EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

Komisjoni määrus (EL) nr 143/2013, 19. veebruar 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses CO 2 heitkoguste määramisega mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul EMPs kohaldatav tekst

ELT L 47, 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 47/51


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 143/2013,

19. veebruar 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses CO2 heitkoguste määramisega mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv), (2) eriti selle artikli 39 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 715/2007 on kehtestatud ühised tehnilised nõuded mootorsõidukite ja nende varuosade tüübikinnituseks seoses heitmetega; samuti on määruses sätestatud eeskirjad kasutusel olevate sõidukite vastavuse, heitgaaside puhastusseadmete vastupidavuse, pardadiagnostikasüsteemide, kütusekulu mõõtmise ning sõiduki remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta.

(2)

Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määruses (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, (3) on sätestatud haldusnõuded, mille alusel kontrollitakse sõidukite CO2-heite vastavust, ning selliste sõidukite CO2-heite ja kütusetarbimise mõõtmise normid.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määruses (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, (4) on sätestatud kohustus luua kord representatiivsete CO2-heite, kütusesäästlikkuse ja komplekteeritud sõidukite massi näitajate saamiseks, tagades seejuures baassõiduki tootjale õigeaegse juurdepääsu andmetele komplekteeritud sõiduki massi ja CO2 eriheite kohta.

(4)

Vastavalt määrusele (EL) nr 510/2011 eraldatakse komplekteeritud sõiduki CO2 eriheide baassõiduki tootjale. Selleks et tagada komplekteeritud sõidukite CO2-heite, kütusesäästlikkuse ja massi näitajate representatiivsus, tuleb järelevalvemenetluse kehtestamisel sätestada meetod massi ja CO2-heite näitajate määramiseks, lähtudes vastavalt vajadusele kas lõpliku inertsmassi klassidele vastavate CO2 näitajate tabelist või siis ühestainsast CO2 näitajast, mille aluseks on baassõiduki mass pluss N1-kategooria põhjal diferentseeritud massi vaikeväärtus.

(5)

Võttes arvesse määruse (EL) nr 510/2011 II lisa B osa punktis 7 osutatud alternatiivseid meetodeid, kaaluti ja hinnati erinevate valikutega seotud täpsust, representatiivsust ja teostatavust. Valik, mis põhineb sellise baassõiduki katsetamisel, mille massil on üks tuletatud väärtus, ning kus kere osa arvutamisel kasutatakse polünomiaalset valemit, milles võetakse arvesse baassõiduki tuletatud massi, tagab parema tasakaalu komplekteeritud sõiduki CO2-heite kindlaksmääramise täpsuse, kaasnevate kulude ja rakendamise lihtsuse vahel.

(6)

Selleks et sõidukitootjate saavutusi CO2 heitkoguste vähendamisel vastavalt määrusele (EL) nr 510/2011 saaks nõuetekohaselt ja tõhusalt kontrollida, on vaja lisada asjakohane teave vastavussertifikaadile.

(7)

Tuleks anda piisav üleminekuaeg, et võimaldada tootjatel ja riikide ametiasutustel kohandada nende meetodid vastavaks uutele eeskirjadele.

(8)

Võttes arvesse kogemusi, mis on saadud komplekteeritud sõidukite CO2 heitkoguste kindlaksmääramise menetluse kohaldamisel ja kõnealuste heitkoguste järelevalve käigus, on asjakohane, et hiljemalt 2016. aasta lõpuks vaadatakse menetlus läbi ning hinnatakse CO2 heitkoguste representatiivsust ja CO2 heitkoguste järelevalve tõhusust ja täpsust.

(9)

Seepärast tuleks direktiivi 2007/46/EÜ ja määrust (EÜ) nr 692/2008 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite tehnilise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2007/46/EÜ I ja IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 692/2008 I ja XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Komisjon hindab vajadust vaadata läbi määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisa punktides 5.1–5.7 sätestatud menetlus, mida on muudetud käesoleva määrusega.

Selle hinnangu alusel ja hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud asjakohased ettepanekud.

Artikkel 4

1.   N1-kategooria baassõidukite vastavussertifikaadid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 715/2007 reguleerimisalasse ja on välja antud vastavalt direktiivile 2007/46/EÜ ja määrusele (EÜ) nr 692/2008 enne käesoleva määrusega tehtud muudatusi, kehtivad üleminekuperioodi ajal, mis kestab kuni 1. jaanuarini 2014.

2.   N1-kategooria komplekteeritud sõidukite vastavussertifikaadid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 715/2007 reguleerimisalasse ja on välja antud vastavalt direktiivile 2007/46/EÜ ja määrusele (EÜ) nr 692/2008 enne käesoleva määrusega tehtud muudatusi, kehtivad üleminekuperioodi ajal, mis kestab kuni 1. jaanuarini 2014.

3.   Alates 1. jaanuarist 2013 käsitavad riiklikud ametiasutused kehtivana vastavussertifikaate, mis vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, välja arvatud artikli 4 lõige 3, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. veebruar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 171, 29.6.2007, lk 1.

(2)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(3)  ELT L 199, 28.7.2008, lk 1.

(4)  ELT L 145, 31.5.2011, lk 1.


