Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä lokakuuta 2011 , hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6974) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2011,

hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6974)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/665/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 34 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/57/EY 34 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ’virasto’, on perustettava ja pidettävä ajan tasalla rekisteri raideliikenteen kalustoyksikkötyypeistä, joiden käyttöönotolle unionin rautatieverkossa jäsenvaltiot ovat myöntäneet luvan.

(2)

Joidenkin nykyisten kalustoyksikköjen ei voida määrittää vastaavan kalustotyyppiä, joka olisi hyväksytty direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti. Rautatieala saattaa kuitenkin hyötyä mahdollisuudesta sisällyttää kaikkien käytössä olevien kalustoyksikköjen tekniset ominaisuudet yhteen rekisteriin.

(3)

Direktiivin 2008/57/EY 33 artiklan 2 kohdan e alakohdassa mainitut kalustoyksikön käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset vahvistetaan useimmissa tapauksissa erillisissä säännöissä. Nämä rajoitussäännöt pitäisi yhdenmukaistaa. Kansallisia rajoitussääntöjä pitäisi käyttää vain, kun rajoitukset liittyvät jäsenvaltion nykyisen rautatiejärjestelmän erityispiirteisiin eikä niitä todennäköisesti sovelleta samassa merkityksessä muissa jäsenvaltioissa. Viraston olisi pidettävä ajantasaista luetteloa yhdenmukaistetuista rajoitussäännöistä ja kansallisista säännöistä ja julkaistava ne verkkosivustollaan.

(4)

Direktiivin 2008/57/EY 34 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kun jäsenvaltiossa myönnetään, muutetaan, keskeytetään tai peruutetaan tyyppihyväksyntä, kansallisten turvallisuusviranomaisten on ilmoitettava asiasta virastolle, jotta tämä voi saattaa rekisterin ajan tasalle. Rekisterin pitäisi sisältää kalustoyksikkötyypit, jotka on hyväksytty direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti. Siksi tehdessään ilmoituksen virastolle kansallisten turvallisuusviranomaisten olisi ilmoitettava, mitkä tietyn tyypin parametrit on tarkistettu ilmoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti. Tämä ilmoitus olisi laadittava direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan mukaisesti.

(5)

Euroopan rautatievirasto antoi komissiolle 20 päivänä joulukuuta 2010 suosituksen ERA/REC/07–2010/INT.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan direktiivin 2008/57/EY 34 artiklassa tarkoitettua hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaista rekisteriä koskeva eritelmä.

2 artikla

Hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaista rekisteriä koskeva eritelmä

1.   Viraston on perustettava hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalainen rekisteri liitteissä I ja II esitetyn eritelmän pohjalta sekä hoidettava ja pidettävä yllä tätä rekisteriä.

2.   Hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalainen rekisteri (ERATV) sisältää tiedot kalustoyksikkötyypeistä, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti.

3.   Kalustoyksikkötyyppien, jotka jokin jäsenvaltio on hyväksynyt ennen 19 päivää heinäkuuta 2010 ja joiden osalta yksi tai useampi kalustoyksikkö on hyväksytty yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/57/EY 22 tai 24 artiklan mukaisesti heinäkuun 19 päivän 2010 jälkeen, katsotaan kuuluvan direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan säännösten soveltamisalaan, ja ne on rekisteröitävä ERATV:hen. Tällöin kirjattavat tiedot saattavat rajoittua parametreihin, jotka on tarkastettu tyyppihyväksyntäprosessin aikana.

4.   Liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistetaan kalustoyksikkötyypit, joiden rekisteröinti on vapaaehtoista.

5.   Kunkin kalustoyksikkötyypin saaman numeron on oltava rakenteeltaan liitteessä III vahvistetun mukainen.

6.   Rekisterin on oltava toimintakunnossa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012. Virasto julkaisee sitä ennen hyväksyttyjä kalustoyksikkötyyppejä koskevat tiedot verkkosivustollaan.

3 artikla

Tiedot, jotka kansallisten turvallisuusviranomaisten on lähetettävä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset turvallisuusviranomaiset toimittavat tiedot myöntämistään tyyppihyväksynnöistä liitteen II mukaisesti.

2.   Kansallisten turvallisuusviranomaisten on toimitettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot liitteessä I olevassa 5.2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

3.   Kansallisten turvallisuusviranomaisten on toimitettava tiedot täyttämällä vakiomuotoisen verkkopohjaisen sähköisen lomakkeen asiaankuuluvat kentät.

4.   Kansallisten turvallisuusviranomaisten on toimitettava tiedot heinäkuun 19 päivän 2010 jälkeen ja ennen tämän päätöksen voimaantuloa myöntämistään kalustoyksikkötyyppien hyväksynnöistä viimeistään neljän kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

4 artikla

Rajoitussäännöt

1.   Yhdenmukaistettuja rajoitussääntöjä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa.

Viraston on pidettävä ajan tasalla koko unionin rautatiejärjestelmää koskeva yhdenmukaistettujen rajoitussääntöjen luettelo ja julkaistava se verkkosivustollaan.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen katsoo, että yhdenmukaistettujen rajoitussääntöjen luetteloon on tarpeen lisätä uudet säännöt, se pyytää virastoa arvioimaan näiden uusien sääntöjen lisäämistä luetteloon.

Viraston on arvioitava pyyntö kuullen muita kansallisia turvallisuusviranomaisia. Viraston on lisättävä tarvittaessa uudet rajoitussäännöt luetteloon. Ennen muutetun luettelon julkaisemista viraston on ilmoitettava siitä sekä siihen liittyvästä muutospyynnöstä ja sen arvioinnista komissiolle.

Komissio tiedottaa asiasta jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean välityksellä.

2.   Viraston on pidettävä ajan tasalla luettelo kansallisista rajoitussäännöistä. Kansallisia rajoitussääntöjä käytetään vain, kun rajoitukset liittyvät jäsenvaltion nykyisen rautatiejärjestelmän erityispiirteisiin eikä niitä todennäköisesti sovelleta samassa merkityksessä muissa jäsenvaltioissa.

Niiden rajoitustyyppien osalta, joita ei mainita 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa, kansallinen turvallisuusviranomainen pyytää virastoa sisällyttämään uudet säännöt kansallisten rajoitussääntöjen luetteloon. Viraston on arvioitava pyyntö kuullen muita kansallisia turvallisuusviranomaisia. Viraston on lisättävä tarvittaessa uudet rajoitussäännöt luetteloon. Ennen muutetun luettelon julkaisemista virasto ilmoittaa siitä sekä siihen liittyvästä muutospyynnöstä ja sen arvioinnista komissiolle.

Komissio tiedottaa asiasta jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean välityksellä.

3.   Monikansallisten turvallisuusviranomaisten rajoitussääntöjä käsitellään kuten kansallisia rajoitussääntöjä.

4.   Koodaamattomia rajoituksia käytetään vain, kun rajoituksia ei niiden erityisluonteen vuoksi todennäköisesti sovelleta moniin eri kalustoyksikkötyyppeihin.

5 artikla

Loppusäännökset

1.   Viraston on julkaistava hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisen rekisterin soveltamisohjeet ja pidettävä ne ajan tasalla. Nämä ohjeet sisältävät muun muassa kunkin parametrin osalta viittauksen yhteentoimivuuden teknisten eritelmien lausekkeisiin, joissa ilmoitetaan kyseistä parametria koskevat vaatimukset.

