det den til Kommissionen sammen med ændringsanmodningen og agenturets vurdering.

Kommissionen holder medlemsstaterne underrettet gennem det udvalg, der er omhandlet i direktiv 2008/57/EF, artikel 29, stk. 1.

3.   Restriktionskoder for multinationale sikkerhedsmyndigheder behandles som nationale restriktionskoder.

4.   Begrænsninger uden kodning anvendes kun, hvis begrænsningerne har en karakter, der gør det usandsynligt, at de vil blive anvendt for flere køretøjstyper.

Artikel 5

Afsluttende bestemmelser

1.   Agenturet offentliggør og ajourfører en vejledning i anvendelsen af det europæiske register over godkendte køretøjstyper. Den skal bl.a. for hvert parameter indeholde en henvisning til de bestemmelser i de tekniske specifikationer for interoperabilitet, der fastsætter kravene for det pågældende parameter.

2.   Senest 18 måneder efter denne afgørelses ikrafttræden forelægger agenturet Kommissionen en henstilling om, hvorvidt køretøjstyper, der er godkendt før den 19. juli 2010, bør medtages i registeret, og om, hvorvidt afgørelsen bør ændres i lyset af de indhøstede erfaringer.

Artikel 6

Iværksættelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra den 15. april 2012.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til Det Europæiske Jernbaneagentur og medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.


BILAG I

SPECIFIKATION AF DET EUROPÆISKE REGISTER OVER GODKENDTE KØRETØJSTYPER

1.   KØRETØJSTYPER, DER KAN REGISTRERES FRIVILLIGT

Køretøjstyper, der er godkendt før den 19. juli 2010, kan registreres frivilligt i ERATV, når der ikke siden den 19. juli 2010 er godkendt nye køretøjer inden for disse typer.

Desuden kan følgende køretøjstyper registreres frivilligt:

køretøjer, der er taget i brug før den 19. juli 2010, og for hvilke der er udstedt en supplerende ibrugtagningstilladelse i medfør af artikel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EF

køretøjer, der har fået ibrugtagningstilladelse før den 19. juli 2010, og som der er udstedt en ny ibrugtagningstilladelse til efter opgradering eller fornyelse

køretøjer, der kommer fra tredjelande, og som er godkendt på EU's område efter COTIF 1999, særlig tillæg F og G, og

køretøjer, der kommer fra tredjelande, og som er godkendt efter bestemmelserne i artikel 21, stk. 11, i direktiv 2008/57/EF.

I disse fire tilfælde af frivillig registrering kan registreringen af data begrænses til de parametre, der er blevet kontrolleret som led i godkendelsesproceduren.

Midlertidige tilladelser til eksempelvis testning og prøvekørsler registreres ikke i ERATV.

2.   FUNKTIONEL ARKITEKTUR

2.1.   Administration af ERATV

ERATV hostes og administreres af agenturet. Agenturet opretter brugerkonti og udsteder adgangsrettigheder efter anmodning fra de nationale sikkerhedsmyndigheder i overensstemmelse med denne specifikation.

2.2.   ERATV's adresse

ERATV er en webbaseret applikation. Den får adresse på agenturets websted.

2.3.   Brugere og brugerrettigheder

ERATV får følgende brugere:

Bruger

Adgangsrettigheder

Log-in, brugerkonti

Den nationale sikkerhedsmyndighed i hver medlemsstat

Indsendelse af data vedrørende den pågældende medlemsstat — dataene valideres af agenturet

Søgning i alle data uden begrænsninger, også data under validering

Indlogning med brugernavn og adgangskode

Der oprettes ingen fælles eller anonyme konti. Der oprettes flere konti, hvis den nationale sikkerhedsmyndighed anmoder om det.

Agenturet

Validering af overensstemmelse med denne specifikation og offentliggørelse af data, der indsendes af en national sikkerhedsmyndighed

Søgning i alle data uden begrænsninger, også data under validering

Indlogning med brugernavn og adgangskode

Offentligheden

Søgning i validerede data

Ikke relevant

2.4.   Grænseflade til eksterne systemer

Der linkes til alle køretøjstyper, som er registreret (dvs. valideret og offentliggjort) i ERATV. Disse hyperlinks kan benyttes af eksterne applikationer.

En særlig opmærksomhed rettes mod mulige links mellem ERATV og det centrale europæiske virtuelle køretøjsregister (ECVVR) (1).

2.5.   Forbindelser til andre registre og databaser

Under udviklingen af ERATV tager agenturet fuldt hensyn til grænsefladerne til følgende registre og databaser, også ved samordning af overgangsperioder:

Nationale køretøjsregistre (2) (NVR) og ECVVR: Det dataformat, der anvendes for køretøjstypen i ECVVR, skal nøjagtigt modsvare betegnelsen for typer og, hvor det er relevant, typeversioner i ERATV.

Infrastrukturregistret (RINF) (3): Listen over parametre og dataformatet i RINF og ERATV skal stemme overens, også ved ajourføringer og ændringer af specifikationerne for RINF og ERATV.

Referencedokumentet for nationale forskrifter (artikel 27 i direktiv 2008/57/EF): Når referencedokumentet foreligger, skal listen over parametre for vurdering af overensstemmelse efter nationale forskrifter som registreret i ERATV nøjagtigt modsvare listen over parametre i referencedokumentet. ERATV må ikke tillade henvisning til andre parametre end referencedokumentets.

