Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Izvedbeni sklep Komisije z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6974) Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 264/32


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 4. oktobra 2011

o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6974)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/665/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) ter zlasti člena 34(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 34(1) Direktive 2008/57/ES bi morala Evropska agencija za železniški promet (Agencija) oblikovati in voditi register tipov vozil, katerim so države članice dovolile začetek obratovanja v železniškem omrežju Unije.

(2)

Za nekatera obstoječa vozila ni mogoče ugotoviti, ali ustrezajo kateremu od tipov vozil, dovoljenih v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES. Vendar je lahko možnost vključitve tehničnih značilnosti vseh obratujočih vozil v en sam register koristna za železniški sektor.

(3)

Omejitve glede načina uporabe vozila v skladu s členom 33(2)(e) Direktive 2008/57/ES so v večini primerov odvisne od posebne oznake. Navedene oznake omejitev bi bilo treba uskladiti. Uporabo nacionalnih oznak omejitev bi bilo treba dovoliti le za tiste omejitve, ki odražajo posebne značilnosti obstoječega železniškega sistema države članice in zanje ni verjetno, da bi se uporabljale z enakim pomenom v drugih državah članicah. Agencija bi morala posodabljati seznam usklajenih oznak omejitev in nacionalnih oznak ter jih objavljati na svoji spletni strani.

(4)

Če je dovoljenje za tip odobreno, spremenjeno, začasno ukinjeno ali odvzeto v državi članici, bi morali v skladu s členom 34(3) Direktive 2008/57/ES nacionalni varnostni organi obvestiti Agencijo, da lahko ta posodobi register. Register bi moral vključevati tipe vozil, dovoljene v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES. Zato bi morali nacionalni varnostni organi v obvestilu za Agencijo navesti, kateri parametri zadevnega tipa so bili preverjeni v skladu s priglašenimi nacionalnimi predpisi. Ta navedba bi morala biti izvedena v skladu z referenčnim dokumentom iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES.

(5)

Evropska agencija za železniški promet je predložila svoje priporočilo ERA/REC/07-2010/INT Komisiji dne 20. decembra 2010.

(6)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 29 Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet

Ta sklep določa specifikacijo za evropski register dovoljenih tipov vozil, naveden v členu 34 Direktive 2008/57/ES.

Člen 2

Specifikacija evropskega registra dovoljenih tipov vozil

1.   Agencija pripravi, upravlja in vzdržuje evropski register dovoljenih tipov vozil na podlagi specifikacije iz prilog I in II.

2.   Evropski register dovoljenih tipov vozil (ERATV – European register of authorised types of vehicles) vsebuje podatke o tipih vozil, ki jih dovolijo države članice v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES.

3.   Za tipe vozil, ki jih je neka država članica odobrila pred 19. julijem 2010 in za katere je bilo odobreno najmanj eno vozilo v eni ali več državah članicah v skladu s členom 22 ali 24 Direktive 2008/57/ES po 19. juliju 2010, se šteje, da zanje veljajo določbe člena 26 Direktive 2008/57/ES, in registrirajo se v ERATV. V tem primeru so lahko podatki, ki se morajo zabeležiti, omejeni na parametre, ki so bili preverjeni med postopkom odobritve tipa.

4.   Tipi vozil, ki se lahko registrirajo prostovoljno, so določeni v oddelku 1 Priloge I.

5.   Struktura številke, ki jo prejme vsak tip vozila, je določena v Prilogi III.

6.   Register mora biti pripravljen za uporabo najpozneje 31. decembra 2012. Pred tem Agencija objavlja informacije, povezane z dovoljenimi tipi vozil, na svoji spletni strani.

Člen 3

Informacije, ki jih pošljejo nacionalni varnostni organi

1.   Države članice poskrbijo, da nacionalni varnostni organi pošljejo informacije o odobritvah tipov, ki so jih izdale, kot je določeno v Prilogi II.

2.   Nacionalni varnostni organi pošljejo informacije iz odstavka 1 tega člena v skladu s pravili iz oddelka 5.2 Priloge I.

3.   Nacionalni varnostni organi predložijo informacije tako, da uporabijo standardni spletni elektronski formular z izpolnjenimi zadevnimi polji.

4.   Nacionalni varnostni organi predložijo informacije, povezane z odobritvami tipov vozil, ki so jih izdali po 19. juliju 2010 in pred začetkom veljavnosti tega sklepa, najpozneje štiri mesece po začetku veljavnosti tega sklepa.

Člen 4

Oznake omejitev

1.   Usklajene oznake omejitev se uporabljajo v vseh državah članicah.

Agencija posodablja seznam usklajenih oznak omejitev za celotni železniški sistem Unije in ga objavlja na svoji spletni strani.

Če nacionalni varnostni organ meni, da je treba dodati novo oznako na seznam usklajenih oznak omejitev, zahteva od Agencije, da oceni vključitev te nove oznake.

Agencija oceni ta zahtevek, pri čemer se posvetuje z drugimi nacionalnimi varnostnimi organi. Agencija vključi novo oznako omejitve na seznam, če je to ustrezno. Pred objavo spremenjenega seznama ga Agencija sporoči Komisiji skupaj z zahtevkom po spremembi in oceno slednjega.

Komisija sproti obvešča države članice prek odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES.

2.   Agencija sproti posodablja seznam nacionalnih oznak omejitev. Uporaba nacionalnih oznak omejitev se dovoli le za tiste omejitve, ki odražajo posebne značilnosti obstoječega železniškega sistema države članice in zanje ni verjetno, da bi se uporabljale z enakim pomenom v drugih državah članicah.

Za tipe omejitev, ki niso navedeni na seznamu, navedenem v odstavku 1, nacionalni varnostni organ zahteva od Agencije vključitev nove oznake na seznam nacionalnih oznak omejitev. Agencija oceni ta zahtevek, pri čemer se posvetuje z drugimi nacionalnimi varnostnimi organi. Agencija vključi novo oznako omejitve na seznam, če je to ustrezno. Pred objavo spremenjenega seznama ga Agencija sporoči Komisiji skupaj z zahtevkom po spremembi in oceno slednjega.

Komisija sproti obvešča države članice prek odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES.

3.   Oznaka omejitve za večnacionalne varnostne organe se obravnava kot nacionalne oznake omejitev.

4.   Uporaba neoznačenih omejitev se omeji na tiste omejitve, za katere zaradi njihove posebne narave ni verjetno, da bi se uporabljale za več tipov vozil.

Člen 5

Končne določbe

1.   Agencija objavlja in posodablja navodila za uporabo za evropski register dovoljenih tipov vozil. Ta navodila med drugimi informacijami vključujejo za vsak parameter sklic na določbe tehničnih specifikacij za interoperabilnost, ki navajajo zahteve za ta parameter.