2.   Viraston on annettava komissiolle suositus ennen heinäkuun 19 päivää 2010 hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien mahdollisesta sisällyttämisestä rekisteriin sekä tämän päätöksen mahdollisesta tarkistamisesta saatujen kokemusten pohjalta viimeistään kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

6 artikla

Soveltamisen alkamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivästä huhtikuuta 2012.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Euroopan rautatievirastolle ja kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.


LIITE I

HYVÄKSYTTYJEN KALUSTOYKSIKKÖTYYPPIEN EUROOPPALAISTA REKISTERIÄ KOSKEVA ERITELMÄ

1.   VAPAAEHTOISESTI REKISTERÖITÄVÄT KALUSTOYKSIKKÖTYYPIT

Ennen heinäkuun 19 päivää 2010 hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien, joiden osalta ei ole hyväksytty uusia kalustoyksiköitä heinäkuun 19 päivän 2010 jälkeen, rekisteröinti ERATV:hen on vapaaehtoista.

Lisäksi seuraavien kalustoyksikkötyyppien rekisteröinti on vapaaehtoista:

kalustoyksiköt, joiden käyttöönotto on hyväksytty ennen heinäkuun 19 päivää 2010 ja joille on myönnetty täydentävä käyttöönottolupa direktiivin 2008/57/EY 23 tai 25 artiklan mukaisesti,

kalustoyksiköt, joiden käyttöönotto on hyväksytty ennen heinäkuun 19 päivää 2010 ja joille on myönnetty uusi käyttöönottolupa parannuksen tai uudistamisen jälkeen,

kalustoyksiköt, jotka tulevat kolmansista maista ja jotka on hyväksytty EU:n alueella COTIF 1999 -sopimuksen ja varsinkin sen liitteiden F ja G mukaisesti, tai

kalustoyksiköt, jotka tulevat kolmansista maista ja jotka on hyväksytty direktiivin 2008/57/EY 21 artiklan 11 kohdan säännösten mukaisesti.

Näissä neljässä tapauksessa, joissa rekisteröinti on vapaaehtoista, kirjattavat tiedot voivat rajoittua parametreihin, jotka on tarkastettu hyväksyntäprosessin aikana.

Tilapäisiä lupia, kuten testaus- ja koeajolupia, ei kirjata ERATV:hen.

2.   TOIMINNALLINEN RAKENNE

2.1   ERATV:n hallinnointi

Virasto hoitaa ja hallinnoi ERATV:tä. Virasto luo käyttäjätilit ja myöntää käyttöoikeudet kansallisten turvallisuusviranomaisten pyynnöstä tämän eritelmän mukaisesti.

2.2   ERATV:n osoite

ERATV on verkkopohjainen sovellus. Sen osoite ilmoitetaan viraston verkkosivuilla.

2.3   Käyttäjät ja käyttöoikeudet

ERATV:n käyttäjät ovat seuraavat:

Käyttäjä

Käyttöoikeudet

Sisäänkirjautuminen, käyttäjätilit

Kunkin jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen

Sellaisten tähän jäsenvaltioon liittyvien tietojen toimittaminen, jotka viraston on määrä vahvistaa.

Rajoittamaton pääsy kaikkiin tietoihin, myös tietoihin, joiden vahvistaminen on kesken.

Sisäänkirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Käyttöön ei tule palveluosoitteita tai nimettömiä käyttäjätilejä. Kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä voidaan luoda useita tilejä.

Virasto

Tämän eritelmän noudattamisen vahvistaminen ja kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamien tietojen julkaiseminen.

Rajoittamaton pääsy kaikkiin tietoihin, myös tietoihin, joiden vahvistaminen on kesken.

Sisäänkirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Yleisö

Pääsy vahvistettuihin tietoihin.

Ei sovelleta.

2.4   Liitäntä ulkoisiin järjestelmiin

Jokaiseen ERATV:hen rekisteröityyn (eli vahvistettuun ja julkaistuun) kalustoyksikkötyyppiin pääsee hyperlinkistä. Ulkoiset sovellukset voivat käyttää näitä hyperlinkkejä.

ERATV:n ja eurooppalaisen keskitetyn virtuaalisen rekisterin (ECVVR) (1) välisiin mahdollisiin linkkeihin on kiinnitettävä huomiota.

2.5   Linkit muihin rekistereihin ja tietokantoihin

ERATV:tä kehittäessään viraston on otettava täysin huomioon liitännät, myös koordinoidut siirtymäkaudet, seuraaviin rekistereihin ja tietokantoihin:

kansalliset kalustorekisterit (2) (NVR) ja ECVVR: ECVVR:ssä olevan kalustoyksikkötyyppiä koskevan tiedon muodon on vastattava yksikäsitteisesti ERATV:n tyyppien kuvausta ja tarvittaessa tyyppien versiota.

infrastruktuurirekisteri (RINF) (3): RINF:n ja ERATV:n parametriluettelojen ja niiden tietojen muodon on vastattava toisiaan, kaikki RINF:n ja ERATV:n eritelmien päivitykset tai tarkistukset mukaan luettuina.

kansallisten sääntöjen vertailuasiakirja (direktiivin 2008/57/EY 27 artikla): kun vertailuasiakirja on saatavana, parametriluettelon, jonka vaatimustenmukaisuutta suhteessa ERATV:ssä ilmoitettuihin kansallisiin sääntöihin arvioidaan, on vastattava yksikäsitteisesti vertailuasiakirjassa ilmoitettua parametriluetteloa. ERATV:n ei pidä sallia viittausta mihinkään parametriin, joka ei sisälly vertailuasiakirjaan.

2.6   Käytettävyys

Pääsääntöisesti ERATV:n on oltava käytettävissä vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden, ja tavoitteena on, että järjestelmän käytettävyysaste on 98 prosenttia. Jos viraston normaalien työskentelyaikojen ulkopuolella tapahtuu kuitenkin toimintahäiriö, palvelu palautetaan viraston seuraavana työpäivänä toimintahäiriön jälkeen. Huollon aikana järjestelmän käyttö keskeytetään mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

2.7   Turvallisuus

Viraston luomia käyttäjätilejä ja salasanoja ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle, ja niitä on käytettävä tämän eritelmän mukaisesti.

3.   TEKNINEN RAKENNE

3.1.   Järjestelmän rakenne

ERATV on verkkopohjainen sovellus, jota virasto hoitaa ja hallitsee.

ERATV:hen voidaan kirjata 35 000 kalustoyksikkötyypin täydelliset tiedot.

Käyttäjät voivat käyttää ERATV:tä tavallisen Internet-yhteyden välityksellä.

ERATV:n rakenne esitetään seuraavassa kuvassa:

Image

3.2   Järjestelmävaatimukset

Yhteyden ottaminen ERATV:hen edellyttää Internet-selainta ja Internet-yhteyttä.

4.   TOIMINTATILA

ERATV:n toimintatilat ovat seuraavat:

Normaali toimintatila: normaalin toimintatilan aikana kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Huoltotila: huoltotilan aikana käyttäjät eivät voi käyttää ERATV:tä.