2.6.   Tilgængelighed

Som hovedregel skal der være adgang til ERATV døgnet rundt, alle ugens og alle årets dage med et mål for systemets tilgængelighedsgrad på 98 %. Optræder et svigt uden for agenturets normale arbejdstid, skal genetableringen af tjenesten dog først iværksættes på agenturets første arbejdsdag efter svigtet. Under vedligeholdelse skal systemet så vidt muligt være tilgængeligt.

2.7.   Sikkerhed

Brugerkonti og adgangskoder, som agenturet har oprettet, må ikke videregives til tredjemand og må kun bruges i overensstemmelse med denne specifikation.

3.   TEKNISK ARKITEKTUR

3.1.   Systemarkitektur

ERATV skal være en webbaseret applikation, som hostes og administreres af agenturet.

ERATV skal kunne indeholde fuldstændige oplysninger om 35 000 køretøjstyper.

Brugerne skal kunne komme i forbindelse med ERATV med en almindelig internetforbindelse.

ERATV skal opbygges som vist på denne figur:

Image

3.2.   Systemkrav

Forbindelse med ERATV skal kunne opnås med en internetsøger og en internetforbindelse.

4.   DRIFTSTILSTANDE

ERATV skal have følgende driftstilstande:

Normal drift. Under normal drift skal alle funktioner være tilgængelige.

Vedligeholdelsestilstand. Under vedligeholdelse kan ERATV eventuelt være utilgængelig for brugerne.

5.   REGLER FOR DATAINDLÆSNING OG SØGNING

5.1.   Generelle principper

Hver national sikkerhedsmyndighed indsender oplysninger om de godkendelser af køretøjstyper, den har udstedt.

ERATV skal omfatte et webbaseret værktøj til udveksling af oplysninger mellem de nationale sikkerhedsmyndigheder og agenturet. Værktøjet skal muliggøre følgende informationsudvekslinger:

1)

Indsendelse af registerdata fra en national sikkerhedsmyndighed til agenturet, herunder:

a)

data om godkendelse af en ny type køretøj (i så fald skal den nationale sikkerhedsmyndighed forelægge et fuldstændigt datasæt, jf. bilag II)

b)

data om godkendelse af en type køretøj, der tidligere er registreret i ERATV (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun data om selve godkendelsen, dvs. rubrikkerne i afsnit 3 i den liste, der er opstillet i bilag II)

c)

data om ændring af en eksisterende godkendelse (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun data for de rubrikker, der skal ændres, men der må ikke foretages ændringer af data om køretøjets egenskaber)

d)

data om suspendering af en eksisterende godkendelse (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun suspenderingsdatoen)

e)

data om reaktivering af en eksisterende godkendelse (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun data for de rubrikker, der skal ændres), idet der sondres mellem

reaktivering uden ændring af data

reaktivering med ændring af data (disse data må ikke vedrøre køretøjets egenskaber)

f)

data om tilbagekaldelse af en godkendelse

g)

data om fejlretning.

2)

Fremsendelse fra agenturet til en national sikkerhedsmyndighed af anmodninger om tydeliggørelse og/eller rettelse af data.

3)

Fremsendelse af svar fra en national sikkerhedsmyndighed på agenturets anmodninger om tydeliggørelse og/eller retning af data.

Den nationale sikkerhedsmyndighed forelægger data til ajourføring af registret elektronisk ved i en webbaseret applikation at udfylde de relevante rubrikker i den webbaserede elektroniske standardblanket, jf. bilag II.

Agenturet kontrollerer, om de data, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, er i overensstemmelse med denne specifikation, og validerer dem eller anmoder om tydeliggørelse.

Finder agenturet, at de data, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, ikke er i overensstemmelse med denne specifikation, sender det den nationale sikkerhedsmyndighed en anmodning om rettelse eller tydeliggørelse af de indsendte data.

Hver gang der indlæses data om en køretøjstype, skal systemet sende en bekræftende meddelelse pr. mail til brugerne hos den nationale sikkerhedsmyndighed, der har indsendt dataene, til den nationale sikkerhedsmyndighed i alle andre medlemsstater, hvor den pågældende type er godkendt, og til agenturet.

5.2.   Data indsendt af en national sikkerhedsmyndighed

5.2.1.   Godkendelse af en ny køretøjstype

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver godkendelse af en ny køretøjstype senest tyve (20) arbejdsdage efter udstedelsen.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest tyve (20) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem og tildele køretøjstypen et nummer som omhandlet i bilag III eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres. For at hindre utilsigtede dobbeltforekomster af typer i ERATV, skal agenturet navnlig, i det omfang dataene i ERATV tillader det, sikre sig, at den pågældende type ikke tidligere er registreret af en anden medlemsstat.

Når de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, er valideret, tildeler agenturet den nye køretøjstype et nummer. Forskrifterne for tildeling af køretøjstypenumre er fastsat i bilag III.

5.2.2.   Godkendelse af en køretøjstype, der i forvejen er registreret i ERATV

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver godkendelse af en køretøjstype, der i forvejen er registreret i ERATV (f.eks. en type, som en anden medlemsstat har godkendt) senest tyve (20) arbejdsdage efter udstedelsen.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest ti (10) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

Når de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, er valideret, supplerer agenturet dataene om denne køretøjstype med dataene om den nye godkendelse i den udstedende nationale sikkerhedsmyndigheds medlemsstat.

