EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0308

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/308 av den 1 mars 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller format, mallar och definitioner för resolutionsmyndigheters identifiering och överföring av information till Europeiska bankmyndigheten om minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (Text av betydelse för EES. )

C/2018/1038

OJ L 60, 2.3.2018, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; upphävd genom 32021R0622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

2.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/308

av den 1 mars 2018

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller format, mallar och definitioner för resolutionsmyndigheters identifiering och överföring av information till Europeiska bankmyndigheten om minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 45.17 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Resolutionsmyndigheterna har fått i uppdrag att för varje institut fastställa minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – nedan kallat MREL-krav) i enlighet med de krav och förfaranden som fastställs i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU och som närmare anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450 (2).

(2)

Enligt artikel 45.16 i direktiv 2014/59/EU ska resolutionsmyndigheterna, i samordning med behöriga myndigheter, underrätta Europeiska bankmyndigheten (EBA) om de krav de fastställt. Enhetliga format, mallar och definitioner för identifiering och överföring av information till EBA bör vara utformade på ett sätt som gör att de underlättar EBA:s övervakning av beslut om MREL-krav och säkerställer att en meningsfull bedömning kan göras av konvergensen mellan de metoder som används inom unionen.

(3)

När det gäller grupper som omfattas av ett gruppbaserat MREL-krav är det nödvändigt att klargöra vilken resolutionsmyndighet som bör överföra information till EBA; för det första när det gäller det MREL-krav som fastställts för det berörda moderföretaget, och för det andra de MREL-krav som ska gälla dotterföretag, oavsett om detta sker på grundval av ett gemensamt beslut som fattas mellan resolutionsmyndigheten på koncernnivå och den resolutionsmyndighet som är ansvarig för dotterföretaget på individuell basis, eller på grundval av ett beslut fattat av dotterföretagets resolutionsmyndighet i avsaknad av ett gemensamt beslut. För att säkerställa att EBA får nödvändig information med avseende på såväl moder- som dotterföretag bör den relevanta resolutionsmyndigheten på koncernnivå vara skyldig att, i samordning med den samordnande tillsynsmyndigheten, underrätta EBA både om det MREL-krav som fastställts på individuell basis och det gruppbaserade MREL-krav som fastställts för det berörda moderföretaget. Vidare bör de resolutionsmyndigheter som är ansvariga för en grupps dotterföretag vara skyldiga att i samordning med behöriga myndigheter underrätta EBA om det MREL-krav som fastställs för varje institut under deras jurisdiktion.

(4)

För att främja konvergens när det gäller metoder för att fatta beslut om MREL-krav och för att stärka EBA:s övervakande roll, bör enhetliga rapporteringsperioder och tidpunkter för resolutionsmyndigheternas överföring av information till EBA fastställas.

(5)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska genomförandestandarder som EBA har lämnat till kommissionen.

(6)

EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på, gjort en kostnads-nyttoanalys samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Information som ska finnas i mallarna

1.   För att underrätta EBA om det minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (nedan kallat MREL-krav), och i relevanta fall det krav som fastställs i artikel 45.13 i direktiv 2014/59/EU – som under deras jurisdiktion fastställts för varje institut i enlighet med artikel 45.16 i det direktivet på individuell basis och gruppbaserat – ska resolutionsmyndigheterna i samordning med behöriga myndigheter, till EBA överföra den information som anges i mallarna i bilagorna I och II till denna förordning.

2.   Vad gäller institut som ingår i en grupp som omfattas av ett gruppbaserat MREL-krav ska resolutionsmyndigheterna dessutom, i samordning med behöriga myndigheter, till EBA överföra information i enlighet med mallarna i bilaga III.

3.   Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska resolutionsmyndigheterna där så anges i mallen i bilaga II efter bästa förmåga lämna kvalitativ information som redogör för skälen till beslut om MREL-kravet, i förekommande fall inbegripet hänvisningar till resolutionsplaner på individuell nivå eller gruppnivå, offentliga beslut eller policyförklaringar från resolutionsmyndigheten, eller andra styrkande handlingar.

