EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 60, 2 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 60

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
2 март 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/306 на Комисията от 18 декември 2017 година за определяне на подробни указания за изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на треска и писия в Балтийско море

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/307 на Комисията от 28 февруари 2018 година за разширяване на специалните гаранции относно Salmonella spp., установени с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, и до месо, получено от бройлери (Gallus gallus), предназначено за Дания ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/308 на Комисията от 1 март 2018 година за установяване на техническите стандарти за изпълнение по Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на форматите, таблиците и определенията за откриване и предаване на информация от органите за преструктуриране с оглед информиране на Европейския банков орган относно минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/309 на Комисията от 1 март 2018 година за неподновяване на одобрението на активното вещество пропинеб в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/310 на Комисията от 1 март 2018 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 2 март 2018 година

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/311 на Съвета от 27 февруари 2018 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на посоченото споразумение

23

 

*

Решение (ЕС) 2018/312 на Съвета от 27 февруари 2018 година за назначаване на член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/313 на Комисията от 28 февруари 2018 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер С(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка № 1/2017 на Съвета за сътрудничество ЕС — Армения от 20 ноември 2017 година относно приоритетите на партньорството между ЕС и Армения [2018/315]

51

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9) ( ОВ L 101, 13.4.2017 г. )

56

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34) ( ОВ L 347, 20.12.2016 г. )

57

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на Европейската централна банка от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ (ЕЦБ/2017/30) ( ОВ L 295, 14.11.2017 г. )

57

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (EC) 2017/2379 на Комисията от 18 декември 2017 година за признаване на доклада на Канада, съдържащ данни за типичните стойности на емисиите на парникови газове, дължащи се на отглеждането на селскостопански суровини, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 337, 19.12.2017 г. )

57

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на Европейската централна банка от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22) ( ОВ L 179, 12.7.2017 г. )

58

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на Европейската централна банка от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20) ( ОВ L 199, 29.7.2017 г. )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top