EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

Komisijas Regula (ES) Nr. 143/2013 ( 2013. gada 19. februāris ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 groza attiecībā uz CO 2 emisiju noteikšanu tiem transportlīdzekļiem, kurus nodod vairākposmu tipa apstiprināšanai Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 47, 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 47/51


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 143/2013

(2013. gada 19. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 groza attiecībā uz CO2 emisiju noteikšanu tiem transportlīdzekļiem, kurus nodod vairākposmu tipa apstiprināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (1) un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (2), un jo īpaši tās 39. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 nosaka kopīgas tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu un rezerves daļu tipa apstiprinājumam attiecībā uz to radītajām emisijām un paredz noteikumus par ekspluatācijas atbilstību, piesārņojuma kontroles iekārtu un iebūvēto diagnostikas (OBD) sistēmu ilgizturīgumu, degvielas patēriņa mērījumiem un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

(2)

Ar Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (3), ir paredzēti administratīvie noteikumi par transportlīdzekļu atbilstības pārbaudi attiecībā uz CO2 emisijām un prasības attiecībā uz šādu transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa mērījumiem.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulā (ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (4) ir noteikts pienākums noteikt kārtību, ar kuru iegūst vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisiju, degvielas ekonomijas un masas reprezentatīvās vērtības, vienlaikus nodrošinot, ka bāzes transportlīdzekļa ražotājam laikus dara pieejamas vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa masas un īpatnējo CO2 emisiju vērtības.

(4)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 510/2011 vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo CO2 emisiju attiecina uz bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Nosakot uzraudzības procedūru, lai nodrošinātu, ka vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu CO2 emisijas, degvielas ekonomijas un masas vērtības ir reprezentatīvas, būtu jāparedz masas un CO2 vērtību noteikšanas metode, attiecīgos gadījumos pamatojoties uz CO2 vērtību tabulā norādītajām kopējās inerces vērtībām dažādām svara kategorijām vai tikai uz vienu doto CO2 emisijas vērtību, kas atbilst bāzes transportlīdzekļa standartmasai, tai pieskaitot standarta papildmasu atbilstīgi N1 kategorijas klasei.

(5)

Pamatojoties uz alternatīvajām metodēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma B daļas 7. punktā, no precizitātes, reprezentativitātes un īstenojamības viedokļa tika apsvērti un novērtēti dažādi varianti. Vislabāko līdzsvaru starp CO2 emisiju noteikšanas precizitāti vairākos posmos pabeigtam transportlīdzeklim, radītajām izmaksām un īstenošanas vienkāršumu nodrošina variants, kas pamatojas uz bāzes transportlīdzekļa testēšanu ar vienu aplēstu masas vērtību, kad virsbūvei atbilstošo komponentu aprēķina, piemērojot polinomu formulu, kas atkarīga no bāzes transportlīdzekļa standartmasas.

(6)

Lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļu ražotāju veikums CO2 emisiju samazināšanas jomā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 noteikumiem tiek atbilstoši un efektīvi uzraudzīts, attiecīgā informācija ir jāiekļauj atbilstības sertifikātā.

(7)

Būtu jāparedz pietiekams sagatavošanās laiks, lai ražotāji un valstu iestādes varētu pielāgot savas procedūras jaunajiem noteikumiem.

(8)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta no vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem piemērotās procedūras CO2 emisiju noteikšanai un šādu emisiju uzraudzībai, ir piemēroti vēlākais līdz 2016. gada beigām pārskatīt minēto procedūru un novērtēt CO2 emisiju reprezentativitāti, kā arī CO2 emisiju uzraudzības efektivitāti un precizitāti.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2007/46/EK un Regula (EK) Nr. 692/2008.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2007/46/EK I un IX pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 692/2008 I un XII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Komisija novērtē, vai nepieciešams pārskatīt procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma 5.1. līdz 5.7. punktā un kas grozīta ar šo regulu.

Pamatojoties uz minēto novērtējumu un ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kuram vajadzības gadījumā pievieno attiecīgus priekšlikumus.

4. pants

1.   Pārejas periodā līdz 2014. gada 1. janvārim, pirms stājušies spēkā ar šo regulu ieviestie grozījumi, N1 kategorijas bāzes transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 715/2007, joprojām ir spēkā atbilstības sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK un Regulu (EK) Nr. 692/2008.

2.   Pārejas periodā līdz 2014. gada 1. janvārim, pirms stājušies spēkā ar šo regulu ieviestie grozījumi, N1 kategorijas vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 715/2007, joprojām ir spēkā atbilstības sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK un Regulu (EK) Nr. 692/2008.

