EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1845

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2018/1845, 21. november 2018, kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust (EKP/2018/26)

OJ L 299, 26.11.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/55


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/1845,

21. november 2018,

kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust (EKP/2018/26)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4 lõiget 3, artiklit 6 ning artikli 9 lõikeid 1 ja 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (2) ja eelkõige selle artiklit 178 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2017. aasta delegeeritud määrust (EL) 2018/171, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisuse piirmäära, (3) eelkõige selle artikleid 1–3 ja 6,

võttes arvesse määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 3 kohaselt läbi viidud avalikku konsultatsiooni ja analüüsi,

võttes arvesse määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 7 kohaselt heaks kiidetud järelevalvenõukogu ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpangal (EKP) on volitus võtta vastu määrusi vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 132. Lisaks volitavad aluslepingu artikkel 132 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artikkel 34 viitega EKPSi põhikirja artiklile 25.2 EKPd andma välja määrusi niivõrd, kui see on vajalik konkreetsete ülesannete täitmiseks, mis on seotud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega.

(2)

Krediidiasutuste usaldatavusnõudeid käsitlevas Euroopa Liidu õiguses on ette nähtud valikuvõimalused ja kaalutlusõigus, mida pädevad asutused võivad kasutada.

(3)

Asjaomase liidu õiguse kohaselt on EKP pädev asutus teostama osalevates liikmesriikides talle ühtse järelevalvemehhanismi mikrotasandi usaldatavusjärelevalvega seoses määruses (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid selliste krediidiasutuste osas, mis on liigitatud olulisteks selle määruse artikli 6 lõike 4 ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (4) IV osa ja artikli 147 lõike 1 alusel. Seega on tal samad volitused ja kohustused, mida omavad pädevad asutused asjakohase liidu õiguse alusel. Eelkõige on EKP volitatud kasutama liidu õiguses ette nähtud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust.

(4)

EKP täidab oma järelevalveülesandeid ühtse järelevalvemehhanismi raames, mis peab tagama, et liidu poliitikat seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega rakendatakse ühtselt ja tõhusalt, et finantsteenuste ühtset reeglistikku kohaldatakse krediidiasutuste suhtes samamoodi kõigis asjaomastes liikmesriikides ning et kõnealuste krediidiasutuste suhtes kohaldatakse kõrgeima kvaliteediga järelevalvet. Oma järelevalveülesandeid täites peaks EKP võtma täielikult arvesse krediidiasutuste mitmekesisust, nende suurust ja ärimudelit ning liidu pangandussektori mitmekesisusest tulenevaid süsteemseid eeliseid.

(5)

Krediidiasutuste usaldatavusnõuete järjepidev kohaldamine ühtses järelevalvemehhanismis osalevates liikmesriikides on nii määruse (EL) nr 1024/2013 kui ka määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) konkreetne eesmärk ning see on tehtud ülesandeks EKP-le.

(6)

Määruse (EL) nr 1024/2013 kohaselt peab EKP kohaldama kogu asjakohast liidu õigust ja, kui nendeks liidu õigusaktideks on direktiivid, neid direktiive riigisisesesse õigusesse ülevõtvaid õigusakte. Kui asjakohane liidu õigus koosneb määrustest ja kui kõnealused määrused annavad liikmesriikidele sõnaselgelt valikuvõimalusi ja kaalutlusõiguse, peab ka EKP kohaldama nimetatud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust teostavaid riigisiseseid õigusakte. Sellised riigisisesed õigusaktid ei tohi mõjutada ühtse järelevalvemehhanismi tõrgeteta toimimist, mille eest vastutab EKP.

(7)

Nimetatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigus ei hõlma liidu õigusega pädevatele asutustele antuid, mida EKP on ainsana pädev kasutama ja mida ta kohastel juhtudel peab kasutama.

(8)

Valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel võtab EKP arvesse liidu õiguse üldpõhimõtteid, eelkõige võrdse kohtlemise põhimõtet, proportsionaalsuse põhimõtet ja järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste õigustatud ootuste põhimõtet.

(9)

Järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste õigustatud ootuste põhimõtte osas tunnustab EKP üleminekuperioodi kasutamise vajadust, kui tema kaalutlusõiguse kasutamine oluliselt erineb riiklike pädevate asutuste lähenemisest enne käesoleva määruse jõustumist. Sellega seoses peaks nii standardmeetodit kui ka sisereitingute meetodit kasutavatel krediidiasutustel olema kohane üleminekuperiood. Seetõttu peavad krediidiasutused kohaldama tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisuse hindamisel piirmäära, mis on sätestatud käesolevas määruses, hiljemalt 31. detsembril 2020 ja teatama EKP-le piirmäära kohaldamise täpse alguskuupäeva enne 1. juunit 2019.

(10)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkt d volitab pädevat asutust kehtestama artikli 178 lõike 1 punkti b tähenduses tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisuse hindamiseks piirmäära. Sellise piirmäära kehtestamisel võtab EKP arvesse delegeeritud määruses (EL) 2018/171 sätestatud kriteeriume.

(11)

EKP hinnangul kajastab käesoleva määrusega määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 punktis b nimetatud tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisuse hindamiseks kehtestatud piirmäär mõistlikku riski taset ning selle kohaldamine suurendab järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste kapitalinõuete suuremat võrreldavust.

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (5) artikli 143 lõike 1 punkti b kohaselt peavad pädevad asutused avaldama liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse rakendusviisid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesolevaga kasutab EKP pädevatele asutustele antud kaalutlusõigust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust. Käesolevat määrust kohaldatakse ainult sellistele krediidiasutustele, mis on liigitatud olulisteks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 ja määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa ja artikli 147 lõike 1 alusel ning olenemata nende riskiga kaalutud vara arvutamise meetodist.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 4, määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 2 ning määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklis 2 määratletud tähenduses.

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkt d: tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisuse piirmäär

1.   Krediidiasutused hindavad tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkt d tähenduses järgmise piirmäära suhtes, mis koosneb kahest komponendist:

a)

võlgniku poolt sellele krediidiasutusele, selle krediidiasutuse emaettevõtjale või tema mis tahes tütarettevõtjale tähtajaks tasumata võlgnevuste kogusumma (edaspidi „tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõue“), mille suurus on:

i)

jaenõuete puhul 100 eurot;

ii)

muude kui jaenõuete puhul 500 eurot;

b)

tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude summa suhe võlgniku poolt krediidiasutusele, emaettevõtjale või tema mis tahes tütarettevõtjatele võlgnetavasse bilansilisse kogunõudesse, välja arvatud omakapitali investeeringud, mille suurus on 1 %.

2.   Selliste krediidiasutuste puhul, mis kohaldavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 esimese lõigu punktides a ja b toodud makseviivituse määratlust jaenõuetele üksiku krediidiliini tasandil, kohaldatakse lõikes 1 sätestatud piirmäära krediidiasutuse, emaettevõtjale või tema mis tahes tütarettevõtja poolt võlgnikule avatud üksiku krediidiliini tasandil.

3.   Makseviivitus loetakse toimunuks, kui mõlemaid lõike 1 punktides a ja b sätestatud piirmäärasid ületatakse 90 järjestikuse päeva jooksul.

Artikkel 4

Olulisuse piirmäära kohaldamise kuupäev

Krediidiasutused kohaldavad käesoleva määrusega sätestatud piirmäära, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust, hiljemalt 31. detsembril 2020. Enne 1. juunit 2019 peavad nad EKP-le teatama kohaldamise täpse alguskuupäeva.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 21. november 2018

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(3)  ELT L 32, 6.2.2018, lk 1.

(4)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).


Top