5.   TIETOJEN TALLENTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

5.1   Yleiset periaatteet

Jokaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen on toimitettava tiedot myöntämistään kalustoyksikkötyyppien hyväksynnöistä.

ERATV:ssä on verkkopohjainen työkalu kansallisten turvallisuusviranomaisten ja viraston välistä tiedonvaihtoa varten. Tämä työkalu mahdollistaa tietojen vaihtamisen seuraavilla tavoilla:

1)

Kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa virastolle rekisteriä varten tietoja, kuten

a)

tietoja uuden kalustoyksikkötyypin hyväksymisestä (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa täydelliset tiedot liitteen II mukaisesti),

b)

tietoja ERATV:hen aiemmin rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin hyväksymisestä (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa vain itse hyväksyntää koskevat tiedot eli täyttää liitteessä II olevan luettelon kohdan 3 kentät),

c)

tietoja olemassa olevan hyväksynnän muuttamisesta (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa vain muutettavia kenttiä koskevat tiedot; tähän ei välttämättä kuulu kalustoyksikön ominaisuuksia koskevien tietojen muuttamista),

d)

tietoja olemassa olevan hyväksynnän keskeyttämisestä (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa vain keskeyttämispäivämäärän),

e)

tietoja olemassa olevan hyväksynnän uudelleenaktivoinnista (tällöin kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa vain muutettavia kenttiä koskevat tiedot), erottaen toisistaan seuraavat:

uudelleenaktivointi ilman, että tietoja muutetaan,

uudelleenaktivointi niin, että tietoja muutetaan (nämä tiedot eivät saa liittyä kalustoyksikön ominaisuuksiin),

f)

tietoja hyväksynnän peruuttamisesta,

g)

tietoja virheen korjaamisesta.

2)

Virasto lähettää kansalliselle turvallisuusviranomaiselle tietojen selventämistä ja/tai korjaamista koskevia pyyntöjä.

3)

Kansallinen turvallisuusviranomainen lähettää vastauksia viraston lähettämiin tietojen selventämistä ja/tai korjaamista koskeviin pyyntöihin.

Kansallinen turvallisuusviranomainen toimittaa tiedot rekisterin päivittämistä varten sähköisesti käyttäen verkkopohjaista sovellusta sekä vakiomuotoista verkkopohjaista sähköistä lomaketta, jonka asiaankuuluvat kentät täytetään liitteessä II esitetyllä tavalla.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot selvittääkseen, vastaavatko ne tätä eritelmää, ja joko vahvistaa ne tai pyytää selvennystä.

Jos virasto katsoo, etteivät kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ole tämän eritelmän mukaiset, se pyytää kansallista turvallisuusviranomaista korjaamaan tai selventämään toimitettuja tietoja.

Aina, kun kalustoyksikkötyyppiä koskevia tietoja päivitetään, järjestelmä luo vahvistusviestin, joka lähetetään sähköpostilla tiedot toimittaneen kansallisen turvallisuusviranomaisen käyttäjille, niiden kaikkien muiden jäsenvaltioiden kansallisille turvallisuusviranomaisille, joissa tyyppi on hyväksytty, sekä virastolle.

5.2   Kansallinen turvallisuusviranomainen tietojen toimittajana

5.2.1   Uuden kalustoyksikkötyypin hyväksyminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle kaikista uuden kalustoyksikkötyypin hyväksynnöistä kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän myöntämisestä.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne ja antaa kalustoyksikkötyypille liitteen III mukaisen numeron tai pyytää sitä korjaamaan tai selventämään tietoja kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta. ERATV:hen rekisteröityjen tyyppien tahattomien päällekkäisyyksien välttämiseksi virasto tarkistaa erityisesti, sikäli kuin ERATV:ssä saatavilla olevat tiedot sen sallivat, ettei toinen jäsenvaltio ole rekisteröinyt kyseistä tyyppiä aiemmin.

Vahvistettuaan kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot virasto antaa uudelle kalustoyksikkötyypille numeron. Kalustoyksikkötyypin numeron antamista koskevat säännöt vahvistetaan liitteessä III.

5.2.2   ERATV:hen aiemmin rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin hyväksyminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle ERATV:hen jo rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin (kuten toisen jäsenvaltion hyväksymän tyypin) hyväksynnästä kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän myöntämisestä.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä kymmenen (10) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

Vahvistettuaan kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot virasto täydentää tätä kalustoyksikkötyyppiä koskevia tietoja tiedoilla, jotka koskevat hyväksyntää hyväksynnän myöntäneen kansallisen turvallisuusviranomaisen jäsenvaltiossa.

5.2.3   Olemassa olevan hyväksynnän muuttaminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle olemassa olevaan kalustoyksikkötyypin hyväksyntään tehdystä muutoksesta kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän muuttamisesta.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä kymmenen (10) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta. Virasto tarkistaa erityisesti, että pyydetyissä muutoksissa on todella kyse olemassa olevan tyyppihyväksynnän muutoksesta (esimerkiksi lupaehtojen muutoksista, tyyppitarkastustodistuksen muutoksista) eikä uudesta kalustoyksikkötyypistä.

Vahvistettuaan kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot virasto julkaisee ne.

5.2.4   Keskeyttäminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle olemassa olevan kalustoyksikkötyypin hyväksynnän keskeyttämisestä viiden (5) työpäivän kuluessa hyväksynnän keskeyttämisestä.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä viiden (5) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

5.2.5   Uudelleenaktivointi muutoksitta

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle kalustoyksikkötyypin aiemmin keskeytetyn hyväksynnän uudelleenaktivoinnista kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän uudelleenaktivoinnista. Kansallinen turvallisuusviranomainen vahvistaa, että alkuperäinen hyväksyntä aktivoidaan uudelleen ilman muutoksia.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä kymmenen (10) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

5.2.6   Uudelleenaktivointi muutoksin

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle kalustoyksikkötyypin aiemmin keskeytetyn hyväksynnän uudelleenaktivoinnista kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa hyväksynnän uudelleenaktivoinnista. Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa, että uudelleenaktivointiin liittyy alkuperäisen hyväksynnän muutos. Kansallisen turvallisuusviranomainen toimittaa muutosta koskevat tiedot.

Tällöin on sovellettava edellä kohdassa 5.2.3 esitettyä hyväksynnän muuttamista koskevaa menettelyä.

5.2.7   Peruuttaminen

Kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa virastolle olemassa olevan kalustoyksikkötyypin hyväksynnän peruuttamisesta viiden (5) työpäivän kuluessa hyväksynnän peruuttamisesta.

Virasto tarkistaa kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat tiedot ja joko vahvistaa ne tai pyytää niiden korjaamista tai selventämistä viiden (5) työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

Jos hyväksynnällä on voimassaoloaika, tietotekninen järjestelmä muuttaa automaattisesti hyväksynnän tilaksi ”päättynyt” asiaankuuluvan kansallisen turvallisuusviranomaisen ilmoittaman voimassaoloajan mukaisesti.

5.2.8   Hyväksynnän muuttaminen, joka voi johtaa rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin muuttamiseen

Ennen kuin kansallinen turvallisuusviranomainen pyytää hyväksynnän muuttamista, joka voi johtaa rekisteröidyn kalustoyksikkötyypin muuttamiseen, sen on oltava yhteydessä niihin kansallisiin turvallisuusviranomaisiin, jotka ovat myöntäneet kyseisen rekisteröidyn tyypin hyväksynnän, ja erityisesti viranomaiseen, joka on rekisteröinyt tyypin ERATV:hen.

