2.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/308,

1. märts 2018,

milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormingute, vormide ja määratlustega, mille alusel teevad kriisilahendusasutused kindlaks ja esitavad Euroopa Pangandusjärelevalvele teabe omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 45 lõike 17 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kriisilahendusasutustele on seatud ülesandeks kehtestada igale krediidiasutusele omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (edaspidi „MREL“) vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõuetele ja menetlustele, mida on täiendavalt täpsustatud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/1450 (2).

(2)

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõikega 16 on ette nähtud, et kriisilahendusasutused peavad pädevate asutustega kooskõlastatult teavitama kehtestatud nõuetest Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA). Kõnealuse teabe kindlakstegemise ja EBA-le esitamise ühtsed vormingud, vormid ja määratlused tuleks kindlaks määrata nii, et need hõlbustaksid EBA-l MRELi kehtestamise otsuste jälgimist ja tagaksid kogu liidus ühtse lähenemisviisi.

(3)

Seoses gruppidega, kelle suhtes kohaldatakse konsolideeritud MRELi, tuleb selgitada, milline kriisilahendusasutus peaks esitama EBA-le teabe esiteks MRELi kohta, mis on kindlaks määratud asjaomase emaettevõtja jaoks, ja teiseks MRELi kohta, mida kohaldatakse tütarettevõtjate suhtes kas grupitasandi kriisilahendusasutuse ja tütarettevõtja eest individuaalselt vastutava kriisilahenduse ühisotsuse alusel või ühisotsuse puudumise korral tütarettevõtja kriisilahendusasutuse otsuse alusel. Tagamaks, et EBA-le esitatakse vajalik teave nii emaettevõtjate kui ka tütarettevõtjate kohta, peaks asjaomane grupitasandi kriisilahendusasutus konsolideeritud järelevalve eest vastutava asutusega kooskõlastatult teavitama EBAt nii individuaalselt kindlaks määratud MREList kui ka konsolideeritud alusel asjaomase emaettevõtja puhul kindlaks määratud MREList, ning grupi tütarettevõtjate eest vastutavad kriisilahendusasutused peaksid pädevate asutusega kooskõlastatult teavitama EBAt MREList, mis on kehtestatud igale nende jurisdiktsiooni kuuluvale krediidiasutusele.

(4)

Selleks et edendada MRELi kehtestamise otsustega seotud tavade lähenemist ja tugevdada EBA seirepädevust, tuleks kehtestada ühtsed aruandlusperioodid ja teabe esitamise tähtajad, mida kriisilahendusasutused peavad EBA-le teabe esitamisel järgima.

(5)

Käesolev määrus põhineb EBA poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(6)

EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimaliku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vormides esitatav teave

1.   Selleks et teavitada EBAt omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudest (edaspidi „MREL“) ning vajaduse korral direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõikes 13 sätestatud nõudest, mis on vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 45 lõikele 16 kehtestatud igale nende jurisdiktsiooni kuuluvale krediidiasutusele individuaalselt ja konsolideeritud alusel, esitavad kriisilahendusasutused pädevate asutustega kooskõlastatult EBA-le käesoleva määruse I ja II lisas esitatud vormides ette nähtud teabe.

2.   Seoses krediidiasutustega, mis kuuluvad gruppi, mille suhtes kohaldatakse konsolideeritud MRELi, esitavad kriisilahendusasutused pädevate asutustega kooskõlastatult EBA-le ka teabe, mis on kindlaks määratud III lisas esitatud vormis.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel esitavad kriisilahendusasutused, kui see on ette nähtud II lisas esitatud vormis, kvalitatiivse teabe, millega võimalikult hästi põhjendatakse MRELi kehtestamise otsuseid, sealhulgas vajaduse korral viited individuaalsetele või grupi kriisilahenduskavadele, kriisilahendusasutuste avalikele otsustele või poliitilistele avaldustele või muudele tõendavatele dokumentidele.

4.   II lisas kasutatud mõistetel on tähendus, mis on neile omistatud asjakohaste sätetega, millele on osutatud kõnealuse lisas esitatud tabeli asjakohases veerus.

