EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

2013 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 143/2013, kuriuo dėl transporto priemonių, kurios pateiktos patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą, išmetamo CO 2 kiekio nustatymo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 Tekstas svarbus EEE

OJ L 47, 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 301 - 305

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 47/51


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 143/2013

2013 m. vasario 19 d.

kuriuo dėl transporto priemonių, kurios pateiktos patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą, išmetamo CO2 kiekio nustatymo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (2), ypač į jos 39 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 715/2007 nustatyti bendri variklinių transporto priemonių bei pakaitinių dalių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų išmetamųjų teršalų kiekį, techniniai reikalavimai ir taršos kontrolės įtaisų, transporto priemonėje įrengiamų diagnostikos sistemų eksploatacinio tinkamumo bei patvarumo, degalų suvartojimo matavimo ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieinamumo taisyklės;

(2)

2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinančiame ir iš dalies keičiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (3), yra nustatytos administracinės nuostatos dėl transporto priemonių atitikties atsižvelgiant į išmetamą CO2 kiekį patikros ir yra išdėstyti tokių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų suvartojimo matavimo reikalavimai;

(3)

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (4), nustatyta prievolė parengti tvarką, skirtą pavyzdinėms sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio bei degalų vartojimo efektyvumo vertėms nustatyti, užtikrinant, kad bazinės transporto priemonės gamintojas laiku gautų duomenis apie sukomplektuotos transporto priemonės masę ir savitąjį išmetamą CO2 kiekį;

(4)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 510/2011 sukomplektuotų transporto priemonių savitasis išmetamas CO2 kiekis yra skiriamas bazinės transporto priemonės gamintojui. Nustatant stebėsenos procedūrą, kuria siekiama užtikrinti sukomplektuotų transporto priemonių pavyzdines išmetamo CO2 kiekio, degalų vartojimo efektyvumo ir masės vertes, turėtų būti apibrėžtas masės ir CO2 kiekio nustatymo metodas, tinkamais atvejais grindžiamas lentele, kurioje nurodytos CO2 kiekio vertės atitinka įvairias galutinės inertinės masės klases, arba grindžiamas tik viena CO2 kiekio verte, gauta sudėjus bazinės transporto priemonės masę ir standartinę papildomą masę, diferencijuotą pagal N1 klasę;

(5)

remiantis šiais alternatyviais metodais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo B dalies 7 punkte, buvo apsvarstytos ir įvertintos įvairios pasirinktys atsižvelgiant į tikslumą, reprezentatyvumą ir galimybę jas įgyvendinti. Taikant pasirinktį, grindžiamą bazinės transporto priemonės bandymais naudojant vieną masės įvertį, kai kėbulą atitinkantis komponentas apskaičiuojamas pagal polinominę formulę, išreiškiančią priklausomybę nuo bazinės transporto priemonės etaloninės masės, galima rasti tinkamiausią pusiausvyrą tarp trijų elementų: sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio nustatymo tikslumo, susijusių išlaidų dydžio ir įgyvendinimo paprastumo;

(6)

siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai ir veiksmingai stebėti transporto priemonių gamintojų pažangą mažinant išmetamą CO2 kiekį pagal Reglamentą (ES) Nr. 510/2011, tikslinga atitikties liudijime nurodyti susijusią informaciją;

(7)

turėtų būti nustatytas pakankamai tolimas terminas, kad gamintojai ir nacionalinės valdžios institucijos galėtų priderinti savo procedūras prie naujų taisyklių;

(8)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio nustatymo procedūrą ir vykdant šio išmetamo kiekio stebėseną, ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos šią procedūrą reikėtų persvarstyti ir įvertinti išmetamo CO2 kiekio reprezentatyvumą bei išmetamo CO2 kiekio stebėsenos veiksmingumą ir tikslumą;

(9)

todėl Direktyva 2007/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Motorinių transporto priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB I ir IX priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 692/2008 I ir XII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Komisija įvertina, ar būtina persvarstyti procedūrą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 692/2008 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, XII priedo 5.1–5.7 punktuose.

Remdamasi tuo vertinimu Komisija ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, tinkamais atvejais su bet kokiais atitinkamais pasiūlymais.

4 straipsnis

1.   Pereinamuoju laikotarpiu iki 2014 m. sausio 1 d. toliau galioja N1 kategorijos bazinių transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, atitikties liudijimai, išduoti pagal Direktyvą 2007/46/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 692/2008, prieš pastaruosius iš dalies pakeičiant šiuo reglamentu.

2.   Pereinamuoju laikotarpiu iki 2014 m. sausio 1 d. toliau galioja N1 kategorijos sukomplektuotų transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, atitikties liudijimai, išduoti pagal Direktyvą 2007/46/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 692/2008 prieš pastaruosius iš dalies pakeičiant šiuo reglamentu.

3.   Nuo 2013 m. sausio 1 d. nacionalinės valdžios institucijos laiko galiojančiais atitikties liudijimus, tenkinančius šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., išskyrus 4 straipsnio 3 dalį, kuri taikoma nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(2)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(3)  OL L 199, 2008 7 28, p. 1.

