EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0308

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/308 оd 1. ožujka 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata, obrazaca i definicija kojima se služe sanacijska tijela za utvrđivanje i dostavljanje informacija za potrebe obavješćivanja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/1038

OJ L 60, 2.3.2018, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; stavljeno izvan snage 32021R0622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

2.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 60/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/308

оd 1. ožujka 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata, obrazaca i definicija kojima se služe sanacijska tijela za utvrđivanje i dostavljanje informacija za potrebe obavješćivanja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i prihvatljive obveze

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 45. stavak 17. treći podstavak,

budući da:

(1)

Sanacijskim tijelima povjerena je zadaća da za svaku instituciju utvrde minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze („MREL”) u skladu sa zahtjevima i postupcima utvrđenima u članku 45. Direktive 2014/59/EU, kako je podrobnije utvrđeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1450 (2).

(2)

U skladu s člankom 45. stavkom 16. Direktive 2014/59/EU sanacijska tijela, u suradnji s nadležnim tijelima, moraju obavijestiti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) o zahtjevima koje su utvrdila. Jedinstveni formati, obrasci i definicije za utvrđivanje i dostavljanje tih informacija EBA-i trebali bi biti osmišljeni tako da EBA-i olakšaju praćenje odluka o MREL-u te da osiguraju valjanu procjenu usklađenosti pristupa u cijeloj Uniji.

(3)

Za grupe na koje se primjenjuje konsolidirani MREL treba pojasniti koje sanacijsko tijelo EBA-i treba dostaviti informacije o MREL-u utvrđenom za predmetno matično društvo i o MREL-u koji se primjenjuje na društva kćeri, bilo na temelju zajedničke odluke sanacijskog tijela za grupu i sanacijskog tijela nadležnog za pojedinačno društvo kćer ili na temelju odluke sanacijskog tijela društva kćeri ako nije donesena zajednička odluka. Kako bi se osiguralo da EBA dobije potrebne informacije za matično društvo i društva kćeri, sanacijsko tijelo za grupu mora obavijestiti EBA-u, u suradnji s konsolidirajućim nadzornim tijelom, o MREL-u utvrđenom na pojedinačnoj osnovi i MREL-u utvrđenom na konsolidiranoj osnovi za predmetno matično društvo, a sanacijska tijela nadležna za društva kćeri grupe moraju, u suradnji s nadležnim tijelima, obavijestiti EBA-u o MREL-u koji je utvrđen za svaku instituciju koja se nalazi u njihovoj nadležnosti.

(4)

Radi promicanja usklađenosti praksi u pogledu odluka o MREL-u te radi jačanja nadzorne uloge EBA-e trebalo bi utvrditi jedinstvena izvještajna razdoblja i rokove u kojima sanacijska tijela EBA-i trebaju dostaviti informacije.

(5)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je EBA dostavila Komisiji.

(6)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Informacije sadržane u obrascima

1.   Za potrebe obavješćivanja EBA-e o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i prihvatljive obveze („MREL”) te, prema potrebi, o zahtjevu utvrđenom u članku 45. stavku 13. Direktive 2014/59/EU, koji su predviđeni za svaku instituciju pod njihovom nadležnošću u skladu s člankom 45. stavkom 16. te direktive na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, sanacijska tijela u suradnji s nadležnim tijelima EBA-i dostavljaju informacije navedene u obrascima iz priloga I. i II. ovoj Uredbi.

2.   Za institucije koje su dio grupe na koju se primjenjuje konsolidirani MREL sanacijska tijela u suradnji s nadležnim tijelima EBA-i dostavljaju i informacije navedene u obrascu u Prilogu III.

3.   Za potrebe stavaka 1. i 2. sanacijska tijela u odgovarajućim poljima obrasca iz Priloga II. navode kvalitativne informacije koje na najbolji mogući način objašnjavaju razloge za odluke o MREL-u, prema potrebi s uključenim upućivanjima na pojedinačni sanacijski plan ili sanacijski plan grupe, javne odluke ili izjave sanacijskog tijela ili druge popratne dokumente.

4.   Pojmovi iz Priloga II. imaju jednako značenje kao u pripadajućim odredbama navedenima u odgovarajućim stupcima tablice iz tog Priloga.