2.   Agencija najpozneje osemnajst mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa predloži Komisiji priporočilo glede možnosti, da se v register vključijo tipi vozil, ki so bili odobreni pred 19. julijem 2010, in glede možne spremembe tega sklepa na podlagi pridobljenih izkušenj.

Člen 6

Datum začetka uporabe

Ta sklep se uporablja od 15. aprila 2012.

Člen 7

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na Evropsko agencijo za železniški promet in države članice.

V Bruslju, 4. oktobra 2011

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.


PRILOGA I

SPECIFIKACIJA ZA EVROPSKI REGISTER DOVOLJENIH TIPOV VOZIL

1.   TIPI VOZIL, KI SE PROSTOVOLJNO REGISTRIRAJO

Tipi vozil, odobreni pred 19. julijem 2010, za katere niso bila odobrena nova vozila po 19. juliju 2010, se lahko registrirajo prostovoljno v ERATV.

Poleg njih se lahko prostovoljno registrirajo naslednji tipi vozil:

vozila, za katera je bilo izdano dovoljenje za začetek obratovanja pred 19. julijem 2010 in za katera je bilo izdano dodatno dovoljenje za začetek obratovanja v skladu s členom 23 ali 25 Direktive 2008/57/ES,

vozila, za katera je bilo izdano dovoljenje za začetek obratovanja pred 19. julijem 2010 in za katera je bilo izdano novo dovoljenje za začetek obratovanja po posodobitvi ali obnovi,

vozila iz tretjih držav, odobrena na ozemlju EU v skladu s konvencijo COTIF 1999 in zlasti njenima prilogama F in G, ali

vozila iz tretjih držav, odobrena v skladu z določbami člena 21(11) Direktive 2008/57/ES.

V teh štirih primerih prostovoljne registracije so lahko podatki, ki se morajo zabeležiti, omejeni na parametre, ki so bili preverjeni med postopkom odobritve.

Začasna dovoljenja, na primer dovoljenja za preskušanje in poskusne vožnje, se ne zabeležijo v ERATV.

2.   FUNKCIONALNA ARHITEKTURA

2.1   Upravljanje ERATV

Gostitelj in upravitelj ERATV je Agencija. Agencija pripravi uporabniške račune in na zahtevo nacionalnih varnostnih organov podeli pravice dostopa v skladu s to specifikacijo.

2.2   Naslov ERATV

ERATV je spletna aplikacija. Naslov ERATV se da na razpolago na spletni strani Agencije.

2.3   Uporabniki in dostopne pravice uporabnikov

ERATV bodo uporabljali naslednji uporabniki:

Uporabnik

Pravice do dostopa

Prijava („log in“), uporabniški računi

Nacionalni varnostni organ katere koli države članice

Predložitev podatkov, povezanih s to državo članico, ki jih mora validirati Agencija.

Neomejen dostop do katerih koli podatkov, vključno s podatki, ki jih je treba še validirati.

Prijava („logging in“) z uporabniškim imenom in geslom.

Funkcionalni ali anonimni računi niso na voljo. Ustvari se več računov, če tako zahteva nacionalni varnostni organ.

Agencija

Validacija glede skladnosti s to specifikacijo in objava podatkov, ki jih predloži nacionalni varnostni organ.

Neomejen dostop do katerih koli podatkov, vključno s podatki, ki jih je treba še validirati.

Prijava („logging in“) z uporabniškim imenom in geslom.

Javnost

Dostop do validiranih podatkov.

Ni relevantno.

2.4   Vmesnik na zunanje sisteme

Vsak registriran tip vozila (ki je validiran in objavljen) v ERATV je dostopen prek hiperlinka. Ta hiperlink lahko uporabljajo zunanje aplikacije.

Pozornost je treba posvečati morebitnim povezavam med ERATV in Evropskim centraliziranim virtualnim registrom vozil (ECVVR – European centralised virtual vehicle register) (1).

2.5   Povezave z drugimi registri in podatkovnimi bazami

Pri razvijanju ERATV mora Agencija v celoti upoštevati vmesnike, vključno z usklajenimi prehodnimi obdobji, za naslednje registre in podatkovne baze:

Nacionalni registri vozil (2) (NVR) in ECVVR: med formatom podatkov o tipih vozil v ECVVR in opisi tipov ter, kadar je ustrezno, različicami tipov v ERATV mora obstajati ustrezanje ena proti ena.

Register infrastrukture (RINF) (3): seznam parametrov in podatkovni format za RINF in ERATV morata ustrezati drug drugemu, vključno z vsemi posodobitvami ali spremembami specifikacij RINF in ERATV.

Referenčni dokument nacionalnih pravil (člen 27 Direktive 2008/57/ES): ko postane referenčni dokument dostopen, mora obstajati med seznamom parametrov, za katere se izvede ocena skladnosti z nacionalnimi predpisi, navedenimi v ERATV, in seznamom parametrov, navedenem v referenčnem dokumentu, ustrezanje ena proti ena. ERATV ne sme dovoliti sklicevanja na noben parameter, ki ni vsebovan v referenčnem dokumentu.

2.6   Razpoložljivost

V splošnem mora biti ERATV dostopen 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni na leto, ob 98-odstotni dostopnosti ciljnega sistema. Vendar pa se v primeru okvare, ki nastane izven delovnih ur Agencije, delo za obnovitev storitve izvaja naslednji delovni dan Agencije po okvari. Nedostopnost sistema med vzdrževanjem mora biti kar najmanjša.

2.7   Varovanje

Uporabniški računi in gesla, ki jih pripravi Agencija, se ne smejo razkrivati nobeni tretji strani in se morajo uporabljati le v skladu s temi specifikacijami.

3.   TEHNIČNA ARHITEKTURA

3.1   Arhitektura sistema

ERATV je spletna aplikacija, katere gostiteljica in upraviteljica je Agencija.

ERATV lahko vsebuje popolne informacije o 35 000 tipih vozil.

Uporabniki imajo možnost, da se povežejo z ERATV prek standardne internetne povezave.

Arhitektura ERATV je prikazana na naslednji sliki:

Image

3.2   Sistemske zahteve

Za povezavo z ERATV bosta potrebna internetni brskalnik in dostop do interneta.

4.   NAČIN DELOVANJA

ERATV lahko deluje v naslednjih načinih delovanja:

Normalni način. Med normalnim načinom delovanja so dostopne vse funkcionalnosti.

Vzdrževalni način. Med vzdrževalnim načinom ERATV ni vedno dostopen uporabnikom.

