2.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 60/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/308 AL COMISIEI

din 1 martie 2018

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formatele, modelele și definițiile pentru identificarea și transmiterea de informații de către autoritățile de rezoluție pentru a informa Autoritatea Bancară Europeană cu privire la cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 45 alineatul (17),

întrucât:

(1)

Autoritățile de rezoluție au primit sarcina de a stabili, pentru fiecare instituție, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile („MREL”), în conformitate cu cerințele și procedurile prevăzute la articolul 45 din Directiva 2014/59/UE și detaliate în Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei (2).

(2)

Autoritățile de rezoluție au obligația, în temeiul articolului 45 alineatul (16) din Directiva 2014/59/UE, să informeze Autoritatea Bancară Europeană (ABE), în colaborare cu autoritățile competente, cu privire la cerințele pe care le-au stabilit. Formatele, modelele și definițiile uniforme pentru identificarea și transmiterea de informații către ABE ar trebui să fie concepute în așa fel încât să faciliteze monitorizarea de către ABE a deciziilor referitoare la MREL și să asigure o evaluare pertinentă a convergenței abordărilor pe întregul teritoriu al Uniunii.

(3)

În ceea ce privește grupurile care fac obiectul MREL la nivel consolidat, este necesar să se clarifice care este autoritatea de rezoluție care ar trebui să transmită ABE în primul rând informații privind MREL stabilită pentru întreprinderea-mamă în cauză și în al doilea rând informații privind MREL care se aplică filialelor, fie pe baza unei decizii comune la care s-a ajuns între autoritatea de rezoluție la nivel de grup și autoritatea de rezoluție responsabilă pentru filială pe bază individuală, fie pe baza unei decizii luate de autoritatea de rezoluție a filialei în absența unei decizii comune. Pentru a garanta că ABE obține informațiile necesare în ceea ce privește atât întreprinderea-mamă, cât și filialele, autoritatea de rezoluție la nivel de grup relevantă ar trebui să aibă obligația să informeze ABE, în colaborare cu supraveghetorul consolidant, atât cu privire la MREL stabilită pe bază individuală, cât și la MREL stabilită pe bază consolidată pentru întreprinderea-mamă în cauză, iar autoritățile de rezoluție responsabile pentru filialele grupului, în colaborare cu autoritățile competente, ar trebui să aibă obligația să informeze ABE cu privire la MREL care a fost stabilită pentru fiecare instituție aflată sub jurisdicția lor.

(4)

Pentru a promova convergența practicilor în ceea ce privește deciziile referitoare la MREL și a consolida rolul de monitorizare al ABE, ar trebui stabilite perioade de raportare uniforme și date uniforme pentru transmiterea informațiilor de către autoritățile de rezoluție către ABE.

(5)

Prezentul regulament are la bază proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ABE.

(6)

ABE a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Informații cuprinse în modele

(1)   În scopul de a informa ABE cu privire la cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile („MREL”) și, dacă este relevant, cu privire la cerința prevăzută la articolul 45 alineatul (13) din Directiva 2014/59/UE, care au fost stabilite pentru fiecare instituție aflată sub jurisdicția lor în conformitate cu articolul 45 alineatul (16) din directiva respectivă, pe bază individuală și pe bază consolidată, autoritățile de rezoluție, în colaborare cu autoritățile competente, transmit ABE informațiile menționate în modelele prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament.

(2)   În ceea ce privește instituțiile care fac parte dintr-un grup ce face obiectul MREL la nivel consolidat, autoritățile de rezoluție, în colaborare cu autoritățile competente, transmit ABE, de asemenea, informațiile specificate în modelul prevăzut în anexa III.

(3)   În sensul alineatelor (1) și (2), atunci când acest lucru se precizează în modelul prevăzut în anexa II, autoritățile de rezoluție oferă informații calitative, explicând, cât mai fundamentat, motivele care au stat la baza deciziilor referitoare la MREL și făcând trimiteri, dacă este cazul, la planurile de rezoluție individuale sau de rezoluție a grupului, la decizii publice sau declarații de politică ale autorității de rezoluție sau la alte documente justificative.

