2.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/308

z dnia 1 marca 2018 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do formatów, szablonów i definicji na potrzeby identyfikowania i przekazywania informacji przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu informowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o minimalnym wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jej art. 45 ust. 17 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powierzono zadanie ustalenia, dla każdej instytucji, minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) zgodnie z wymaganiami i procedurami ustanowionymi w art. 45 dyrektywy 2014/59/UE i doprecyzowanymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1450 (2).

(2)

Na podstawie art. 45 ust. 16 dyrektywy 2014/59/UE organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są zobowiązane do poinformowania, w porozumieniu z właściwymi organami, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) o ustalonych przez nie wymogach. Jednolite formaty, szablony i definicje na potrzeby identyfikowania i przekazywania tych informacji EUNB należy opracować w taki sposób, by ułatwiały monitorowanie przez EUNB decyzji w sprawie MREL oraz zapewniały miarodajną ocenę konwergencji stosowanego podejścia w całej Unii.

(3)

W odniesieniu do grup objętych skonsolidowanym MREL konieczne jest wyjaśnienie, który organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien przekazać EUNB informacje dotyczące, po pierwsze, MREL ustalonego dla danej jednostki dominującej oraz, po drugie, MREL stosowanego w odniesieniu do jednostek zależnych – czy to na podstawie wspólnej decyzji podjętej przez grupowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwy dla jednostki zależnej na zasadzie indywidualnej, czy też – w przypadku niepodjęcia wspólnej decyzji – na podstawie decyzji podjętej przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwy dla jednostki zależnej. Aby zapewnić, by EUNB otrzymywał niezbędne informacje w odniesieniu do zarówno do jednostki dominującej, jak i jednostek zależnych, odpowiedni grupowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien być zobowiązany do informowania EUNB, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór skonsolidowany, o MREL ustalonym zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i na zasadzie skonsolidowanej dla danej jednostki dominującej, a organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwe dla jednostek zależnych należących do grupy, w porozumieniu z właściwymi organami, powinny być zobowiązane do informowania EUNB o MREL, które zostały ustalone dla poszczególnych instytucji objętych ich jurysdykcją.

(4)

W celu wspierania konwergencji praktyk dotyczących decyzji w sprawie MREL oraz wzmocnienia roli EUNB w zakresie monitorowania należy ustanowić jednolite okresy sprawozdawcze i daty przedłożenia sprawozdań do celów przekazywania EUNB informacji przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(5)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez EUNB.

(6)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Informacje zawarte w szablonach

1.   Do celów informowania EUNB o minimalnym wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) oraz, w stosownych przypadkach, wymogu określonym w art. 45 ust. 13 dyrektywy 2014/59/UE, które to wymogi zostały ustalone dla każdej instytucji objętej jurysdykcją organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 45 ust. 16 tej dyrektywy na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, organy te przekazują, w porozumieniu z właściwymi organami, przekazują EUNB informacje określone w szablonach zamieszczonych w załączniku I i II do niniejszego rozporządzenia.

2.   W odniesieniu do instytucji należących do grupy objętej skonsolidowanym MREL organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w porozumieniu z właściwymi organami, przekazują EUNB również informacje określone w szablonie zamieszczonym w załączniku III.

3.   Do celów ust. 1 i 2 organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazują, jeżeli zostało to wskazane w szablonie zamieszczonym w załączniku II i dokładając wszelkich starań, informacje jakościowe przedstawiające uzasadnienie decyzji w sprawie MREL, w tym w stosownych przypadkach odesłania do indywidualnych lub grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, publicznych decyzji lub założeń polityki organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub innych uzupełniających dokumentów.

4.   Terminy stosowane w załączniku II posiadają znaczenie przypisane im w odpowiednich przepisach przywołanych w stosownej kolumnie tabeli zawartej w tym załączniku.