5.   PRAVILA ZA VNOS IN ZA ISKANJE PODATKOV

5.1   Splošna načela

Vsak nacionalni varnostni organ predloži informacije, povezane z odobritvami tipov vozil, ki jih je izdal.

ERATV vsebuje spletno orodje za izmenjavo informacij med nacionalnimi varnostnimi organi in Agencijo. To orodje omogoča naslednje izmenjave informacij:

1.

predložitev podatkov Agenciji za register s strani nacionalnih varnostnih organov, vključno z naslednjimi podatki:

(a)

podatki, povezani z izdajo odobritve za nov tip vozila (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje celotno zbirko podatkov, kot je to določeno v Prilogi II);

(b)

podatki, povezani z izdajo odobritve za tip vozila, prej registriran v ERATV (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje le podatke, povezane s samo odobritvijo, tj. polja v oddelku 3 seznama iz Priloge II);

(c)

podatki, povezani s spremembo obstoječe odobritve (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje le podatke, povezane s polji, ki jih je treba spremeniti; v to niso vedno vključene spremembe podatkov, povezanih z značilnostmi vozila);

(d)

podatki, povezani z začasno ukinitvijo obstoječega dovoljenja (v tem primeru nacionalni varnostni organ le sporoči datum začasne ukinitve);

(e)

podatki, povezani s ponovnim aktiviranjem obstoječe odobritve (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje le podatke, povezane s polji, ki jih je treba spremeniti), pri čemer ločuje med

reaktiviranjem brez spremembe podatkov,

reaktiviranjem s spremembo podatkov (ti podatki niso nujno povezani z značilnostmi vozila);

(f)

podatki, povezani z umikom dovoljenja;

(g)

podatki, povezani s popravkom napake;

2.

pošiljanje zahtevkov za razjasnitev podatkov in/ali popravke s strani Agencije nacionalnemu varnostnemu organu;

3.

pošiljanje odgovorov s strani nacionalnega varnostnega organa na zahtevke za razjasnitev podatkov in/ali popravke, ki jih je poslala Agencija,

Nacionalni varnostni organ predloži podatke za posodobitev registra elektronsko prek spletne aplikacije in ob uporabi standardnih spletnih elektronskih formularjev, v katerih so zadevna polja izpolnjena, kot je določeno v Prilogi II.

Agencija preveri podatke, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, glede njihove skladnosti s to specifikacijo in jih bodisi validira bodisi zahteva pojasnila.

Če Agencija meni, da podatki, ki jih je predložil nacionalni varnostni organ, niso v skladu s to specifikacijo, Agencija pošlje nacionalnemu varnostnemu organu zahtevo po popravku ali razjasnitvi predloženih podatkov.

Po vsaki posodobitvi podatkov glede tipa vozila sistem pošlje sporočilo o potrditvi, ki se pošlje z elektronsko pošto uporabnikom nacionalnega varnostnega organa, ki je predložil podatke, nacionalnemu varnostnemu organu vseh drugih držav članic, v katerih je tip odobren, in Agenciji.

5.2   Predložitev podatkov s strani nacionalnega varnostnega organa

5.2.1   Izdaja odobritve za novo vrsto vozila

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki odobritvi novega tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji odobritve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v dvajsetih (20) delovnih dneh po tem, ko jih prejme, bodisi validira in določi za tip vozila številko, kot je določeno v Prilogi III, bodisi zahteva popravek ali razjasnitev teh informacij. Da bi bilo preprečeno nenamerno podvajanje tipov v ERATV, Agencija zlasti preveri, da zadevnega tipa ni registrirala že prej neka druga država članica, če podatki, ki so na voljo v ERATV, to dopuščajo.

Po validaciji informacij, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, Agencija dodeli novemu tipu vozila njegovo številko. Pravila za dodelitev številke tipu vozila so navedena v Prilogi III.

5.2.2   Izdaja odobritve za tip vozila, že prej registriran v ERATV

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki odobritvi tipa vozila, že registriranega v ERATV (na primer tipa, ki ga je odobrila neka druga država članica), v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji odobritve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v desetih (10) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

Po validaciji informacij, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, Agencija dopolni podatke, povezane s tem tipom vozila, s podatki, povezanimi z odobritvijo v državi članici nacionalnega varnostnega organa, ki je izdal to odobritev.

5.2.3   Sprememba obstoječe odobritve

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki spremembi obstoječe odobritve tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji spremembe odobritve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v desetih (10) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev. Zlasti Agencija preveri, da zahtevane spremembe dejansko pomenijo spremembo odobritve obstoječega tipa (npr. spremembo pogojev odobritve, spremembe certifikata o pregledu tipa) in ne pomenijo novega tipa vozila.

Po validaciji informacij, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, Agencija objavi informacije.

5.2.4   Začasna ukinitev

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki začasni ukinitvi obstoječe odobritve tipa vozila v petih (5) delovnih dneh po izdaji začasne ukinitve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v petih (5) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

5.2.5   Reaktiviranje brez spremembe

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o reaktiviranju prej začasno ukinjene odobritve tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji reaktiviranja odobritve. Nacionalni varnostni organ potrdi, da je prvotna odobritev reaktivirana brez sprememb.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v desetih (10) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

5.2.6   Reaktiviranje s spremembami

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o reaktiviranju prej začasno ukinjene odobritve tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji reaktiviranja odobritve. Nacionalni varnostni organ navede, da reaktiviranje spremlja sprememba prvotne odobritve. Nacionalni varnostni organ predloži informacije glede te spremembe.

Uporabi se postopek za spremembe odobritve, naveden v določbi 5.2.3 zgoraj.

5.2.7   Umik

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsakem umiku obstoječe odobritve tipa vozila v petih (5) delovnih dneh po umiku odobritve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v petih (5) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

V primerih, ko za odobritev velja določen rok veljavnosti, sistem IT samodejno spremeni status odobritve v „poteklo“ v skladu z rokom veljavnosti, ki ga navede zadevni nacionalni varnostni organ.

5.2.8   Sprememba odobritve, ki lahko povzroči spremembo registriranega tipa vozila

Preden nacionalni varnostni organ zahteva spremembo odobritve, ki lahko povzroči spremembo registriranega tipa vozila, se posvetuje z nacionalnimi varnostnimi organi, ki so izdali odobritev za ta registrirani tip, in zlasti z organom, ki je registriral ta tip v ERATV.

5.3   Vnos ali spreminjanje podatkov s strani Agencije

Običajno Agencija ne vnaša nobenih podatkov v register. Podatke predloži nacionalni varnostni organ, vloga Agencije pa je le, da jih validira in objavi.

