EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 60, 2. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 60

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
2. marca 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/306 z 18. decembra 2017, ktorým sa stanovujú špecifikácie plnenia povinnosti vylodiť úlovky, pokiaľ ide o tresku škvrnitú a platesu veľkú v rybolove v Baltskom mori

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/307 z 28. februára 2018, ktorým sa rozširujú osobitné záruky týkajúce sa Salmonella spp. stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na mäso z brojlerov (Gallus gallus) určené pre Dánsko ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/308 z 1. marca 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o formáty, vzory a vymedzenia na účely identifikácie a zasielania informácií orgánmi pre riešenie krízových situácií na účely informovania Európskeho orgánu pre bankovníctvo o minimálnej požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/309 z 1. marca 2018 o neobnovení schválenia účinnej látky propineb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/310 z 1. marca 2018, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 2. marca 2018

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/311 z 27. februára 2018, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz, pokiaľ ide o prijatie spoločných usmernení k vykonávaniu uvedenej dohody

23

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/312 z 27. februára 2018, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom

39

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/313 z 28. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces [oznámené pod číslom C(2018) 1149]  ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/314 z 1. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 1401]  ( 1 )

44

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Arménskom č. 1/2017 z 20. novembra 2017 o prioritách partnerstva medzi EÚ a Arménskom [2018/315]

51

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k usmerneniu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9) ( Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017 )

56

 

*

Korigendum k usmerneniu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2016/34) ( Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2016 )

57

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2017/30) ( Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017 )

57

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2017/2379 z 18. decembra 2017 o uznaní správy Kanady obsahujúcej typické emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES ( Ú. v. EÚ L 337, 19.12.2017 )

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top