Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 47, 20. február 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.047.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 47

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
20. februára 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2013 zo 7. januára 2013, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Únie a podmienky karantény (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 140/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pa de Pagès Català (CHZO)]

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (1)

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa orgánu vydávajúceho osvedčenia na Novom Zélande na vývoz mliečnych výrobkov

49

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o stanovenie emisií CO2 z vozidiel odovzdaných na viacstupňové typové schválenie (1)

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 144/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy a obmedzenia, ktoré sa na ne uplatňujú, ako aj nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o zaznamenávanie týchto postupov do sprievodných dokumentov k preprave vinárskych výrobkov a do evidencie, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva

56

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 145/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

63

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 146/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

68

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/90/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2013, ktorým sa schvaľuje plán ozdravenia od klasického moru ošípaných medzi diviakmi a núdzového očkovania takýchto diviakov v určitých oblastiach Lotyšska [oznámené pod číslom C(2013) 720]

70

 

 

2013/91/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/855/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Lotyšsku [oznámené pod číslom C(2013) 722]  (1)

72

 

 

2013/92/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2013 o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál momentálne používaný na prepravu špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Číne [oznámené pod číslom C(2013) 789]

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top