5.2.3.   Ændring af en eksisterende godkendelse

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver ændring af en eksisterende godkendelse af en køretøjstype, senest tyve (20) arbejdsdage efter at godkendelsen er ændret.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest ti (10) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres. Agenturet skal især kontrollere, at de ændringer, der anmodes om, faktisk angår ændring af en godkendelse af en eksisterende type (f.eks. andre vilkår for godkendelsen eller ændringer af typeafprøvningsattesten) og ikke reelt angår en ny køretøjstype.

Agenturet offentliggør de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, når det har valideret dem.

5.2.4.   Suspendering

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver suspendering af en eksisterende godkendelse af en køretøjstype, senest fem (5) arbejdsdage efter at godkendelsen er suspenderet.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

5.2.5.   Reaktivering uden ændring

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om reaktivering af en tidligere suspenderet godkendelse af en køretøjstype, senest tyve (20) arbejdsdage efter at godkendelsen er reaktiveret. Den nationale sikkerhedsmyndighed bekræfter, at den oprindelige godkendelse reaktiveres uændret.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest ti (10) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

5.2.6.   Reaktivering med ændring

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om reaktivering af en tidligere suspenderet godkendelse af en køretøjstype, senest tyve (20) arbejdsdage efter at godkendelsen er reaktiveret. Den nationale sikkerhedsmyndighed anfører, at der er knyttet en ændring af den oprindelige godkendelse til reaktiveringen. Den nationale sikkerhedsmyndighed indsender oplysningerne om denne ændring.

Processen for ændring af en godkendelse, jf. afsnit 5.2.3 ovenfor, finder anvendelse.

5.2.7.   Tilbagekaldelse

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver tilbagekaldelse af en eksisterende godkendelse af en køretøjstype, senest fem (5) arbejdsdage efter at godkendelsen er tilbagekaldt.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

På godkendelser med udløbsdato skal it-systemet automatisk ændre godkendelsens status til »udløbet« i overensstemmelse med den udløbsdato, den relevante nationale sikkerhedsmyndighed har angivet.

5.2.8.   Ændring af en godkendelse, der kan føre til ændring af en registreret køretøjstype

Inden den nationale sikkerhedsmyndighed anmoder om en ændring af en godkendelse, der kan føre til ændring af en registreret køretøjstype, konsulterer den andre nationale sikkerhedsmyndigheder, der har godkendt denne registrerede type, og især den myndighed, der har registreret typen i ERATV.

5.3.   Indføjelse eller ændring af data foretaget af agenturet

Normalt indlæser agenturet ikke data i registret. Dataene indsendes af den nationale sikkerhedsmyndighed, og agenturets opgave er kun at validere og offentliggøre dem.

Under særlige omstændigheder, f.eks. hvis tekniske problemer gør det umuligt at følge den normale procedure, kan agenturet indlæse eller ændre data i ERATV efter anmodning fra en national sikkerhedsmyndighed. I så fald skal den nationale sikkerhedsmyndighed, der har anmodet om indlæsningen eller ændringen bekræfte de data, agenturet har indlæst eller ændret, og agenturet skal dokumentere processen behørigt. De frister for indlæsning af data i ERATV, der er anført i afsnit 5.2, finder anvendelse.

5.4.   Agenturets offentliggørelse af data

Agenturet gør de data, det har valideret, offentligt tilgængelige.

5.5.   Behandling af fejl i de indsendte data

ERATV skal gøre det muligt at rette fejl i de indlæste data. Når der er rettet en fejl, skal ERATV angive datoen for rettelsen.

5.6.   Søge- og rapporteringsmuligheder

ERATV skal kunne levere følgende rapporter:

1)

Til en national sikkerhedsmyndighed og til agenturet:

Oplysninger som anført i bilag II, der er indsendt af enhver national sikkerhedsmyndighed og ikke valideret af agenturet, om enhver køretøjstype, hvis godkendelse er aktiv, suspenderet eller tilbagekaldt (herunder udløbne godkendelser), i det omfang disse oplysninger stadig findes i tidligere registreringer.

Alle rapporter, som offentligheden har adgang til.

2)

Til offentligheden:

Oplysninger som anført i bilag II, der er indsendt af enhver national sikkerhedsmyndighed og valideret af agenturet, om enhver køretøjstype, hvis godkendelse er aktiv, suspenderet eller tilbagekaldt (herunder udløbne godkendelser), i det omfang disse oplysninger stadig findes i tidligere registreringer.

ERATV skal give offentligheden mulighed for at søge på mindst følgende kriterier og enhver kombination af disse:

typekode

typenavn eller del af typenavn

navnet eller en del navnet på en fabrikant

kategori eller underkategori af køretøjer

TSI eller TSI'er, som køretøjet er i overensstemmelse med

medlemsstat eller kombination af medlemsstater, hvor køretøjstypen er godkendt

godkendelsens status

enhver af de tekniske egenskaber.

Søgekriterierne skal give mulighed for at angive et interval for en teknisk egenskab, når dette er relevant.

5.7.   Historiske arkiver

ERATV opbevarer alle data om ændringer, herunder fejlretninger, anmodninger om tydeliggørelse og svar for en registreret køretøjstype i det længste af følgende tidsrum: indtil 10 år efter at godkendelsen er tilbagekaldt i alle medlemsstater, eller indtil 10 år efter at registreringen i noget nationalt køretøjsregister af det sidste køretøj af denne type er trukket tilbage.

5.8.   Automatisk meddelelse om ændringer

Når godkendelsen af en køretøjstype er blevet ændret, suspenderet, reaktiveret eller tilbagekaldt, skal it-systemet automatisk sende den nationale sikkerhedsmyndighed i hver medlemsstat, hvor denne køretøjstype er godkendt, en mail med oplysning om ændringen.