Artikkel 2

Lihtsustatud aruandlusnõuded krediidiasutuste puhul, kelle suhtes kohaldatakse erandit, ja krediidiasutuste puhul, kelle puhul on rekapitaliseerimissumma null

1.   Erandina käesoleva määruse artiklist 1 esitavad kriisilahendusasutused seoses krediidiasutustega, kelle puhul on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõigetele 11 või 12 MRELi kohaldamisest loobutud, EBA-le käesoleva määruse I lisas ja II lisa veergudes 10–90 ette nähtud teabe, ja seoses krediidiasutustega, kes kuuluvad gruppi, kelle suhtes kohaldatakse konsolideeritud MRELi, käesoleva määruse III lisas ette nähtud teabe.

2.   Erandina käesoleva määruse artiklist 1 esitavad kriisilahendusasutused seoses krediidiasutustega, kelle puhul on vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõikele 2 rekapitaliseerimissumma null, EBA-le käesoleva määruse I lisas ja II lisa veergudes 10–120 ette nähtud teabe, ja seoses krediidiasutustega, kes kuuluvad gruppi, kelle suhtes kohaldatakse konsolideeritud MRELi, käesoleva määruse III lisas ette nähtud teabe.

Artikkel 3

Aruandev asutus gruppide puhul

Seoses gruppidega, kelle suhtes kohaldatakse konsolideeritud MRELi, esitatakse artiklites 1 ja 2 osutatud teave järgmiselt:

a)

asjakohane grupitasandi kriisilahendusasutus teavitab konsolideeritud järelevalve eest vastutava asutusega kooskõlastatult EBAt nii individuaalselt kindlaks määratud MREList kui ka konsolideeritud alusel liidus tegutseva emaettevõtja või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 (4) artiklis 2 osutatud emaettevõtja puhul kindlaks määratud MREList;

b)

asjakohased kriisilahendusasutused teavitavad pädeva asutusega kooskõlastatult EBAt MREList, mida kohaldatakse nende jurisdiktsiooni kuuluvate grupi tütarettevõtjate suhtes individuaalselt.

Artikkel 4

Aruandlusperioodid ja teabe esitamise tähtajad

1.   Kriisilahendusasutused esitavad artiklis 1 osutatud teabe põhjendamatu viivituseta pärast MRELi kehtestamise otsuse vastuvõtmist või ajakohastamist.

2.   Kriisilahendusasutused esitavad artiklis 2 osutatud teabe MRELi kohta, mis on kindlaks määratud ja mida kohaldatakse iga aasta 1. aprilli seisuga, sama aasta 30. aprilliks.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 190.

(2)  Komisjoni 23. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1450, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamise metoodika kriteeriumid (ELT L 237, 3.9.2016, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).


I LISA

Teave aruandva kriisilahendusasutuse kohta

Aruandev kriisilahendusasutus

 

 

 

Esitamise kuupäev

 

 

 

Kontaktisik

 

Nimi

 

E-post

 

Telefon

 

 

 

Üldised märkused (kui on)

 


II LISA

Teave MRELi kohta

Kohustuslik

Lihtsustatud aruandlusvorm

(kui veerus 90 vastatakse „Jah“)

Ei ole kohustuslik krediidiasutustele, kelle puhul on vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõikele 2 rekapitaliseerimissumma null

Täidavad kõik krediidiasutused

Täidavad krediidiasutused, kelle puhul on vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõikele 2 rekapitaliseerimissumma null

Nõude liik

Kohustused ja omavahendid kokku

Koguriskipositsioon

Finantsvõimenduse määra nimetaja

Kahjumi katmise summa

Rekapitaliseerimissumma

Kriisilahenduskõlblikkust pärssivate takistuste, suuruse, süsteemse riski ja hoiuste tagamise skeemide osamaksetega seotud korrigeerimised

MRELi kombineeritud hindamine

Ülemineku- või kriisilahendusjärgne kord (kui see on ajakohane)

 

Viide õigussättele

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõiked 7 ja 8 või määruse (EL) nr 806/2014 artikli 12 lõige 8

Üldine teave

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõiked 11 ja 12 või määruse (EL) nr 806/2014 artikli 12 lõige 10

Lihtsustatud aruandlusvorm

(kui see on asjakohane)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/962 artikli 1 lõige 4

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 1 lõige 4

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 1 lõike 5 punkti b alapunkt i ja/või alapunkt ii

