EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

Регламент (ЕС) № 143/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на определянето на емисиите на CO 2 от превозните средства, представени за многоетапно одобрение на типа текст от значение за ЕИП

OB L 47, 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/51


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 143/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 февруари 2013 година

за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на определянето на емисиите на CO2 от превозните средства, представени за многоетапно одобрение на типа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2), и по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 715/2007 се установяват общи технически изисквания за одобрението на типа на моторни превозни средства и на резервни части по отношение на техните емисии и се определят правила за съответствието в експлоатация, дълготрайността на устройствата, регулиращи замърсяването, системите за бордова диагностика (СБД), измерването на разхода на гориво и достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства.

(2)

С Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (3) се определят административните разпоредби за проверките на съответствието на превозните средства по отношение на емисиите на CO2 и изискванията за измерването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тези превозни средства.

(3)

С Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (4) се установява задължението да се създаде процедура за получаване на представителни стойности за емисиите на CO2, ефективността на използване на горивото и масата на напълно комплектованите превозни средства, като същевременно се гарантира, че производителят на базовото превозно средство има своевременен достъп до информацията за масата и специфичните емисии на CO2 на напълно комплектованото превозно средство.

(4)

Съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани превозни средства следва да се разпределят на производителя на базовото превозно средство. При установяване на процедурата за мониторинг, за да се гарантира, че стойностите на емисиите на CO2, ефективността на използване на горивото и масата на напълно комплектованите превозни средства са представителни, методът за определяне на масата и стойностите на CO2 следва да бъде определен, ако е целесъобразно, въз основа на стойностите на CO2, които съответстват на различните класове крайна инерционна маса, или въз основа на само една стойност на емисиите на CO2, получена от масата на базовото превозно средство, към която се добавя предварително определена маса, диференцирана от клас N1.

(5)

Въз основа на алтернативните методи, посочени в приложение II, част Б, точка 7 от Регламент (ЕС) № 510/2011, бяха разгледани и оценени различни варианти по отношение на тяхната точност, представителност и осъществимост. Вариантът, който се основава на изпитване на базовото превозно средство с една приблизителна стойност на масата, при което компонентът, съответстващ на каросерията, се изчислява чрез прилагане на полиномна формула в зависимост от референтната маса на базовото превозно средство, предлага най-добър баланс между точността по отношение определянето на емисиите на CO2 на напълно комплектовано превозно средство, свързаните с него разходи и степента на трудност на изпълнението.

(6)

За да се гарантира, че резултатите от действията на производителите на превозни средства за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011 може да бъдат следени по подходящ и ефективен начин, е необходимо съответната информация да се включи в сертификата за съответствие.

(7)

Следва да се предостави достатъчно време за подготовка, за да се даде възможност на производителите и националните органи да адаптират своите процедури към новите правила.

(8)

В светлината на придобития опит от прилагането на процедурата за определяне на емисиите на CO2 от напълно комплектовани превозни средства и от мониторинга на тези емисии е целесъобразно да се преразгледа процедурата и да се оцени представителността на емисиите на CO2, както и ефикасността и точността на мониторинга на емисиите на CO2, най-късно до края на 2016 г.

(9)

Поради това Директива 2007/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 692/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и IX към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложения I и XII към Регламент (ЕО) № 692/2008 се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Комисията оценява необходимостта от преразглеждане на процедурата, установена в точки 5.1 — 5.7 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008, изменен с настоящия регламент.

Въз основа на тази оценка и не по-късно от 31 декември 2016 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, ако е целесъобразно, от подходящи предложения.

Член 4

1.   По време на преходния период, който ще продължи до 1 януари 2014 г., сертификатите за съответствие на базови превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007, издадени в съответствие с Директива 2007/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 692/2008 преди измененията, въведени с настоящия регламент, продължават да бъдат валидни.

2.   По време на преходния период, който ще продължи до 1 януари 2014 г., сертификатите за съответствие на напълно комплектовани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007, издадени в съответствие с Директива 2007/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 692/2008 преди измененията, въведени с настоящия регламент, продължават да бъдат валидни.

3.   Считано от 1 януари 2013 г. националните органи считат сертификатите за съответствие, които отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент, за валидни.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г., с изключение на член 4, параграф 3, който се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 февруари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения I и IX към Директива 2007/46/ЕО се изменят, както следва:

1)

в приложение I се добавят следните точки 2.17, 2.17.1 и 2.17.2:

2.17.   Превозно средство, представено за многоетапно одобрение на типа (единствено в случай на некомплектовани или напълно комплектовани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007): да/не (1)

2.17.1.   Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg.

