EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0308

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/308 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o formáty, vzory a definice, podle nichž orgány příslušné k řešení krize zjišťují informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a předávají je Evropskému orgánu pro bankovnictví (Text s významem pro EHP. )

C/2018/1038

Úř. věst. L 60, 2.3.2018, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; Zrušeno 32021R0622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/308

ze dne 1. března 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o formáty, vzory a definice, podle nichž orgány příslušné k řešení krize zjišťují informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a předávají je Evropskému orgánu pro bankovnictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 45 odst. 17 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Orgány příslušné k řešení krize mají v souladu s požadavky a postupy vyplývajícími z článku 45 směrnice 2014/59/EU, jak dále upřesňuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 (2), za úkol stanovit pro každou instituci minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky.

(2)

Orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušnými orgány mají podle čl. 45 odst. 16 směrnice 2014/59/EU povinnost informovat Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) o požadavcích, jež stanovily. Jednotné formáty, vzory a definice pro identifikaci a předávání těchto informací EBA by měly být koncipovány tak, aby tomuto orgánu usnadnily sledování rozhodnutí o minimálních požadavcích na kapitál a způsobilé závazky a zajistily smysluplné posuzování konvergence v rámci jednotného přístupu v celé Unii.

(3)

Pokud jde o skupiny, na něž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, je zapotřebí upřesnit, který orgán příslušný k řešení krize má předat EBA informace jednak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném pro dotyčný mateřský podnik, a jednak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky, jež se uplatní na dceřiné podniky, bez ohledu na to, zda se vychází ze společného rozhodnutí mezi orgánem příslušným k řešení krize na úrovni skupiny a orgánem příslušným k řešení krize odpovědným za dceřiný podnik na individuálním základě, nebo z rozhodnutí, které v případě neexistence společného rozhodnutí přijal orgán příslušný k řešení krize odpovědný za dceřiný podnik. Dotčený orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny by měl mít v koordinaci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě povinnost informovat EBA jak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném na individuálním základě, tak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném pro daný mateřský podnik na konsolidovaném základě, a orgány příslušné k řešení krize odpovídající za dceřiné podniky skupiny v koordinaci s příslušnými orgány by měly mít povinnost informovat EBA o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky, jenž byl stanoven pro každou instituci spadající do jejich pravomoci, aby se zajistilo, že EBA má k dispozici nezbytné informace týkající se mateřského podniku i dceřiných podniků.

(4)

Vykazovaná období a lhůty stanovené pro orgány příslušné k řešení krize za účelem předávání informací orgánu EBA by se měly stanovit jednotně, aby se podpořilo sbližování postupů týkajících se rozhodnutí o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a posílila se monitorovací úloha EBA.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem EBA.

(6)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace obsažené ve vzorech

1.   Orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušnými orgány předají EBA informace obsažené ve vzorech uvedených v přílohách I a II tohoto nařízení, aby ho informovaly o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a o případném požadavku podle čl. 45 odst. 13 směrnice 2014/59/EU, který byl na individuálním a konsolidovaném základě stanoven pro každou instituci v jejich pravomoci v souladu s čl. 45 odst. 16 uvedené směrnice.

2.   V případě institucí, jež jsou součástí skupiny, na niž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušnými orgány předají EBA také informace obsažené ve vzorech uvedených v příloze III.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 a s vynaložením maximálního úsilí poskytnou orgány příslušné k řešení krize, je-li tak stanoveno ve vzoru uvedeném v příloze II, kvalitativní informace vysvětlující důvody pro rozhodnutí o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky, včetně případných odkazů na individuální nebo skupinové plány řešení krize, veřejná rozhodnutí nebo politická prohlášení orgánu příslušného k řešení krize nebo jiné podpůrné dokumenty.

4.   Pojmy použité v příloze II jsou definovány v příslušných ustanoveních, na něž odkazují jednotlivé sloupce tabulky obsažené v uvedené příloze.

Článek 2

Zjednodušený požadavek na podávání zpráv institucemi, u nichž bylo upuštěno od uplatňování požadavků, a institucemi, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule

1.   Odchylně od článku 1 tohoto nařízení orgány příslušné k řešení krize předají, pokud jde o instituce, u nichž bylo upuštěno od uplatňování minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle čl. 45 odst. 11 nebo 12 směrnice 2014/59/EU, orgánu EBA informace uvedené v příloze I a ve sloupcích 10 až 90 přílohy II, a pokud jde o instituce patřící do skupiny, na niž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, informace uvedené v příloze III tohoto nařízení.

2.   Odchylně od článku 1 tohoto nařízení orgány příslušné k řešení krize předají, pokud jde o instituce, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule podle čl. 2 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450, orgánu EBA informace uvedené v příloze I a ve sloupcích 10 až 120 přílohy II, a pokud jde o instituce patřící do skupiny, na niž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, informace uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Orgán podávající zprávu ohledně skupin

Pokud jde o skupiny, na něž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, informace uvedené v článcích 1 a 2 se předkládají takto:

a)

daný orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny v koordinaci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě informuje EBA o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném jak na individuálním, tak na konsolidovaném základě pro mateřský podnik v Unii nebo mateřský podnik uvedený v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (4);

b)

dané orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušným orgánem informují EBA o minimálních požadavcích na kapitál a způsobilé závazky, jež se mají na individuálním základě použít na dceřiné podniky skupiny spadající do jejich pravomoci.