Når en godkendelse har en udløbsdato, skal it-systemet automatisk sende den relevante nationale sikkerhedsmyndighed en mail med oplysning om den kommende udløbsdato tre (3) måneder inden denne dato.

6.   ORDLISTE

Term eller forkortelse

Definition

køretøj

Jernbanekøretøj som defineret i artikel 2, litra c), i direktiv 2008/57/EF.

type

Køretøjstype som defineret i artikel 2, litra w), i direktiv 2008/57/EF. Typen skal afspejle den enhed, der er blevet overensstemmelsesvurderet og godkendt. Enheden kan være et enkeltkøretøj, en køretøjsgruppe eller et togsæt.

version

En version af en type som omfattet af typeafprøvningsattesten

fabrikant

Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et køretøj eller får et køretøj konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette køretøj under sit navn eller varemærke. Fabrikantangivelsen i ERATV er kun til orientering og ændrer ikke noget ved immaterialrettigheder, kontraktansvar eller civilretligt erstatningsansvar.

godkendelsens indehaver

Den enhed, der ansøgt om og fået udstedt godkendelsen af køretøjstypen.

begrænsning

Enhver betingelse eller indskrænkning, der er anført i godkendelsen af køretøjstypen og gælder for ibrugtagningen eller anvendelsen af ethvert køretøj af denne type. De tekniske egenskaber, der er anført i bilag II, afsnit 4 (liste over og format for parametre), er ikke begrænsninger i denne forstand.

ændring af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at betingelser for en godkendelse af en køretøjstype, som denne nationale sikkerhedsmyndighed tidligere har udstedt, skal ændres. En ændring af en godkendelse kan bl.a. vedrøre begrænsninger, ændring af gyldighedsdato eller fornyelse af en godkendelse efter en forskriftsændring.

suspendering af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at en godkendelse af en køretøjstype midlertidigt ikke er gyldig, og at ingen køretøjer kan få ibrugtagningstilladelse på grundlag af deres overensstemmelse med den pågældende type, før årsagerne til suspenderingen er analyseret. Det at en godkendelse af en køretøjstype suspenderes, får ikke virkning for allerede ibrugtagne køretøjer.

reaktivering af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at en tidligere suspendering af en godkendelse ikke længere gælder.

tilbagekaldelse af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at en godkendelse af en køretøjstype ikke længere er gyldig, og at ingen køretøjer kan få ibrugtagningstilladelse på grundlag af deres overensstemmelse med den pågældende type. Det at en godkendelse af en køretøjstype tilbagekaldes, får ikke virkning for allerede ibrugtagne køretøjer.

fejl

Fremsendte eller offentliggjorte data, som ikke svarer til den udstedte godkendelse af en køretøjstype. Ændringer af en godkendelse henhører ikke under denne definition.


(1)  Jf. Kommissionens beslutning 2007/756/EF af 9. november 2007 om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (EUT L 305 af 23.11.2007, s. 30).

(2)  Jf. beslutning 2007/756/EF.

(3)  Jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU af 15. september 2011 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner (EUT L 256 af 1.10.2011, s. 1.).


BILAG II

DATA AT REGISTRERE OG DATAFORMAT

ERATV skal indeholde følgende data for hver godkendt køretøjstype:

typeidentifikation

fabrikant

overensstemmelse med TSI'erne

godkendelser udstedt i andre medlemsstater, herunder generelle oplysninger om disse godkendelser, deres status (aktiv, suspenderet eller tilbagekaldt), liste over parametre for kontrol af overensstemmelse med nationale forskrifter

tekniske egenskaber.

Hvilke data der skal registreres i ERATV for hver køretøjstype, og i hvilket format, er anført nedenfor. Hvilke data der skal registreres, afhænger af køretøjskategorien som anført nedenfor.

De værdier, der angives for parametrene for de tekniske egenskaber, skal være de samme som i den tekniske dokumentation, der ledsager typeafprøvningsattesten.

I de tilfælde, hvor et parameter kun kan antage bestemte værdier på en forud fastlagt liste, skal agenturet vedligeholde og ajourføre disse lister.

For køretøjstyper, der ikke er i overensstemmelse med alle relevante, gældende TSI'er, kan den nationale sikkerhedsmyndighed, der har udstedt typegodkendelsen, begrænse de oplysninger, der skal gives om tekniske egenskaber, jf. punkt 4 nedenfor, til de parametre, som er blevet kontrolleret efter de gældende regler.

Parameter

Dataformat

Anvendelse på køretøjskategorierne (Ja, Nej, Valgfrit, Udestående punkt)

1.

Trækkende køretøjer

2.

Personvogne (ikke selvkørende)

3.

Godsvogne

4.