V izjemnih okoliščinah, na primer zaradi tehnične nezmožnosti uporabe običajnega postopka, lahko Agencija na podlagi zahtevka s strani nacionalnega varnostnega organa vnese podatke v ERATV ali jih tam spremeni. V tem primeru nacionalni varnostni organ, ki je zahteval vnos ali spremembo podatkov, potrdi podatke, ki jih je vnesla ali spremenila Agencija, Agencija pa ustrezno dokumentira postopek. Uporabljajo se časovni okviri za vnos podatkov v ERATV, navedeni v oddelku 5.2.

5.4   Objava podatkov s strani Agencije

Agencija objavi validirane podatke.

5.5   Obravnavanje napak v predloženih podatkih

ERATV omogoča popravljanje napak v vpisanih podatkih. V primerih, ko se popravi napaka, ERATV kaže datum popravka.

5.6   Možna iskanja in poročila

ERATV omogoča naslednja poročila:

1.

za nacionalni varnostni organ in Agencijo

informacije, navedene v Prilogi II, ki jih je predložil kateri koli nacionalni varnostni organ, Agencija pa jih ni validirala, za kateri koli tip vozila, za katerega je odobritev aktivna, začasno ukinjena ali umaknjena (vključno s poteklimi odobritvami), če se te informacije hranijo v zgodovinskih evidencah,

katero koli poročilo, dostopno javnosti;

2.

za javnost

informacije, navedene v Prilogi II, ki jih je predložil kateri koli nacionalni varnostni organ in jih je Agencija validirala, za kateri koli tip vozila, za katerega je odobritev aktivna, začasno ukinjena ali umaknjena (vključno s poteklimi odobritvami), če se te informacije hranijo v zgodovinskih evidencah.

ERATV omogoča javnosti, da izvaja iskanja najmanj z naslednjimi merili in s katero koli njihovo kombinacijo:

po oznaki tipa,

po imenu ali delu imena tipa,

po imenu ali delu imena proizvajalca,

po kategoriji/podkategoriji vozila,

po specifikacijah TSI, s katerimi je tip skladen,

po državi članici ali skupini držav članic, v katerih je tip vozila registriran,

po statusu odobritve,

po kateri koli tehnični značilnosti.

Kadar je primerno, merila iskanja omogočajo navedbo razpona za posamezno tehnično značilnost.

5.7   Zgodovinske evidence

ERATV hrani celotne zgodovinske evidence vseh sprememb, vključno s popravki napak, zahtevki po pojasnilih in odgovori, povezanimi z registriranim tipom vozila, 10 let po datumu umika odobritve v vseh državah članicah in 10 let po datumu umika registracije za zadnje vozilo zadevnega tipa iz katerega koli nacionalnega registra vozil, pri čemer velja poznejši od obeh datumov.

5.8   Samodejno obvestilo o spremembah

Po spremembi, začasni ukinitvi, reaktivaciji ali umiku odobritve tipa vozila pošlje sistem IT nacionalnemu varnostnemu organu vsake države članice, v kateri je tip vozila odobren, samodejno e-pošto z obvestilom o spremembi.

V primerih, v katerih ima odobritev rok veljavnosti, pošlje sistem IT zadevnemu nacionalnemu varnostnemu organu samodejno e-pošto z obvestilom o bližnjem datumu izteka tri (3) mesece pred tem datumom.

6.   SLOVAR

Izraz ali okrajšava

Opredelitev

Vozilo

Železniško vozilo, kakor je opredeljeno v členu 2(c) Direktive 2008/57/ES.

Tip

Tip vozila, kakor je opredeljen v členu 2(w) Direktive 2008/57/ES. Tip se mora nanašati na enoto, ki je bila predmet ocene skladnosti in odobritve. Ta enota je lahko eno samo vozilo, skupina vozil ali vlakovna kompozicija.

Različica

Različica tipa, na katero se nanaša certifikat o pregledu tipa.

Proizvajalec

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki izdeluje vozilo ali za katero se vozilo načrtuje ali izdeluje in ki trži to vozilo pod svojim imenom ali blagovno znamko. Navedba proizvajalca v ERATV je le informativne narave; ne posega v pravice intelektualne lastnine, pogodbene obveznosti ali civilnopravno odgovornost.

Imetnik odobritve

Subjekt, ki je zaprosil za odobritev tipa vozila in jo tudi prejel.

Omejitev

Vsak pogoj ali omejitev, naveden v odobritvi tipa vozila, ki se nanaša na začetek obratovanja ali uporabo katerega koli vozila v skladu s tem tipom. Omejitve ne obsegajo tudi tehničnih značilnosti, vključenih v oddelek 4 Priloge II (Seznam in format parametrov).

Sprememba odobritve

Odločitev, ki jo sprejme nacionalni varnostni organ, v skladu s katero je treba spremeniti določene pogoje odobritve za tip vozila, ki jo je prej izdal ta nacionalni varnostni organ. Sprememba odobritve lahko vključuje omejitve, spremembo datuma veljavnosti, obnovo odobritve po spremembi pravil, ni pa omejena le na navedeno.

Začasna ukinitev odobritve

Odločitev nacionalnega varnostnega organa, v skladu s katero odobritev za tip vozila začasno ni veljavna in za nobeno vozilo ni mogoče dovoliti začetka obratovanja na podlagi njegove skladnosti z zadevnim tipom, dokler se ne analizirajo vzroki, ki so povzročili začasno ukinitev. Začasna ukinitev odobritve za tip vozila se ne nanaša na vozila, ki že obratujejo.

Reaktiviranje odobritve

Odločitev, ki jo sprejme nacionalni varnostni organ, v skladu s katero ne velja več začasna ukinitev odobritve, ki jo je prej izdal.

Umik odobritve

Odločitev nacionalnega varnostnega organa, v skladu s katero odobritev za tip vozila ni več veljavna in za nobeno vozilo ni mogoče dovoliti začetka obratovanja na podlagi njegove skladnosti z zadevnim tipom. Umik odobritve za tip vozila se ne nanaša na vozila, ki že obratujejo.

Napaka

Posredovani ali objavljeni podatki, ki ne ustrezajo zadevni odobritvi za tip vozila. Sprememba odobritve ne spada pod to opredelitev.


(1)  Kot je določeno v Odločbi Komisije 2007/756/ES z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (UL L 305, 23.11.2007, str. 30).

(2)  Kot je določeno v Sklepu 2007/756/ES.

(3)  Kot je določeno v Izvedbenem sklepu Komisije 2011/633/EU z dne 15. septembra 2011 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture (UL L 256, 1.10.2011, str. 1).


