EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0308

2018 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/308, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pertvarkymo institucijų nustatomos ir Europos bankininkystės institucijai perduodamos informacijos apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą formomis, šablonais ir apibrėžtimis (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/1038

OJ L 60, 2.3.2018, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; panaikino 32021R0622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

2.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 60/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/308

2018 m. kovo 1 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pertvarkymo institucijų nustatomos ir Europos bankininkystės institucijai perduodamos informacijos apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą formomis, šablonais ir apibrėžtimis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jos 45 straipsnio 17 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pertvarkymo institucijoms patikėta užduotis laikantis Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir procedūrų kiekvienai įstaigai nustatyti minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (MREL), kaip toliau patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1450 (2);

(2)

pagal Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio 16 dalį reikalaujama, kad pertvarkymo institucijos, derindamos savo veiksmus su kompetentingomis institucijomis, apie nustatytus reikalavimus informuotų Europos bankininkystės instituciją (EBI). Tos informacijos nustatymo ir perdavimo EBI vienodos formos, šablonai ir apibrėžtys turėtų būti parengti taip, kad padėtų EBI stebėti MREL sprendimus ir užtikrintų prasmingą požiūrių konvergencijos visoje Sąjungoje įvertinimą;

(3)

kalbant apie grupes, kurioms taikomas konsoliduotas MREL, būtina paaiškinti, kuri pertvarkymo institucija turėtų perduoti EBI informaciją apie, pirma, atitinkamai patronuojančiajai įmonei nustatytą MREL ir, antra, patronuojamosioms įmonėms taikomą MREL, nustatytą arba bendru sprendimu, kuri priėmė grupės lygmens pertvarkymo institucija ir pertvarkymo institucija, atsakinga už atskirą patronuojamąją įmonę, arba sprendimu, kurį nesant bendro sprendimo priėmė patronuojamosios įmonės pertvarkymo institucija. Siekiant užtikrinti, kad EBI gautų reikalingą informaciją tiek apie patronuojamąją, tiek apie patronuojamąsias įmones, turėtų būti reikalaujama, kad atitinkama grupės lygmens pertvarkymo institucija, derindama savo veiksmus su konsoliduotos priežiūros institucija, informuotų EBI apie atitinkamai patronuojančiajai įmonei individualiai nustatytą MREL ir konsoliduotai nustatytą MREL, o pertvarkymo institucijos, atsakingos už grupės patronuojamąsias įmones, derindamos savo veiksmus su kompetentingomis institucijomis, informuotų EBI apie kiekvienai jų jurisdikcijai priklausančiai įstaigai nustatytą MREL;

(4)

siekiant skatinti su MREL sprendimais susijusios praktikos konvergenciją ir stiprinti EBI priežiūros vaidmenį, turėtų būti nustatyti vienodi pertvarkymo institucijų EBI perduodamos informacijos ataskaitiniai laikotarpiai ir pateikimo datos;

(5)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(6)

EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šablonuose pateikiama informacija

1.   Siekdamos informuoti EBI apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (toliau – MREL) ir, kai aktualu, apie Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio 13 dalyje nustatytą reikalavimą, konsoliduotai arba individualiai nustatytą kiekvienai jų jurisdikcijai priklausančiai įstaigai pagal tos direktyvos 45 straipsnio 16 dalį, pertvarkymo institucijos, derindamos savo veiksmus su kompetentingomis institucijomis, perduoda EBI šio reglamento I ir II prieduose nustatytuose šablonuose nurodytą informaciją.

2.   Įstaigų, priklausančių grupei, kuriai taikomas konsoliduotas MREL, atveju pertvarkymo institucijos, derindamos savo veiksmus su kompetentingomis institucijomis, taip pat perduoda EBI III priede nustatytame šablone nurodytą informaciją.

3.   1 ir 2 dalių tikslais pertvarkymo institucijos, kai tai nurodyta II priede nustatytame šablone, pateikia kokybinę informaciją, kuria kiek įmanoma geriau paaiškinamos MREL sprendimų priežastys, įskaitant, kai tinka, nuorodas į individualius ar grupės pertvarkymo planus, pertvarkymo institucijos viešus sprendimus ar politinius pareiškimus arba kitus patvirtinamuosius dokumentus.

4.   II priede vartojamų terminų reikšmė yra tame priede pateiktos lentelės atitinkamoje skiltyje nurodytose atitinkamose nuostatose jiems priskirta reikšmė.

