Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 47, 2013. gada 20. februāris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.047.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 47

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 20. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 139/2013 (2013. gada 7. janvāris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 140/2013 (2013. gada 18. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pa de Pagès Català (AĢIN))

18

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 141/2013 (2013. gada 19. februāris), ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojuma (EHIS), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (1)

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 142/2013 (2013. gada 19. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001 attiecībā uz datiem par piena produktu eksporta sertifikātu izdevējiestādi Jaunzēlandē

49

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 143/2013 (2013. gada 19. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 groza attiecībā uz CO2 emisiju noteikšanu tiem transportlīdzekļiem, kurus nodod vairākposmu tipa apstiprināšanai (1)

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 144/2013 (2013. gada 19. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 attiecībā uz dažām vīndarības metodēm un tām piemērojamajiem ierobežojumiem un Regulu (EK) Nr. 436/2009 attiecībā uz šo metožu ierakstīšanu vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentos un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju

56

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 145/2013 (2013. gada 19. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 146/2013 (2013. gada 19. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

68

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/90/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. februāris), ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra izskaušanai mežacūkām un šo cūku ārkārtas vakcināciju dažās Latvijas teritorijās (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. februāris), ar ko groza Lēmumu 2008/855/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Latvijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. februāris) par uzraudzību, augu veselības pārbaudēm un pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz koksnes iepakojuma materiālu, ko pašlaik izmanto, pārvadājot konkrētas Ķīnas izcelsmes preces (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top