PRILOGA II

PODATKI ZA REGISTRACIJO IN NJIHOV FORMAT

Za vsak odobreni tip vozila vsebuje ERATV naslednje podatke:

identifikacija tipa,

proizvajalec,

skladnost s TSI,

odobritve, izdane v različnih državah članicah, vključno s splošnimi informacijami o teh odobritvah, njihovem statusu (aktivno, začasno ukinjeno ali umaknjeno), seznamom parametrov, za katere je bila preverjena skladnost z nacionalnimi pravili,

tehnične značilnosti.

Podatki, ki se registrirajo v ERATV za vsak tip vozila, in njihovi formati so navedeni spodaj. Podatki, ki se registrirajo, so odvisni od kategorije vozila, kot je navedeno spodaj.

Podatki, navedeni za parametre, povezane s tehničnimi značilnostmi, so podatki iz tehnične dokumentacije, ki spremlja certifikat o pregledu tipa.

V primerih, v katerih so možne vrednosti za posamezen parameter omejene na vnaprej opredeljen seznam, te sezname vodi in posodablja Agencija.

Za tipe vozil, ki niso skladni z vsemi zadevnimi veljavnimi TSI, lahko nacionalni varnostni organ, ki je izdal odobritev tipa, omeji informacije, ki jih je treba dostaviti glede tehničnih značilnosti, navedenih v oddelku 4 spodaj, na parametre, ki so bili preverjeni v skladu z veljavnimi pravili.

Parameter

Oblika podatkov

Veljavnost za posamezne kategorije vozil (da, ne, opcijsko, odprta točka)

1.

Vlečna vozila

2.

Vlečena potniška vozila

3.

Tovorni vagoni

4.

Posebna vozila

0

Identifikacija tipa

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

0.1

ID TIPA

[številka] XX-XXX-XXXX-X (v skladu s Prilogo III)

D

D

D

D

0.2

Različice, vključene v ta tip

[številka] XXX + [znakovni niz] (v skladu s Prilogo III)

D

D

D

D

0.3

Datum vpisa v ERATV

[datum] DD-MM-LLLL

D

D

D

D

1

Splošne informacije

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

1.1

Ime tipa

[znakovni niz] (največ 256 znakov)

O

O

O

O

1.2

Alternativno ime tipa

[znakovni niz] (največ 256 znakov)

O

O

O

O

1.3

Proizvajalčevo ime

[znakovni niz] (največ 256 znakov) Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama, možnost dodajanja novih proizvajalcev

D

D

D

D

1.4

Kategorija

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (v skladu s Prilogo III)

D

D

D

D

1.5

Podkategorija

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (v skladu s Prilogo III)

D

D

D

D

2

Skladnost s TSI

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

2.1

Skladnost s TSI

Za vsako TSI:

[znakovni niz] D/N/delno/ni relevantno Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama TSI, povezanih z vozilom (tako zdaj veljavnih kot prej veljavnih) (možen je izbor več postavk)

D

D

D

D

2.2

Navedba „certifikatov o pregledu tipa ES“ (če se uporablja modul SB) in/ali „certifikatov o pregledu zasnove ES“ (če se uporablja modul SH1)

[znakovni niz] (možnost navedbe več certifikatov, npr. certifikata za podsistem tirnih vozil, certifikata za podsistem za vodenje-upravljanje in signalizacijo (CCS), itd.)

D

D

D

D

2.3

Relevantni posebni primeri (posebni primeri, skladnost s katerimi je bila ocenjena)

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na TSI (za vsak TSI označeno z D ali P)

D

D

D

D

2.4

Oddelki TSI, s katerimi ni skladnosti

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na TSI (za vsak TSI označeno s P)

D

D

D

D

3

Odobritve

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

3.1

Odobritev v

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

3.1.1

Država članica odobritve

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama. Oznake so tiste, ki so uradno objavljene in posodobljene na evropski spletni strani v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku

D

D

D

D

3.1.2

Sedanji status

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[znakovni niz] + [datum] Sistem samodejno izpolni polje. Možnosti: aktivnozačasno ukinjeno DD-MM-LLLL, umaknjeno DD-MM-LLLL, poteklo DD-MM-YYYY

D

D

D

D

3.1.2.2

Veljavnost odobritve (če je opredeljena)

[datum] DD-MM-LLLL

D

D

D

D

3.1.2.3

Označene omejitve

[znakovni niz] Oznako dodeli Agencija

D

D

D

D

3.1.2.4

Neoznačene omejitve

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3

Zgodovinsko

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

3.1.3.1

Prvotna odobritev

Naslov (ni podatkov)

D

D

D

D

3.1.3.1.1

Datum

[datum] DD-MM-LLLL

D

D

D

D

3.1.3.1.2

Imetnik odobritve

[znakovni niz] (največ 256 znakov) Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama, možnost dodajanja novih organizacij

D

D

D

D

3.1.3.1.3

Navedba dokumenta o odobritvi

[znakovni niz] (EIN)

D

D

D

D

3.1.3.1.4

Navedbe nacionalnih certifikatov (če je ustrezno)

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3.1.5

Parametri, za katere je bila ocenjena skladnost z veljavnimi nacionalnimi predpisi

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na Odločbi Komisije 2009/965/ES

D

D

D

D

3.1.3.1.6

Opombe

[znakovni niz] (največ 1 024 znakov)

O

O

O

O

3.1.3.X

Sprememba odobritve

Naslov (ni podatkov) (X je rastoče število, enako najmanj 2, za 1 se poveča vsakič, ko se izdajo spremembe odobritve tipa)

D

D

D

D

3.1.3.X.1

Vrsta spremembe

[znakovni niz] Izbor besedila iz vnaprej pripravljenega seznama (sprememba, začasna ukinitev, reaktivacija ali umik)

D

D

D

D

3.1.3.X.2

Datum

[datum] DD-MM-LLLL

D

D

D

D

3.1.3.X.3

Imetnik odobritve (če je ustrezno)

[znakovni niz] (največ 256 znakov) Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama, možnost dodajanja novih organizacij

D

D

D

D

3.1.3.X.4

Navedba dokumenta o spremembi odobritve

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3.X.5

Navedbe nacionalnih certifikatov (če je ustrezno)

[znakovni niz]

D

D

D

D

3.1.3.X.6

Navedbe nacionalnih pravil (če je ustrezno)

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na Odločbi Komisije 2009/965/ES

D

D

D

D

3.1.3.X.7

Opombe

[znakovni niz] (največ 1 024 znakov)

O

O

O

O

3.X

Odobritev v

Naslov (ni podatkov) (X je rastoče število, enako najmanj 2; za 1 se poveča vsakič, ko se izda odobritev za ta tip (vključno z začasno ukinjenimi in umaknjenimi). Ta oddelek vsebuje enaka polja kot 3.1