2 straipsnis

Supaprastintas informacijos teikimo reikalavimas įstaigoms, kurioms netaikomas MREL, ir įstaigoms, kurių rekapitalizavimo suma lygi nuliui

1.   Nukrypstant nuo šio reglamento 1 straipsnio nuostatų, įstaigų, kurioms pagal Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio 11 arba 12 dalį MREL nėra taikomas, atveju pertvarkymo institucijos perduoda EBI šio reglamento I priede ir II priedo 10–90 skiltyse nurodytą informaciją, o įstaigų, priklausančių grupei, kuriai taikomas konsoliduotas MREL, atveju – III priede nurodytą informaciją.

2.   Nukrypstant nuo šio reglamento 1 straipsnio nuostatų, įstaigų, kurių rekapitalizavimo suma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 straipsnio 2 dalį lygi nuliui, atveju pertvarkymo institucijos perduoda EBI šio reglamento I priede ir II priedo 10–120 skiltyse nurodytą informaciją, o įstaigų, priklausančių grupei, kuriai taikomas konsoliduotas MREL, atveju – III priede nurodytą informaciją.

3 straipsnis

Grupių informaciją teikianti institucija

Grupių, kurioms taikomas konsoliduotas MREL, atveju 1 ir 2 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama taip:

a)

atitinkama grupės lygmens pertvarkymo institucija, derindama savo veiksmus su konsoliduotos priežiūros institucija, informuoja EBI apie atitinkamai Sąjungos patronuojančiajai įmonei arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 (4) 2 straipsnyje nurodytai patronuojančiajai įmonei individualiai nustatytą MREL ir konsoliduotai nustatytą MREL;

b)

atitinkamos pertvarkymo institucijos, derindamos savo veiksmus su kompetentinga institucija, informuoja EBI apie jų jurisdikcijai priklausančioms grupės patronuojamosios įmonėms individualiai taikytiną MREL.

4 straipsnis

Ataskaitiniai laikotarpiai ir pateikimo datos

1.   Priėmusios arba atnaujinusios sprendimą, kuriuo nustatomas MREL, pertvarkymo institucijos be reikalo nedelsdamos perduoda 1 straipsnyje nurodytą informaciją.

2.   Pertvarkymo institucijos perduoda 2 straipsnyje nurodytą informaciją apie MREL, kuris buvo nustatytas ir galioja nuo kiekvienų metų balandžio 1 d., iki tų pačių metų balandžio 30 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(2)  2016 m. gegužės 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1450, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, susiję su minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymo metodika (OL L 237, 2016 9 3, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(4)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).


I PRIEDAS

Informacija apie informaciją teikiančią pertvarkymo instituciją

Informaciją teikianti pertvarkymo institucija

 

 

 

Pateikimo data

 

 

 

Asmuo ryšiams

 

Vardas, pavardė

 

E. paštas

 

Telefonas

 

 

 

Bendrosios pastabos (jei yra)

 


II PRIEDAS

Informacija apie MREL

Privaloma dalis

Supaprastintas informacijos teikimo šablonas

(jei 90 yra „Taip“)

Neprivaloma įstaigoms, kurių rekapitalizavimo suma, taikant Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 straipsnio 2 dalį, yra lygi nuliui

Pildoma visoms įstaigoms

Įstaigoms, kurių rekapitalizavimo suma, taikant Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 straipsnio 2 dalį, yra lygi nuliui

Reikalavimo pobūdis

Bendra įsipareigojimų ir nuosavų lėšų suma

Bendra rizikos pozicijos suma

Sverto koeficiento vardiklis

Nuostolių padengimo suma

Rekapitalizavimo suma

Koregavimai, susiję su pertvarkymo kliūtimis, dydžiu, sistemine rizika ir IGS įnašais

Bendras MREL vertinimas

Pereinamojo laikotarpio arba laikotarpio po pertvarkymo priemonės (jei taikoma)

 

Teisinė nuoroda

Direktyvos 2014/59/ES 45 str. 7 ir 8 dalys arba Reglamento (ES) 806/2014 12 stra. 8 dalis

Bendroji informacija

Direktyvos 2014/59/ES 45 str. 11 ir 12 dalys arba Reglamento (ES) 806/2014 12 str. 10 dalis

Supaprastintas informacijos teikimo šablonas

(jei taikoma)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/962 1 str. 4 dalis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 1 str. 4 dalis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 1 str. 5 dalies b punkto i ir (arba) ii papunktis

Direktyvos 2014/59/ES 45 str. 9 ir 10 dalys

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 7 str. 2 dalis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 str. 3 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 str. 3 ir 4 dalys (1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 str. 3 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 str. 4–11 dalys

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 1 str. 4 dalis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 1 str. 5 dalies b punkto i papunktis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 1 str. 5 dalies b punkto ii papunktis

 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 str. 5 ir 6 dalys

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 str. 7 ir 8 dalys

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 str. 8 dalis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 str. 9 dalis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 2 str. 10 dalis

 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 3 str.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 5 str.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 6 str.