Članak 2.

Pojednostavnjeni zahtjev izvješćivanja za institucije na koje se primjenjuju izuzeća te za institucije za koje je dokapitalizacijski iznos jednak nuli

1.   Odstupajući od članka 1. ove Uredbe, za institucije koje su izuzete od primjene MREL-a na temelju članka 45. stavaka 11. ili 12. Direktive 2014/59/EU, sanacijska tijela EBA-i dostavljaju informacije navedene u Prilogu I., u stupcima od 10. do 90. Priloga II. te, za institucije koje su dio grupe na koju se primjenjuje konsolidirani MREL, u Prilogu III. ovoj Uredbi.

2.   Odstupajući od članka 1. ove Uredbe, za institucije za koje je dokapitalizacijski iznos jednak nuli u skladu s člankom 2. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/1450, sanacijska tijela EBA-i dostavljaju informacije navedene u Prilogu I., u stupcima od 10. do 120. Priloga II. te, za institucije koje su dio grupe na koju se primjenjuje konsolidirani MREL, u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Izvještajno tijelo za grupe

Za grupe na koje se primjenjuje konsolidirani MREL informacije iz članaka 1. i 2. dostavljaju se na sljedeći način:

(a)

odgovarajuće sanacijsko tijelo za grupu, u suradnji s konsolidirajućim nadzornim tijelom, obavješćuje EBA-u o MREL-u utvrđenom na pojedinačnoj osnovi i MREL-u utvrđenom na konsolidiranoj osnovi za predmetno matično društvo u Uniji ili matično društvo iz članka 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(b)

odgovarajuća sanacijska tijela, u suradnji s nadležnim tijelom, obavješćuju EBA-u o MREL-u koji će se primjenjivati na društva kćeri grupe u njihovoj nadležnosti na pojedinačnoj osnovi.

Članak 4.

Razdoblja izvješćivanja i dostavljanje podataka

1.   Sanacijska tijela informacije iz članka 1. dostavljaju bez nepotrebnog odlaganja nakon donošenja ili ažuriranja odluke o utvrđivanju MREL-a.

2.   Sanacijska tijela informacije iz članka 2. za MREL koji je utvrđen i primjenjuje se od 1. travnja svake godine dostavljaju do 30. travnja iste godine.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1450 оd 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji povezani s metodologijom za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (SL L 237, 3.9.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(4)  Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Informacije o sanacijskom tijelu koje izvješćuje

Sanacijsko tijelo koje izvješćuje

 

 

 

Datum dostave

 

 

 

Osoba za kontakt

 

Ime

 

E-pošta

 

Telefon

 

 

 

Eventualne opće napomene

 


PRILOG II.

Informacije o MREL-u

Obvezno

Pojednostavnjeni obrazac za izvješćivanje

(ako je u stupcu 90 odgovor „da”)

Nije obvezno za institucije za koje je dokapitalizacijski iznos jednak nuli u skladu s člankom 2. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Ispuniti za sve institucije

Za institucije za koje je dokapitalizacijski iznos jednak nuli u skladu s člankom 2. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Vrsta zahtjeva

Ukupno obveze i regulatorni kapital

Ukupni iznos izloženosti riziku

Nazivnik omjera financijske poluge

Iznos apsorpcije gubitaka

Iznos dokapitalizacije

Prilagodbe povezane s preprekama sanaciji, veličinom, sistemskim rizikom i doprinosima iz sustava osiguranja depozita

Kombinirana ocjena MREL-a

Prijelazne ili postsanacijske mjere (ako je primjenjivo)

 

Pravna osnova

Članak 45. stavci 7. i 8. Direktive 2014/59/EU ili članak 12. stavak 8. Uredbe (EU) br. 806/2014

Opće informacije

Članak 45. stavci 11. i 12. Direktive 2014/59/EU ili članak 12. stavak 10. Uredbe (EU) br. 806/2014

Pojednostavnjeni obrazac za izvješćivanje

(ako je primjenjivo)

Članak 1. stavak 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/962

Članak 1. stavak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 1. stavak 5. točka (b) podtočka i. i/ili članak 1. stavak 5. točka (b) podtočka ii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 45. stavci 9. i 10. Direktive 2014/59/EU

