EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0308

A Bizottság (EU) 2018/308 végrehajtási rendelete (2018. március 1.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az Európai Bankhatóságnak a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekről történő tájékoztatása céljából a szanálási hatóságok által azonosítandó és továbbítandó információk tekintetében alkalmazandó egységes formátumokra, mintadokumentumokra és fogalommeghatározásokra vonatkozó véghajtás-technikai standardok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/1038

HL L 60., 2018.3.2, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; hatályon kívül helyezte: 32021R0622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

2.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 60/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/308 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. március 1.)

a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az Európai Bankhatóságnak a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekről történő tájékoztatása céljából a szanálási hatóságok által azonosítandó és továbbítandó információk tekintetében alkalmazandó egységes formátumokra, mintadokumentumokra és fogalommeghatározásokra vonatkozó véghajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 45. cikke (17) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A szanálási hatóságok feladatul kapták, hogy a 2014/59/EU irányelv 45. cikkében meghatározott és az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (2) tovább részletezett követelményekkel és eljárásokkal összhangban mindegyik intézményre vonatkozóan állapítsák meg a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményt (a továbbiakban: MREL).

(2)

A 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (16) bekezdése értelmében a szanálási hatóságoknak – az illetékes hatóságokkal egyeztetve – tájékoztatniuk kell az Európai Bankhatóságot (EBH) az általuk megállapított minimumkövetelményekről. Az említett információk azonosítására és az EBH-nak történő továbbítására szolgáló egységes formanyomtatványokat, mintadokumentumokat és fogalommeghatározásokat úgy kell kialakítani, hogy elősegítsék a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó határozatoknak az EBH általi nyomon követését, és lehetővé tegyék az Unióban alkalmazott módszerek konvergenciájának érdemi vizsgálatát.

(3)

A konszolidált MREL hatálya alá tartozó csoportok esetében egyértelművé kell tenni, hogy melyik szanálási hatóságnak kell továbbítania az EBH részére egyrészt az érintett anyavállalatra vonatkozóan megállapított MREL-lel, másrészt a leányvállalatok tekintetében – a csoportszintű szanálási hatóság és a leányvállalatért egyedi alapon felelős szanálási hatóság között létrejött együttes határozat, vagy együttes határozat hiányában a leányvállalat szanálási hatósága által hozott határozat alapján – alkalmazott MREL-lel kapcsolatos információkat. Annak érdekében, hogy az EBH-nak mind az anyavállalatra, mind a leányvállalatokra vonatkozóan rendelkezésére álljanak a szükséges információk, az érintett csoportszintű szanálási hatóság részére elő kell írni, hogy – az összevont felügyeletet ellátó hatósággal egyeztetve – tájékoztassa az EBH-t az érintett anyavállalatra vonatkozóan mind az egyedi, mind a konszolidált alapon megállapított MREL-ről, továbbá a csoport leányvállalataiért felelős szanálási hatóságok részére elő kell írni, hogy – az illetékes hatóságokkal egyeztetve – tájékoztassák az EBH-t a joghatóságuk alá tartozó mindegyik intézményre vonatkozóan megállapított MREL-ről.

(4)

Az MREL-határozatokra vonatkozó módszerek közelítésének előmozdítása és az EBH nyomonkövetési szerepének megerősítése érdekében a szanálási hatóságok által az EBH részére történő információtovábbítás tekintetében egységes adatszolgáltatási időszakokat és benyújtási dátumokat kell megállapítani.

(5)

Ez a rendelet az EBH által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(6)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mintadokumentumokban közölt információk

(1)   Az EBH-nak a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekről (a továbbiakban: MREL) és adott esetben a 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (13) bekezdésében meghatározott, az említett irányelv 45. cikkének (16) bekezdésével összhangban a joghatóságukba tartozó mindegyik intézményre vonatkozóan egyedi vagy összevont alapon megállapított követelményről való tájékoztatása céljából a szanálási hatóságok – az illetékes hatóságokkal egyeztetve – továbbítják az EBH részére az e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott mintadokumentumokban foglalt információkat.

(2)   A konszolidált MREL hatálya alá tartozó intézmények esetében a szanálási hatóságok – az illetékes hatóságokkal egyeztetve – továbbítják az EBH részére a III. mellékletben meghatározott mintadokumentumban foglalt információkat is.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésnek való megfelelés céljából a szanálási hatóságok a II. mellékletben meghatározott mintadokumentumban jelzett esetekben a legnagyobb gondosság elve szerint eljárva kvalitatív információkat közölnek az MREL-határozatok indokairól, mely információknak adott esetben részét képezik az egyedi vagy csoportszintű szanálási tervekre való hivatkozások, a szanálási hatóság nyilvános határozatai vagy szakpolitikai állásfoglalásai vagy egyéb igazoló dokumentumok.

