26.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 299/55


UREDBA (EU) 2018/1845 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 21. studenoga 2018.

o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s pragom za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza (ESB/2018/26)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 6. i članak 9. stavak 1. i 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (2), i posebno njezin članak 178. stavak 2.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2018/171 od 19. listopada 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prag značajnosti za dospjele kreditne obveze (3), a posebno njezine članke od 1. do 3. i članak 6.,

uzimajući u obzir javno savjetovanje i analizu provedenu u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013,

uzimajući u obzir prijedlog Nadzornog odbora, odobren u skladu s člankom 26. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013,

budući da:

(1)

Europska središnja banka (ESB) ovlaštena je donositi uredbe u skladu s člankom 132. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Osim toga, članak 132. Ugovora i članak 34. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), pozivanjem na članak 25. stavak 2. Statuta ESSB-a povjeravaju ESB-u regulatorne ovlasti u mjeri u kojoj je potrebno za provedbu posebnih zadaća koje se odnose na politike povezane s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija.

(2)

Pravo Europske unije koje se odnosi na bonitetne zahtjeve za kreditne institucije propisuje mogućnosti i diskrecijska prava koje nadležna tijela mogu upotrebljavati.

(3)

ESB je nadležno tijelo u državama članicama sudionicama kako je utvrđeno mjerodavnim pravom Unije u svrhu provođenja njegovih mikrobonitetnih zadaća unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013 u pogledu kreditnih institucija koje su razvrstane kao značajne u skladu s člankom 6. stavkom 4. te Uredbe i dijelom IV. i člankom 147. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (4). Stoga ESB ima sve ovlasti i obveze koje imaju nadležna tijela na temelju mjerodavnog prava Unije. Posebice, ESB ima ovlast upotrebljavati mogućnosti i diskrecijska prava koja su dostupna u pravu Unije.

(4)

ESB izvršava svoje nadzorne zadaće unutar SSM-a koji bi trebao osigurati da se politika Unije koja se odnosi na bonitetni nadzor kreditnih institucija provodi na dosljedan i učinkovit način, da se jedinstvena pravila za financijske usluge primjenjuju na jednak način na kreditne institucije u svim odgovarajućim državama članicama i da se nad tim kreditnim institucijama provodi nadzor najviše kvalitete. Kod izvršavanja svojih nadzornih zadaća, ESB bi trebao u potpunosti voditi računa o raznolikosti kreditnih institucija i njihovoj veličini i poslovnim modelima, kao i o sistemskim koristima koje potječu od raznolikosti bankovnog sektora Unije.

(5)

Dosljedna primjena bonitetnih zahtjeva za kreditne institucije u državama članicama koje sudjeluju u SSM-u poseban je cilj Uredbe (EU) br. 1024/2013 i Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) i povjeren je ESB-u.

(6)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013 ESB primjenjuje mjerodavno pravo Unije, a kada se ono sastoji od direktiva, primjenjuje nacionalno zakonodavstvo kojim su prenesene te direktive. Kada se mjerodavno pravo Unije sastoji od uredaba i kada te uredbe izričito dopuštaju mogućnosti i diskrecijska prava državama članicama, ESB bi trebao primijeniti nacionalno zakonodavstvo za upotrebu tih mogućnosti i diskrecijskih prava. To nacionalno zakonodavstvo ne bi trebalo utjecati na nesmetano funkcioniranje SSM-a za koje je ESB odgovoran.

(7)

Te mogućnosti i diskrecijska prava ne uključuju mogućnosti i diskrecijska prava koja su dodijeljena pravom Unije nadležnim tijelima, koja je ESB isključivo nadležan upotrebljavati i koje bi, prema potrebi, trebao upotrebljavati.

(8)

Prilikom uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava, ESB bi trebao voditi računa o općim načelima prava Unije, a osobito o jednakom postupanju, proporcionalnosti i opravdanim očekivanjima nadziranih kreditnih institucija.