D

D

D

D

4

Tehnične značilnosti vozila

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.1

Splošne tehnične značilnosti

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.1.1

Število vozniških kabin

[število] 0/1/2

D

D

D

D

4.1.2

Hitrost

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.1.2.1

Največja konstrukcijsko določena hitrost

[število] km/h

D

D

D

D

4.1.2.2

Največja hitrost v izpraznjenem stanju

[število] km/h

N

N

D

N

4.1.3

Tirna širina kolesnih dvojic

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.1.4

Pogoji uporabe glede sestave vlaka

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

N

D

4.1.5

Največje število vlakovnih kompozicij ali lokomotiv, medsebojno povezanih pri skupni vleki

[število]

D

N

N

N

4.1.6

Število elementov v skupini tovornih vagonov (le za podkategorijo „skupina tovornih vagonov“)

[število]

N

N

D

N

4.1.7

Označevanje s črkami

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (v skladu s Prilogo P obratovalne TSI (OPE TSI))

N

N

D

N

4.1.8

Tip izpolnjuje zahteve, potrebne za veljavnost odobritve vozila, ki jo je izdala ena država članica, v drugih državah članicah

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.1.9

Nevarno blago, za katero je vozilo primerno (oznaka cisterne)

[znakovni niz] Oznaka cisterne

N

N

D

N

4.1.10

Strukturna kategorija

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.2

Kinematični profil vozila

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.2.1

Kinematični profil vozila (interoperabilni profil)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke) (seznam bo različen za različne kategorije, kar je odvisno od zadevne TSI)

D

D

D

D

4.2.2

Kinematični profil vozila (ostali profili ocenjeni z uporabo kinematične metode)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

O

O

O

O

4.3

Okoljski pogoji

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.3.1

Temperaturni razpon

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.3.2

Razpon višin

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

N

D

4.3.3

Sneg, led in toča

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

N

D

4.3.4

Privzdignjenje balasta (le za vozila s hitrostjo v ≥ 190 km/h)

Odprta točka

OT

OT

N

N

4.4

Požarna varnost

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.4.1

Kategorija požarne varnosti

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

N

D

4.5

Konstrukcijsko določeni masa in tovori

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.5.1

Dopustni koristni tovor za različne kategorije prog

[število] t za kategorijo proge [znakovni niz]

OT

OT

D

OT

4.5.2

Konstrukcijsko določena masa

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.5.2.1

Konstrukcijsko določena masa v obratovalnem stanju

[število] kg

D

D

O

D

4.5.2.2

Konstrukcijsko določena masa pri normalnem koristnem tovoru

[število] kg

D

D

O

D

4.5.2.3

Konstrukcijsko določena masa pri izjemnem koristnem tovoru

[število] kg

D

D

N

D

4.5.3

Statična osna obremenitev

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statična osna obremenitev v obratovalnem stanju

[število] kg

D

D

O

D

4.5.3.2

Statična osna obremenitev pri normalnem koristnem tovoru/največjem dopustnem koristnem tovoru za tovorne vagone

[število] kg

D

D

O

D

4.5.3.3

Statična osna obremenitev pri izjemnem koristnem tovoru

[število] kg

D

D

N

D

4.5.4

Kvazistatična vodilna sila (če presega mejno vrednost, opredeljeno v TSI ali neopredeljeno v TSI)

[število] kN

D

D

N

D

4.6

Dinamično vedenje voznega parka

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.6.1

Primanjkljaj nadvišanja (največji nekompenzirani stranski pospešek) za katerega je bilo vozilo ocenjeno

[število] mm

Za vozila z dvema tirnima širinama se navedejo vrednosti za vsako tirno širino

D

D

O

D

4.6.2

Vozilo, opremljeno s sistemom kompenzacije primanjkljaja nadvišanja („nagibno vozilo“)

[Boolova vrednost] D/N

D

D

D

D

4.6.3

Obratovalne omejitve ekvivalentne konicitete (oziroma profila obrabljenega kolesa), za katere je bilo vozilo preizkušano

Odprta točka

OT

OT

OT

OT

4.7

Zaviranje

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.1

Največje zaviranje vlaka

[število] m/s2

D

N

N

D

4.7.2

Delovno zaviranje

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.2.1

Učinkovitost zavor na strmih naklonih z normalnim koristnim tovorom

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Referenčni primer v TSI

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.7.2.1.2

Hitrost (če referenčni primer ni naveden)

[število] km/h

D

D

D

D

4.7.2.1.3

Naklon (če referenčni primer ni naveden)

[število] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.2.1.4

Razdalja (če referenčni primer ni naveden)

[število] km

D

D

D

D

4.7.2.1.5

Čas (če razdalja ni navedena) (če referenčni primer ni naveden)

[število] min

D

D

D

D

4.7.3

Parkirna zavora

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.3.1

Vsa vozila tega tipa morajo biti opremljena s parkirno zavoro (parkirna zavora je obvezna za vozila tega tipa)

[Boolova vrednost] D/N

N

N

D

D

4.7.3.2

Tip parkirne zavore (če je vozilo opremljeno z njo)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.7.3.3

Največji naklon, na katerem se lahko enota ohrani v mirovanju zgolj z uporabo parkirne zavore (če je vozilo opremljeno z njo)

[število] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.4

Zavorni sistemi, nameščeni na vozilu

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.4.1

Zavora na vrtinčne tokove

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Zavora na vrtinčne tokove nameščena

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.1.2

Možnost preprečitve uporabe zavore na vrtinčne tokove (samo če je zavora na vrtinčne tokove nameščena)

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2

Magnetna zavora

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magnetna zavora nameščena

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2.2

Možnost preprečitve uporabe magnetne zavore (samo če je magnetna zavora nameščena)

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

4.7.4.3

Regenerativna zavora (le za vozila z električno vleko)

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Regenerativna zavora nameščena

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

4.7.4.3.2

Možnost preprečitve uporabe regenerativne zavore (samo če je regenerativna zavora nameščena)

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

4.8

Geometrijske značilnosti

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.8.1

Dolžina vozila

[število] m

D

D

D

D

4.8.2

Najmanjši premer kolesa v obratovanju

[število] mm

D

D

D

D

4.8.3

Omejitve pri ranžiranju

[Boolova vrednost] D/N

N

N

D

N

4.8.4

Najmanjši še prevozen polmer vodoravnega ovinka

[število] m

D

D

D

D

4.8.5

Najmanjši še prevozen polmer vertikalne konveksne krivine

[število] m

O

O

O

O

4.8.6

Najmanjši še prevozen polmer vertikalne konkavne krivine

[število] m

O

O

O

O

4.8.7

Višina nakladalne ploskve (za vagone ploščnike in kombinirani transport)

