26.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/55


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/1845

z 21. novembra 2018

o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti (ECB/2018/26)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 6, a článok 9 ods. 1 a 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (2) , a najmä na jeho článok 178 ods. 2,

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti (3), a najmä na jeho články 1 až 3 a 6,

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu uskutočnenú v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad schválený v súlade s článkom 26 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) má právomoc prijímať nariadenia v súlade s článkom 132 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Článok 132 zmluvy a článok 34 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) odkazujúc na článok 25.2 štatútu ESCB zverujú ECB regulačné právomoci v rozsahu potrebnom na plnenie osobitných úloh, ktoré sa týkajú politík prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami.

(2)

Právo Európskej únie týkajúce sa prudenciálnych požiadaviek na úverové inštitúcie poskytuje možnosti a právomoci, ktoré môžu príslušné orgány využívať.

(3)

ECB je v zúčastnených členských štátoch v zmysle príslušných právnych predpisov Únie príslušným orgánom na účely uskutočňovania mikroprudenciálnych úloh v rámci jednotného mechanizmu dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 vo vzťahu k úverovým inštitúciám, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s článkom 6 ods. 4 uvedeného nariadenia a s časťou IV a článkom 147 ods. 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (4). Preto má všetky právomoci a povinnosti, ktoré majú príslušné orgány podľa práva Únie. Konkrétne má ECB právomoc využívať tieto možnosti a právomoci dostupné v práve Únie.

(4)

ECB uskutočňuje svoje úlohy v oblasti dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý by mal zabezpečiť, aby sa politika Únie týkajúca sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami vykonávala jednotne a účinne, aby sa jednotný súbor pravidiel pre finančné služby uplatňoval rovnakým spôsobom na úverové inštitúcie vo všetkých dotknutých členských štátoch a aby tieto úverové inštitúcie podliehali dohľadu najvyššej kvality. ECB by pri vykonávaní úloh dohľadu mala v plnom rozsahu zohľadniť rozmanitosť úverových inštitúcií, ich veľkosť a podnikateľské modely, ako aj systémové prínosy rozmanitosti bankovníctva Únie.

(5)

Jednotné uplatňovanie prudenciálnych požiadaviek na úverové inštitúcie v členských štátoch zúčastnených na jednotnom mechanizme dohľadu je osobitným cieľom nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a je ním poverená ECB.

(6)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013 uplatňuje ECB všetky príslušné právne predpisy Únie a v prípade, keď tieto právne predpisy Únie predstavujú smernice, vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto smernice transponujú. Keď sú príslušnými právnymi predpismi Únie nariadenia a keď tieto nariadenia v súčasnosti explicitne poskytujú členským štátom rôzne možnosti a právomoci, mala by ECB uplatňovať aj vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto možnosti a právomoci využívajú. Takéto vnútroštátne právne predpisy by nemali ovplyvniť bezproblémové fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu, za čo je ECB zodpovedná.

(7)

Takéto možnosti a právomoci nezahŕňajú tie, ktoré právo Únie priznáva príslušným orgánom a ktoré je ECB výlučne oprávnená využívať a podľa potreby by mala využívať.

(8)

Pri využívaní svojich možností a právomocí by mala ECB zohľadňovať všeobecné zásady práva Únie, najmä zásadu rovnakého zaobchádzania, proporcionality, a oprávnené očakávania dohliadaných úverových inštitúcií.

(9)

Pokiaľ ide o oprávnené očakávania dohliadaných úverových inštitúcií, ECB zohľadňuje potrebu umožniť prechodné obdobia v prípadoch, kedy sa využívanie právomocí ECB významne líši od prístupu príslušných vnútroštátnych orgánov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. V tejto súvislosti by malo byť stanovené primerané prechodné obdobie tak pre úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú štandardizovaný prístup, ako pre aj tie, ktoré uplatňujú prístup založený na interných ratingoch. Úverové inštitúcie sú preto povinné uplatňovať prah pre posúdenie závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti stanovený týmto nariadením najneskôr od 31. decembra 2020 a pred 1. júnom 2019 sú povinné oznámiť ECB presný dátum začatia uplatňovania.

(10)

Článok 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zveruje príslušným orgánom právomoc stanoviť prah na posúdenie závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti v zmysle článku 178 ods. 1 písm. b). ECB by mala pri stanovení takéhoto prahu zohľadniť kritériá ustanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/171.

(11)

ECB zastáva názor, že prah stanovený v tomto nariadení pre posúdenie závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti v zmysle článku 178 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 odzrkadľuje primeranú mieru rizika a jeho uplatňovanie umožní väčšiu porovnateľnosť kapitálových požiadaviek medzi úverovými inštitúciami, nad ktorými sa vykonáva dohľad.

(12)

Článok 143 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (5) vyžaduje, aby príslušné orgány uverejnili spôsob využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

ECB týmto využíva právomoc zverenú príslušným orgánom na základe článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý sa týka prahu na posúdenie závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti. Toto nariadenie sa uplatňuje výlučne vo vzťahu k úverovým inštitúciám klasifikovaným ako významné v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a s časťou IV a článkom 147 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a bez ohľadu na metódu použitú na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článok 3

Článok 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: prah na posúdenie závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti

1.   Na účely článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 posúdia úverové inštitúcie závažnosť kreditného záväzku po termíne splatnosti porovnaním s týmto prahom, ktorý pozostáva z dvoch zložiek:

a)

z limitu vyjadreného ako súčet všetkých súm po termíne splatnosti, ktoré dlžník dlží úverovej inštitúcii, materskej spoločnosti uvedenej inštitúcie alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností (ďalej len „kreditný záväzok po termíne splatnosti“), ktorého výška je:

i)

100 EUR pre retailové expozície;

ii)

500 EUR pre expozície iné ako retailové expozície a

b)

z limitu vyjadreného ako percentuálny podiel odzrkadľujúci sumu kreditného záväzku po termíne splatnosti vo vzťahu k celkovej sume všetkých súvahových expozícií voči danému dlžníkovi inštitúcie, materskej spoločnosti uvedenej inštitúcie alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností, s výnimkou kapitálových expozícií, ktorého výška je 1 %.

2.   Pre úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú pojem zlyhanie vymedzený v článku 178 ods. 1 prvom pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre retailové expozície na úrovni individuálnej kreditnej facility, sa prah uvedený v odseku 1 uplatňuje na úrovni individuálnej kreditnej facility, ktorú dlžníkovi poskytla úverová inštitúcia, materská spoločnosť uvedenej inštitúcie alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností.

3.   Za zlyhanie sa považuje situácia, keď boli oba limity stanovené v odseku 1 písm. a) a b) prekročené v priebehu 90 po sebe nasledujúcich dní.

Článok 4

Dátum začatia uplatňovania prahu závažnosti

Úverové inštitúcie začnú uplatňovať prah pre posúdenie závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti stanovený týmto nariadením najneskôr 31. decembra 2020. Pred 1. júnom 2019 oznámia ECB presný dátum začatia uplatňovania.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. novembra 2018

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2018, s. 1.

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).