(4)  OL L 145, 2011 5 31, p. 1.


I PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB I ir IX priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas papildomas tokiais 2.17, 2.17.1 ir 2.17.2 punktais:

2.17.   Transporto priemonė pateikta patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą (tik jeigu tai yra nekomplektinės ir sukomplektuotos N1 kategorijos transporto priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007): taip/ne (1)

2.17.1.   Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg

2.17.2.   Standartinė pridėtoji masė, apskaičiuota pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5 skirsnį: … kg“

2)

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalis (komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės) iš dalies keičiama taip:

i)

B pavyzdyje, 1 pusėje (sukomplektuotos transporto priemonės, EB atitikties liudijimas) įterpiamas šis 0.2.2 punktas:

„0.2.2.

Bazinės transporto priemonės tipo patvirtinimo informacija (q):

Tipas: …

Variantas (a): …

Versija (a): …

Tipo patvirtinimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį …“

ii)

B pavyzdyje, 1 pusėje (sukomplektuotos transporto priemonės, EB atitikties liudijimas) įterpiamas šis 0.5.1 punktas:

„0.5.1.

Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (q) …“

iii)

2 pusėje (N1 kategorijos transporto priemonės, komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės) įterpiamas šis 14 punktas:

„14.

Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg (1)(q)“

b)

IX priedo aiškinamosios pastabos papildomos šia aiškinamąja pastaba (q):

„(q)

Jeigu tai yra N1 kategorijos sukomplektuotos transporto priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007).“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 692/2008 I ir XII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo 3 priedėlis papildomas tokiais 2.17, 2.17.1 ir 2.17.2 punktais:

2.17.   Transporto priemonė pateikta patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą (tik jeigu tai yra nekomplektinės ir sukomplektuotos N1 kategorijos transporto priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007): taip/ne (1)

2.17.1.   Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg

2.17.2.   Standartinė pridėtoji masė, apskaičiuota pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5 skirsnį: … kg“

2)

XII priedas papildomas 5 skirsniu:

„5.   N1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PATEIKTŲ PATVIRTINTI PAGAL PAKOPINĘ TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRĄ, IŠMETAMO CO2 KIEKIO IR DEGALŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMAS

5.1.   Siekiant nustatyti transporto priemonių, pateiktų patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą, išmetamą CO2 kiekį ir DEGALŲ sąnaudas, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 7 dalyje, bazinė transporto priemonė, kaip apibrėžta tos direktyvos 3 straipsnio 18 dalyje, išbandoma pagal šio priedo 2 ir 3 punktus.

5.2.   Bandymo metu naudojama pagal šią formulę apskaičiuota etaloninė masė:

Formula

Šioje formulėje:

RM

=

etaloninė masė, kuri naudojama bandymo metu (kg)

RM Base_Vehicle

=

bazinės transporto priemonės etaloninė masė, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 3 dalyje (kg)

DAM

=

standartinė pridėtoji masė, apskaičiuota pagal 5.3 punkte pateiktą formulę, atitinkanti prie bazinės transporto priemonės pritvirtinto kėbulo masės įvertį (kg).

5.3.   Standartinė pridėtoji masė apskaičiuojama pagal šią formulę:

DAM: Formula

Šioje formulėje:

DAM

=

standartinė pridėtoji masė (kg)

a

=

daugiklis, apskaičiuojamas pagal 5.4 punkte pateiktą formulę

TPMLM

=

gamintojo nurodyta techniškai leidžiama didžiausia pakrautos bazinės transporto priemonės masė (kg):

RM Base_Vehicle

=

bazinės transporto priemonės etaloninė masė, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 3 dalyje (kg).

5.4.   Daugiklis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

Šioje formulėje:

a

=

daugiklis

RM Base_Vehicle

=

bazinės transporto priemonės etaloninė masė, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 3 dalyje (kg).

5.5.   Bazinių transporto priemonių gamintojas yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai taikomi 5.1–5.4 punktuose nustatyti reikalavimai.

5.6.   Sukomplektuotų transporto priemonių gamintojas atitikties liudijime nurodo informaciją apie bazinę transporto priemonę pagal Direktyvos 2007/46/EB IX priedą.

5.7.   Jeigu transporto priemonės pateiktos patvirtinti pagal individualios transporto priemonės patvirtinimo procedūrą, individualaus patvirtinimo liudijime pateikiama ši informacija:

a)

išmetamas CO2 kiekis, išmatuotas pagal 5.1–5.4 punktuose nustatytą metodiką;

b)

parengtos eksploatuoti sukomplektuotos transporto priemonės masė;

c)

identifikacinis kodas, atitinkantis bazinės transporto priemonės tipą, variantą ir versiją;

d)

bazinės transporto priemonės tipo patvirtinimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį;

e)

bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas;

f)

parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė.

5.8.   5.1–5.7 punktuose nustatyta procedūra taikoma N1 kategorijos bazinėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 1.2.1 punkte, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007.“


Top