5.3   Virasto tietojen syöttäjänä tai muuttajana

Tavallisesti virasto ei lisää rekisteriin tietoja. Tietoja toimittavat vain kansalliset turvallisuusviranomaiset, ja viraston tehtävänä on vain vahvistaa ja julkaista tietoja.

Poikkeustilanteissa, jos esimerkiksi normaalia menettelyä ei voida teknisistä syistä noudattaa, virasto voi syöttää tietoja ERATV:hen tai muuttaa ERATV:ssä olevia tietoja kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä. Tällöin tietojen syöttämistä tai muuttamista pyytäneen kansallisen turvallisuusviranomaisen on vahvistettava viraston syöttämät tai muuttamat tiedot ja viraston on dokumentoitava menettely asianmukaisesti. Edellä olevan 5.2 kohdan mukaisia aikatauluja, jotka koskevat tietojen syöttämistä ERATV:hen, on noudatettava.

5.4   Virasto tietojen julkaisijana

Virasto julkaisee vahvistetut tiedot.

5.5   Toimitetuissa tiedoissa olevien virheiden käsittely

ERATV:hen kirjatuissa tiedoissa olevat virheet voidaan korjata. Kun virhe on korjattu, ERATV:stä ilmenee korjauksen päivämäärä.

5.6   Mahdollisuus tehdä hakuja ja saada raportteja

Seuraavat tahot saavat ERATV:stä seuraavia raportteja:

1)

kansallinen turvallisuusviranomainen ja virasto:

jonkin kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat, liitteessä II mainitut tiedot, joita virasto ei ole vahvistanut, jostakin kalustoyksikkötyypistä, jonka hyväksyntä on voimassa, keskeytetty tai peruutettu (mukaan luettuina päättyneet hyväksynnät), jos näitä tietoja säilytetään aiemmissa tiedoissa,

kaikki yleisön saatavilla olevat raportit,

2)

yleisö:

jonkin kansallisen turvallisuusviranomaisen toimittamat, liitteessä II mainitut tiedot, jotka virasto on vahvistanut, jostakin kalustoyksikkötyypistä, jonka hyväksyntä on voimassa, keskeytetty tai peruutettu (mukaan luettuina päättyneet hyväksynnät), jos näitä tietoja säilytetään aiemmissa tiedoissa.

Yleisö voi tehdä ERATV:stä hakuja ainakin seuraavilla hakukriteereillä ja millä tahansa niiden yhdistelmällä:

tyypin koodi,

tyypin nimi tai sen osa,

valmistajan nimi tai sen osa,

kalustoyksikköryhmä/-alaryhmä,

yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE), joita tyyppi vastaa,

jäsenvaltio, jossa, tai niiden jäsenvaltioiden yhdistelmä, joissa kyseinen kalustoyksikkötyyppi on hyväksytty,

hyväksynnän tila,

jokin tekninen ominaisuus.

Hakukriteereissä on voitava ilmoittaa tarvittaessa teknisen ominaisuuden vaihteluväli.

5.7   Aikaisemmat tiedot

ERATV:ssä on säilytettävä täydelliset tiedot kaikista aikaisemmista muutoksista, myös virheiden korjauksista, selvennyspyynnöistä ja vastauksista, jotka liittyvät rekisteröityyn kalustoyksikkötyyppiin, kymmenen vuoden ajan hyväksynnän peruuttamisesta kaikissa jäsenvaltioissa ja kymmenen vuoden ajan siitä, kun tämän tyypin viimeisen kalustoyksikön rekisteröinti poistetaan mistä tahansa NVR:stä, sen mukaan, kumpi tapahtuu myöhemmin.

5.8   Automaattinen muutosilmoitus

Kalustoyksikkötyypin hyväksynnän muuttamisen, keskeyttämisen, uudelleenaktivoinnin tai peruuttamisen jälkeen tietotekninen järjestelmä lähettää niiden jäsenvaltioiden kansallisille turvallisuusviranomaisille, joissa kalustoyksikkötyypit on hyväksytty, automaattisesti sähköpostiviestin, jossa kerrotaan muutoksesta.

Jos hyväksynnällä on voimassaoloaika, tietotekninen järjestelmä lähettää asiaankuuluvalle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle automaattisen sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan tulevasta päättymispäivästä, kolme (3) kuukautta ennen kyseistä päivää.

6.   SANASTO

Termi tai lyhenne

Määritelmä

Kalustoyksikkö

Direktiivin 2008/57/EY 2 artiklan c kohdassa määritelty raideliikenteen kalustoyksikkö.

Tyyppi

Direktiivin 2008/57/EY 2 artiklan w kohdassa määritelty kalustoyksikkötyyppi. Tyypin on vastattava yksikköä, joka on käynyt läpi vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja hyväksynnän. Tämä yksikkö voi muodostua yhdestä kalustoyksiköstä, kalustoyksikköjonosta tai junayksiköstä.

Versio

Tyyppitarkastustodistuksen mukainen tyypin versio.

Valmistaja

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka valmistaa kalustoyksikön tai teettää kalustoyksikön suunnittelun tai valmistuksen ja markkinoi kyseistä kalustoyksikköä nimellään tai tavaramerkillään. ERATV:ssä annettu tieto valmistajasta on vain viitteellinen eikä vaikuta teollis- ja tekijänoikeuksiin, sopimusvastuisiin tai siviilioikeudelliseen vastuuseen.

Hyväksynnän haltija

Yksikkö, joka on hakenut ja saanut kalustoyksikkötyypin hyväksynnän.

Rajoitus

Mikä tahansa kalustoyksikkötyypin hyväksynnässä mainittu, kyseisen tyypin mukaisen kalustoyksikön käyttöönottoa tai käyttöä koskeva ehto tai rajoitus. Rajoitukset eivät käsitä liitteen II kohtaan 4 (parametriluettelo ja parametrien muoto) sisältyviä teknisiä ominaisuuksia.

Hyväksynnän muutos

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, kyseisen kansallisen turvallisuusviranomaisen jollekin kalustoyksikkötyypille aiemmin antaman hyväksynnän tiettyjä ehtoja on muutettava. Hyväksynnän muutos voi käsittää muun muassa rajoituksia, voimassaoloajan muutoksen tai hyväksynnän uusimisen sääntömuutoksen jälkeen.

Hyväksynnän keskeyttäminen

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, että jonkin kalustoyksikkötyypin hyväksyntä ei ole tilapäisesti voimassa eikä yhdenkään kalustoyksikön käyttöönottoon saa antaa lupaa sillä perusteella, että se on kyseisen tyypin mukainen, ennen kuin keskeytyksen perusteena olleet syyt on tutkittu. Kalustoyksikkötyypin hyväksynnän keskeyttäminen ei koske jo käytössä olevia kalustoyksikköjä.

Hyväksynnän uudelleenaktivointi

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, että sen aiemmin tekemä päätös hyväksynnän keskeyttämisestä ei ole enää voimassa.