(4)   A II. mellékletben használt kifejezések jelentése az említett melléklet táblázatának vonatkozó oszlopában említett releváns rendelkezésekben meghatározott jelentés.

2. cikk

A mentességet élvező és a nulla feltőkésítési összegű intézményekre vonatkozó egyszerűsített adatszolgáltatási követelmények

(1)   E rendelet 1. cikkétől eltérve, azon intézmények vonatkozásában, amelyek a 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (11) vagy (12) bekezdése alapján mentességet kaptak az MREL alkalmazása alól, a szanálási hatóságok az I. mellékletben, a II. melléklet 10–90. oszlopában meghatározott információkat, míg a konszolidált MREL hatálya alá tartozó csoport részét képező intézmények vonatkozásában az e rendelet III. mellékletében meghatározott információkat továbbítják az EBH-nak.

(2)   E rendelet 1. cikkétől eltérve, azon intézmények vonatkozásában, amelyek esetében a feltőkésítési összeg az (EU) 2016/1450 rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban nulla, a szanálási hatóságok az I. mellékletben, a II. melléklet 10–120. oszlopában meghatározott információkat, míg a konszolidált MREL hatálya alá tartozó csoport részét képező intézmények vonatkozásában az e rendelet III. mellékletében meghatározott információkat továbbítják az EBH-nak.

3. cikk

Adatszolgáltató hatóság csoportok esetében

Konszolidált MREL hatálya alá tartozó csoportok esetében az 1. és 2. cikkben említett információkat a következő módon kell benyújtani:

a)

az érintett csoportszintű szanálási hatóság – az összevont felügyeletet ellátó hatósággal egyeztetve – tájékoztatja az EBH-t az uniós anyavállalatra vagy a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. cikkében említett anyavállalatra vonatkozóan mind az egyedileg, mind az összevont alapon megállapított MREL-ről.

b)

az érintett szanálási hatóságok – az illetékes hatósággal egyeztetve – tájékoztatják az EBH-t a csoport joghatóságukba tartozó leányvállalataira egyedileg alkalmazandó MREL-ről.

4. cikk

Adatszolgáltatási időszakok és benyújtási dátumok

(1)   Az 1. cikkben említett információkat a szanálási hatóságok az MREL-t megállapító határozat meghozatalát vagy módosítását követően indokolatlan késedelem nélkül továbbítják.

(2)   A megállapított és az adott év április 1-jén még alkalmazandó MREL-lel kapcsolatos, a 2. cikkben említett információkat a szanálási hatóságok az adott év április 30-áig továbbítják.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 190. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 23.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapításának módjával kapcsolatos kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 237., 2016.9.3., 1. o.)

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az adatszolgáltató szanálási hatóságra vonatkozó információk

Adatszolgáltató szanálási hatóság

 

 

 

Benyújtási dátum

 

 

 

Kapcsolattartó személy

 

Név

 

E-mail

 

Telefon

 

 

 

Általános megjegyzések (nem kötelező)

 


II. MELLÉKLET

MREL információk

Kötelező

Egyszerűsített adatszolgáltatási mintadokumentum

(ha a 90-es oszlopban „Igen” szerepel)

Nem kötelező az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában nulla feltőkésítési összegű intézmények esetében

Minden intézményre vonatkozóan kitöltendő

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában nulla feltőkésítési összegű intézmények esetében

Követelmény típusa

Összes kötelezettség és szavatolótőke

Teljes kockázati kitettségérték

A tőkeáttételi mutató nevezője

Veszteségviselési összeg

Feltőkésítési összeg

A szanálhatóság akadályaival, a mérettel, a rendszerszintű kockázatokkal és a betétbiztosítási rendszerek által fizetett hozzájárulásokkal összefüggő kiigazítások

Az MREL kombinált értékelése

Átmeneti és szanálás utáni intézkedések (adott esetben)

 

Jogi hivatkozás

A 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (7) és (8) bekezdése vagy a 806/2014/EU rendelet 12. cikkének (8) bekezdése

Általános információk

A 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (11) és (12) bekezdése vagy a 806/2014/EU rendelet 12. cikkének (10) bekezdése

Egyszerűsített adatszolgáltatási mintadokumentum

(adott esetben)

