Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 47, 20 februari 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.047.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 47

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
20 februari 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 av den 7 januari 2013 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till unionen och villkoren för karantän för denna import (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 140/2013 av den 18 februari 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pa de Pagès Català (SGB)]

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 141/2013 av den 19 februari 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EHIS) (1)

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 142/2013 av den 19 februari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 när det gäller uppgifter om det utfärdande organet i Nya Zeeland för export av mjölkprodukter

49

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 143/2013 av den 19 februari 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller fastställandet av koldioxidutsläpp från fordon som tillhandahållits för etappvis typgodkännande (1)

51

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 144/2013 av den 19 februari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad gäller vissa oenologiska metoder och restriktioner samt av förordning (EG) nr 436/2009 vad gäller anteckning om dessa metoder i följedokumenten vid transport av produkter och i de register som ska föras inom vinsektorn

56

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 145/2013 av den 19 februari 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

63

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 146/2013 av den 19 februari 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

68

 

 

BESLUT

 

 

2013/90/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 februari 2013 om godkännande av planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i vissa områden i Lettland [delgivet med nr C(2013) 720]

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 februari 2013 om ändring av beslut 2008/855/EG vad gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Lettland [delgivet med nr C(2013) 722]  (1)

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 februari 2013 om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina [delgivet med nr C(2013) 789]

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top