Hyväksynnän peruuttaminen

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä päätös siitä, että jonkin kalustoyksikkötyypin hyväksyntä ei ole enää voimassa eikä yhdenkään kalustoyksikön käyttöönottoon saa antaa lupaa sillä perusteella, että se on kyseisen tyypin mukainen. Kalustoyksikkötyypin hyväksynnän peruuttaminen ei koske jo käytössä olevia kalustoyksikköjä.

Virhe

Toimitetut tai julkaistut tiedot, jotka eivät vastaa kalustoyksikkötyypin hyväksyntää. Hyväksynnän muutos ei kuulu tämän määritelmän piiriin.


(1)  Sellaisena kuin siitä säädetään 9 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/756/EY kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30).

(2)  Sellaisina kuin niistä säädetään päätöksessä 2007/756/EY.

(3)  Josta säädetään 15 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission päätöksessä 2011/633/EU rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (EUVL L 256, 1.10.2011, s. 1).


LIITE II

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN MUOTO

ERATV sisältää kunkin hyväksytyn kalustoyksikkötyypin osalta seuraavat tiedot:

tyypin tunniste,

valmistaja,

YTE:n mukaisuus,

eri jäsenvaltioissa myönnetyt hyväksynnät, mukaan luettuina yleiset tiedot näistä hyväksynnöistä, niiden tilasta (voimassa, keskeytetty tai peruutettu), luettelo parametreista, joiden yhteensopivuus kansallisten sääntöjen kanssa on tarkistettu,

tekniset ominaisuudet.

ERATV:hen kunkin kalustoyksikkötyypin osalta rekisteröitävät tiedot ja niiden muoto esitetään jäljempänä. Rekisteröitävät tiedot riippuvat kalustoyksikköryhmästä jäljempänä esitetyllä tavalla.

Teknisiä ominaisuuksia koskeville parametreille annettujen arvojen on oltava samat, jotka on kirjattu tyyppitarkastustodistuksen liitteenä oleviin teknisiin asiakirjoihin.

Jos parametrin mahdolliset arvot on rajattu etukäteen määritetyssä luettelossa, virasto ylläpitää ja päivittää näitä luetteloja.

Niiden kalustotyyppien osalta, jotka eivät vastaa kaikkia voimassa olevia asiaankuuluvia yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä, tyyppihyväksynnän myöntänyt kansallinen turvallisuusviranomainen voi rajoittaa jäljempänä kohdassa 4 ilmoitetuista teknisistä ominaisuuksista annettavat tiedot sovellettavien sääntöjen mukaisesti tarkastettuihin parametreihin.

Parametri

Tiedon muoto

Sovelletaanko kalustoyksikköryhmiin (kyllä (Y), ei (N), valinnainen (O), avoin kohta (OP))

1.

Vetoyksiköt

2.

Vedettävät matkustajavaunut

3.

Tavaravaunut

4.

Liikkuva erikoiskalusto

0

Tyypin tunniste

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

0.1

TYYPIN TUNNUS

[numero] XX-XXX-XXXX-X (liitteen III mukaisesti)

Y

Y

Y

Y

0.2

Tähän tyyppiin kuuluvat versiot

[numero] XXX + [merkkijono] (liitteen III mukaisesti)

Y

Y

Y

Y

0.3

ERATV:hen kirjaamisen päivämäärä

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

1

Yleiset tiedot

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

1.1

Tyyppinimi

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä)

O

O

O

O

1.2

Vaihtoehtoinen tyyppinimi

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä)

O

O

O

O

1.3

Valmistajan nimi

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä) valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Uusien valmistajien lisääminen on mahdollista.

Y

Y

Y

Y

1.4

Ryhmä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (liitteen III mukaisesti).

Y

Y

Y

Y

1.5

Alaryhmä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (liitteen III mukaisesti).

Y

Y

Y

Y

2

YTE:iden mukaisuus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

2.1

YTE:n mukaisuus

Kunkin YTE:n osalta: [merkkijono] K/E/Osittain/Ei sovelleta

valitaan kalustoyksikköä koskevien (sekä voimassa olevien että aiemmin voimassa olleiden) YTE:iden etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

Y

Y

2.2

Viittaus ”EY-tyyppitarkastustodistukseen” (jos käytetään moduulia SB) ja/tai ”EY-suunnittelutarkastustodistukseen” (jos käytetään moduulia SH1)

[merkkijono] (Mahdollista ilmoittaa useita todistuksia, kuten liikkuvan kaluston osajärjestelmän todistus, CCS:n todistus jne.).

Y

Y

Y

Y

2.3

Sovellettavat erityistapaukset (erityistapausten vastaavuus sen kanssa, mitä on arvioitu)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) YTE:iden pohjalta (kunkin YTE:n osalta merkintä Y tai P).

Y

Y

Y

Y

2.4

YTE:n osat, joiden vaatimuksia ei vastaa

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) YTE:iden pohjalta (kunkin YTE:n osalta merkintä P).

Y

Y

Y

Y

3

Hyväksynnät

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1

Hyväksyntä (paikassa)

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1.1

Hyväksynnän myöntänyt jäsenvaltio

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Koodeina käytetään Euroopan unionin verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja.

Y

Y

Y

Y

3.1.2

Nykyinen tila

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1.2.1

Tila

[merkkijono] + [päivämäärä] Järjestelmä täyttää kentän automaattisesti. Mahdolliset vaihtoehdot: VoimassaKeskeytetty PP-KK-VVVV, Peruutettu PP-KK-VVVV, Päättynyt PP-KK-VVVV.

Y

Y

Y

Y

3.1.2.2

Hyväksynnän voimassaolo (jos määritetty)

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

3.1.2.3

Koodatut rajoitukset

[merkkijono] virasto antaa koodin.

Y

Y

Y

Y

3.1.2.4

Koodaamattomat rajoitukset

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3

Aikaisemmat tiedot

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

3.1.3.1

Alkuperäinen hyväksyntä

Otsikko (ei tietoja)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.1

Päivämäärä

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.2

Hyväksynnän haltija

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä) valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Uusien organisaatioiden lisääminen on mahdollista.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.3

Hyväksyntäasiakirjan viite

[merkkijono] (EIN)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.4

Kansalliset todistusten viitteet (jos sellaisia on)

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.5

Parametrit, joiden osalta sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisuutta on arvioitu

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) komission päätöksen 2009/965/EY pohjalta.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.1.6

Huomioita

[merkkijono] (enintään 1 024 merkkiä)

O

O

O

O

3.1.3.X

Hyväksynnän muutos

Otsikko (ei tietoja) (X alkaa 2:sta ja kasvaa yhdellä niin monta kertaa kuin tyyppihyväksyntään on tehty muutoksia)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.1

Muutoksen tyyppi

[merkkijono] teksti etukäteen määritetystä luettelosta (muutos, keskeytys, uudelleenaktivointi, peruuttaminen)

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.2

Päivämäärä

[päivämäärä] DD-MM-YYYY

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.3

Hyväksynnän haltija (jos sellainen on)

[merkkijono] (enintään 256 merkkiä) valitaan etukäteen määritetystä luettelosta. Uusien organisaatioiden lisääminen on mahdollista.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.4

Hyväksynnän muutosasiakirjan viite

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.5

Kansalliset todistusten viitteet (jos sellaisia on)

[merkkijono]

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.6

Sovellettavat kansalliset säännöt (jos sellaisia on)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus) komission päätöksen 2009/965/EY pohjalta.