[število] mm

N

N

D

N

4.8.8

Primernost za prevoz na trajektih

[Boolova vrednost] D/N

D

D

D

D

4.9

Oprema

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.9.1

Tip sklopitve koncev (z navedbo razteznih in tlačnih sil)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

D

D

4.9.2

Nadzor stanja ležajev osi (detekcija pregrevanja ležajnika osi)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

D

D

4.9.3

Mazanje sledilnega venca

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.9.3.1

Mazanje sledilnega venca nameščeno

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

4.9.3.2

Možnost preprečitve uporabe naprave za mazanje (samo če je naprava za mazanje sledilnega venca nameščena)

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

4.10

Oskrba z energijo

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.10.1

Sistem oskrbe z energijo

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

D

4.10.2

Največja moč (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[število] kW za [sistem oskrbe z energijo se prej vnese samodejno]

O

O

N

O

4.10.3

Največji nazivni tok iz vozne mreže (se navede za vsak sistem oskrbe z električno energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[število] A za [električna napetost se prej vnese samodejno]

D

D

N

D

4.10.4

Največji tok v mirovanju prek odjemnika (se navede za vsak sistem enosmernega toka, za katerega je opremljeno vozilo)

[število] A za [električna napetost se prej vnese samodejno]

D

D

N

D

4.10.5

Višina stika med odjemnikom in kontaktnimi žicami (merjena od zgornjega roba tirnice navzgor) (navede se za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je opremljeno vozilo)

[število] od [m] do [m] (z dvema decimalnima mestoma)

D

D

N

D

4.10.6

Glava odjemnika toka (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[znakovni niz] za [sistem oskrbe z energijo se prej vnese samodejno]

Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

D

4.10.7

Število odjemnikov v stiku z voznim vodom (navede se za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je opremljeno vozilo)

[število]

D

D

N

D

4.10.8

Najkrajša razdalja med dvema odjemnikoma v stiku z voznim vodom (navede se za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je opremljeno vozilo; navede se za enojno vleko in, če je ustrezno, za večkratno vleko) (le če je število dvignjenih odjemnikov večje od 1)

[število] [m]

D

D

N

D

4.10.9

Tip voznega voda, ki se uporablja za preizkušanje učinkovitosti odjemanja toka (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno) (le če je število dvignjenih odjemnikov večje od 1)

[znakovni niz] za [sistem oskrbe z energijo se prej vnese samodejno]

Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

N

N

D

4.10.10

Material kontaktnih gibljivih vezi odjemnika, s katerimi je lahko opremljeno vozilo (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[znakovni niz] za [sistem oskrbe z energijo se prej vnese samodejno]

Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

D

4.10.11

Samodejna naprava za spuščanje (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

4.10.12

Števec energije za namene zaračunavanja, skladen s TSI in nameščen na vozilu

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

4.11

Značilnosti, povezane s hrupom

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.11.1

Raven hrupa pri vožnji mimo (dB(A))

[število] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.2

Raven hrupa pri vožnji mimo je bila merjena pri referenčnih pogojih

[Boolova vrednost] D/N

D

D

D

D

4.11.3

Raven hrupa pri mirovanju (dB(A))

[število] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.4

Raven hrupa pri speljevanju (dB(A))

[število] (dB(A))

O

N

N

O

4.12

Značilnosti, povezane s potniki

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.12.1

Splošne značilnosti, povezane s potniki

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.12.1.1

Število fiksnih sedežev

Od [število] do [število]

O

O

N

N

4.12.1.2

Število sanitarij

[število]

O

O

N

N

4.12.1.3

Število ležišč

Od [število] do [število]

O

O

N

N

4.12.2

Značilnosti, povezane z osebami z omejeno gibljivostjo

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.12.2.1

Število prednostnih sedežev

Od [število] do [število]

D

D

N

N

4.12.2.2

Število mest za invalidske vozičke

Od [število] do [število]

D

D

N

N

4.12.2.3

Število sanitarij, dostopnih za osebe z omejeno gibljivostjo

[število]

D

D

N

N

4.12.2.4

Število ležišč, dostopnih za invalidske vozičke

Od [število] do [število]

D

D

N

N

4.12.3

Vstop in izstop potnikov

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.12.3.1

Višine peronov, za katere je načrtovano vozilo.

[število] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

N

4.12.3.2

Opis morebitnih vgrajenih pomagal za vstop (če obstajajo)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

N

4.12.3.3

Opis morebitnih prenosnih pomagal za vstop, če so upoštevana pri zasnovi vozila z namenom uskladitve s TSI za osebe z zmanjšano gibljivostjo (PRM TSI)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

N

4.13

Oprema za vodenje-upravljanje in signalizacijo, nameščena na vlaku (le za vozila z vozniško kabino)

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.13.1

Signalizacija

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.13.1.1

Oprema ETCS na vlaku in njena raven

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.13.1.2

Osnovna konfiguracija ETCS, različica (x.y). Če različica ni povsem združljiva, se to navede v oklepajih

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.13.1.3

V vozilo vgrajena oprema ETCS za sprejem informacij o funkciji „in-fill“ prek zanke ali prek GSM-R

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.13.1.4

Izvedene nacionalne aplikacije ETCS (NID_XUSER iz paketa 44)

[število] Izbor s predhodno določenega seznama v skladu s seznamom spremenljivk ETCS (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.13.1.5

Sistemi razreda B ali drugi nameščeni zaščitni, nadzorni in opozorilni sistemi vlaka (sistem in, če je primerno, uporabljena različica)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.13.1.6

Posebni pogoji, izvedeni na vozilu za preklapljanje med različnimi varnostnimi, kontrolnimi in opozorilnimi sistemi vlaka

[znakovni niz] Iz kombinacije sistemov, nameščenih na vozilu („Sistem XX“/„Sistem YY“) (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.13.2

Radio

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.13.2.1

Oprema GSM-R na vozilu in njena različica (FRS in SRS)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

4.13.2.2

Število mobilnih aparatov GSM-R v vozniški kabini za prenos podatkov

[število] 0, 1, 2 ali 3

D

D

D

D

4.13.2.3

Radijski sistemi razreda B ali drugi nameščeni radijski sistemi (sistem in, če je primerno, uporabljena različica)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.13.2.4

Posebni pogoji, izvedeni na vozilu za preklapljanje med različnimi radijskimi sistemi

[znakovni niz] Iz kombinacije sistemov, nameščenih na vozilu („Sistem XX“/„Sistem YY“) (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.14

Združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

4.14.1

Tip sistemov za ugotavljanje lokacije vlaka, za katere je bilo vozilo načrtovano in ocenjeno

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

4.14.2

Podrobne značilnosti vozila, povezane z združljivostjo s sistemom za ugotavljanje lokacije vlaka

Naslov (ni podatkov)

D

D

D

D

4.14.2.1

Največja razdalja med zaporednimi osmi

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.2

Najmanjša razdalja med zaporednimi osmi

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.3

Razdalja med prvo in zadnjo osjo

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.4

Največja dolžina nosu vozila

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.5

Najmanjša širina kolesnega obroča

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.6

Najmanjši premer kolesa

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.7

Najmanjša debelina sledilnega venca

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.8

Najmanjša višina sledilnega venca

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.9

Največja višina sledilnega venca

[število] mm

D

D

D

D

4.14.2.10

Najmanjša osna obremenitev

[število] t

D

D

D

D

4.14.2.11

Prostor med kolesi, v katerem ni kovin in induktivnih sestavnih delov

Odprta točka

OT

OT

OT

OT

4.14.2.12

Material koles je feromagneten

[Boolova vrednost] D/N

D

D

D

D

4.14.2.13

Največji iznos peska

[število] g na [število] s

D

N

N

D

4.14.2.14

Možnost preprečitve uporabe posipanja peska

D/N

D

N

N

D

4.14.2.15

Kovinska masa vozila

Odprta točka

OT

OT

OT

OT

4.14.2.16

Največja impedanca med nasprotnima kolesoma kolesne dvojice

[število] Ω

D

D

D

D

4.14.2.17

Najmanjša impedanca vozila (med kolesi in odjemnikom) (le za vozila, opremljena za 1 500 V ali 3 000 V DC)

[število] Ω za [število] Hz (podatke je možno navesti v več kot le eni vrstici)

D

N

N

D

4.14.2.18

Elektromagnetne interference, ki jih povzroča povratni tok v tirnicah

Odprta točka

OT

OT

OT

OT

4.14.2.19

Elektromagnetna emisija vlaka glede na združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

Odprta točka

OT

OT

OT

OT

Opombe:

1.

Kadar je parameter opredeljen v zadevni TSI, je vrednost, navedena za parameter, takšna, kot je bila ocenjena v postopku preverjanja.

2.

Vnaprej določene sezname vodi in posodablja Agencija v skladu z veljavnimi TSI, vključno s tistimi TSI, ki se lahko uporabljajo med prehodnim obdobjem.

3.

Pri parametrih, označenih kot „odprta točka“, se ne vnašajo nobeni podatki, dokler se „odprta točka“ ne zapre v zadevni TSI.

4.

Pri parametrih, označenih kot „opcijski“, o vnosu podatkov odloča vlagatelj zahtevka za odobritev tipa.

5.

Polja 0.1–0.3 izpolni Agencija.


PRILOGA III

STRUKTURA ŠTEVILKE TIPA

Vsak tip vozila prejme številko, sestavljeno iz 10 števk, z naslednjo strukturo:

XX

XXX

XXXX

X

Kategorija

Družina

(Platforma)

Zaporedna številka

Kontrolna števka

Podkategorija

 

 

 

Polje 1

Polje 2

Polje 3

Polje 4

Pri tem velja:

Polje 1 (števki 1 in 2) se izpolni v skladu s kategorijo in podkategorijo tipa vozila v skladu z naslednjo tabelo:

Oznaka

Kategorija

Podkategorija

11

Vlečna vozila

Lokomotiva

12

Rezervirano

13

Potniška vlakovna kompozicija z lastnim pogonom (vključno s tirnimi avtobusi)

14

Rezervirano

15

Tovorna vlakovna kompozicija z lastnim pogonom

16

Rezervirano

17

Ranžirno vozilo

18

Rezervirano

19

Drugo (tramvaji, lahka tirna vozila, itd.)

31

Vlečena potniška vozila

Potniški vagon (vključno s spalnim vagonom, vagonom restavracijo, itd.)

32

Rezervirano

33

Furgon

34

Rezervirano

35

Vagon za prevoz avtomobilov

36

Rezervirano

37

Vagon za storitve (npr. za kuhinjo)

38

Rezervirano

39

Fiksni sestav potniških vagonov

40

Rezervirano

41

Drugo

42–49

Rezervirano

51

Tovorni vagoni (vlečeni)

Tovorni vagon

52

Rezervirano

53

Fiksni sestav tovornih vagonov

54–59

Rezervirano

71

Posebna vozila

Posebno vozilo na lastni pogon

72

Rezervirano

73

Vlečeno posebno vozilo

74-79

Rezervirano

Polje 2 (od tretje do pete števke) se izpolni v skladu z družino, ki ji tip vozila pripada. Za nove družine (tj. družine, ki še niso registrirane v ERATV) se števke postopno povečujejo za eno enoto vsakič, ko Agencija prejme zahtevek za registracijo tipa vozila, ki pripada novi družini.

Polje 3 (od šeste do devete števke) je postopno rastoče število, ki ga Agencija poveča za eno enoto vsakič, ko prejme zahtevek za registracijo tipa vozila, ki pripada zadevni družini.

Polje 4 (deseta števka) je kontrolna števka, ki se določi na naslednji način (Luhnov algoritem ali modul 10):

za števke na parnih položajih osnovne številke (polja 1 do 9 šteto z desne strani) se vzamejo njihove decimalne vrednosti,

števke na lihih položajih osnovne številke (šteto z desne strani) se pomnožijo z 2,

nato se izračuna vsota, ki jo tvorijo števke na parnih položajih in vse števke, ki tvorijo delne zmnožke, dobljene iz lihih položajev,

števka enic te vsote se ohrani,

kontrolno števko tvori število, ki skupaj s števko enic tvori vsoto 10; če je ta števka enic enaka 0, je kontrolna števka tudi nič.

Primeri določitve kontrolne števke

1 -

Če je osnovna številka

3

3

8

4

4

7

9

6

1

množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

vsota: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Števka enic te vsote je 2.

Kontrolna števka je torej 8 in osnovna številka tako postane registrska številka 33 844 7961 - 8.

2 -

Če je osnovna številka

3

1

5

1

3

3

2

0

4

množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

vsota: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Števka enic te vsote je 0.

Kontrolna števka je torej 0 in osnovna številka tako postane registrska številka 31 513 3204 - 0.

Če certifikat o pregledu tipa ali certifikat o pregledu projektiranja pokriva več kot eno različico tipa vozila, se vsaka od teh različic opredeli s po eno od zaporednih trimestnih številk.


Top