Článek 4

Sledované období a lhůty k předložení informací

1.   Orgány příslušné k řešení krize předají informace uvedené v článku 1 bez zbytečného odkladu po přijetí nebo doplnění rozhodnutí o stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky.

2.   Informace uvedené v článku 2 týkající se minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky, jež byly ke dni 1. dubna každého roku stanoveny a jsou nadále platné, předají orgány příslušné k řešení krize nejpozději 30. dubna téhož roku.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (Úř. věst. L 237, 3.9.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krize a Jednotného fondu pro řešení krize a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

Informace o orgánu příslušném k řešení krize, který podává zprávu

Orgán příslušný k řešení krize, který podává zprávu

 

 

 

Datum podání

 

 

 

Kontaktní osoba

 

Jméno

 

E-mail

 

Telefon

 

 

 

Případné obecné připomínky

 


PŘÍLOHA II

Informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MPKZZ)

Povinný údaj

Zjednodušený vzor pro podávání zpráv

(v případě, že je odpověď v bodu 90 „Ano“)

Údaj není povinný u institucí, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Vyplní se pro všechny instituce

Pro instituce, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Druh požadavku

Závazky a kapitál celkem

Celkový objem rizikové expozice

Jmenovatel pákového poměru

Částka k absorpci ztrát

Částka rekapitalizace

Úpravy související s překážkami způsobilosti k řešení krize, velikostí, systémovým rizikem a příspěvky zaplacenými do systému pojištění vkladů

Kombinovaná posouzení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky

Přechodná opatření a opatření po vyřešení krize (v příslušných případech)

 

Odkaz na právní předpis

Čl. 45 odst. 7 a 8 směrnice 2014/59/EU nebo čl. 12 odst. 8 nařízení (EU) č. 806/2014

Obecné informace

Čl. 45 odst. 11 a 12 směrnice 2014/59/EU nebo čl. 12 odst. 10 nařízení (EU) č. 806/2014

Zjednodušený vzor pro podávání zpráv

(v příslušných případech)

Čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/962

Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 1 odst. 5 písm. b) bodu i) a bodu ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 45 odst. 9 a 10 směrnice 2014/59/EU

Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 a čl. 92 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 575/2013 (1)

Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 a čl. 429 odst. 4 až 11 nařízení (EU) č. 575/2013

Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 1 odst. 5 písm. b) bodu i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 1 odst. 5 písm. b) bodu ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

 

Čl. 2 odst. 5 a 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 7 a 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

 

Článek 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Článek 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Článek 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

 

Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 45 odst. 13 směrnice 2014/59/EU

 

Článek 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Identifikační kód právnické osoby (kód LEI)

Konsolidovaný nebo individuální požadavek?

Název právnické osoby

Členský stát založení

Je orgán příslušný k řešení krize, který podává zprávu, orgánem příslušným k řešení krize na úrovni skupiny?

Datum přijetí rozhodnutí o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky nebo rozhodnutí o upuštění od tohoto požadavku

Upustil orgán příslušný k řešení krize od uplatňování minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky?

Poznámky

Zjednodušený vzor pro podávání zpráv (v příslušných případech)

Kategorie instituce (v příslušných případech)

Je minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky roven výchozí částce k absorpci ztrát?

Druhy úprav s ohledem na částku k absorpci ztrát (v příslušných případech)

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky stanovený společným rozhodnutím

Stávající

Referenční datum vykazování k bodu 140

Stávající

Referenční datum vykazování k bodu 160

Předpoklad po vyřešení krize

Poznámky

Stávající

Referenční datum vykazování k bodu 200

Předpoklad po vyřešení krize

Poznámky

Výchozí částka k absorpci ztrát podle čl. 1 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Úprava směrem nahoru

Druh(y) úpravy směrem nahoru

Poznámky

Úprava směrem dolů

Druh(y) úpravy směrem dolů

Poznámky

Celkem (240 + 250 + 280)

Ke splnění podmínek pro udělení povolení

Výchozí dodatečná částka k udržení důvěry trhu vytvořením rezervy v požadované výši

Úprava k udržení důvěry trhu v návaznosti na srovnání skupiny podobných institucí

Poznámky

Úprava směrem dolů zohledňující informace získané od příslušného orgánu a týkající se modelu podnikání, modelu financování a celkového rizikového profilu dané instituce

Poznámky

Úprava ve sloupci 330 pro účely dceřiných podniků skupiny

Poznámky

Celkem (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

K vyloučení z rekapitalizace z vlastních zdrojů

Poznámky

Pro účely velikosti a systémového rizika

Poznámky

Pro účely příspěvků ze systému pojištění vkladů na financování řešení krize

Poznámky

Celkem(410 + 430 + 450)

Celkem(310 + 400 + 470)

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky vyjádřený jako % celkových závazků včetně kapitálu (480 / 140)

Procentní vyjádření minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky, který má být splněn prostřednictvím smluvních nástrojů umožňujících rekapitalizaci z vnitřních zdrojů

Datum, k němuž musí být splněn požadavek stanovený v bodu 490

Druh přechodných opatření

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Účetní rámec

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA III

Umístění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MPKZZ)

Instituce

Nejvyšší mateřský podnik

Mateřský podnik v Unii

Příslušný přímo nadřízený mateřský podnik

Identifikační kód právnické osoby (kód LEI)

Název právnické osoby

Členský stát založení

Kód LEI

Název právnické osoby

Země, kde byla založena

Kód LEI

Název právnické osoby

Členský stát založení

Kód LEI

Název právnické osoby

Země, kde byla založena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top