EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO 2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 47, 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/51


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 143/2013

ze dne 19. února 2013,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 715/2007 stanoví společné technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a náhradních dílů z hlediska emisí a stanoví pravidla pro plnění podmínek shodnosti v provozu, životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a dostupnost informací o opravách a údržbě vozidla.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (3), stanoví správní ustanovení pro kontrolu shodnosti vozidel, pokud jde o emise CO2, a požadavky pro měření emisí CO2 a spotřeby paliva takových vozidel.

(3)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (4), je třeba stanovit postup pro získávání reprezentativních hodnot emisí CO2, účinnosti paliva a hmotnosti dokončených vozidel a zajistit, aby výrobce základního vozidla měl včasný přístup k hmotnosti a specifickým emisím CO2 dokončeného vozidla.

(4)

V souladu s nařízením (EU) č. 510/2011 jsou specifické emise CO2 dokončených vozidel připsány výrobci základního vozidla. Při stanovení postupu monitorování s cílem zajistit, aby byly hodnoty emisí CO2, účinnosti paliva a hmotnosti dokončených vozidel reprezentativní, by metoda pro určení hodnot CO2 a hodnot hmotnosti měla být případně stanovena na základě tabulky hodnot CO2 odpovídajících různým kategoriím konečné setrvačné hmotnosti nebo na základě jediné hodnoty CO2 odvozené od hmotnosti základního vozidla zvýšené o standardní přidanou hmotnost odlišenou podle třídy N1.

(5)

Na základě těchto alternativních metod, uvedených v příloze II části B bodě 7 nařízení (EU) č. 510/2011, byly zváženy a posouzeny různé možnosti s ohledem na přesnost, reprezentativnost a proveditelnost. Možnost založená na zkoušení základního vozidla na základě jediné hodnoty odhadované hmotnosti, kde se složka odpovídající karoserii vypočte za použití polynomického vzorce závislého na referenční hmotnosti základního vozidla, představuje optimální rovnováhu mezi přesností, pokud jde o stanovení emisí CO2 z dokončeného vozidla, po započtení nákladů, a snadností provedení.

(6)

S cílem zajistit, aby výkonnost výrobců vozidel při snižování emisí CO2 podle nařízení (EU) č. 510/2011 mohla být přiměřeně a účinně monitorována, je nezbytné, aby byly příslušné informace uvedeny v prohlášení o shodě.

(7)

Výrobcům a vnitrostátním orgánům by měla být poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta k tomu, aby mohli své postupy přizpůsobit novým pravidlům.

(8)

S ohledem na zkušenosti získané v rámci uplatňování postupu pro stanovení a monitorování emisí CO2 z dokončených vozidel je vhodné nejpozději do konce roku 2016 přezkoumat postup a vyhodnotit reprezentativnost emisí CO2, jakož i účinnost a přesnost monitorování emisí CO2.

(9)

Směrnice 2007/46/ES a nařízení (ES) č. 692/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a IX směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Přílohy I a XII nařízení (ES) č. 692/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Komise posoudí, zda je nutné přezkoumat postup stanovený v bodech 5.1 až 5.7 přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008 ve znění tohoto nařízení.

Na základě tohoto posouzení a nejpozději do 31. prosince 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, případně doplněnou vhodnými návrhy.

Článek 4

1.   Po dobu přechodného období do 1. ledna 2014 zůstávají v platnosti prohlášení o shodě základních vozidel kategorie N1 spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007, vydaná v souladu se směrnicí 2007/46/ES a nařízením (ES) č. 692/2008 před změnami zavedenými tímto nařízením.

2.   Po dobu přechodného období do 1. ledna 2014 zůstávají v platnosti prohlášení o shodě dokončených vozidel kategorie N1 spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007, vydaná v souladu se směrnicí 2007/46/ES a nařízením (ES) č. 692/2008 před změnami zavedenými tímto nařízením.

3.   S účinkem ode dne 1. ledna 2013 považují vnitrostátní orgány prohlášení o shodě, která jsou v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení, za platná.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014, s výjimkou čl. 4 odst. 3, který se použije ode dne 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.


