Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 47, 20 luty 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.047.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 47

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
20 lutego 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 140/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pa de Pagès Català (ChOG)]

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w odniesieniu do statystyk na podstawie europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) (1)

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 142/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do danych dotyczących organu wydającego świadectwa przy wywozie przetworów mlecznych w Nowej Zelandii

49

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do określania emisji CO2 pochodzących z pojazdów poddanych wielostopniowej homologacji typu (1)

51

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 144/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych i stosowanych wobec nich ograniczeń, jak również rozporządzenie (WE) nr 436/2009 w odniesieniu do wpisywania tych praktyk do dokumentów towarzyszących przewozowi produktów sektora wina oraz rejestrów, które należy prowadzić w sektorze wina

56

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 145/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

63

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 146/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

68

 

 

DECYZJE

 

 

2013/90/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2013 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych tych świń na niektórych obszarach Łotwy (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących klasycznego pomoru świń na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top