Help Print this page 

Document DD_2013_13_062_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 62
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.062.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 062

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 311

21

 

 

31978L0891

 

 

 

(78/891/EEZ)
Direktiva Komisije od 28. rujna 1978. o prilagodbi tehničkom napretku priloga direktivama Vijeća 75/106/EEZ i 76/211/EEZ o pretpakovinama

3

1991

L 198

16

 

 

31991L0368

 

 

 

(91/368/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. lipnja 1991. o izmjeni Direktive 89/392/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na strojeve

11

1991

L 256

51

 

 

31991L0477

 

 

 

(91/477/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

28

1994

L 164

15

 

 

31994L0025

 

 

 

Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima

36

1998

L 071

1

 

 

31998L0011

 

 

 

Direktiva Komisije 98/11/EZ od 27. siječnja 1998. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s energetskim označivanjem kućanskih svjetiljki (1)

60

1998

L 194

30

 

 

31998D0436

 

 

 

(98/436/EZ)
Odluka Komisije od 22. lipnja 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u odnosu na krovne pokrove, svjetlice, krovne prozore i pomoćne proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1598) (1)

68

1998

L 194

39

 

 

31998D0437

 

 

 

(98/437/EZ)
Odluka Komisije od 30. lipnja 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u odnosu na unutarnje i vanjske zidne i stropne obloge (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1611) (1)

77

1998

L 213

13

 

 

31998L0044

 

 

 

Direktiva 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma

85

2000

L 235

19

 

 

32000D0553

 

 

 

(2000/553/EZ)
Odluka Komisije od 6. rujna 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s otpornošću na požar krovnih pokrova kod vanjskog požara (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2266) (1)

94

2008

L 030

21

 

 

32008R0072

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC

98

2008

L 030

52

 

 

32008R0074

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima

115

2009

L 191

26

 

 

32009R0640

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 640/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn za elektromotore (1)

132

2009

L 263

32

 

 

32009D0739

 

 

 

(2009/739/EZ)
Odluka Komisije od 2. listopada 2009. o utvrđivanju praktičnih rješenja za razmjenu informacija elektroničkim putem između država članica na temelju poglavlja VI. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7493) (1)

141

2009

L 274

36

 

 

32009D0767

 

 

 

(2009/767/EZ)
Odluka Komisije od 16. listopada 2009. o utvrđivanju mjera kojima se olakšava uporaba postupaka elektroničkim putem preko jedinstvenih kontaktnih točaka u skladu s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7806) (1)

144

2010

L 207

14

 

 

32010L0053

 

 

 

Direktiva 2010/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji

181

2011

L 276

13

 

 

32011R1051

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011 od 20. listopada 2011. o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješćâ o kvaliteti i slanja podataka (1)

197

2011

L 302

3

 

 

32011R1183

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1183/2011 od 14. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 521/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik

206

2011

L 320

15

 

 

32011R1258

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1258/2011 od 2. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina za nitrate u hrani (1)

209

2011

L 320

18

 

 

32011R1259

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1259/2011 od 2. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinima u hrani (1)

212

2012

L 176

43

 

 

32012R0594

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 594/2012 od 5. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina kontaminanata okratoksina A, PCB-a koji nisu slični dioksinu i melamina u hrani (1)

218

2012

L 179

3

 

 

32012R0618

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 618/2012 od 10. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa zbog njene prilagodbe tehničkom napretku (1)

221

2012

L 208

8

 

 

32012L0021

 

 

 

Provedbena direktiva Komisije 2012/21/EU od 2. kolovoza 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i III. (1)

229

2012

L 299

18

 

 

32012R0995

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 995/2012 od 26. listopada 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji (1)

238

2012

L 307

84

 

 

32012D0688

 

 

 

(2012/688/EU)
Provedbena odluka Komisije od 5. studenoga 2012. o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 1920–1980 MHz i 2110–2170 MHz za zemaljske sustave koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge u Uniji (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7697) (1)

251

2012

L 311

3

 

 

32012D0696

 

 

 

(2012/696/EU)
Odluka Komisije od 6. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2012/88/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7325) (1)

256

2012

L 359

45

 

 

32012D0838

 

 

 

(2012/838/EU, Euratom)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2012. o usvajanju pravila s ciljem osiguranja dosljedne provjere postojanja i pravnog statusa sudionika, kao i njihovih poslovnih i financijskih sposobnosti, u neizravnim aktivnostima koje dobivaju potporu u obliku bespovratnih sredstava na temelju Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti i na temelju Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (1)

267

2013

L 013

1

 

 

32013R0025

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 25/2013 od 16. siječnja 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 s obzirom na prehrambene aditive kalijevog diacetata (1)

296

2013

L 047

51

 

 

32013R0143

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 143/2013 od 19. veljače 2013. o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 u pogledu određivanja emisija CO2 iz vozila u postupku višestupanjske homologacije (1)

301

2013

L 068

24

 

 

32013R0210

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

306

2013

L 068

26

 

 

32013R0211

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 211/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica (1)

308

2013

L 070

7

 

 

32013D0128

 

 

 

(2013/128/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. ožujka 2013. o odobravanju uporabe svjetlećih dioda u određenim svjetlosnim funkcijama vozila kategorije M1 kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

312

2013

L 077

3

 

 

32013R0244

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 244/2013 od 19. ožujka 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu korištenja trikalcijevog fosfata (E 341 (iii.)) u hranjivim pripravcima namijenjenima uporabi u hrani za dojenčad i malu djecu (1)

316

2013

L 079

24

 

 

32013R0256

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 256/2013 od 20. ožujka 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu korištenja natrijevog askorbata (E 301) u pripravcima vitamina D namijenjenim uporabi u hrani za dojenčad i malu djecu (1)

318

2013

L 082

47

 

 

32013R0270

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 270/2013 od 21. ožujka 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla (1)

321

2013

L 143

26

 

 

32013D0249

 

 

 

(2013/249/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. svibnja 2013. o izmjeni Odluke 2009/852/EZ o prijelaznim mjerama u skladu s uredbama (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prerade sirovog mlijeka koje ne ispunjava zahtjeve u određenim objektima za preradu mlijeka u Rumunjskoj i o strukturnim zahtjevima za takve objekte (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2803) (1)

323

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top