Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 47, 20. februar 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.047.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 47

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
20. februar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 140/2013 af 18. februar 2013 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pa de Pagès Català (BGB))

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 141/2013 af 19. februar 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø for så vidt angår statistikker baseret på interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EHIS) (1)

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2013 af 19. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001, for så vidt angår oplysningerne om New Zealands certificeringsorgan for eksport af mælkeprodukter

49

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 143/2013 af 19. februar 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner fra køretøjer, der underkastes etapevis typegodkendelse (1)

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 144/2013 af 19. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 hvad angår visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 436/2009 hvad angår angivelse af disse fremgangsmåder i dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 145/2013 af 19. februar 2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

63

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 146/2013 af 19. februar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

68

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/90/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. februar 2013 om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i visse dele af Letland (meddelt under nummer C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. februar 2013 om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Letland (meddelt under nummer C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. februar 2013 om tilsyn, plantesundhedskontrol og foranstaltninger, der skal træffes vedrørende træemballeringsmateriale, som anvendes ved transport af varer med oprindelse i Kina (meddelt under nummer C(2013) 789)

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top