EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 60, 2018. gada 2. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 60

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 2. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/306 (2017. gada 18. decembris), ar ko precizē, kā pildāms izkraušanas pienākums attiecībā uz mencu un jūras zeltpleksti, kas nozvejotas Baltijas jūras zvejniecībās

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/307 (2018. gada 28. februāris), ar ko attiecībā uz Salmonella spp. paplašina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 853/2004 noteiktās īpašās garantijas, tās attiecinot uz Dānijai paredzētu no broileriem (Gallus gallus) iegūtu gaļu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/308 (2018. gada 1. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES vajadzībām nosaka īstenošanas tehniskos standartus par formātiem, veidnēm un definīcijām saistībā ar noregulējuma iestāžu konstatējamu un Eiropas Banku iestādei nosūtāmu informāciju par minimuma prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/309 (2018. gada 1. marts) par darbīgās vielas propineba apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/310 (2018. gada 1. marts), ar ko nosaka no 2018. gada 2. marta piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

19

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/311 (2018. gada 27. februāris) par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu, attiecībā uz kopēju pamatnostādņu pieņemšanu minētā nolīguma īstenošanai

23

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/312 (2018. gada 27. februāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/313 (2018. gada 28. februāris), ar ko Lēmumu 2009/821/EK groza attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/314 (2018. gada 1. marts), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

IETEIKUMI

 

*

ES un Armēnijas Sadarbības padomes Ieteikums Nr. 1/2017 (2017. gada 20. novembris) par ES un Armēnijas partnerības prioritātēm [2018/315]

51

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/9) ( OV L 101, 13.4.2017. )

56

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2016/34) ( OV L 347, 20.12.2016. )

57

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas Lēmumā (ES) 2017/2081 (2017. gada 10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2017/30) ( OV L 295, 14.11.2017. )

57

 

*

Labojums Komisijas 2017. gada 18. decembra Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/2379 par tāda Kanādas ziņojuma atzīšanu, kurā iekļautas tipiskās siltumnīcefekta gāzu emisijas no lauksaimniecības izejvielu audzēšanas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/28/EK ( OV L 337, 19.12.2017. )

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top