Specialkøretøjer

0

Typeidentifikation

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

0.1

TYPE-ID

[tal] XX-XXX-XXXX-X (jf. bilag III)

J

J

J

J

0.2

Versioner af denne type

[tal] XXX + [tegnfølge] (jf. bilag III)

J

J

J

J

0.3

Dato for ERATV-post

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

1

Generelle oplysninger

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

1.1

Typens betegnelse

[tegnfølge] (højst 256 tegn)

V

V

V

V

1.2

Alternativ typebetegnelse

[tegnfølge] (højst 256 tegn)

V

V

V

V

1.3

Fabrikantens navn

[tegnfølge] (højst 256 tegn) Valg fra en forud fastlagt liste, mulighed for at tilføje nye fabrikanter

J

J

J

J

1.4

Kategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (jf. bilag III)

J

J

J

J

1.5

Underkategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (jf. bilag III)

J

J

J

J

2

Overensstemmelse med TSI'er

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

2.1

Overensstemmelse med TSI

For hver TSI:

[tegnfølge] J/N/Delvis/Ikke relevant Valg fra en forud fastlagt liste over køretøjsrelaterede TSI'er (både gældende og historiske) (mulighed for flere valg)

J

J

J

J

2.2

Henvisning til EF-typeafprøvningsattester (hvis modul SB finder anvendelse) og/eller EF-konstruktionsundersøgelsesattest (hvis modul SH1 finder anvendelse)

[tegnfølge] (mulighed for at angive flere attester, f.eks. attest for delsystemerne Rullende materiel, Togkontrol og signaler osv.)

J

J

J

J

2.3

Relevante særtilfælde (særtilfælde, hvor overensstemmelsen er vurderet)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på TSI'erne (for hver TSI, der er markeret med J eller D)

J

J

J

J

2.4

Dele af TSI'er, som der ikke er overensstemmelse med

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på TSI'erne (for hver TSI, der er markeret med D)

J

J

J

J

3

Godkendelser

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1

Godkendt i

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1.1

Medlemsstat, der har godkendt typen

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste. Der benyttes de koder, som er offentliggjort officielt og lagt frem på webstedet Europa i dokumentet Vejledning i Udformning af EU-publikationer.

J

J

J

J

3.1.2

Aktuel status

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[tegnfølge] + [dato]Feltet udfyldes automatisk af systemet. Alternativer: GældendeSuspenderet DD-MM-ÅÅÅÅ, Tilbagekaldt DD-MM-ÅÅÅÅ, Udløbet DD-MM-ÅÅÅÅ

Y

Y

Y

Y

3.1.2.2

Godkendelsens udløbsdato (hvis fastlagt)

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.2.3

Begrænsninger med kode

[tegnfølge] Kode tildelt af agenturet

J

J

J

J

3.1.2.4

Begrænsninger uden kode

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3

Historisk

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1.3.1

Oprindelig godkendelse

Overskrift (uden data)

J

J

J

J

3.1.3.1.1

Dato

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.1.2

Godkendelsens indehaver

[tegnfølge] (højst 256 tegn) Valg fra en forud fastlagt liste, mulighed for at tilføje nye organisationer

J

J

J

J

3.1.3.1.3

Godkendelsesdokumentets reference

[tegnfølge] (EIN)

J

J

J

J

3.1.3.1.4

Referencer til nationale attester (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3.1.5

Parametre for hvilke overensstemmelsen med gældende nationale forskrifter er vurderet

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på Kommissionens beslutning 2009/965/EF

J

J

J

J

3.1.3.1.6

Bemærkninger

[tegnfølge] (højst 1 024 tegn)

V

V

V

V

3.1.3.X

Ændring af godkendelsen

Overskrift (uden data) (X repræsenterer et tal, der fra og med 2 stiger med en enhed lige så mange gange, som der er udstedt ændringer af typegodkendelsen).

J

J

J

J

3.1.3.X.1

Ændringstype

[tegnfølge] Tekst valgt fra en forud fastlagt liste (ændring, suspension, reaktivering, tilbagekaldelse)

J

J

J

J

3.1.3.X.2

Dato

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.X.3

Godkendelsens indehaver (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge] (højst 256 tegn) Valg fra en forud fastlagt liste, mulighed for at tilføje nye organisationer

J

J

J

J

3.1.3.X.4

Reference til dokumentet om ændring af godkendelsen

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3.X.5

Referencer til nationale attester (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3.X.6

Gældende nationale forskrifter (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på Kommissionens beslutning 2009/965/EF

J

J

J

J

3.1.3.X.7

Bemærkninger

[tegnfølge] (højst 1 024 tegn)

V

V

V

V

3.X

Godkendt i

Overskrift (uden data) (X repræsenterer et, der fra og med 2 stiger med en enhed hver gang der er udstedt en godkendelse for denne type (inklusive suspensioner og tilbagekaldelser)). Dette punkt indeholder de samme felter som punkt 3.1.

J

J

J

J

4

Køretøjets tekniske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.1

Generelle tekniske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.1.1

Antal førerrum

[tal] 0/1/2

J

J

J

J

4.1.2

Hastighed

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.1.2.1

Konstruktivt bestemt maksimalhastighed

[tal] km/h

J

J

J

J

4.1.2.2

Maksimal hastighed i tom tilstand

[tal] km/h

N

N

J

N

4.1.3

Hjulsættets sporvidde

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.1.4

Betingelser for brug, der vedrører togets oprangering

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.1.5

Største antal togsæt eller lokomotiver i sammenkoblet drift

[tal]

J

N

N

N

4.1.6

Antal elementer i godsvognsgruppen (kun for underkategorien »godsvognsgruppe«)

[tal]

N

N

J

N

4.1.7

Litrering

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (jf. bilag P til TSI'en for Drift og trafikstyring)

N

N

J

N

4.1.8

Typen opfylder de krav, der skal være opfyldt, hvis en ibrugtagningstilladelse til et køretøj udstedt i én medlemsstat skal være gyldig i andre medlemsstater.