Artykuł 2

Uproszczony wymóg sprawozdawczy dla instytucji objętych zwolnieniami oraz instytucji, w przypadku których kwota dokapitalizowania wynosi zero

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 1 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do tych instytucji, w przypadku których na podstawie art. 45 ust. 11 lub 12 dyrektywy 2014/59/UE odstąpiono od stosowania MREL, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazują EUNB informacje określone w załączniku I, w załączniku II kolumny 10–90 oraz, w przypadku instytucji należących do grupy objętej skonsolidowanym MREL, w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 1 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do tych instytucji, w przypadku których zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1450 kwota dokapitalizowania wynosi zero, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazują EUNB informacje określone w załączniku I, w załączniku II kolumny 10–120 oraz, w przypadku instytucji należących do grupy objętej skonsolidowanym MREL, w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Organ dokonujący przekazania informacji w odniesieniu do grup

W odniesieniu do grup objętych skonsolidowanym MREL informacje, o których mowa w art. 1 i 2, przekazuje się w następujący sposób:

a)

odpowiedni grupowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór skonsolidowany, informuje EUNB zarówno o MREL ustalonym na zasadzie indywidualnej, jak i o MREL ustalonym na zasadzie skonsolidowanej dla unijnej jednostki dominującej lub jednostki dominującej, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 (4);

b)

odpowiednie organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w porozumieniu z właściwym organem, informują EUNB o MREL, który ma być stosowany na zasadzie indywidualnej do jednostek zależnych grupy objętych ich jurysdykcją.

Artykuł 4

Okresy sprawozdawcze i daty przedłożenia sprawozdań

1.   Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazują informacje, o których mowa w art. 1, bez zbędnej zwłoki po podjęciu lub zmianie decyzji w sprawie ustalenia MREL.

2.   Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazują informacje, o których mowa w art. 2, w odniesieniu do MREL, który został ustalony i ma nadal zastosowanie w dniu 1 kwietnia każdego roku do dnia 30 kwietnia tego samego roku.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1450 z dnia 23 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metody ustalania wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (Dz.U. L 237 z 3.9.2016, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Informacje dotyczące organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazującego informacje

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazujący informacje

 

 

 

Data przekazania informacji

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów

 

Imię i nazwisko

 

Adres e-mail

 

Telefon

 

 

 

Uwagi ogólne (nieobowiązkowo)

 


ZAŁĄCZNIK II

Informacje dotyczące MREL

Informacje obowiązkowe

Szablon na potrzeby przekazania informacji uproszczonych

(jeżeli w kolumnie 90 podano „tak”)

Informacje nieobowiązkowe dla instytucji, w przypadku których kwota dokapitalizowania wynosi zero w zastosowaniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Wypełnić w odniesieniu do wszystkich instytucji

Dla instytucji, w przypadku których kwota dokapitalizowania wynosi zero w zastosowaniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Rodzaj wymogu

Łączne zobowiązania i fundusze własne

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

Mianownik wskaźnika dźwigni

Kwota na pokrycie strat

Kwota dokapitalizowania

Korekty związane z przeszkodami w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wielkością, ryzykiem systemowym i składkami do systemu gwarancji depozytów

Łączna ocena wysokości MREL

Uzgodnienia przejściowe i mające zastosowanie po zakończeniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (jeżeli dotyczy)

 

Odniesienie prawne

Art. 45 ust. 7 i 8 dyrektywy 2014/59/UE lub art. 12 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 806/2014

Informacje ogólne

Art. 45 ust. 11 i 12 dyrektywy 2014/59/UE lub art. 12 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 806/2014

Szablon na potrzeby przekazania informacji uproszczonych

(jeżeli dotyczy)

Art. 1 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/962

Art. 1 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 1 ust. 5 lit. b) ppkt (i) lub art. 1 ust. 5 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 45 ust. 9 i 10 dyrektywy 2014/59/UE

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450 i art. 92 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (1)

Art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450 i art. 429 ust. 4–11 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Art. 1 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 1 ust. 5 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 1 ust. 5 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

 

Art. 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 2 ust. 7 i 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 2 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 2 ust. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 2 ust. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

 

Art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

 

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 45 ust. 13 dyrektywy 2014/59/UE

 

Art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Art. 8 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI)

Wymóg na zasadzie skonsolidowanej czy indywidualnej?