(4)   Termenii utilizați în anexa II au înțelesul care le este atribuit în dispozițiile relevante menționate în coloana corespunzătoare din tabelul inclus în anexa respectivă.

Articolul 2

Cerința de raportare simplificată pentru instituțiile care fac obiectul derogărilor și pentru instituțiile în cazul cărora valoarea recapitalizării este egală cu zero

(1)   Prin derogare de la articolul 1 din prezentul regulament, în ceea ce privește instituțiile scutite de la aplicarea MREL, în temeiul articolului 45 alineatul (11) sau (12) din Directiva 2014/59/UE, autoritățile de rezoluție transmit ABE informațiile menționate în anexa I, în coloanele 10-90 din anexa II și, în ceea ce privește instituțiile care fac parte dintr-un grup ce face obiectul MREL la nivel consolidat, în anexa III la prezentul regulament.

(2)   Prin derogare de la articolul 1 din prezentul regulament, în ceea ce privește instituțiile în cazul cărora valoarea recapitalizării este egală cu zero, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450, autoritățile de rezoluție transmit ABE informațiile prevăzute în anexa I, în coloanele 10-120 din anexa II și, în ceea ce privește instituțiile care fac parte dintr-un grup ce face obiectul MREL la nivel consolidat, în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 3

Autoritatea raportoare cu privire la grupuri

În ceea ce privește grupurile care fac obiectul MREL la nivel consolidat, informațiile menționate la articolele 1 și 2 se prezintă în felul următor:

(a)

autoritatea de rezoluție la nivel de grup relevantă, în colaborare cu supraveghetorul consolidant, informează ABE atât cu privire la MREL stabilită pe bază individuală, cât și la MREL stabilită pe bază consolidată pentru întreprinderea-mamă din Uniune sau întreprinderea-mamă menționată la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4);

(b)

autoritățile de rezoluție relevante, în colaborare cu autoritatea competentă, informează ABE cu privire la MREL care se aplică filialelor grupului aflate sub jurisdicția lor, pe bază individuală.

Articolul 4

Perioade de raportare și termene pentru transmiterea informațiilor

(1)   Autoritățile de rezoluție transmit informațiile menționate la articolul 1, fără întârzieri nejustificate, după luarea sau actualizarea deciziei de stabilire a MREL.

(2)   Autoritățile de rezoluție transmit informațiile menționate la articolul 2 în ceea ce privește MREL care a fost determinată și care rămâne aplicabilă de la data de 1 aprilie a fiecărui an, cel târziu până la data de 30 aprilie a anului respectiv.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei din 23 mai 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de stabilire a cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (JO L 237, 3.9.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).


ANEXA I

Informații privind autoritatea de rezoluție raportoare

Autoritatea de rezoluție raportoare

 

 

 

Data transmiterii

 

 

 

Persoana de contact

 

Nume

 

E-mail

 

Telefon

 

 

 

Comentarii generale (dacă este cazul)

 


ANEXA II

Informații despre MREL

Obligatoriu

Modelul de raportare simplificată

(dacă în câmpul 90 este „Da”)

Nu este obligatoriu pentru instituțiile pentru care valoarea recapitalizării este egală cu zero, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

A se completa pentru toate instituțiile

Pentru instituțiile pentru care valoarea recapitalizării este egală cu zero, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Tipul de cerință

Datorii totale și fonduri proprii

Valoarea totală a expunerii la risc

Numitorul indicatorului efectului de levier

Valoarea de acoperire a pierderilor

Valoarea de recapitalizare

Ajustări pentru dificultățile în ceea ce privește posibilitatea de rezoluție, dimensiunea, riscul sistemic și contribuțiile la fondul de garantare a depozitelor

Evaluarea combinată a MREL

Mecanisme tranzitorii sau ulterioare rezoluției (dacă este cazul)

 

Referința juridică

Articolul 45 alineatele (7) și (8) din Directiva 2014/59/UE sau articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014

