EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

Regulamentul (UE) nr. 143/2013 al Comisiei din 19 februarie 2013 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce privește stabilirea emisiilor de CO 2 generate de vehiculele supuse omologării de tip în mai multe etape Text cu relevanță pentru SEE

JO L 47, 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 47/51


REGULAMENTUL (UE) NR. 143/2013 AL COMISIEI

din 19 februarie 2013

de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce privește stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehiculele supuse omologării de tip în mai multe etape

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (1), în special articolul 5 alineatul (3),

având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (2), în special articolul 39 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 stabilește cerințe tehnice comune pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a pieselor de schimb cu privire la emisii și instituie norme referitoare la conformitatea în funcționare, durabilitatea dispozitivelor pentru controlul poluării, sistemele de diagnosticare la bord (OBD), măsurarea consumului de combustibil și accesibilitatea informațiilor referitoare la repararea și întreținerea autovehiculelor.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (3) stabilește dispozițiile administrative pentru verificarea conformității vehiculelor în ceea ce privește emisiile de CO2 și stabilește cerințe pentru măsurarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al acestor vehicule.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (4), stabilește obligația de a institui o procedură pentru a obține valori reprezentative pentru emisiile de CO2, eficiența consumului de combustibil și masa vehiculelor completate și de a garanta că producătorul vehiculului de bază are acces în timp util la masa și emisiile specifice de CO2 ale vehiculului completat.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, emisiile specifice de CO2 generate de vehiculele completate urmează să fie alocate producătorului vehiculului de bază. La stabilirea unei proceduri de monitorizare care să garanteze reprezentativitatea valorilor privind emisiile de CO2, eficiența consumului de combustibil și masa vehiculelor completate, ar trebui să se stabilească, dacă este cazul, metoda de determinare a valorilor privind masa și CO2, pe baza unui tabel de valori ale CO2 care corespund unor diferite clase de masă inerțială finală sau pe baza unei singure valori a CO2 determinată pe baza masei vehiculului de bază plus o masă adăugată implicită diferită pentru fiecare clasă N1.

(5)

Pe baza acestor metode alternative, indicate în partea B punctul 7 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, au fost luate în considerare diferite opțiuni și evaluate în ceea ce privește acuratețea, reprezentativitatea și fezabilitatea. Opțiunea bazată pe testarea vehiculului de bază cu o singură valoare estimată a masei, în cadrul căreia componenta corespunzătoare caroseriei se calculează prin aplicarea unei formule polinomiale bazate pe masa de referință a vehiculului de bază, prezintă cel mai bun echilibru între acuratețea stabilirii emisiilor de CO2 ale vehiculului completat, costurile implicate și ușurința punerii în aplicare.

(6)

Pentru a garanta monitorizarea adecvată și eficientă a performanțelor producătorilor de autovehicule în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, este necesar să se includă informațiile relevante în certificatul de conformitate.

(7)

Ar trebui să se acorde suficient timp pentru a permite producătorilor și autorităților naționale să își adapteze procedurile la noile norme.

(8)

Având în vedere experiența dobândită din punerea în aplicare a procedurii pentru stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehicule completate și monitorizarea acestor emisii, este adecvat să se revizuiască procedura și să se evalueze gradul de reprezentativitate al emisiilor de CO2, precum și eficacitatea și acuratețea monitorizării emisiilor de CO2, cel târziu până la sfârșitul anului 2016.

(9)

Prin urmare, Directiva 2007/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 692/2008 ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și IX la Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexele I și XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Comisia evaluează necesitatea de a revizui procedura prevăzută la punctele 5.1-5.7 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, astfel cum este modificat prin prezentul regulament.

Pe baza acestei evaluări și nu mai târziu de 31 decembrie 2016, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de propuneri corespunzătoare.

Articolul 4

(1)   Pentru o perioadă de tranziție până la 1 ianuarie 2014, certificatele de conformitate pentru vehiculele de bază din categoria N1 care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007, emise în conformitate cu Directiva 2007/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 692/2008 înainte de modificările introduse prin prezentul regulament, rămân în continuare valabile.

(2)   Pentru o perioadă de tranziție până la 1 ianuarie 2014, certificatele de conformitate pentru vehiculele completate din categoria N1 care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007, emise în conformitate cu Directiva 2007/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 692/2008 înainte de modificările introduse prin prezentul regulament, rămân în continuare valabile.

(3)   Începând cu 1 ianuarie 2013, autoritățile naționale consideră certificatele de conformitate care respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament ca fiind valabile.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014, cu excepția articolului 4 alineatul (3), care se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 februarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 199, 28.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 145, 31.5.2011, p. 1.


ANEXA I

Anexele I și IX la Directiva 2007/46/CE se modifică după cum urmează:

1.