Y

Y

Y

Y

3.1.3.X.7

Huomioita

[merkkijono] (enintään 1 024 merkkiä)

O

O

O

O

3.X

Hyväksyntä (paikassa)

Otsikko (ei tietoja) (X alkaa 2:sta ja kasvaa yhdellä niin monta kertaa kuin tälle tyypille on myönnetty hyväksyntä (mukaan luettuina keskeytetyt ja peruutetut hyväksynnät). Tämä osa sisältää samat kentät kuin 3.1.

Y

Y

Y

Y

4

Kalustoyksikön tekniset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.1

Yleiset tekniset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.1.1

Ohjaamojen määrä

[luku] 0/1/2

Y

Y

Y

Y

4.1.2

Nopeus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.1.2.1

Suurin rakenteellinen nopeus

[luku] km/h

Y

Y

Y

Y

4.1.2.2

Suurin nopeus tyhjänä

[luku] km/h

N

N

Y

N

4.1.3

Pyöräparien väli

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.1.4

Junan kokoonpanoa koskevat käyttöehdot

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.1.5

Yhteen kytkettyjen junayksikköjen tai vetureiden enimmäismäärä moniajossa

[luku]

Y

N

N

N

4.1.6

Tavaravaunujonossa olevien yksikköjen määrä (koskee vain alaryhmää ”tavaravaunujono”)

[luku]

N

N

Y

N

4.1.7

Kirjainmerkintä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:n liitteen P mukaisesti).

N

N

Y

N

4.1.8

Tyyppi täyttää tarvittavat vaatimukset, jotta yhden jäsenvaltion myöntämä kalustoyksikön hyväksyntä on voimassa muissa jäsenvaltioissa

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.1.9

Vaaralliset aineet, joille kalustoyksikkö soveltuu (tankin koodi)

[merkkijono] Tankin koodi

N

N

Y

N

4.1.10

Rakenteellinen ryhmä

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.2

Kalustoyksikön kinemaattinen ulottuma

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.2.1

Kalustoyksikön kinemaattinen ulottuma (yhteentoimiva ulottuma)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (useampi kuin yksi mahdollinen) (luettelo vaihtelee ryhmäkohtaisesti sovellettavan YTE:n mukaan).

Y

Y

Y

Y

4.2.2

Kalustoyksikön kinemaattinen ulottuma (muita ulottumia arvioidaan käyttämällä kinemaattista menetelmää)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (useampi kuin yksi mahdollinen).

O

O

O

O

4.3

Ympäristön olosuhteet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.3.1

Lämpötilan vaihteluväli

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (useampi kuin yksi mahdollinen).

Y

Y

Y

Y

4.3.2

Korkeuden vaihteluväli

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.3.3

Lumeen, jäähän ja rakeisiin liittyvät olosuhteet

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.3.4

Sepelin lentäminen (vain sellaisten kalustoyksiköiden osalta, joiden v ≥ 190km/h)

Avoin kohta

OP

OP

N

N

4.4

Paloturvallisuus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.4.1

Paloturvallisuusluokka

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

N

Y

4.5

Teoreettinen massa ja mitoituskuormitus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.5.1

Sallittu hyötykuorma eri ratatyypeillä

[luku] t ratatyypillä [merkkijono]

OP

OP

Y

OP

4.5.2

Teoreettinen massa

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.5.2.1

Teoreettinen massa käyttökunnossa

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.2.2

Teoreettinen massa, kun hyötykuorma on normaali

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.2.3

Teoreettinen massa, kun hyötykuorma on poikkeuksellinen

[luku] kg

Y

Y

N

Y

4.5.3

Staattinen akselipaino

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.5.3.1

Staattinen akselipaino käyttökunnossa

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.3.2

Staattinen akselipaino, kun hyötykuorma on normaali / tavaravaunujen suurin hyötykuorma

[luku] kg

Y

Y

O

Y

4.5.3.3

Staattinen akselipaino, kun hyötykuorma on poikkeuksellinen

[luku] kg

Y

Y

N

Y

4.5.4

Kvasistaattinen ohjausvoima (jos se ylittää YTE:ssä määritetyn rajan tai jos sitä ei ole määritetty YTE:ssä)

[luku] kN

Y

Y

N

Y

4.6

Liikkuvan kaluston dynaaminen käyttäytyminen

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.6.1

Kallistuksenvajaus (suurin kompensoimaton sivuttaiskiihtyvyys), jonka osalta kalustoyksikkö on arvioitu

[luku] mm

kaksoisraidevälin kalustoyksikköjen osalta on ilmoitettava kummankin raidevälin arvot.

Y

Y

O

Y

4.6.2

Kalustoyksikkö varustettu kallistuksenvajauksen kompensointijärjestelmällä (”kallistuva kalustoyksikkö”)

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.6.3

Ekvivalenttisen kartiokkuuden (tai kuluneen pyörän profiilin) käytönaikaiset rajat, joiden osalta kalustoyksikkö on testattu

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.7

Jarrutus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.1

Junan suurin hidastuvuus

[luku] m/s2

Y

N

N

Y

4.7.2

Normaalijarrutus

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.2.1

Jarrutusteho jyrkissä nousuissa ja laskuissa, kun hyötykuorma on normaali

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

YTE:n vertailutapaus

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.2

Nopeus (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] km/h

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.3

Jyrkkyys (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] ‰ (mm/m)

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.4

Matka (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] km/h

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.5

Aika (ellei matkaa ilmoiteta) (ellei vertailutapausta ilmoiteta)

[luku] min

Y

Y

Y

Y

4.7.3

Seisontajarru

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.3.1

Kaikissa tämän tyypin kalustoyksiköissä on oltava seisontajarru (seisontajarru on pakollinen tämän tyypin kalustoyksiköissä).

[Boolean] Y/N

N

N

Y

Y

4.7.3.2

Seisontajarrun tyyppi (jos sellainen on asennettu kalustoyksikköön)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.7.3.3

Suurin jyrkkyys, jossa yksikkö pysyy paikoillaan pelkän seisontajarrun avulla (jos sellainen on asennettu kalustoyksikköön)

[luku] ‰ (mm/m)

Y

Y

Y

Y

4.7.4

Kalustoyksikköön asennetut jarrujärjestelmät

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.1

Pyörrevirtajarru

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Pyörrevirtajarru asennettu

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.1.2

Mahdollisuus estää pyörrevirtajarrun käyttö (vain, jos pyörrevirtajarru on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.2

Magneettijarru

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magneettijarru asennettu

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.2.2

Mahdollisuus estää magneettijarrun käyttö (vain, jos magneettijarru on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.7.4.3

Regeneratiivinen jarru (vain sähkövetoisten kalustoyksikköjen osalta)

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Regeneratiivinen jarru asennettu

[Boolean] Y/N

Y

N

N

Y

4.7.4.3.2

Mahdollisuus estää regeneratiivisen jarrun käyttö (vain, jos regeneratiivinen jarru on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