4.   De termer som används i bilaga II ska ha den betydelse som tillskrivs dem i de bestämmelser som avses i relevant kolumn i tabellen i den bilagan.

Artikel 2

Förenklade rapporteringskrav för institut som omfattas av undantag och institut för vilka rekapitaliseringsbeloppet är noll

1.   Genom undantag från artikel 1 i denna förordning ska resolutionsmyndigheterna – när det gäller de institut som enligt artikel 45.11 eller 45.12 i direktiv 2014/59/EU har undantagits från MREL-kraven – till EBA överföra den information som anges i bilaga I, kolumnerna 10–90 i bilaga II och, när det gäller institut som ingår i en grupp som omfattas av ett gruppbaserat MREL-krav, bilaga III till denna förordning.

2.   Genom undantag från artikel 1 i denna förordning ska resolutionsmyndigheterna – när det gäller de institut för vilka rekapitaliseringsbeloppet är noll i enlighet med artikel 2.2 i delegerad förordning (EU) 2016/1450 – till EBA överföra den information som anges i bilaga I, kolumnerna 10–120 i bilaga II och, när det gäller institut som ingår i en grupp som omfattas av ett gruppbaserat MREL-krav, bilaga III till denna förordning.

Artikel 3

Rapporterande myndighet för grupper

När det gäller grupper som omfattas av gruppbaserade MREL-krav ska informationen i artiklarna 1 och 2 lämnas på följande sätt:

a)

Den relevanta resolutionsmyndigheten på koncernnivå ska i samordning med den samordnande tillsynsmyndigheten underrätta EBA både om det MREL-krav som fastställts på individuell basis och det gruppbaserade MREL-krav som fastställts för moderföretaget inom unionen eller för ett sådant moderföretag som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (4).

b)

De relevanta resolutionsmyndigheterna ska i samordning med behöriga myndigheter underrätta EBA om det MREL-krav som ska tillämpas på gruppens dotterföretag under deras jurisdiktion på individuell basis.

Artikel 4

Rapporteringsperioder och sista inlämningsdag

1.   Resolutionsmyndigheterna ska efter det att beslutet om fastställande eller uppdatering av MREL-krav fattats, utan onödigt dröjsmål överföra den information som avses i artikel 1.

2.   Resolutionsmyndigheterna ska överföra den information som avses i artikel 2 för MREL-krav som har fastställts och som fortfarande gäller per den 1 april varje år, senast den 30 april samma år.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450 av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att specificera kriterier som avser metoden för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (EUT L 237, 3.9.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).


BILAGA I

Information om den rapporterande resolutionsmyndigheten

Rapporterande resolutionsmyndighet

 

 

 

Inlämningsdatum

 

 

 

Kontaktperson

 

Namn

 

E-post

 

Telefon

 

 

 

Allmänna kommentarer (i tillämpliga fall)

 


BILAGA II

Information om MREL-krav

Obligatoriskt

Förenklad rapporteringsmall

(Om 90 = ”Ja”)

Ej obligatoriskt för institut för vilka rekapitaliseringsbeloppet är noll vid tillämpning av artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Ska fyllas i av alla institut

För institut för vilka rekapitaliseringsbeloppet är noll vid tillämpning av artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Typ av krav

Sammanlagda skulder och kapitalbas

Totalt riskexponeringsbelopp

Nämnaren i bruttosoliditetsgraden

Förlustabsorberingsbelopp

Rekapitaliseringsbelopp

Justeringar relaterade till hinder för resolution, storlek, systemrisk och bidrag från insättningsgarantisystem

Kombinerad bedömning av MREL-krav

Övergångsarrangemang och arrangemang efter resolution (i tillämpliga fall)

 

Rättslig hänvisning

Artikel 45.7 och 45.8 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 12.8 i förordning (EU) nr 806/2014