Nazwa podmiotu

Państwo członkowskie siedziby

Czy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazujący informacje jest grupowym organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji?

Data decyzji w sprawie ustalenia MREL lub decyzji o odstąpieniu od stosowania MREL

Czy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odstąpił od stosowania MREL?

Uwagi

Szablon na potrzeby przekazania informacji uproszczonych (jeżeli dotyczy)

Kategoria instytucji (jeżeli dotyczy)

Czy MREL jest równy standardowej kwocie na pokrycie strat?

Rodzaje korekt zastosowanych w odniesieniu do kwoty na pokrycie strat (jeżeli dotyczy)

MREL ustalony na podstawie wspólnej decyzji

Wartość bieżąca

Sprawozdawczy dzień odniesienia dla pozycji 140

Wartość bieżąca

Sprawozdawczy dzień odniesienia dla pozycji 160

Wartość zakładana po przeprowadzeniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Uwagi

Wartość bieżąca

Sprawozdawczy dzień odniesienia dla pozycji 200

Wartość zakładana po przeprowadzeniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Uwagi

Standardowa kwota na pokrycie strat zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450

Korekta w górę

Rodzaj(e) korekty w górę

Uwagi

Korekta w dół

Rodzaj(e) korekty w dół

Uwagi

Razem (240 + 250 + 280)

Na potrzeby spełnienia warunków otrzymania zezwolenia

Standardowa dodatkowa kwota w celu podtrzymania zaufania rynkowego poprzez spełnienie wymogów w zakresie bufora

Korekta w celu podtrzymania zaufania rynkowego po dokonaniu porównania z podobnymi instytucjami

Uwagi

Korekta w dół uwzględniająca otrzymane od właściwego organu informacje dotyczące modelu biznesowego, modelu finansowania i ogólnego profilu ryzyka instytucji

Uwagi

Korekta w odniesieniu do kolumny 330 dla jednostek zależnych grupy

Uwagi

Razem (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Z tytułu wyłączeń z umorzenia lub konwersji długu

Uwagi

Z tytułu wielkości i ryzyka systemowego

Uwagi

Z tytułu wkładów z systemu gwarancji depozytów na finansowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Uwagi

Razem (410 + 430 + 450)

Razem (310 + 400 + 470)

MREL jako % łącznych zobowiązań i funduszy własnych (480 / 140)

Odsetek MREL, który muszą stanowić umowne instrumenty umorzenia lub konwersji długu

Dzień, w którym musi być spełniony wymóg określony w kolumnie 490

Rodzaj uzgodnień przejściowych

Planowany MREL (jako % łącznych zobowiązań i funduszy własnych)

Planowana data zastosowania

Planowany MREL (jako % łącznych zobowiązań i funduszy własnych)

Planowana data zastosowania

Planowany MREL (jako % łącznych zobowiązań i funduszy własnych)

Planowana data zastosowania

Planowany MREL (jako % łącznych zobowiązań i funduszy własnych)

Planowana data zastosowania

Ramy rachunkowości

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK III

Lokalizacja podmiotu, którego dotyczy MREL

Instytucja

Przedsiębiorstwo dominujące na najwyższym poziomie konsolidacji

Unijna jednostka dominująca

Odpowiednia bezpośrednia jednostka dominująca

Identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI)

Nazwa podmiotu

Państwo członkowskie siedziby

Kod LEI

Nazwa podmiotu

Kraj siedziby

Kod LEI

Nazwa podmiotu

Państwo członkowskie siedziby

Kod LEI

Nazwa podmiotu

Kraj siedziby