13/Sv. 062

HR

Službeni list Europske unije

301


32013R0143


L 047/51

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.02.2013.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 143/2013

od 19. veljače 2013.

o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 u pogledu određivanja emisija CO2 iz vozila u postupku višestupanjske homologacije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (1), a posebno njezin članak 5 stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (2), a posebno njezin članak 39. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 715/2007 utvrđuju se zajednički tehnički zahtjevi za homologaciju motornih vozila i zamjenskih dijelova s obzirom na njihove emisije te određuju pravila za sukladnost vozila u pogonu, trajnost uređaja za smanjivanje onečišćenja, ugrađene sustave za dijagnostiku na vozilu (sustavi OBD), mjerenje potrošnje goriva i pristup podacima za popravke i održavanje vozila.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (3) utvrđuju se upravni propisi za provjeru sukladnosti vozila s obzirom na emisije CO2 te zahtjevi za mjerenje emisija CO2 i potrošnje goriva takvih vozila.

(3)

Uredbom (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (4) određuje se obveza uspostavljanja postupka za izračun reprezentativnih vrijednosti emisija CO2, učinkovitosti uporabe goriva i mase dovršenih vozila pri čemu se osigurava da proizvođač osnovnog vozila ima pravovremeni pristup masi i specifičnim emisijama CO2 dovršenog vozila.

(4)

U skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011, specifične emisije CO2 iz dovršenih vozila pripisuju se proizvođaču osnovnog vozila. Prilikom uspostavljanja postupka nadzora pomoću kojeg je potrebno osigurati da su vrijednosti emisija CO2, učinkovitosti uporabe goriva i mase dovršenih vozila reprezentativne, postupak za određivanje mase i vrijednosti CO2, ako je primjereno, trebalo bi utvrditi na temelju tablice s vrijednostima CO2 koje odgovaraju različitim konačnim razredima inercijske mase ili na temelju samo jedne vrijednosti CO2 izvedene iz mase osnovnog vozila uvećane za standardnu dodanu masu razreda N1.

(5)

Na temelju navedenih alternativnih postupaka iz točke 7. dijela B Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011 razmotrene su, a zatim i ocijenjene različite mogućnosti s obzirom na njihovu točnost, reprezentativnost i izvedivost. Mogućnost koja se temelji na ispitivanju osnovnog vozila sa samo jednom procijenjenom vrijednošću mase, gdje se sastavni dio koji odgovara karoseriji računa pomoću polinomne formule ovisno o referentnoj masi osnovnog vozila, predstavlja najbolju ravnotežu između točnosti u smislu određivanja emisija CO2 iz dovršenog vozila, troškova i jednostavnosti izvedbe.

(6)

Kako bi se osigurao primjeren i učinkovit nadzor uspješnosti proizvođača vozila u smanjivanju emisija CO2, u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 u potvrdu o sukladnosti potrebno je uključiti relevantne podatke.

(7)

Proizvođačima i nacionalnim tijelima trebalo bi dati dovoljno vremena da svoje postupke prilagode novim pravilima.

(8)

S obzirom na iskustvo s primjenom postupka za utvrđivanje emisija CO2 iz dovršenih vozila i nadzora tih emisija primjereno je da se najkasnije do kraja 2016. ispita postupak i ocijeni reprezentativnost emisija CO2 te učinkovitost i točnost njihovog praćenja.

(9)

Direktivu 2007/46/EZ i Uredbu (EZ) br. 692/2008 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Tehničkog odbora za motorna vozila,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i IX. Direktivi 2007/46/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilozi I. i XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008 mijenjaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Komisija ocjenjuje potrebu preispitivanja postupka iz točaka od 5.1. do 5.7. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008, kako je izmijenjena ovom Uredbom.

Komisija na temelju navedene ocjene te najkasnije do 31. prosinca 2016. Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće kojemu prema potrebi prilaže primjerene prijedloge.

Članak 4.

1.   U prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2014. vrijede potvrde o sukladnosti za osnovna vozila kategorije N1 obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 715/2007 koje su izdane u skladu s Direktivom 2007/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 692/2008 prije izmjena iz ove Uredbe.

2.   U prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2014. vrijede potvrde o sukladnosti za dovršena vozila kategorije N1 obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 715/2007 koje su izdane u skladu s Direktivom 2007/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 692/2008 prije izmjena iz ove Uredbe.

3.   Nacionalna tijela potvrde o sukladnosti izdane u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe smatraju valjanima od 1. siječnja 2013.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2014., osim članka 4. stavka 3. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 171, 29.6.2007., str. 1.

(2)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(3)  SL L 199, 28.7.2008., str. 1.

(4)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.


PRILOG I.