Az (EU) 2016/962 bizottsági végrehajtási rendelet 1. cikkének (4) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkének (4) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke (5) bekezdése b) pontjának i. alpontja és/vagy 1. cikke (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

A 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (9) és (10) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkének (2) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (3) bekezdése és az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének (3) és (4) bekezdése (1)

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (3) bekezdése és az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (4)–(11) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkének (4) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke (5) bekezdése b) pontjának i. alpontja

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

 

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (5) és (6) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (7) és (8) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (8) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (9) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (10) bekezdése

 

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikke

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke

 

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdése

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkének (2) bekezdése

A 2014/59/EU irányelv 45. cikkének (13) bekezdése

 

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikke

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikkének (2) bekezdése

Jogalany-azonosító (LEI)

Összevont vagy egyedi követelmény?

Az intézmény neve

Bejegyzés szerinti tagállam

Az adatszolgáltató szanálási hatóság a csoportszintű szanálási hatóság?

Az MREL-határozat vagy a mentességről szóló határozat dátuma

Az MREL alkalmazása alól szanálási hatóság által mentesítve?

Megjegyzések

Egyszerűsített adatszolgáltatási mintadokumentum (adott esetben)

Intézménykategória (adott esetben)

Az MREL megegyezik az alapértelmezett veszteségviselési összeggel?

A veszteségviselési összegre alkalmazott kiigazítások típusai (adott esetben)

Együttes határozattal megállapított MREL

Jelenlegi

A 140-es tétel adatszolgáltatási vonatkozási időpontja

Jelenlegi

A 160-as tétel adatszolgáltatási vonatkozási időpontja

Szanálás utáni feltételezett

Megjegyzések

Jelenlegi

A 200-as tétel adatszolgáltatási vonatkozási időpontja

Szanálás utáni feltételezett

Megjegyzések

Az (EU) 2016/1450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerinti alapértelmezett veszteségviselési összeg

Felfelé történő kiigazítás

Felfelé történő kiigazítások típusa(i)

Megjegyzések

Lefelé történő kiigazítás

Lefelé történő kiigazítások típusa(i)

Megjegyzések

Összesen (240 + 250 + 280)

Az engedélyezés feltételeinek való megfeleléshez

Alapértelmezett kiegészítő összeg a piaci bizalom pufferkövetelményeknek való megfelelés révén történő fenntartásához

A piaci bizalom fenntartásához szükséges kiigazítás a hasonló csoportokkal való összehasonlítás alapján

Megjegyzések

Az intézmény üzleti modelljére, finanszírozási modelljére és átfogó kockázati profiljára vonatkozóan az illetékes hatóságtól kapott információk figyelembevételével alkalmazott lefelé történő kiigazítás

Megjegyzések

A 330-as oszlop kiigazítása a csoport leányvállalatainak figyelembevételével

Megjegyzések

Összesen (320 + 330+ 340 + 360 + 380)

A hitelezői feltőkésítésből való kizárások miatt

Megjegyzések

A méret és a rendszerszintű kockázat miatt

Megjegyzések

A betétbiztosítási rendszer szanálásfinanszírozáshoz való hozzájárulása miatt

Megjegyzések

Összesen (410 + 430+ 450)

Összesen (310 + 400 + 470)

MREL az összes kötelezettség és szavatolótőke %-ában (480 / 140)

Az MREL szerződéses hitelezői feltőkésítési instrumentumok által teljesítendő százalékos aránya

A 490-es oszlopban megállapított követelmény teljesítésének előírt dátuma

Átmeneti intézkedések típusai

Tervezett MREL (az összes kötelezettség és szavatolótőke %-ában)

Az alkalmazás tervezett kezdőnapja

Tervezett MREL (az összes kötelezettség és szavatolótőke %-ában)

Az alkalmazás tervezett kezdőnapja

Tervezett MREL (az összes kötelezettség és szavatolótőke %-ában)

Az alkalmazás tervezett kezdőnapja

Tervezett MREL (az összes kötelezettség és szavatolótőke %-ában)

Az alkalmazás tervezett kezdőnapja

Számviteli keret

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).


III. MELLÉKLET

Az MREL helye

Intézmény

Legfelső szintű anyavállalat

EU-szintű anyavállalat

Érintett közvetlen anyavállalat

Jogalany-azonosító (LEI)

Az intézmény neve

Bejegyzés szerinti tagállam

LEI-kód

Az intézmény neve

Bejegyzés szerinti ország

LEI-kód

Az intézmény neve

Bejegyzés szerinti tagállam

LEI-kód

Az intézmény neve

Bejegyzés szerinti ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top