Informații generale

Articolul 45 alineatele (11) și (12) din Directiva 2014/59/UE sau articolul 12 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014

Modelul de raportare simplificată

(dacă este cazul)

Articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/962 al Comisiei

Articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 1 alineatul (5) litera (b) punctul (i) și/sau articolul 1 alineatul (5) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 45 alineatele (9) și (10) din Directiva 2014/59/UE

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei și articolul 92 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (1)

Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei și articolul 429 alineatele (4) - (11) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 1 alineatul (5) litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 1 alineatul (5) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

 

Articolul 2 alineatele (5) și (6) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 2 alineatele (7) și (8) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 2 alineatul (9) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

 

Articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

 

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 45 alineatul (13) din Directiva 2014/59/UE

 

Articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Identificatorul entității juridice (codul LEI)

Cerințe consolidate sau individuale?

Denumirea entității

Statul membru în care este înregistrată

Autoritatea de rezoluție raportoare este autoritatea de rezoluție la nivel de grup?

Data deciziei privind MREL sau a deciziei de derogare

Autoritatea de rezoluție aprobă derogarea de la aplicarea MREL?

Observații

Modelul de raportare simplificată (dacă este cazul)

Categoria instituției (dacă este cazul)

MREL egale cu valoarea implicită de acoperire a pierderilor?

Tipurile de ajustări ale valorii de acoperire a pierderilor (dacă este cazul)

MREL prevăzute de decizia comună

În prezent

Data de referință pentru raportarea din câmpul 140

În prezent

Data de referință pentru raportarea din câmpul 160

Valoarea asumată după rezoluție

Observații

În prezent

Data de referință pentru raportarea din câmpul 200

Valoarea asumată după rezoluție

Observații

Valoarea implicită de acoperire a pierderilor conform articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1450 al Comisiei

Ajustarea prin majorare

Tipul/tipurile de ajustare prin majorare

Observații

Ajustarea prin reducere

Tipul/tipurile de ajustare prin reducere

Observații

Total (240 + 250 + 280)

Pentru a respecta condițiile de autorizare

Valoarea suplimentară implicită pentru a menține încrederea pieței prin respectarea amortizoarelor

Ajustarea pentru a menține încrederea pieței în urma comparării cu grupuri asemănătoare

Observații

Ajustarea prin reducere luând în considerare informațiile primite de la autoritățile competente în ceea ce privește modelul de afaceri, planul de finanțare și profilul general de risc al instituției

Observații

Ajustarea coloanei 330 pentru filialele din grup

Observații

Total (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Pentru excluderile din recapitalizarea internă

Observații

Pentru dimensiune și riscul sistemic

Observații

Pentru contribuțiile fondului de garantare a depozitelor la finanțarea procesului de rezoluție

Observații

Total (410 + 430 + 450)

Total (310 + 400 + 470)

MREL ca procent din totalul datoriilor și fondurilor proprii (480/140)

Procentul din MREL respectat prin instrumente contractuale de recapitalizare internă

Data la care trebuie îndeplinită cerința menționată în câmpul 490

Tipul de mecanisme tranzitorii

MREL planificate (ca procent din totalul datoriilor și fondurilor proprii)

Data prognozată pentru aplicare

MREL planificate (ca procent din totalul datoriilor și fondurilor proprii)

Data prognozată pentru aplicare

MREL planificate (ca procent din totalul datoriilor și fondurilor proprii)

Data prognozată pentru aplicare

MREL planificate (ca procent din totalul datoriilor și fondurilor proprii)

Data prognozată pentru aplicare

Cadrul de contabilitate

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1)


ANEXA III

Localizarea MREL

Instituția

Societate-mamă de cel mai înalt rang

Societate-mamă din Uniune

Societatea-mamă cea mai apropiată relevantă

Identificatorul entității juridice (codul LEI)

Denumirea entității

Statul membru în care este înregistrată

Codul LEI

Denumirea entității

Statul în care este înregistrată

Codul LEI

Denumirea entității

Statul membru în care este înregistrată

Codul LEI

Denumirea entității

Statul în care este înregistrată