Članak 7. stavak 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 2. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450 i članak 92. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 (1)

Članak 2. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450 i članak 429. stavci od 4. do 11. Uredbe (EU) br. 575/2013

Članak 1. stavak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 1. stavak 5. točka (b) podtočka i. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 1. stavak 5. točka (b) podtočka ii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

 

Članak 2. stavci 5. i 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 2. stavci 7. i 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 2. stavak 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 2. stavak 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 2. stavak 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

 

Članak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

 

Članak 7. stavak 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 7. stavak 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 45. stavak 13. Direktive 2014/59/EU

 

Članak 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Članak 8. stavak 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (oznaka LEI)

Konsolidirani ili pojedinačni zahtjev?

Naziv subjekta

Država članica u kojoj je subjekt osnovan

Je li sanacijsko tijelo koje izvješćuje sanacijsko tijelo za grupu?

Datum odluke o MREL-u ili odluke o izuzeću

Sanacijsko tijelo donijelo je odluku o izuzeću od primjene MREL-a?

Napomene

Pojednostavnjeni obrazac za izvješćivanje (ako je primjenjivo)

Kategorija institucije (ako je primjenjivo)

MREL je jednak iznosu zadane apsorpcije gubitaka?

Vrste prilagodbi iznosa apsorpcije gubitaka (ako je primjenjivo)

MREL utvrđen zajedničkom odlukom

Važeći iznos

Referentni datum izvješćivanja za stavku 140

Važeći iznos

Referentni datum izvješćivanja za stavku 160

Preuzeto nakon rezolucije

Napomene

Važeći iznos

Referentni datum izvješćivanja za stavku 200

Preuzeto nakon rezolucije

Napomene

Zadani iznos apsorpcije gubitaka u skladu s člankom 1. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450

Prilagodba na višu vrijednost

Vrsta/vrste prilagodbe na višu vrijednost

Napomene

Prilagodba na nižu vrijednost

Vrsta/vrste prilagodbe na nižu vrijednost

Napomene

Ukupno (240 + 250 + 280)

Za ispunjenje uvjeta za odobrenje

Zadani dodatni iznos za zadržavanje povjerenja tržišta ispunjavanjem zahtjeva za zaštitni sloj

Prilagodba za zadržavanje povjerenja tržišta nakon usporedbe s usporedivim subjektima

Napomene

Prilagodba na nižu vrijednost uzimajući u obzir informacije dobivene od nadležnog tijela o poslovnom modelu, modelu financiranja i ukupnom profilu rizičnosti institucije

Napomene

Prilagodba stupca 330 za društva kćeri grupe

Napomene

Ukupno (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Za isključenja iz bail-ina

Napomene

Za veličinu i sistemski rizik

Napomene

Za doprinose iz sustava osiguranja depozita financiranju sanacije

Napomene

Ukupno (410 + 430 + 450)

Ukupno (310 + 400 + 470)

MREL kao % ukupnih obveza i regulatornog kapitala (480 / 140)

Postotak MREL-a koji treba ispuniti s pomoću ugovornih bail-in instrumenata

Datum do kojeg treba ispuniti zahtjev iz stupca 490

Vrsta prijelaznih mjera

Planirani MREL (kao % ukupnih obveza i regulatornog kapitala)

Predviđeni datum primjene

Planirani MREL (kao % ukupnih obveza i regulatornog kapitala)

Predviđeni datum primjene

Planirani MREL (kao % ukupnih obveza i regulatornog kapitala)

Predviđeni datum primjene

Planirani MREL (kao % ukupnih obveza i regulatornog kapitala)

Predviđeni datum primjene

Računovodstveni okvir

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str.1.)


PRILOG III.

Mjesto MREL-a

Institucija

Konačno matično društvo

Matično društvo u Uniji

Predmetno neposredno matično društvo

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (oznaka LEI)

Naziv subjekta

Država članica u kojoj je subjekt osnovan

Oznaka LEI

Naziv subjekta

Zemlja u kojoj je subjekt osnovan

Oznaka LEI

Naziv subjekta

Država članica u kojoj je subjekt osnovan

Oznaka LEI

Naziv subjekta

Zemlja u kojoj je subjekt osnovan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top