EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1845

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26)

UL L 299, 26.11.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/55


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/1845

z dne 21. novembra 2018

o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(3), člena 6 in člena 9(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (2) ter zlasti člena 178(2) Uredbe,

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 z dne 19. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi (3) ter zlasti členov 1 do 3 in člena 6 Delegirane uredbe,

ob upoštevanju javnega posvetovanja in preučitve, ki sta bila opravljena na podlagi člena 4(3) Uredbe (EU) št. 1024/2013,

ob upoštevanju predloga Nadzornega odbora, ki je bil odobren v skladu s členom 26(7) Uredbe (EU) št. 1024/2013,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) je pooblaščena za sprejetje uredb v skladu s členom 132 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Poleg tega člen 132 Pogodbe in člen 34 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) s sklicevanjem na člen 25.2 Statuta ESCB dajeta ECB regulativna pooblastila, kolikor je potrebno za izvajanje posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij.

(2)

Pravo Evropske unije v zvezi z bonitetnimi zahtevami za kreditne institucije določa opcije in diskrecijske pravice, ki jih lahko izvajajo pristojni organi.

(3)

ECB je na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013 pristojni organ v sodelujočih državah članicah, kot je določeno z upoštevnim pravom Unije, za namen opravljanja mikrobonitetnih nalog v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) v zvezi s kreditnimi institucijami, ki se razvrstijo kot pomembne v skladu s členom 6(4) navedene uredbe in delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (4). Zato ima vsa pooblastila in obveznosti, ki jih imajo na podlagi upoštevnega prava Unije pristojni organi. Zlasti ima ECB pooblastilo za izvajanje opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije.

(4)

ECB opravlja nadzorniške naloge v okviru EMN, ki bi moral zagotavljati, da se politika Unije, ki se nanaša na bonitetni nadzor kreditnih institucij, izvaja na usklajen in učinkovit način, da se enotni pravilnik za finančne storitve uporablja na enak način za kreditne institucije v vseh zadevnih državah članicah ter da so te kreditne institucije predmet nadzora najvišje kakovosti. ECB bi morala pri izvajanju nadzorniških nalog v celoti upoštevati raznolikost kreditnih institucij ter njihovo velikost in poslovne modele, pa tudi sistemske koristi, ki jih prinaša raznolikost bančništva Unije.

(5)

Skladna uporaba bonitetnih zahtev za kreditne institucije v državah članicah, ki sodelujejo v EMN, je poseben cilj Uredbe (EU) št. 1024/2013 in Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) in zanjo je zadolžena ECB.

(6)

ECB v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 uporablja vse upoštevno pravo Unije in nacionalno zakonodajo, s katero so bile prenesene morebitne direktive, ki so del upoštevnega prava Unije. V primerih, ko gre pri upoštevnem pravu Unije za uredbe, in kadar navedene uredbe trenutno državam članicam izrecno ponujajo različne opcije in diskrecijske pravice, bi morala ECB uporabljati tudi nacionalno zakonodajo, s katero se izvajajo navedene opcije in diskrecijske pravice. Ta nacionalna zakonodaja ne bi smela vplivati na nemoteno delovanje EMN, za katero je odgovorna ECB.

(7)

Te opcije in diskrecijske pravice ne vključujejo tistih, ki jih pravo Unije daje samo pristojnim organom, ter za izvajanje katerih je ECB izključno pristojna in jih mora izvajati po potrebi.

(8)

ECB mora pri izvajanju opcij in diskrecijskih pravic upoštevati splošna načela prava Unije, zlasti enako obravnavo, sorazmernost in upravičena pričakovanja nadzorovanih kreditnih institucij.

(9)

V zvezi z upravičenimi pričakovanji nadzorovanih kreditnih institucij ECB priznava, da je treba v primerih, kjer se njeno izvajanje diskrecijskih pravic pomembno razlikuje od pristopa pristojnih nacionalnih organov pred začetkom veljavnosti te uredbe, omogočiti prehodna obdobja. S tega vidika bi morale kreditne institucije, ki uporabljajo standardizirani pristop, in tiste, ki uporabljajo pristop na podlagi notranjih bonitetnih ocen, imeti ustrezno prehodno obdobje. Zato morajo kreditne institucije prag za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi, določen s to uredbo, začeti uporabljati najpozneje 31. decembra 2020 in pred 1. junijem 2019 obvestiti ECB o točnem datumu, na katerega ga bodo začele uporabljati.

(10)

Člen 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 pristojne organe pooblašča, da določijo prag za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi iz člena 178(1)(b). ECB bi morala pri določitvi tega praga upoštevati merila, določena v Delegirani uredbi (EU) 2018/171.

(11)

ECB meni, da prag, ki je v tej uredbi določen za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi iz člena 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013, odraža razumno raven tveganja in da se bo z njegovo uporabo izboljšala primerljivost kapitalskih zahtev med nadzorovanimi kreditnimi institucijami.

(12)

Člen 143(1)(b) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) zahteva, da morajo pristojni organi objaviti način izvajanja opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

ECB s to uredbo izvaja diskrecijsko pravico v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi, ki je prenesena na pristojne organe v skladu s členom 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013. Ta uredba se uporablja izključno v zvezi s kreditnimi institucijami, ki se razvrstijo kot pomembne v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), ter ne glede na to, katero metodo te kreditne institucije uporabljajo za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 575/2013, člena 2 Uredbe (EU) št. 1024/2013 in člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

Člen 3

Člen 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013: prag za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi

1.   Za namen člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 kreditne institucije ocenijo pomembnost kreditne obveznosti v zamudi glede na naslednji prag, ki ima dve sestavini:

(a)

omejitev glede vsote vseh zneskov, že zapadlih v plačilo, ki jih dolžnik dolguje kreditni instituciji, nadrejeni osebi te kreditne institucije ali kateri od njenih podrejenih družb (v nadaljnjem besedilu: kreditna obveznost v zamudi), ki znaša:

(i)

za izpostavljenosti na drobno 100 EUR;

(ii)

za izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti na drobno, 500 EUR, in

(b)

omejitev glede deleža, ki ga znesek kreditne obveznosti v zamudi predstavlja v skupnem znesku vseh bilančnih izpostavljenosti kreditne institucije, njene nadrejene osebe ali katere od njenih podrejenih družb do tega dolžnika, z izjemo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki znaša 1 %.

2.   Za institucije, ki za izpostavljenosti na drobno uporabljajo opredelitev neplačila iz točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 na ravni posamezne izpostavljenosti, se prag iz odstavka 1 uporablja na ravni posamezne izpostavljenosti kreditne institucije, njene nadrejene osebe ali katere od njenih podrejenih družb do dolžnika.

3.   Šteje se, da neplačilo nastopi, ko sta obe omejitvi iz točk (a) in (b) odstavka 1 preseženi 90 zaporednih dni.

Člen 4

Datum začetka uporabe praga pomembnosti

Kreditne institucije začnejo uporabljati prag za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi, določen s to uredbo, najpozneje 31. decembra 2020. Pred 1. junijem 2019 obvestijo ECB o točnem datumu, na katerega bodo ta prag začele uporabljati.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 21. novembra 2018

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(3)  UL L 32, 6.2.2018, str. 1.

(4)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

(5)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).


Top