N

N

Y

4.8

Geometriset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.8.1

Kalustoyksikön pituus

[luku] m

Y

Y

Y

Y

4.8.2

Käytössä olevan pyörän vähimmäishalkaisija

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.8.3

Vaihtorajoituksia

[Boolean] Y/N

N

N

Y

N

4.8.4

Pienin sallittu vaakasuora kaarresäde

[luku] m

Y

Y

Y

Y

4.8.5

Pienin sallittu pystysuora kupera kaarresäde

[luku] m

O

O

O

O

4.8.6

Pienin sallittu pystysuora kovera kaarresäde

[luku] m

O

O

O

O

4.8.7

Lastauslaiturin korkeus (avovaunujen ja yhdistettyjen kuljetusten osalta)

[luku] mm

N

N

Y

N

4.8.8

Sopivuus laivakuljetuksiin

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.9

Laitteet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.9.1

Päätyliitännän tyyppi (ilmaisee veto- ja puristusvoimat)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

Y

Y

4.9.2

Akselilaakerin kunnon tarkkailu (kuumakäynti-ilmaisin)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

Y

Y

4.9.3

Laipan voitelu

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.9.3.1

Laipan voitelulaite asennettu

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.9.3.2

Mahdollisuus estää voitelulaitteen käyttö (vain, jos laipan voitelulaite on asennettu)

[Boolean] Y/N

Y

N

N

Y

4.10

Energiansyöttö

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.10.1

Energiansyöttöjärjestelmä

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

Y

4.10.2

Enimmäisteho (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku] kW, kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

O

O

N

O

4.10.3

Enimmäismitoitusvirta ajojohtimesta (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun sähköenergiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku] A, kun jännite [jännite täytetään automaattisesti etukäteen]

Y

Y

N

Y

4.10.4

Enimmäisvirta virroitinta kohden junan seistessä (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun tasavirtajärjestelmän osalta)

[luku] A, kun jännite [jännite täytetään automaattisesti etukäteen]

Y

Y

N

Y

4.10.5

Korkeus, jolla virroitin on kosketuksissa ajolankaan (kiskon yläpinnasta) (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku] [m]–[m] (kahden desimaalin tarkkuudella)

Y

Y

N

Y

4.10.6

Virroittimen kelkka (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[merkkijono], kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

Y

4.10.7

Ajojohtimeen kosketuksissa olevien virroittimien määrä (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[luku]

Y

Y

N

Y

4.10.8

Kahden ajojohtimeen kosketuksissa olevan virroittimen välinen lyhyin etäisyys (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta; ilmoitettava yksinajon ja tarvittaessa moniajon osalta) (vain, jos ylös nostettujen virroittimien määrä on yli 1)

[luku] m

Y

Y

N

Y

4.10.9

Virranoton suorituskyvyn testaamiseen käytetyn ajojohtimen tyyppi (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta) (vain, jos ylös nostettujen virroittimien määrä on yli 1)

[merkkijono], kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

N

N

Y

4.10.10

Sellaisen virroittimen liukuhiilen materiaali, jonka kalustoyksikköön saa asentaa (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[merkkijono], kun järjestelmänä [energiansyöttöjärjestelmä täytetään automaattisesti etukäteen]

etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

Y

4.10.11

Automaattinen alaslaskulaite asennettu (ilmoitettava kunkin kalustoyksikköön asennetun energiansyöttöjärjestelmän osalta)

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.10.12

Kalustoyksikköön asennettu YTE:n mukainen energiamittari laskutustarkoituksiin

[Boolean] Y/N

Y

Y

N

Y

4.11

Meluominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.11.1

Ohiajomelutaso (dB(A))

[luku] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.2

Ohiajomelutaso mitattiin viiteolosuhteissa

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.11.3

Seisontamelutaso (dB(A))

[luku] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.4

Liikkeellelähtömelutaso (dB(A))

[luku] (dB(A))

O

N

N

O

4.12

Matkustajiin liittyvät ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.1

Matkustajiin liittyvät yleiset ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.1.1

Kiinteiden istuinten määrä

[luku]–[luku]

O

O

N

N

4.12.1.2

Käymälöiden määrä

[luku]

O

O

N

N

4.12.1.3

Makuupaikkojen määrä

[luku]–[luku]

O

O

N

N

4.12.2

Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät ominaisuudet

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.2.1

Erityisryhmille varattujen paikkojen määrä

[luku]–[luku]

Y

Y

N

N

4.12.2.2

Pyörätuolipaikkojen määrä

[luku]–[luku]

Y

Y

N

N

4.12.2.3

Invalidikäymälöiden määrä

[luku]

Y

Y

N

N

4.12.2.4

Pyörätuolilla liikkuville soveltuvien makuupaikkojen määrä

[luku]–[luku]

Y

Y

N

N

4.12.3

Matkustajien nousu junaan ja poistuminen junasta

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.12.3.1

Laiturikorkeudet, joille kalustoyksikkö on suunniteltu

[luku] etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

N

4.12.3.2

Kalustoyksikköön kiinnitettyjen pääsyä helpottavien laitteiden kuvaus (jos sellaisia on)

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

N

4.12.3.3

Pääsyä helpottavien siirrettävien laitteiden kuvaus, jos sellaiset on otettu huomioon kalustoyksikön suunnittelussa liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita koskevan YTE:n vaatimusten täyttämiseksi

[merkkijono] valitaan etukäteen määritetystä luettelosta (monivalintamahdollisuus).

Y

Y

N

N

4.13

Kalustoyksikössä olevat ohjaus- ja hallintalaitteet (vain ohjaamolla varustettujen kalustoyksiköiden osalta)

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.13.1

Merkinanto

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.13.1.1

Kalustoyksikössä olevat ETCS-laitteet ja niiden taso

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.13.1.2

ETCS-perusversio (x.y). Ellei versio ole täysin yhteensopiva, se on ilmoitettava hakasulkeissa.

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.13.1.3

Kalustoyksikössä olevat ETCS-laitteet, joilla voidaan vastaanottaa lisäajotietoa silmukan kautta tai GSM-R:llä

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.1.4

Käyttöön otetut kansalliset ETCS-sovellukset (paketin 44 NID_XUSER)

[luku] etukäteen määritetystä luettelosta ETCS-muuttujien luettelon mukaan (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.1.5

Asennetut luokan B tai muut junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät (järjestelmä ja tarvittaessa versio)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.1.6

Kalustoyksikössä käyttöön otetut erityisvaatimukset, joita sovelletaan erilaisten junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmien välillä

[merkkijono] kalustoyksikköön asennettujen järjestelmien yhdistelmästä (”järjestelmä XX”/”järjestelmä YY”) (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.2

Radio

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.13.2.1

Kalustoyksikössä olevat GSM-R-laitteet ja niiden versio (FRS ja SRS)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta.

Y

Y

Y

Y

4.13.2.2

Ohjaamossa olevien GSM-R-mobiililaitteiden määrä tiedonsiirtoa varten

[luku]: 0, 1, 2 tai 3

Y

Y

Y

Y

4.13.2.3

Asennetut luokan B tai muut radiojärjestelmät (järjestelmä ja tarvittaessa versio)

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.13.2.4

Kalustoyksikössä käyttöön otetut erityisvaatimukset, joita sovelletaan erilaisten radiojärjestelmien välillä

[merkkijono] kalustoyksikköön asennettujen järjestelmien yhdistelmästä (”järjestelmä XX”/”järjestelmä YY”) (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.14

Yhteensopivuus junanilmaisinjärjestelmien kanssa

Otsikko (ei tietoja)

 

 

 

 

4.14.1

Niiden junanilmaisinjärjestelmien tyyppi, joita varten kalustoyksikkö on suunniteltu ja joiden suhteen se on arvioitu

[merkkijono] etukäteen määritetystä luettelosta (mahdollista valita useampi kuin yksi).