3.   Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, valstu iestādes uzskata par derīgiem atbilstības sertifikātus, kas atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra, izņemot 4. panta 3. punktu, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Direktīvas 2007/46/EK I un IX pielikumu groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu papildina ar šādu 2.17., 2.17.1. un 2.17.2. punktu:

2.17.   Transportlīdzeklis iesniegts vairākposmu tipa apstiprināšanai (tikai nepabeigtiem vai vairākos posmos pabeigtiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 715/2007): jā/nē (1):

2.17.1.   Braukšanas kārtībā esoša bāzes transportlīdzekļa masa: …kg.

2.17.2.   Standarta papildmasa, ko aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma 5. iedaļu: …kg.”;

2)

direktīvas IX pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma I daļu – Pabeigti transportlīdzekļi un vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi – groza šādi:

i)

B paraugā – 1. puse – Vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi – EK atbilstības sertifikāts – pievieno šādu 0.2.2. punktu:

“0.2.2.

Bāzes transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma informācija (q):

Tips: …

Variants (a): …

Versija (a): …

Tipa apstiprinājuma numurs, ieskaitot paplašinājuma numuru: …”;

ii)

B paraugā – 1. puse – Vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi – EK atbilstības sertifikāts – pievieno šādu 0.5.1. punktu:

“0.5.1.

Bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese (q): …”;

iii)

2. pusi – N1 kategorijas transportlīdzekļi (pabeigti transportlīdzekļi un vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi) – papildina ar šādu 14. punktu:

“14.

Braukšanas kārtībā esoša bāzes transportlīdzekļa masa: …kg (1)(q)”;

b)

sadaļā “Paskaidrojumi attiecībā uz IX pielikumu” pievieno šādu paskaidrojumu (q):

“(q)

Attiecībā uz N1 kategorijas vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 715/2007.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 692/2008 I un XII pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikuma 3. papildinājumu papildina ar šādu 2.17., 2.17.1. un 2.17.2. punktu:

2.17.   Transportlīdzeklis iesniegts vairākposmu tipa apstiprināšanai (tikai nepabeigtiem vai vairākos posmos pabeigtiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 715/2007): jā/nē (1):

2.17.1.   Braukšanas kārtībā esoša bāzes transportlīdzekļa masa: … kg.

2.17.2.   Standarta papildmasa, ko aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma 5. iedaļu: … kg.”;

2)

regulas XII pielikumam pievieno šādu 5. iedaļu:

“5.   VAIRĀKPOSMU TIPA APSTIPRINĀŠANAI NODOTU N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU CO2 EMISIJU UN DEGVIELAS PATĒRIŅA NOTEIKŠANA

5.1.   Lai noteiktu vairākposmu tipa apstiprināšanai nodota transportlīdzekļa CO2 emisijas un degvielas patēriņu, kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 7. punktā, bāzes transportlīdzekli, kas definēts minētās direktīvas 3. panta 18. punktā, testē saskaņā ar šā pielikuma 2. un 3. punktu.

5.2.   Atskaites masa, kas izmantojama testēšanā, ir masa, ko iegūst ar šādu formulu:

Formula

Šajā formulā:

RM

=

kg izteikta atskaites masa, kas izmantojama testēšanā;

RM Bāzes_transportlīdzeklis

=

kg izteikta bāzes transportlīdzekļa atskaites masa, kas definēta Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 3. punktā;

DAM

=

kg izteikta standarta papildmasa, ko aprēķina saskaņā ar 5.3. punktā noteikto formulu; tā atbilst uz bāzes transportlīdzekļa uzmontētās virsbūves aplēstajai masai.

5.3.   Standarta papildmasu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DAM: Formula

Šajā formulā:

DAM

=

kg izteikta standarta papildmasa;

a

=

reizināšanas koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar 5.4. punktā noteikto formulu;

TPMLM

=

kg izteikta bāzes transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā masa;

RM Bāzes_transportlīdzeklis

=

kg izteikta bāzes transportlīdzekļa atskaites masa, kas definēta Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 3. punktā.

5.4.   Reizināšanas koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Formula

Šajā formulā:

a

=

reizināšanas koeficients;

RM Bāzes_transportlīdzeklis

=

kg izteikta bāzes transportlīdzekļa atskaites masa, kas definēta Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 3. punktā.

5.5.   Bāzes transportlīdzekļa ražotājs ir atbildīgs par to, lai pareizi piemērotu 5.1. līdz 5.4. punktā noteiktās prasības.

5.6.   Vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa ražotājs atbilstības sertifikātā saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK IX pielikumu iekļauj informāciju par bāzes transportlīdzekli.

5.7.   Ja transportlīdzeklis ir nodots individuālai transportlīdzekļa apstiprināšanai, individuālā apstiprinājuma sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

a)

CO2 emisijas, kas mērītas saskaņā ar 5.1. līdz 5.4. punktā noteikto metodoloģiju;

b)

darba kārtībā esoša vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa masa;

c)

identifikācijas kods, kas atbilst bāzes transportlīdzekļa tipam, variantam un versijai;

d)

bāzes transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs, ieskaitot paplašinājuma numuru;

e)

bāzes transportlīdzekļa ražotāja nosaukums un adrese;

f)

kārtībā esoša bāzes transportlīdzekļa masa.

5.8.   Pielikuma 5.1. līdz 5.7. punktā noteikto procedūru piemēro N1 kategorijas bāzes transportlīdzekļiem, kuri definēti Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 1.2.1. punktā un uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 715/2007.”


Top