(9)

U pogledu opravdanih očekivanja nadziranih kreditnih institucija, ESB priznaje da postoji potreba za prijelaznim razdobljima kada njegova uporaba diskrecijskih prava značajno odstupa od pristupa koji su zauzela nacionalna nadležna tijela prije stupanja na snagu ove Uredbe. U tom smislu, kreditne institucije koje primjenjuju standardizirani pristup i one koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima trebale bi imati odgovarajuće prijelazno razdoblje. Stoga, kreditne institucije moraju primijeniti prag za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza utvrđen ovom Uredbom najkasnije od 31. prosinca 2020. i moraju obavijestiti ESB prije 1. lipnja 2019. o točnom datumu kada će početi primjenjivati taj prag.

(10)

Članak 178. stavak 2. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 daje nadležnim tijelima ovlast da utvrde prag za procjenu značajnosti dospjele kreditne obveze kako se to navodi u članku 178. stavku 1. točki (b). U utvrđivanju takvog praga, ESB bi trebao uzeti u obzir kriterije utvrđene u Delegiranoj uredbi (EU) 2018/171.

(11)

ESB smatra da prag u ovoj Uredbi za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza kako se to navodi u članku 178. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2103 odražava razumnu razinu rizika i njegova primjena će omogućiti povećanu usporedivost kapitalnih zahtjeva među nadziranim kreditnim institucijama.

(12)

Člankom 143. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) zahtijeva se od nadležnih tijela da objavljuju način uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

ESB ovime izvršava diskrecijsko pravo dano nadležnim tijelima na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s pragom za ocjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza. Ova Uredba primjenjuje se isključivo u odnosu na one kreditne institucije koje su razvrstane kao značajne u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 te dijelom IV. i člankom 147. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) i neovisno o metodi korištenoj za izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije sadržane u članku 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, članku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i članku 2. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

Članak 3.

Članak 178. stavak 2. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013: prag za procjenu značajnosti dospjele kreditne obveze

1.   Za potrebe članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013, kreditne institucije procjenjuju značajnost dospjele kreditne obveze u odnosu na sljedeći prag, koji se sastoji od dva dijela:

(a)

ograničenja u pogledu zbroja svih dospjelih iznosa koje dužnik duguje kreditnoj instituciji, matičnom društvu te kreditne institucije ili nekom od njezinih društava kćeri (dalje u tekstu „dospjele kreditne obveze”), koji je jednak:

i.

za izloženosti prema stanovništvu, 100 EUR;

ii.

za izloženosti osim izloženosti prema stanovništvu, 500 EUR; i

(b)

ograničenja u pogledu iznosa dospjele kreditne obveze u odnosu na ukupan iznos svih bilančnih izloženosti prema tom dužniku za kreditnu instituciju, matično društvo ili bilo koje od njezinih društava kćeri, isključujući vlasnička ulaganja, koji je jednak 1 %.

2.   Za kreditne institucije koje primjenjuju definiciju statusa neispunjavanja obveza iz točaka (a) i (b) prvog podstavka članka 178. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 za izloženosti prema stanovništvu na razini pojedinačnog kredita, prag utvrđen u stavku 1. primjenjuje se na razini pojedinačnog kredita odobrenog dužniku od strane kreditne institucije, matičnog društva ili bilo kojeg od njezinih društava kćeri.

3.   Smatra se da je status neispunjavanja obveza nastao kada su oba ograničenja iz točak (a) i (b) stavka 1. premašena za 90 uzastopnih dana.

Članak 4.

Datum primjene praga značajnosti

Kreditne institucije primjenjuju prag za ocjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza utvrđen ovom Uredbom najkasnije 31. prosinca 2020. One obavješćuju ESB, prije 1. lipnja 2019. o točnom datumu kada će početi primjenjivati taj prag.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 21. studenoga 2018.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(3)  SL L 32, 6.2.2018., str. 1.

(4)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

(5)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).