Y

Y

Y

Y

4.14.2

Kalustoyksikön tarkat ominaisuudet, jotka liittyvät yhteensopivuuteen junanilmaisinjärjestelmien kanssa

Otsikko (ei tietoja)

Y

Y

Y

Y

4.14.2.1

Peräkkäisten akselien enimmäisetäisyys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.2

Peräkkäisten akselien vähimmäisetäisyys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.3

Ensimmäisen ja viimeisen akselin välinen etäisyys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.4

Kalustoyksikön kärjen enimmäispituus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.5

Pyörän kehän vähimmäisleveys

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.6

Pyörän vähimmäishalkaisija

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.7

Laipan vähimmäispaksuus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.8

Laipan vähimmäiskorkeus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.9

Laipan enimmäiskorkeus

[luku] mm

Y

Y

Y

Y

4.14.2.10

Pienin akselipaino

[luku] t

Y

Y

Y

Y

4.14.2.11

Metalliosia ja induktiivisia osia sisältämätön tila pyörien välissä

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.14.2.12

Pyörän materiaali on ferromagneettista.

[Boolean] Y/N

Y

Y

Y

Y

4.14.2.13

Suurin hiekoitusteho

[luku] g/[luku] s

Y

N

N

Y

4.14.2.14

Mahdollisuus estää hiekoituksen käyttö

Y/N

Y

N

N

Y

4.14.2.15

Kalustoyksikön metalliosien paino

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.14.2.16

Vastakkaisten pyörien enimmäisimpedanssi

[luku] Ω

Y

Y

Y

Y

4.14.2.17

Kalustoyksikön pienin impedanssi (virroittimien ja pyörien välillä) (vain sellaisten kalustoyksiköiden osalta, jotka käyttävät 1 500 V:n tai 3 000 V:n tasavirtaa)

[luku] Ω taajuudella [luku] Hz (useampi kuin yksi johdin mahdollinen)

Y

N

N

Y

4.14.2.18

Raiteiden paluuvirran aiheuttama sähkömagneettinen häiriö

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

4.14.2.19

Junan sähkömagneettiset päästöt suhteessa yhteensopivuuteen junanilmaisinjärjestelmien kanssa

Avoin kohta

OP

OP

OP

OP

Huomautukset:

1.

Kun sovellettavassa YTE:ssä määritellään parametri, parametrille ilmoitetun arvon on oltava tarkastusmenettelyssä arvioitu arvo.

2.

Virasto pitää yllä ja ajan tasalla etukäteen määriteltyjä luetteloja voimassa olevien YTE:iden, myös siirtymäkauden aikana mahdollisesti sovellettavien YTE:iden, mukaisesti.

3.

Avoimien kohtien parametreista ei anneta tietoa niin kauan kuin kyseistä avointa kohtaa ei ole vahvistettu asiaa koskevassa YTE:ssä.

4.

Valinnaisten kohtien parametreja koskevien tietojen antaminen riippuu tyyppihyväksynnän hakijan päätöksestä.

5.

Kentät 0.1–0.3 täyttää virasto.


LIITE III

TYYPPINUMERON RAKENNE

Kullekin kalustoyksikkötyypille annetaan kymmenestä merkistä muodostuva, rakenteeltaan seuraavanlainen numerointi:

XX

XXX

XXXX

X

Ryhmä

Luokka

(alusta)

Nouseva numero

Tarkistusnumero

Alaryhmä

 

 

 

Kenttä 1

Kenttä 2

Kenttä 3

Kenttä 4

jossa:

kenttä 1 (numerot 1 ja 2) määräytyy kalustoyksikkötyypin ryhmän ja alaryhmän mukaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Tunnus

Ryhmä

Alaryhmä

11

Vetoyksiköt

Veturi

12

Varattu

13

Itseliikkuva matkustajajuna (mukaan luettuina kiskobussit)

14

Varattu

15

Itseliikkuva tavarajuna

16

Varattu

17

Vaihtoveturi

18

Varattu

19

Muu (raitiovaunut, kevyen raideliikenteen kulkuneuvot jne.)

31

Vedettävät matkustajavaunut

Matkustajavaunu (mukaan luettuina makuuvaunut, ravintolavaunut jne.)

32

Varattu

33

Kuljetusvaunu

34

Varattu

35

Autonkuljetusvaunu

36

Varattu

37

Palveluja varten tarkoitettu kalustoyksikkö (esimerkiksi keittiö)

38

Varattu

39

Kiinteä vaunujono

40

Varattu

41

Muu

42–49

Varattu

51

Tavaravaunut (vedettävät)

Tavaravaunu

52

Varattu

53

Kiinteä tavaravaunujono

54–59

Varattu

71

Liikkuva erikoiskalusto

Itseliikkuva erityiskalustoyksikkö

72

Varattu

73

Vedettävä erityiskalustoyksikkö

74–79

Varattu

Kenttä 2 (numerot 3–5) määräytyy kalustoyksikkötyypin luokan mukaan. Uusien luokkien kohdalla (luokat, joita ei ole vielä rekisteröity ERATV:hen) luku kasvaa asteittain yhdellä joka kerta, kun virasto saa uuteen luokkaan kuuluvan kalustoyksikkötyypin rekisteröintihakemuksen.

Kenttä 3 (numerot 6–9) on asteittain kasvava luku, joka kasvaa yhdellä aina, kun virasto saa tiettyyn luokkaan kuuluvan kalustoyksikkötyypin rekisteröintihakemuksen.

Kenttä 4 (numero 10) on tarkistusnumero, joka määräytyy seuraavasti (Luhnin algoritmi eli modulus 10):

tunnuksen (numerot 1–9 oikealta lukien) parillisissa asemissa olevat numerot otetaan huomioon sellaisenaan,

tunnuksen parittomissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot kerrotaan kahdella,

parillisissa asemissa olevat numerot ja parittomissa asemissa olevien numeroiden ja kakkosen tulot lasketaan sitten yhteen,

näin saatu summa merkitään muistiin,

tarkistusnumero on numero, joka summaan on lisättävä, jotta se olisi kymmenellä jaollinen; jos summan ykkösten arvo on nolla, tarkistusnumero on myös nolla.

Esimerkki tarkistusnumeron määrittämisestä:

1 -

Olkoon perusnumero

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Tämän summan ykkösten arvo on 2.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 8 ja koko tunnukseksi tulee 33 844 7961–8.

2 -

Olkoon perusnumero

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Tämän summan ykkösten arvo on 0.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 0, ja koko tunnukseksi tulee 31 513 3204–0.

Jos tyyppitarkastustodistus tai suunnittelutarkastustodistus kattaa useamman kuin yhden kalustoyksikkötyypin version, kullekin versiolle on annettava nousevasta kolminumeroisesta luvusta muodostuva tunnus.


Top