I LISA

Direktiivi 2007/46/EÜ I ja IX lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisale lisatakse punktid 2.17, 2.17.1 ja 2.17.2:

2.17.   Sõiduk esitatakse mitmeastmelise tüübikinnituse saamiseks (ainult määruse (EÜ) nr 715/2007 reguleerimisalasse kuuluv N1 kategooria mittekomplektne või komplekteeritud sõiduk): jah/ei (1)

2.17.1.   Sõidukorras baassõiduki mass: …kg.

2.17.2.   Liidetava massi vaikeväärtus, mis on arvutatud vastavalt määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisa punktile 5: …kg.”

2)

IX lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osa „Komplektsed ja komplekteeritud sõidukid” muudetakse järgmiselt:

i)

Näidise B 1. leheküljele lisatakse komplekteeritud sõidukite EÜ vastavussertifikaadile punkt 0.2.2.:

„0.2.2.

Baassõiduki (q) tüübikinnitust käsitlev teave:

Tüüp: …

Variant (a): …

Versioon (a): …

Tüübikinnituse number, sh laienduse number …”;

ii)

Näidise B 1. leheküljele lisatakse komplekteeritud sõidukite EÜ vastavussertifikaadile punkt 0.5.1.:

„0.5.1.

Baassõiduki (q) tootja nimi ja aadress: …”;

iii)

2. leheküljele lisatakse N1 kategooria mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite kohta punkt 14:

„14.

Sõidukorras baassõiduki mass: …kg (1)(q)”;

b)

IX lisa selgitavatesse märkustesse lisatakse järgmine selgitav märkus (q):

„(q)

Määruse (EÜ) nr 715/2007 reguleerimisalasse kuuluv N1 kategooria komplekteeritud sõiduk.”


II LISA

Määruse (EÜ) nr 692/2008 I ja XII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa 3. liitele lisatakse punktid 2.17, 2.17.1 ja 2.17.2:

2.17.   Sõiduk esitatakse mitmeastmelise tüübikinnituse saamiseks (ainult määruse (EÜ) nr 715/2007 reguleerimisalasse kuuluv N1 kategooria mittekomplektne või komplekteeritud sõiduk): jah/ei (1)

2.17.1.   Sõidukorras baassõiduki mass: … kg

2.17.2.   Liidetava massi vaikeväärtus, mis on arvutatud vastavalt määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisa punktile 5: …kg.”

2)

XII lisale lisatakse punkt 5:

„5.   Mitmeastmelise tüübikinnituse saamiseks esitatud N1-kategooria sõidukite CO2-heite ja kütusekulu kindlaksmääramine

5.1.   Selleks, et määrata kindlaks direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 lõikes 7 määratletud mitmeastmelise tüübikinnituse saamiseks esitatud sõiduki CO2-heide ja kütusekulu, katsetatakse kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikes 18 määratletud baassõidukit vastavalt käesoleva lisa punktidele 2 ja 3.

5.2.   Katsetamisel lähtutakse tuletatud massist, mille arvutamisel kasutatakse järgmist valemit:

Formula

Selles valemis:

RM

=

tuletatud mass, millest katsetamisel lähtutakse (kg).

RM baassõiduk

=

baassõiduki tuletatud mass vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 lõikes 3 sätestatud määratlusele (kg).

DAM

=

punktis 5.3 sätestatud valemi kohaselt arvutatud lisatud massi vaikeväärtus, mis vastab baassõiduki kere arvestuslikule kaalule (kg).

5.3.   Lisatud massi vaikeväärtus arvutamisel kasutatakse järgmist valemit:

DAM: Formula

Selles valemis:

DAM

=

lisatud massi vaikeväärtus (kg)

a

=

kordustegur, mis arvutatakse vastavalt punktis 5.4 sätestatud valemile

TPMLM

=

baassõiduki tootja poolt määratud suurim tehniliselt lubatud täismass (kg)

RM baassõiduk

=

baassõiduki tuletatud mass vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 lõikes 3 sätestatud määratlusele (kg).

5.4.   Kordusteguri arvutamisel kasutatakse järgmist valemit:

Formula

Selles valemis:

a

=

kordustegur

RM baassõiduk

=

baassõiduki tuletatud mass vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 lõikes 3 sätestatud määratlusele (kg).

5.5.   Punktides 5.1–5.4 sätestatud nõuete nõuetekohase rakendamise eest vastutab baassõiduki tootja.

5.6.   Komplekteeritud sõiduki tootja lisab vastavustunnistusele baassõidukit käsitleva teabe vastavalt Direktiivi 2007/46/EÜ IX lisale.

5.7.   Kui sõiduk esitatakse üksiksõiduki tüübikinnituse saamiseks, peab üksiksõiduki kinnitustunnistus sisaldama järgmist teavet:

a)

CO2-heide, mis on mõõdetud punktides 5.1–5.4 sätestatud metoodika kohaselt;

b)

sõidukorras komplekteeritud sõiduki mass;

c)

tunnuskood, mis kajastab baassõiduki tüüpi, varianti ja versiooni;

d)

baassõiduki tüübikinnituse number, sh laienduse number;

e)

baassõiduki tootja nimi ja aadress;

f)

sõidukorras baassõiduki mass.

5.8.   Punktides 5.1–5.7 sätestatud menetlust kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 1.2.1 määratletud N1-kategooria baassõidukite suhtes, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 715/2007 reguleerimisalasse.”


Top