în anexa I, se adaugă următoarele puncte 2.17, 2.17.1 și 2.17.2:

2.17.   Vehicul supus omologării de tip în mai multe etape [numai în cazul vehiculelor incomplete sau vehiculelor completate din categoria N1 care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007]: da/nu (1)

2.17.1.   Masa vehiculului de bază în stare de funcționare: …kg

2.17.2.   Masa adăugată implicită, calculată în conformitate cu secțiunea 5 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008: …kg”;

2.

anexa IX se modifică după cum urmează:

(a)

partea I, „Vehicule complete și completate”, se modifică după cum urmează:

(i)

la modelul B, partea 1, „Vehicule completate, certificat de conformitate CE”, se introduce următorul punct 0.2.2:

„0.2.2.

Informații privind omologarea de tip a vehiculului de bază (q):

Tipul: …

Varianta (a): …

Versiunea (a): …

Numărul omologării de tip, inclusiv numărul prelungirii…”;

(ii)

La modelul B, partea 1, „Vehicule completate, certificat de conformitate CE”, se introduce următorul punct 0.5.1:

„0.5.1.

Denumirea și adresa producătorului vehiculului de bază (q) …”;

(iii)

în partea 2, „Categoria de vehicule N1 (vehicule complete și completate)”, se introduce următorul punct 14:

„14.

Masa vehiculului de bază în stare de funcționare:…kg (1)(q)”;

(b)

în „Notele explicative referitoare la anexa IX” se adaugă următoarea notă explicativă (q):

„(q)

În cazul vehiculelor completate din categoria N1 care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007.”


ANEXA II

Anexele I și XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 se modifică după cum urmează:

1.

în Anexa I apendicele 3 se adaugă următoarele punctele 2.17, 2.17.1 și 2.17.2:

2.17.   Vehicul supus omologării de tip în mai multe etape (numai în cazul vehiculelor incomplete sau al vehiculelor completate din categoria N1 care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007: da/nu (1)

2.17.1.   Masa vehiculului de bază în stare de funcționare: … kg

2.17.2.   Masa adăugată implicită, calculată în conformitate cu secțiunea 5 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008: … kg”;

2.

în anexa XII se adaugă următoarea secțiune 5:

„5.   STABILIREA EMISIILOR DE CO2 ȘI A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL AL VEHICULELOR N1 SUPUSE OMOLOGĂRII DE TIP ÎN MAI MULTE ETAPE

5.1.   Pentru stabilirea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al unui vehicul supus omologării de tip în mai multe etape, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (7) din Directiva 2007/46/CE, vehiculul de bază, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (18) din directiva respectivă, este testat în conformitate cu punctele 2 și 3 din prezenta anexă.

5.2.   Masa de referință care urmează să fie utilizată pentru testare este cea care rezultă din următoarea formulă:

Formula

În această formulă:

MR

=

masa de referință care urmează să fie utilizată pentru testarea în kg;

MR Vehicul de bază

=

masa de referință a vehiculului de bază, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, în kg;

MAI

=

masă adăugată implicită, calculată în conformitate cu formula prezentată la punctul 5.3, corespunzând greutății estimate a caroseriei montate pe vehiculul de bază, în kg.

5.3.   Masa adăugată implicită se calculează conform următoarei formule:

MAI: Formula

În această formulă:

MAI

=

masa adăugată implicită, în kg;

a

=

factor de multiplicare, calculat în conformitate cu formula prezentată la punctul 5.4;

MMTA

=

masă maximă tehnic admisibilă, declarată de către producătorul vehiculului de bază, în kg;

MR Vehicul de bază

=

masa de referință a vehiculului de bază, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, în kg;

5.4.   Factorul de multiplicare se calculează conform următoarei formule:

Formula

În această formulă:

a

=

factor de multiplicare;

MR Vehicul_de bază

=

masa de referință a vehiculului de bază, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, în kg.

5.5.   Producătorul vehiculului de bază este responsabil pentru aplicarea corectă a cerințelor stabilite la punctele 5.1-5.4.

5.6.   Producătorul vehiculului completat include în certificatul de conformitate informațiile privind vehiculul de bază, în conformitate cu anexa IX la Directiva 2007/46/CE.

5.7.   În cazul vehiculelor supuse omologării individuale, certificatul de omologare individuală trebuie să includă următoarele informații:

(a)

emisiile de CO2 măsurate în conformitate cu metodologia prevăzută la punctele 5.1-5.4;

(b)

masa vehiculului completat în condiții de funcționare;

(c)

codul de identificare corespunzător tipului, variantei și versiunii vehiculului de bază;

(d)

numărul de omologare de tip al vehiculului de bază, inclusiv numărul prelungirii;

(e)

denumirea și adresa producătorului vehiculului de bază;

(f)

masa vehiculului de bază în condiții de funcționare.

5.8.   Procedura prevăzută la punctele 5.1-5.7 se aplică vehiculelor de bază din categoria N1, astfel cum sunt definite la punctul 1.2.1 din partea A din anexa II la Directiva 2007/46/CE, incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007.”


Top