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.1.9

Farligt gods, som køretøjet er egnet til (tankkode)

[tegnfølge] Tankkode

N

N

J

N

4.1.10

Strukturel kategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.2

Køretøjets kinematiske fritrumsprofil

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.2.1

Køretøjets kinematiske fritrumsprofil (interoperabel profil)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg) (listen vil være forskellig for forskellige kategorier afhængigt af, hvilken TSI der finder anvendelse)

J

J

J

J

4.2.2

Køretøjets kinematiske fritrumsprofil (andre fritrumsprofiler vurderet ved anvendelse af den kinematiske metode)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

V

V

V

V

4.3

Arbejdsmiljøforhold

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.3.1

Temperaturinterval

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.3.2

Højdeinterval

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.3.3

Forhold med hensyn til sne, is og hagl

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.3.4

Oprivning af ballastskærver (kun for køretøjer med v ≥ 190 km/h)

Udestående punkt

UP

UP

N

N

4.4

Brandsikkerhed

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.4.1

Brandsikkerhedskategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.5

Designmasse og belastninger

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.5.1

Tilladt nyttelast for forskellige strækningskategorier

[tal] t for strækningskategori [tegnfølge]

UP

UP

J

UP

4.5.2

Designmasse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.5.2.1

Designmasse i driftsklar stand

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.2.2

Designmasse med normal nyttelast

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.2.3

Designmasse med exceptionel nyttelast

[tal] kg

J

J

N

J

4.5.3

Statisk akseltryk

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statisk akseltryk i driftsklar stand

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.3.2

Statisk akseltryk med normal nyttelast/maksimal nyttelast for godsvogne

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.3.3

Statisk akseltryk med exceptionel nyttelast

[tal] kg

J

J

N

J

4.5.4

Kvasistatisk styrekraft (hvis den overstiger den grænseværdi, der er fastsat i TSI'en, eller den ikke er fastsat i TSI'en)

[tal] kN

J

J

N

J

4.6

Rullende materiels dynamiske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.6.1

Overhøjdeunderskud (maksimal ukompenseret sideacceleration), som køretøjet er vurderet for

[tal] mm

For køretøjer konstrueret til to sporvidder anføres der værdier for hver sporvidde.

J

J

V

J

4.6.2

Køretøj udstyret med et system, der kompenserer for overhøjdeunderskud (»køretøj med kurvestyring«)

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.6.3

Driftsværdier for ækvivalent konicitet (eller slidt hjulprofil), som køretøjet er testet for

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.7

Bremsning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.1

Maksimal togretardation

[tal] m/s2

J

N

N

J

4.7.2

Driftsbremsning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.2.1

Bremseevne på stejlt faldende spor med normal nyttelast

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

TSI'ens referencetilfælde

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.7.2.1.2

Hastighed (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] km/h

J

J

J

J

4.7.2.1.3

Hældningsgrad (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] ‰ (mm/m)

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.4

Afstand (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] km

J

J

J

J

4.7.2.1.5

Tid (hvis afstanden ikke er anført) (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] min

J

J

J

J

4.7.3

Parkeringsbremse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.3.1

Alle køretøjer af denne type skal være udstyret med parkeringsbremse (parkeringsbremse obligatorisk for denne type)

[boolesk] J/N

N

N

J

J

4.7.3.2

Parkeringsbremsens type (hvis køretøjet har parkeringsbremse)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.7.3.3

Maksimal hældningsgrad af det fald, som parkeringsbremsen alene kan holde enheden ubevægelig på (hvis køretøjet har parkeringsbremse)

[tal] ‰ (mm/m)

J

J

J

J

4.7.4

Bremsesystemer monteret på køretøjet

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.1

Hvirvelstrømsbremse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Hvirvelstrømsbremse monteret

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.1.2

Muligt at hindre brug af hvirvelstrømsbremse (kun hvis der er monteret hvirvelstrømsbremse)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2

Magnetskinnebremse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magnetskinnebremse monteret

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2.2

Muligt at hindre brug af magnetskinnebremse (kun hvis der er monteret magnetskinnebremse)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.3

Regenerativ bremse (kun for køretøjer med elektrisk trækkraft)

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Regenerativ bremse monteret

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.7.4.3.2

Muligt at hindre brug af regenerativ bremse (kun hvis der er monteret regenerativ bremse)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.8

Geometriske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.8.1

Køretøjets længde

[tal] m

J

J

J

J

4.8.2

Mindste hjuldiameter i drift

[tal] mm

J

J

J

J

4.8.3

Begrænsninger for rangering

[boolesk] J/N

N

N

J

N

4.8.4

Mindste vandrette kurveradius, som køretøjet kan køre på

[tal] m

J

J

J

J

4.8.5

Mindste konvekse afrundingsradius, som køretøjet kan køre på

[tal] m

V

V

V

V

4.8.6

Mindste konkave afrundingsradius, som køretøjet kan køre på

[tal] m

V

V

V

V

4.8.7

Højde til ladflade (for fladvogne og kombineret transport)

[tal] mm

N

N

J

N

4.8.8

Egnet til transport på færger

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.9

Udstyr

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.9.1

Endekoblingstype (med angivelse af træk- og trykkræfter)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.9.2

Overvågning af aksellejets tilstand (detektering af overhedet akselleje)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.9.3

Smøring af flanger

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.9.3.1

Flangesmøringssystem monteret

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.9.3.2

Muligt at hindre brug af smøringssystemet (kun hvis der er monteret flangesmøringssystem)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.10

Energiforsyning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.10.1

Energiforsyningssystem

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

J

4.10.2

Maksimal effekt (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] kW for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

