EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do określania emisji CO 2 pochodzących z pojazdów poddanych wielostopniowej homologacji typu Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 47 z 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/51


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 143/2013

z dnia 19 lutego 2013 r.

zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do określania emisji CO2 pochodzących z pojazdów poddanych wielostopniowej homologacji typu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (2), w szczególności jej art. 39 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 określa wspólne wymogi techniczne w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych i części zamiennych w zakresie emitowanych przez nie zanieczyszczeń oraz ustala zasady zgodności eksploatacyjnej, trwałości urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń, pokładowych układów diagnostycznych (OBD), pomiaru zużycia paliwa i dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonującym i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (3) ustanowiono przepisy administracyjne dotyczące kontroli zgodności pojazdów w zakresie emisji CO2 oraz wymogi dotyczące pomiarów emisji CO2 i zużycia paliwa w takich pojazdach.

(3)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określającym normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (4) ustanowiono zobowiązanie do opracowania procedury mającej na celu określenie reprezentatywnych wartości emisji CO2, efektywności paliwowej i masy pojazdów skompletowanych oraz do zagwarantowania, by producent pojazdu podstawowego miał terminowy dostęp do informacji o masie i indywidualnym poziomie emisji CO2 pojazdu skompletowanego.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 510/2011 indywidualne poziomy emisji CO2 pojazdów skompletowanych są przyznane producentowi pojazdu podstawowego. Przy ustanawianiu procedury monitorowania reprezentatywności wartości emisji CO2, efektywności paliwowej oraz masy skompletowanego pojazdu należy w stosownych przypadkach ustalić sposób określania wartości masy oraz CO2, w oparciu o tabelę wartości CO2 odpowiadającą różnym klasom bezwładności końcowej lub w oparciu o tylko jedną wartość CO2 uzyskaną w wyniku dodania masy pojazdu podstawowego do dodanej masy standardowej w podziale na klasę N1.

(5)

Na podstawie powyższych alternatywnych metod wskazanych w części B pkt 7 w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 510/2011 wzięto pod uwagę różne opcje, oceniając je pod względem dokładności, reprezentatywności i wykonalności. Opcja oparta na badaniu pojazdu podstawowego o pojedynczej szacunkowej wartości masy, gdzie część odpowiadającą nadwoziu oblicza się, stosując wielomianowy wzór w zależności od masy odniesienia pojazdu podstawowego, jest rozwiązaniem zapewniającym najlepszą równowagę między dokładnością określania emisji CO2 pojazdu skompletowanego, kosztami i łatwością realizacji.

(6)

W celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego monitorowania działań producentów pojazdów w zakresie ograniczania emisji CO2 na podstawie rozporządzenia (UE) nr 510/2011 należy zawrzeć odpowiednie informacje w świadectwie zgodności.

(7)

Należy zapewnić producentom i organom krajowym wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich procedur do nowych przepisów.

(8)

W świetle doświadczenia zyskanego w wyniku stosowania procedury określania i monitorowania poziomu emisji CO2 pochodzących z pojazdów skompletowanych należy poddać tę procedurę przeglądowi i ocenić reprezentatywność danych poziomów emisji CO2, a także skuteczność i dokładność monitorowania emisji CO2 najpóźniej do końca 2016 r.

(9)

Dlatego należy odpowiednio zmienić dyrektywę 2007/46/WE i rozporządzenie (WE) nr 692/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I i IX do dyrektywy 2007/46/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załącznikach I i XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Komisja ocenia potrzebę dokonania przeglądu procedury określonej w pkt 5.1–5.7 załącznika XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Na podstawie takiej oceny i nie później niż dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, załączając w razie potrzeby odpowiednie wnioski.

Artykuł 4

1.   W okresie przejściowym do dnia 1 stycznia 2014 r. świadectwa zgodności pojazdów podstawowych kategorii N1, wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007, wydane zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 692/2008 przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem, zachowują ważność.

2.   W okresie przejściowym do dnia 1 stycznia 2014 r. świadectwa zgodności pojazdów skompletowanych kategorii N1, wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007, wydane zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 692/2008 przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem, zachowują ważność.

3.   Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. organy krajowe uznają świadectwa zgodności zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu za ważne.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. z wyjątkiem art. 4 ust. 3, który stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(3)  Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I i IX do dyrektywy 2007/46/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I dodaje się pkt 2.17, 2.17.1 i 2.17.2 w brzmieniu:

2.17.   Pojazd przedstawiony do wielostopniowej homologacji typu (tylko w przypadku niekompletnych lub skompletowanych pojazdów kategorii N1 wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007): tak/nie (1)

2.17.1.   Masa pojazdu podstawowego gotowego do jazdy: …kg

2.17.2.   Dodana masa standardowa, obliczona zgodnie z pkt 5 załącznika XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008. …kg.”;

2)

w załączniku IX wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I, Pojazdy kompletne i skompletowane, wprowadza się następujące zmiany:

(i)

we wzorze B – strona 1, Pojazdy skompletowane, Świadectwo zgodności WE, dodaje się pkt 0.2.2 w brzmieniu:

„0.2.2.

