EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 60, 2 mars 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 60

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
2 mars 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/306 av den 18 december 2017 om specifikationer för genomförandet av landningsskyldigheten för torsk och rödspätta inom fiskena i Östersjön

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/307 av den 28 februari 2018 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/308 av den 1 mars 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller format, mallar och definitioner för resolutionsmyndigheters identifiering och överföring av information till Europeiska bankmyndigheten om minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/309 av den 1 mars 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet propineb i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/310 av den 1 mars 2018 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 2 mars 2018

19

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/311 av den 27 februari 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar, med avseende på antagandet av gemensamma riktlinjer för genomförandet av det avtalet

23

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/312 av den 27 februari 2018 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Spanien

39

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/313 av den 28 februari 2018 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2018) 1149]  ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/314 av den 1 mars 2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 1401]  ( 1 )

44

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rekommendation nr 1/2017 av samarbetsrådet EU–Armenien av den 20 november 2017 för prioriteringarna för partnerskapet EU–Armenien [2018/315]

51

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/9) ( EUT L 101, 13.4.2017 )

56

 

*

Rättelse av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2016/34) ( EUT L 347, 20.12.2016 )

57

 

*

Rättelse av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB (ECB/2017/30) ( EUT L 295, 14.11.2017 )

57

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2379 av den 18 december 2017 om erkännande av Kanadas rapport inklusive typiska växthusgasutsläpp från odling av jordbruksråvaror i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG ( EUT L 337, 19.12.2017 )

57

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top