V

V

N

V

4.10.3

Maksimal mærkestrøm fra køreledningen (anføres for hvert strømforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] A for [spænding, forhåndsudfyldes automatisk]

J

J

N

J

4.10.4

Maksimal optagen strøm ved stilstand pr. strømaftager (anføres for hvert jævnstrømssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] A for [spænding, forhåndsudfyldes automatisk]

J

J

N

J

4.10.5

Højde for strømaftagerens kontakt med køreledningen (over skinneoverkant) (anføres fort hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] Mellem [m] og [m] (med to decimaler)

J

J

N

J

4.10.6

Strømaftagerhoved (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tegnfølge] for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

J

4.10.7

Antal strømaftagere i kontakt med køreledningen (anføres fort hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal]

J

J

N

J

4.10.8

Korteste afstand mellem to strømaftagere i kontakt med køreledningen (anføres fort hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til; anføres for enkeltvis og i påkommende tilfælde sammenkoblet drift) (kun hvis antallet af hævede strømaftagere er større end 1)

[tal] m

J

J

N

J

4.10.9

Type køreledningssystem anvendt ved prøvning af strømaftagningsevne (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til) (kun hvis antallet af hævede strømaftagere er større end 1)

[tegnfølge] for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

N

N

J

4.10.10

Materiale for kontaktstykke til strømaftager, som køretøjet kan udstyres med (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tegnfølge] for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

J

4.10.11

Automatisk strømaftagersænker monteret (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.10.12

TSI-konform energimåler til fakturering installeret i køretøjet

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.11

Støjmæssige egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.11.1

Støjniveau ved forbikørsel (dB(A))

[tal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.2

Støjniveau ved forbikørsel målt under referenceforhold

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.11.3

Støjniveau ved stilstand (dB(A))

[tal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.4

Støjniveau ved igangsætning (dB(A))

[tal] (dB(A))

V

N

N

V

4.12

Forhold af betydning for passagererne

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.1

Forhold af betydning for passagererne, generelt

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.1.1

Antal faste sæder

Mellem [tal] og [tal]

V

V

N

N

4.12.1.2

Antal toiletter

[tal]

V

V

N

N

4.12.1.3

Antal sovepladser

Mellem [tal] og [tal]

V

V

N

N

4.12.2

Forhold af betydning for bevægelseshæmmede

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.2.1

Antal forbeholdte sæder

Mellem [tal] og [tal]

J

J

N

N

4.12.2.2

Antal kørestolspladser

Mellem [tal] og [tal]

J

J

N

N

4.12.2.3

Antal toiletter, der kan benyttes af bevægelseshæmmede

[tal]

J

J

N

N

4.12.2.4

Antal sovepladser, der kan benyttes af kørestolsbrugere

Mellem [tal] og [tal]

J

J

N

N

4.12.3

Ind- og udstigning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.3.1

Perronhøjder, som køretøjet er konstrueret til

[tal] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

N

4.12.3.2

Beskrivelse af eventuelle indbyggede ind- og udstigningshjælpemidler

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

N

4.12.3.3

Beskrivelse af eventuelle flytbare ind- og udstigningshjælpemidler, hvis der under konstruktionen af køretøjet er taget hensyn til sådanne med henblik på opfyldelse af TSI'en om tilgængelighed for bevægelseshæmmede

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

N

4.13

Mobilt togkontrol- og signaludstyr (kun for køretøjer med førerrum)

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.13.1

Togkontrol

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.13.1.1

Installeret mobilt ETCS-udstyr, med niveauangivelse

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.13.1.2

ETCS basis.version (x.y). Er versionen ikke fuldt kompatibel, anføres dette i parentes.

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.13.1.3

Mobilt ETCS-udstyr til modtagelse af infill-informationer via sløjfe eller GSM-R

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.1.4

Nationale ETCS-applikationer taget i brug (NID_XUSER i pakke 44)

[tal] Valg fra en forud fastlagt liste i overensstemmelse med listen over ETSC-variabler (mulighed for flere valg)

J

J

J

J

4.13.1.5

Togkontrolsystemer af klasse B eller andre (system og i givet fald version)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.1.6

Særlige tekniske forhold, som er gennemført i det installerede mobile udstyr med henblik på skift mellem forskellige togkontrolsystemer

[tegnfølge] Valg mellem kombinationer af installerede systemer (»System XX«/»System YY«) (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.2

Radio

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.13.2.1

Installeret mobilt GSM-R-udstyr med versionsangivelse (FRS og SRS)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.13.2.2

Antal GSM-R mobilsæt i førerrum til datatransmission

[tal]: 0, 1, 2 eller 3

J

J

J

J

4.13.2.3

Radiosystemer af klasse B eller andre (system og i givet fald version)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.2.4

Særlige tekniske forhold, som er gennemført i det mobile udstyr med henblik på omstilling mellem forskellige radiosystemer

[tegnfølge] Valg mellem kombinationer af installerede systemer (»System XX«/»System YY«) (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.14

Kompatibilitet med togdetekteringssystemer

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.14.1

Type togdetekteringssystem, som køretøjet er konstrueret til og vurderet efter

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.14.2

Nærmere oplysninger om køretøjets egenskaber med hensyn til kompatibilitet med togdetekteringssystemer

Overskrift (uden data)