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõiked 9 ja 10

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 7 lõige 2

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõige 3 ning määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõiked 3 ja 4 (1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõige 3 ning määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõiked 4–11

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 1 lõige 4

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 1 lõike 5 punkti b alapunkt i

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 1 lõike 5 punkti b alapunkt ii

 

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõiked 5 ja 6

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõiked 7 ja 8

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõige 8

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõige 9

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 2 lõige 10

 

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikkel 3

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikkel 5

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikkel 6

 

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 7 lõige 1

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 7 lõige 2

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõige 13

 

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikkel 8

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 8 lõige 2

Juriidilise isiku tunnus (LEI kood)

Konsolideeritud või individuaalne nõue?

Üksuse nimi

Asutamisjärgne liikmesriik

Kas aruandev kriisilahendusasutus on grupitasandi kriisilahendusasutus?

MRELi kehtestamise otsuse või erandi tegemise otsuse kuupäev

Kas kriisilahendusasutus on MRELi kohaldamisest loobunud?

Märkused

Lihtsustatud aruandlusvorm (kui see on asjakohane)

Krediidiasutuse kategooria (kui see on asjakohane)

Kas MREL võrdub vaikimisi ette nähtud kahjumi katmise summaga?

Kahjumi katmise summa korrigeerimise liik (kui see on asjakohane)

Ühisotsusega kehtestatud MREL

Praegune

Kirje 140 aruandekuupäev

Praegune

Kirje 160 aruandekuupäev

Eeldatav pärast kriisilahendust

Märkused

Praegune

Kirje 200 aruandekuupäev

Eeldatav pärast kriisilahendust

Märkused

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1450 artikli 1 lõike 4 kohane vaikimisi ette nähtud kahjumi katmise summa

Ülespoole korrigeerimine

Ülespoole korrigeerimise liik (liigid)

Märkused

Allapoole korrigeerimine

Allapoole korrigeerimise liik (liigid)

Märkused

Kokku (240 + 250 + 280)

Tegevusloa saamise tingimuste täitmiseks

Vaikimisi ette nähtud täiendav summa turu usalduse säilitamiseks puhvrite nõuete täitmise teel

Korrigeerimine turu usalduse säilitamiseks pärast võrdlusgrupiga võrdlemist

Märkused

Allapoole korrigeerimine, võttes arvesse pädevalt asutuselt saadud teavet krediidiasutuse ärimudeli, rahastamismudeli ja üldise riskiprofiili kohta

Märkused

Veeru 330 korrigeerimine seoses grupi tütarettevõtjatega

Märkused

Kokku (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Seoses kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahendi rakendusalast väljajätmisega

Märkused

Seoses suuruse ja süsteemse riskiga

Märkused

Seoses hoiuste tagamise skeemi osamaksetega kriisilahenduse rahastamiseks

Märkused

Kokku (410 + 430 + 450)

Kokku (310 + 400 + 470)

MREL %na kohustuste ja omavahendite kogusummast (480 / 140)

MRELi %, mis tuleb täita lepinguliste kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahenditega

Kuupäev, mil veerus 490 märgitud nõue peab olema täidetud

Üleminekukorra liik

Kavandatud MREL (%na kohustuste ja omavahendite kogusummast)

Kavandatud kohaldamise alguskuupäev

Kavandatud MREL (%na kohustuste ja omavahendite kogusummast)

Kavandatud kohaldamise alguskuupäev

Kavandatud MREL (%na kohustuste ja omavahendite kogusummast)

Kavandatud kohaldamise alguskuupäev

Kavandatud MREL (%na kohustuste ja omavahendite kogusummast)

Kavandatud kohaldamise alguskuupäev

Raamatupidamistava

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).


III LISA

MRELi asukoht

Krediidiasutus

Kõrgeima tasandi emaettevõtja

Liidus tegutsev emaettevõtja

Asjakohane vahetu emaettevõtja

Juriidilise isiku tunnus (LEI kood)

Üksuse nimi

Asutamisjärgne liikmesriik

LEI kood

Üksuse nimi

Asutamisjärgne riik

LEI kood

Üksuse nimi

Asutamisjärgne liikmesriik

LEI kood

Üksuse nimi

Asutamisjärgne riik