Allmän information

Artikel 45.11 och 45.12 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 12.10 i förordning (EU) nr 806/2014

Förenklad rapporteringsmall

(i tillämpliga fall)

Artikel 1.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/962

Artikel 1.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 1.5 b i och/eller 1.5 b ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 45.9 och 45.10 i direktiv 2014/59/EU

Artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 2.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450 och artikel 92.3 och 92.4 i förordning (EU) nr 575/2013 (1)

Artikel 2.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450 och artikel 429.4–11 i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 1.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 1.5 b i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 1.5 b ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

 

Artikel 2.5 och 2.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artiklarna 2.7 och 2.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 2.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 2.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 2.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

 

Artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

 

Artikel 7.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 45.13 i direktiv 2014/59/EU

 

Artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Artikel 8.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod)

Gruppbaserat eller individuellt krav?

Enhetens namn

Medlemsstat där enheten är registrerad

Är den rapporterande resolutionsmyndigheten på koncernnivå?

Tidpunkt för beslut om MREL-krav eller beslut om undantag

Har resolutionsmyndigheten undantagit tillämpningen av MREL-krav?

Noter

Förenklad rapporteringsmall (i tillämpliga fall)

Kategori av institut (i tillämpliga fall)

Är MREL-kravet lika med standardförlustabsorberingsbeloppet?

Typer av anpassningar av förlustabsorberingsbeloppet (i tillämpliga fall)

MREL-krav fastställt genom gemensamt beslut

Aktuellt belopp

Rapportering Referensdatum för post 140

Aktuellt värde

Rapportering Referensdatum för post 160

Förväntat värde efter resolution

Noter

Aktuellt värde

Rapportering Referensdatum för post 200

Förväntat värde efter resolution

Noter

Standardförlustabsorberingsbelopp enligt artikel 1.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450

Uppjustering

Typ(er) av uppjustering

Noter

Nedjustering

Typ(er) av nedjustering

Noter

Totalt (240 + 250 + 280)

För att uppfylla villkoren för tillstånd

Ytterligare standardbelopp som är nödvändigt för att upprätthålla tillräckligt marknadsförtroende genom att uppfylla buffertkrav

Anpassningar för att upprätthålla marknadens förtroende efter jämförelse med jämförbara institut

Noter

Nedjustering som beaktar information från den behöriga myndigheten avseende institutets affärsmodell, finansieringsmodell och övergripande riskprofil

Noter

Justeringar av kolumn 330 för dotterföretag inom koncernen

Noter

Totalt (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

För undantag från skuldnedskrivning

Noter

För storlek och systemrisk

Noter

För bidrag från insättningsgarantisystem till finansieringen av resolutionen

Noter

Totalt (410 + 430 + 450)

Totalt (310 + 400 + 470)

MREL-krav som % av sammanlagda skulder och kapitalbas (480/140)

Procentandel av MREL-kravet som ska uppfyllas genom instrument för avtalsenlig skuldnedskrivning

Datum då kravet i 490 måste vara uppfyllt

Typ av övergångsbestämmelser

Planerat MREL-krav (som % av sammanlagda skulder och kapitalbas)

Planerat datum för tillämpning

Planerat MREL-krav (som % av sammanlagda skulder och kapitalbas)

Planerat datum för tillämpning

Planerat MREL-krav (som % av sammanlagda skulder och kapitalbas)

Planerat datum för tillämpning

Planerat MREL-krav (som % av sammanlagda skulder och kapitalbas)

Planerat datum för tillämpning

Redovisningsregler

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).


BILAGA III

MREL-krav – lokalisering

Institut

Yttersta moderföretag

Moderföretag inom unionen

Relevant omedelbart moderföretag

Identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod)

Enhetens namn

Medlemsstat där enheten är registrerad

LEI-kod

Enhetens namn

Land där enheten är registrerad

LEI-kod

Enhetens namn

Medlemsstat där enheten är registrerad

LEI-kod

Enhetens namn

Land där enheten är registrerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top