 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 7 str. 1 dalis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 7 str. 2 dalis

Direktyvos 2014/59/ES 45 str. 13 dalis

 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 8 str.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 8 str. 2 dalis

Juridinio asmens identifikatorius (LEI kodas)

Konsoliduotas ar individualus reikalavimas?

Subjekto pavadinimas

Įsteigimo valstybė narė

Ar informaciją teikianti pertvarkymo institucija yra grupės lygmens pertvarkymo institucija?

MREL sprendimo arba sprendimo jo netaikyti data

Pertvarkymo institucija nusprendė netaikyti MREL?

Pastabos

Supaprastintas informacijos teikimo šablonas (jei taikoma)

Įstaigos kategorija (jei taikoma)

MREL lygus standartinei nuostolių padengimo sumai?

Nuostolių padengimo sumos koregavimo tipai (jei taikoma)

Bendru sprendimu nustatytas MREL

Dabartinė

Ataskaitinė data (140 punkto)

Dabartinė

Ataskaitinė data (160 punkto)

Numatoma po pertvarkymo

Pastabos

Dabartinis

Ataskaitinė data (200 punkto)

Numatomas po pertvarkymo

Pastabos

Standartinė nuostolių padengimo suma pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1450 1 str. 4 dalį

Koregavimas padidinant

Koregavimo padidinant tipas (-ai)

Pastabos

Koregavimas sumažinant

Koregavimo sumažinant tipas (-ai)

Pastabos

Iš viso (240 + 250 + 280)

Veiklos leidimo išdavimo sąlygoms įvykdyti

Standartinė papildoma suma rinkos pasitikėjimui išlaikyti tenkinant rezervo reikalavimą

Koregavimas rinkos pasitikėjimui išlaikyti, atlikus palyginimą su panašiomis įstaigomis

Pastabos

Koregavimas mažinant, atsižvelgiant į iš kompetentingos institucijos gautą informaciją, susijusią su institucijos verslo modeliu, finansavimo modeliu ir bendru rizikos pobūdžiu

Pastabos

330 skilties koregavimas grupės patronuojamosioms įmonėms

Pastabos

Iš viso (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Gelbėjimo privačiomis lėšomis išimtims

Pastabos

Dydis ir sisteminė rizika

Pastabos

IGS įnašai pertvarkymui finansuoti

Pastabos

Iš viso (410 + 430 + 450)

Iš viso (310 + 400 + 470)

MREL kaip bendros įsipareigojimų ir nuosavų lėšų sumos procentinė dalis (480 / 140)

MREL procentinė dalis, užtikrinama sutartinėmis gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonėmis

Data, kada turi būti įvykdytas 490 skiltyje nustatytas reikalavimas

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Numatytas MREL (kaip bendros įsipareigojimų ir nuosavų lėšų sumos procentinė dalis)

Numatoma taikymo data

Numatytas MREL (kaip bendros įsipareigojimų ir nuosavų lėšų sumos procentinė dalis)

Numatoma taikymo data

Numatytas MREL (kaip bendros įsipareigojimų ir nuosavų lėšų sumos procentinė dalis)

Numatoma taikymo data

Numatytas MREL (kaip bendros įsipareigojimų ir nuosavų lėšų sumos procentinė dalis)

Numatoma taikymo data

Apskaitos sistema

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1)


III PRIEDAS

MREL vieta

Įstaiga

Pagrindinė patronuojančioji įmonė

Sąjungos patronuojančioji įmonė

Atitinkama tiesioginė patronuojančioji įmonė

Juridinio asmens identifikatorius (LEI kodas)

Subjekto pavadinimas

Įsteigimo valstybė narė

LEI kodas

Subjekto pavadinimas

Įsteigimo valstybė

LEI kodas

Subjekto pavadinimas

Įsteigimo valstybė narė

LEI kodas

Subjekto pavadinimas

Įsteigimo valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top