Informacje dotyczące homologacji typu pojazdu podstawowego (q):

Typ: …

Wariant (a): …

Wersja (a): …

Numer świadectwa homologacji typu, w tym numer rozszerzenia …”;

(ii)

we wzorze B – strona 1, Pojazdy skompletowane, Świadectwo zgodności WE, dodaje się pkt 0.5.1 w brzmieniu:

„0.5.1.

Nazwa i adres producenta pojazdu podstawowego (q) …”;

(iii)

na stronie 2 – Kategoria pojazdów N1 (pojazdy kompletne i skompletowane) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14.

Masa pojazdu podstawowego gotowego do jazdy:…kg (1)(q)”;

b)

w Odnośnikach dotyczących załącznika IX dodaje się odnośnik (q) w brzmieniu:

„(q)

W przypadku pojazdów skompletowanych kategorii N1 wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007.”.


ZAŁĄCZNIK II

W załącznikach I i XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w dodatku 3 do załącznika I dodaje się pkt 2.17, 2.17.1 i 2.17.2 w brzmieniu:

2.17.   Pojazd przedstawiony do wielostopniowej homologacji typu (tylko w przypadku niekompletnych lub skompletowanych pojazdów kategorii N1 wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007): tak/nie (1)

2.17.1.   Masa pojazdu podstawowego w stanie gotowości do jazdy: … kg

2.17.2.   Dodana masa standardowa, obliczona zgodnie z pkt 5 załącznika XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008: … kg”;

2)

w załączniku XII dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5.   OKREŚLENIE POZIOMU EMISJI CO2 I ZUŻYCIA PALIWA W POJAZDACH KATEGORII N1 PRZEDSTAWIONYCH DO WIELOSTOPNIOWEJ HOMOLOGACJI TYPU

5.1.   W celu określenia emisji CO2 i zużycia paliwa w pojeździe przedstawionym do wielostopniowej homologacji typu zdefiniowanej w art. 3 pkt 7 dyrektywy 2007/46/WE pojazd podstawowy zdefiniowany w art. 3 pkt 18 tej dyrektywy jest poddawany kontroli zgodnie z pkt 2 i 3 niniejszego załącznika.

5.2.   Masa odniesienia (RM) wykorzystana do badania wynika z następującego wzoru:

Formula

W powyższym wzorze:

RM

=

masa odniesienia wykorzystana do badania, w kg

RM pojazd_podstawowy

=

masa odniesienia pojazdu podstawowego, zdefiniowana w art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, w kg

DAM

=

dodana masa standardowa, obliczona zgodnie z wzorem określonym w pkt 5.3, odpowiadająca szacunkowej masie nadwozia zamontowanego w pojeździe podstawowym, w kg.

5.3.   Dodaną masę standardową oblicza się według następującego wzoru:

DAM: Formula

W powyższym wzorze:

DAM

=

dodana masa standardowa, w kg

a

=

współczynnik mnożenia, obliczony zgodnie z wzorem określonym w pkt 5.4

TPMLM

=

technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu podana przez producenta pojazdu podstawowego, w kg

RM pojazd_podstawowy

=

masa odniesienia pojazdu podstawowego, zdefiniowana w art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, w kg.

5.4.   Współczynnik mnożenia oblicza się według następującego wzoru:

Formula

W powyższym wzorze:

a

=

współczynnik mnożenia

RM pojazd_podstawowy

=

masa odniesienia pojazdu podstawowego, zdefiniowana w art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, w kg.

5.5.   Producent pojazdu podstawowego odpowiada za prawidłowe zastosowanie wymagań określonych w pkt 5.1–5.4.

5.6.   Producent pojazdu skompletowanego włącza do świadectwa zgodności informacje dotyczące pojazdu podstawowego zgodnie z załącznikiem IX do dyrektywy 2007/46/WE.

5.7.   W przypadku pojazdów przedstawionych do dopuszczenia indywidualnego świadectwo dopuszczenia indywidualnego zawiera następujące informacje:

a)

poziom emisji CO2 zmierzony metodą określoną w pkt 5.1–5.4;

b)

masa pojazdu skompletowanego w stanie gotowości do jazdy;

c)

kod identyfikacyjny zgodnie z typem, wariantem i wersją pojazdu podstawowego;

d)

numer świadectwa homologacji typu pojazdu podstawowego, w tym numer rozszerzenia;

e)

nazwa i adres producenta pojazdu podstawowego;

f)

masa pojazdu podstawowego w stanie gotowości do jazdy.

5.8.   Procedura określona w pkt 5.1–5.7 ma zastosowanie do pojazdów kategorii N1 zdefiniowanych w części A pkt 1.2.1 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE, wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007.”.


Top