2.17.2.   Предварително определена маса, изчислена в съответствие с точка 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008: … kg.“

2)

приложение IX се изменя, както следва:

а)

част I „Комплектовани и напълно комплектовани превозни средства“ се изменя, както следва:

i)

в образец Б — страница 1, Напълно комплектовани превозни средства, ЕО сертификат за съответствие, се вмъква следната точка 0.2.2:

„0.2.2.

Информация за одобрение на типа на базовото превозно средство (п):

Тип: …

Вариант (a): …

Версия (a): …

Номер на одобрението на типа, включително номер на разширението …“;

ii)

в образец Б — страница 1, Напълно комплектовани превозни средства, ЕО сертификат за съответствие, се вмъква следната точка 0.5.1:

„0.5.1.

Наименование и адрес на производителя на базовото превозно средство(п) …“;

iii)

в страница 2 — Превозни средства от категория N1 (комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)“ се вмъква следната точка 14:

„14.

Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: …kg (1)(п)“;

б)

в обяснителните бележки към приложение IХ се добавя следната обяснителна бележка (п):

„(п)

В случай на напълно комплектовани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложения I и XII към Регламент (ЕО) № 692/2008 се изменят, както следва:

1)

в допълнение 3 към приложение I се вмъкват следните точки 2.17, 2.17.1 и 2.17.2:

2.17.   Превозно средство, представено за многоетапно одобрение на типа (единствено в случай на некомплектовани или напълно комплектовани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007): да/не (1)

2.17.1.   Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg

2.17.2.   Предварително определена маса, изчислена в съответствие с приложение XII, точка 5 от Регламент (ЕО) № 692/2008: … kg“

2)

в приложение XII се добавя следната точка 5:

„5.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 И РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N1, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА МНОГОЕТАПНО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

5.1.   За целите на определянето на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозно средство, представено за многоетапно одобрение на типа, определено в член 3, параграф 7 от Директива 2007/46/ЕО, базовото превозно средство, определено в член 3, параграф 18 от посочената директива, трябва да се подложи на изпитване в съответствие с точки 2 и 3 от настоящото приложение.

5.2.   Референтната маса, която се използва за изпитването, е масата, получена по следната формула:

Formula

В тази формула:

=

референтна маса, която се използва за изпитването, в kg.

RM базово превозно средство

=

референтна маса на базовото превозно средство, както е определена в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007, в kg.

DAM

=

добавена предварително определена маса, изчислена в съответствие с формулата, посочена в точка 5.3, която съответства на приблизителното тегло на каросерията, монтирана на базовото превозно средство, в kg.

5.3.   Предварително определената маса се изчислява по следната формула:

DAM: Formula

В тази формула:

DAM

=

предварително определена маса, в kg

a

=

мултипликационен коефициент, изчислен в съответствие с формулата, посочена в точка 5.4

TPMLM

=

технически допустима максимална маса, заявена от производителя на базовото превозно средство, в kg

RM базово превозно средство

=

референтна маса на базовото превозно средство, както е определена в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007, в kg.

5.4.   Мултипликационният коефициент се изчислява по следната формула:

Formula

В тази формула:

a

=

мултипликационен коефициент

RM базово превозно средство

=

референтна маса на базовото превозно средство, както е определена в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007, в kg.

5.5.   Производителят на базовото превозно средство е отговорен за правилното прилагане на изискванията, установени в точки 5.1 — 5.4.

5.6.   Производителят на напълно комплектованото превозно средство трябва да включи в сертификата за съответствие информацията относно базовото превозно средство в съответствие с приложение IX към Директива 2007/46/ЕО.

5.7.   В случай на превозни средства, представени за индивидуално одобрение на превозно средство, сертификатът за индивидуално одобрение включва следната информация:

а)

емисиите на CO2, измерени съгласно методологията, определена в точки 5.1 — 5.4;

б)

масата на напълно комплектованото превозно средство в готовност за движение;

в)

идентификационния код, съответстващ на типа, варианта и версията на базовото превозно средство;

г)

номера на одобрението на типа на базовото превозно средство, включително номера на разширението;

д)

наименованието и адреса на производителя на базовото превозно средство;

е)

масата на базовото превозно средство в готовност за движение.

5.8.   Процедурата, установена в точки 5.1 — 5.7, се прилага за базови превозни средства от категория N1, както са определени в приложение II, част А, точка 1.2.1 от Директива 2007/46/ЕО, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007.“


Top