J

J

J

J

4.14.2.1

Største afstand mellem på hinanden følgende aksler

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.2

Mindste afstand mellem på hinanden følgende aksler

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.3

Afstand mellem første og sidste aksel

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.4

Største længde af køretøjets forende

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.5

Mindste bredde af hjulperiferi

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.6

Mindste hjuldiameter

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.7

Mindste flangetykkelse

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.8

Mindste flangehøjde

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.9

Største flangehøjde

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.10

Mindste akseltryk

[tal] t

J

J

J

J

4.14.2.11

Område mellem hjulene frit for metal og induktive komponenter

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.14.2.12

Hjulmaterialet er ferromagnetisk

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.14.2.13

Maksimal sandingseffekt

[tal] g pr. [tal] s

J

N

N

J

4.14.2.14

Mulighed for at hindre brug af sanding

J/N

J

N

N

J

4.14.2.15

Køretøjets metalmasse

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.14.2.16

Maksimal impedans mellem modstående hjul i et hjulsæt

[tal] Ω

J

J

J

J

4.14.2.17

Køretøjets mindste impedans (mellem hjul og strømaftager) (kun for køretøjer, der er udstyret til 1 500 eller 3 000 volt jævnstrøm)

[tal] Ω for [tal] Hz (mulighed for flere valg)

J

N

N

J

4.14.2.18

Elektromagnetisk interferens forårsaget af returstrøm i skinnerne

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.14.2.19

Togets elektromagnetiske udstråling, for så vidt angår kompatibilitet med togdetekteringssystemer

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

Noter:

1

Når et parameter er defineret i den gældende TSI, anføres den værdi for parameteret, der er fremkommet ved verifikationsprocedurens vurdering.

2

Agenturet vedligeholder og ajourfører de forud fastlagte lister i overensstemmelse med de gældende TSI'er, herunder også de TSI'er, der kan finde anvendelse i en overgangsperiode.

3

Ud for de parametre, der er markeret som »udestående punkter«, indsættes der ingen data, før det udestående punkt er afklaret i den relevante TSI.

4

For parametre, der er markedet som »valgfrie«, afgør ansøgeren om typegodkendelse, om der skal indsættes data.

5

Felterne 0.1 til 0.3 udfyldes af agenturet.


BILAG III

TYPENUMMERETS STRUKTUR

Hver køretøjstype tildeles et nummer, der består af 10 cifre med følgende struktur:

XX

XXX

XXXX

X

Kategori

Familie

(Platform)

Løbenummer

Kontrolciffer

Underkategori

 

 

 

Felt 1

Felt 2

Felt 3

Felt 4

Felterne konstrueres således:

Felt 1 (ciffer 1 og 2) tildeles således, at køretøjets kategori og underkategori fremgår ved sammenligning med følgende tabel:

Kode

Kategori

Underkategori

11

Trækkende køretøjer

Lokomotiv

12

Reserveret

13

Selvkørende passagertogsæt (inkl. skinnebusser)

14

Reserveret

15

Selvkørende godstogssæt

16

Reserveret

17

Rangerlokomotiv

18

Reserveret

19

Andet (sporvogne, letbanekøretøjer m.v.)

31

Personvogne (ikke selvkørende)

Personvogn (inklusive sovevogne, spisevogne m.v.)

32

Reserveret

33

Rejsegodsvogn

34

Reserveret

35

Bilvogn

36

Reserveret

37

Køretøj til service (f.eks. køkken)

38

Reserveret

39

Fast personvognsgruppe

40

Reserveret

41

Andet

42-49

Reserveret

51

Godsvogne (ikke selvkørende)

Godsvogn

52

Reserveret

53

Fast godsvognsgruppe

54-59

Reserveret

71

Specialkøretøjer

Selvkørende specialkøretøj

72

Reserveret

73

Specialkøretøj (ikke selvkørende)

74-79

Reserveret

Felt 2 (ciffer 3 til 5) tildeles således, at det fremgår, hvilken familie køretøjstypen tilhører. For nye familier (dvs. familier, der endnu ikke er registreret i ERATV) sættes tallet en enhed op, hver gang agenturet modtager en ansøgning om registrering af en køretøjstype, der tilhører en ny familie.

I felt 3 (ciffer 6 til 9) forhøjes tallet med en enhed, hver gang agenturet modtager en ansøgning om registrering af en køretøjstype, der tilhører en given familie.

Felt 4 (ciffer 10) er et kontrolciffer, der bestemmes på følgende måde (Luhns algoritme eller modulus 10):

Cifrene på de lige pladser i grundtallet (felt 1 til 9, talt fra højre) indgår med deres egen decimalværdi.

Cifrene på de ulige pladser i grundtallet (talt fra højre) ganges med 2.

Derefter udregnes summen af cifrene på de lige pladser og af alle de cifre, der udgør delprodukterne fra de ulige pladser.

Den udregnede sums endetal findes.

Det supplement, der kræves for at bringe endetallet op på 10, udgør kontrolcifferet; er endetallet nul, er kontrolcifferet også nul.

Eksempler på bestemmelse af kontrolcifferet

1 —

Lad grundtallet være

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Denne sums endetal er 2.

Kontrolcifferet bliver derfor 8, og grundtallet giver således registreringsnummer 33 844 7961 – 8.

2 —

Lad grundtallet være

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Denne sums endetal er 0.

Kontrolcifferet bliver derfor 0, og grundtallet giver således registreringsnummer 31 513 3204 – 0.

Hvis typeafprøvningsattesten eller konstruktionsundersøgelsesattesten omfatter mere end én version af køretøjstypen, skal hver af disse versioner identificeres med et trinvis stigende trecifret tal.


Top