PŘÍLOHA I

Přílohy I a IX směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)

V příloze I se vkládají nové body 2.17, 2.17.1 a 2.17.2, které znějí:

2.17   Vozidlo předané k vícestupňovému schválení typu (pouze v případě neúplných nebo dokončených vozidel kategorie N1 spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007): ano/ne (1)

2.17.1   Hmotnost základního vozidla v provozním stavu: …kg.

2.17.2   Standardní přidaná hmotnost vypočtená v souladu s bodem 5 přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008: …kg.“

2)

Příloha IX se mění takto:

a)

Část I, úplná a dokončená vozidla, se mění takto:

i)

Vzor B – strana 1, dokončená vozidla, ES prohlášení o shodě, vkládá se nový bod 0.2.2, který zní:

„0.2.2

Informace o schválení typu základního vozidla (q):

Typ: …

Varianta (a): …

Verze (a) …

Číslo schválení typu včetně čísla rozšíření…“.

ii)

Vzor B – strana 1, dokončená vozidla, ES prohlášení o shodě, vkládá se nový bod 0.5.1, který zní:

„0.5.1

Název a adresa výrobce základního vozidla (q) …“.

iii)

Strana 2 – kategorie vozidla N1 (úplná a dokončená vozidla), vkládá se nový bod 14, který zní:

„14.

Hmotnost základního vozidla v provozním stavu:…kg (1)(q)“.

b)

Vysvětlivky k příloze IX, doplňuje se nová vysvětlivka (q), která zní:

„(q)

V případě dokončených vozidel kategorie N1 spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007.“


PŘÍLOHA II

Přílohy I a XII nařízení (ES) č. 692/2008 se mění takto:

1)

V příloze I dodatku 3 se vkládají nové body 2.17, 2.17.1 a 2.17.2, které znějí:

2.17   Vozidlo předané k vícestupňovému schválení typu (pouze v případě neúplných nebo dokončených vozidel kategorie N1 spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007): ano/ne (1)

2.17.1   Hmotnost základního vozidla v provozním stavu: … kg

2.17.2   Standardní přidaná hmotnost vypočtená v souladu s bodem 5 přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008: .… kg“.

2)

V příloze XII se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5.   STANOVENÍ EMISÍ CO2 A SPOTŘEBY PALIVA Z VOZIDEL N1 PŘEDANÝCH K VÍCESTUPŇOVÉMU SCHVÁLENÍ TYPU

5.1   Pro účely stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla předaného k vícestupňovému schválení typu, které je definováno v čl. 3 odst. 7 směrnice 2007/46/ES, se základní vozidlo definované v čl. 3 odst. 18 uvedené směrnice zkouší v souladu s body 2 a 3 této přílohy.

5.2   Referenční hmotnost, která se má pro zkoušení použít, musí být hmotnost vyplývající z tohoto vzorce:

Formula

V tomto vzorci:

RM

=

referenční hmotnost, která se použije pro zkoušení, v kg

RM základní_vozidlo

=

referenční hmotnost základního vozidla, jak je definována v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007, v kg

DAM

=

standardní přidaná hmotnost, vypočtená podle vzorce uvedeného v bodě 5.3, která odpovídá odhadované hmotnosti karosérie namontované na základní vozidlo, v kg

5.3   Standardní přidaná hmotnost se vypočte podle tohoto vzorce:

DAM: Formula

V tomto vzorci:

DAM

=

standardní přidaná hmotnost, v kg

a

=

násobící faktor, vypočtený podle vzorce stanoveného v bodě 5.4

TPMLM

=

maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce základního vozidla, v kg

RM základní_vozidlo

=

referenční hmotnost základního vozidla, jak je definována v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007, v kg

5.4   Násobící faktor se vypočte podle tohoto vzorce:

Formula

V tomto vzorci:

a

=

násobící faktor

RM základní_vozidlo

=

referenční hmotnost základního vozidla, jak je definována v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007, v kg

5.5   Výrobce základního vozidla odpovídá za správné uplatňování požadavků stanovených v bodech 5.1 až 5.4.

5.6   Výrobce dokončeného vozidla musí v prohlášení o shodě uvést informace týkající se základního vozidla v souladu s přílohou IX směrnice 2007/46/ES.

5.7   V případě vozidel předaných k jednotlivému schválení vozidla musí certifikát o jednotlivém schválení obsahovat tyto informace:

a)

emise CO2 změřené podle metodiky uvedené v bodech 5.1 až 5.4;

b)

hmotnost dokončeného vozidla v provozním stavu;

c)

identifikační kód podle typu, varianty a verze základního vozidla;

d)

číslo schválení typu základního vozidla včetně čísla rozšíření;

e)

název a adresu výrobce základního vozidla;

f)

hmotnost základního vozidla v provozním stavu.

5.8   Postup stanovený v bodech 5.1 až 5.7 se použije na základní vozidla kategorie N1 definovaná v příloze II části A bodě 1.2.1 směrnice 2007/46/ES a spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007.“


Top