Prilozi I. i IX. Direktivi 2007/46/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. dodaju se sljedeće točke 2.17., 2.17.1. i 2.17.2.:

2.17.   Vozilo u postupku višestupanjske homologacije (samo za nepotpuna ili dovršena vozila kategorije N1 obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 715/2007): da/ne (1)

2.17.1.   Masa osnovnog vozila u voznom stanju: …kg.

2.17.2.   Standardna dodana masa izračunana u skladu s odjeljkom 5. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008: ….kg.”

2.

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio I., Potpuna i dovršena vozila, mijenja se kako slijedi:

i.

u uzorku B – stranica 1., Dovršena vozila, EZ potvrda o sukladnosti, umeće se sljedeća točka 0.2.2.:

„0.2.2.

Podaci o homologaciji osnovnog vozila (q):

Tip: …

Varijanta (a): …

Inačica (a): …

Homologacijski broj i broj proširenja: …”

ii.

u uzorku B – stranica 1., Dovršena vozila, EZ potvrda o sukladnosti, umeće se sljedeća točka 0.5.1.:

„0.5.1.

Naziv i adresa proizvođača osnovnog vozila (q) …”

iii.

na stranici 2. – Kategorija vozila N1 (potpuna i dovršena vozila) umeće se sljedeća točka 14.:

„14.

Masa osnovnog vozila u voznom stanju: …kg (1)(q)”

(b)

u „Objašnjenja u vezi s Prilogom IX.” dodaje se sljedeće objašnjenje (q):

„(q)

Za dovršena vozila kategorije N1 obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 715/2007.”


PRILOG II.

Prilozi I. i XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Dodatku 3. Prilogu I. umeću se sljedeće točke 2.17., 2.17.1. i 2.17.2.:

2.17.   Vozilo u postupku višestupanjske homologacije (samo za nepotpuna ili dovršena vozila kategorije N1 obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 715/2007): da/ne1

2.17.1.   Masa osnovnog vozila u voznom stanju: … kg

2.17.2.   Standardna dodana masa izračunana u skladu s odjeljkom 5. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008: … kg.”

2.

U Prilogu XII. dodaje se sljedeći odjeljak 5.:

„5.   ODREĐIVANJE EMISIJA CO2 I POTROŠNJE GORIVA VOZILA KATEGORIJE N1 U POSTUPKU VIŠESTUPANJSKE HOMOLOGACIJE

5.1.   Za potrebe određivanja emisija CO2 i potrošnje goriva vozila u postupku višestupanjske homologacije, kako je definiran u članku 3 stavku 7. Direktive 2007/46/EZ, osnovno vozilo, kako je definirano u članku 3. stavku 18. te Direktive, ispituje se u skladu s točkama 2. i 3. ovog Priloga.

5.2.   Referentna masa koja se koristi za ispitivanje jest masa koja proizlazi iz sljedeće formule:

Formula

gdje je:

RM

=

referentna masa u kg koja se koristi za ispitivanje,

RM Base_Vehicle

=

referentna masa osnovnog vozila u kg, kako je definirana u članku 3. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007,

DAM

=

standardna dodana masa u kg izračunata u skladu s formulom iz točke 5.3., koja odgovara procijenjenoj masi karoserije ugrađene na vozilo.

5.3.   Standardna dodana masa računa se u skladu sa sljedećom formulom:

DAM: Formula

gdje je:

DAM

=

standardna dodana masa u kg,

a

=

multiplikacijski faktor,

TPMLM

=

tehnički dozvoljena najveća masa opterećenog vozila u kg koju navodi proizvođač osnovnog vozila,

RM Base_Vehicle

=

referentna masa osnovnog vozila u kg, kako je određena u članku 3. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

5.4.   Multiplikacijski faktor računa se u skladu sa sljedećom formulom:

Formula

gdje je:

a

=

multiplikacijski faktor,

RM Base_Vehicle

=

referentna masa osnovnog vozila u kg, kako je određena u članku 3. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

5.5.   Proizvođač osnovnog vozila odgovoran je za ispravnu primjenu zahtjeva iz točaka od 5.1. do 5.4.

5.6.   Proizvođač dovršenog vozila u potvrdu o sukladnosti uključuje podatke o osnovnom vozilu u skladu s Prilogom IX. Direktivi 2007/46/EZ.

5.7.   Za vozila u postupku pojedinačne homologacije vozila potvrda o pojedinačnoj homologaciji vozila uključuje sljedeće podatke:

(a)

emisije CO2 izmjerene u skladu s metodologijom iz točaka od 5.1. do 5.4.;

(b)

masu dovršenog vozila u voznom stanju;

(c)

identifikacijsku oznaku za tip, varijantu i inačicu osnovnog vozila;

(d)

homologacijski broj osnovnog vozila uključujući broj proširenja;

(e)

naziv i adresu proizvođača osnovnog vozila;

(f)

masu osnovnog vozila u voznom stanju.

5.8.   Postupak iz točaka od 5.1. do 5.7. primjenjuje se na osnovna vozila kategorije N1, kako su definirana u točki 1.2.1. dijela A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 715/2007.”