EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1845

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2018/1845 (2018. gada 21. novembris) par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību (ECB/2018/26)

OV L 299, 26.11.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/55


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2018/1845

(2018. gada 21. novembris)

par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību (ECB/2018/26)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 6. pantu un 9. panta 1. un 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 178. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/171 (2017. gada 19. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par būtiskuma robežvērtību attiecībā uz kavētām kredītsaistībām (3), un jo īpaši tās 1.–3. pantu un 6. pantu,

ņemot vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 3. punktu veikto sabiedrisko apspriešanu un izvērtējumu,

ņemot vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 7. punktu apstiprināto Uzraudzības valdes priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālajai bankai (ECB) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 132. pantu ir tiesības pieņemt regulas. Turklāt Līguma 132. pants un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) 34. pants, atsaucoties uz ECBS Statūtu 25.2. pantu, piešķir ECB tiesības apstiprināt normatīvos aktus, ciktāl tas vajadzīgs, lai veiktu īpašos uzdevumus attiecībā uz politiku, kas skar kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību.

(2)

Eiropas Savienības tiesību akti, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības prasībām, nosaka izvēles iespējas un rīcības brīvību, kuru var izmantot kompetentās iestādes.

(3)

Attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteikts, ka ECB ir kompetentā iestāde iesaistītajās dalībvalstīs, lai Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros atbilstoši Regulai (ES) Nr. 1024/2013 veiktu mikrouzraudzības uzdevumus attiecībā uz kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas saskaņā ar minētās regulas 6. panta 4. punktu un Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) IV daļu un 147. panta 1. punktu. Tādēļ tai ir visas kompetento iestāžu tiesības un pienākumi saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jo īpaši ECB ir tiesības izmantot Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvību.

(4)

ECB savus uzraudzības uzdevumus veic VUM ietvaros, kam jānodrošina, ka Eiropas Savienības politika attiecībā uz kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību tiek īstenota saskaņoti un efektīvi, ka finanšu pakalpojumu vienotais noteikumu kopums tiek vienādi piemērots kredītiestādēm visās attiecīgajās dalībvalstīs un ka uz šīm kredītiestādēm attiecas visaugstākās kvalitātes uzraudzība. Veicot savus uzraudzības uzdevumus, ECB jāņem vērā kredītiestāžu dažādība un to lielums un uzņēmējdarbības modeļi, kā arī sistēmiskie ieguvumi no Eiropas Savienības banku nozares dažādības.

(5)

Kredītiestāžu prudenciālo prasību konsekventa piemērošana dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, ir īpašs Regulas (ES) Nr. 1024/2013 un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) uzdevums, kas uzticēts ECB.

(6)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ECB piemēro visus attiecīgos Eiropas Savienības tiesību aktus un, ja šie Eiropas Savienības tiesību akti ir direktīvas, nacionālos tiesību aktus, ar kuriem šīs direktīvas transponē. Ja attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti ir regulas un ja šīs regulas pašreiz nepārprotami nosaka izvēles iespējas un rīcības brīvību dalībvalstīm, arī ECB jāpiemēro nacionālie tiesību akti, kuros izmantotas šīs izvēles iespējas un rīcības brīvība. Šādiem nacionālajiem tiesību aktiem nav jāietekmē raita VUM darbība, par kuru atbildīga ir ECB.

(7)

Šādas izvēles iespējas un rīcības brīvība neietver izvēles iespējas un rīcības brīvību, ko Eiropas Savienības tiesību akti noteikuši kompetentajām iestādēm un ko izmantot ir kompetenta vienīgi ECB, kura to dara pēc saviem ieskatiem.

(8)

Izmantojot izvēles iespējas un rīcības brīvību, ECB jāņem vērā Eiropas Savienības tiesību vispārīgie principi, jo īpaši, vienlīdzīgas attieksme, proporcionalitāte un uzraudzīto kredītiestāžu tiesiskā paļāvība.

(9)

Attiecībā uz uzraudzīto kredītiestāžu tiesisko paļāvību ECB atzīst vajadzību noteikt pārejas periodus gadījumos, kuros rīcības brīvības izmantošana ievērojami atšķiras no pieejas, kuru nacionālās kompetentās iestādes izmantoja pirms šīs regulas spēkā stāšanās. Šajā sakarā gan kredītiestādēm, kuras piemēro standartizēto pieeju, gan kredītiestādēm, kuras piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju, jānosaka piemērots pārejas periods. Tādēļ kredītiestādēm šajā regulā noteiktā kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtība jāpiemēro ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī, un tām līdz 2019. gada 1. jūnijam jāpaziņo ECB precīzu datumu, kurā tās sāks piemērot šādu robežvērtību.

(10)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunkts paredz kompetento iestāžu tiesības noteikt 178. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kavēto kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību. Nosakot šādu robežvērtību, ECB jāņem vērā kritēriji, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2018/171.

(11)

ECB uzskata, ka šajā regulā noteiktā robežvērtība Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kavēto kredītsaistību būtiskuma vērtēšanai atspoguļo saprātīgu riska līmeni un ka tās piemērošana nodrošinās uzraudzīto kredītiestāžu kapitāla prasību labāku salīdzināmību.

(12)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (5) 143. panta 1. punkta b) apakšpunkts prasa kompetentajām iestādēm publicēt to, kā izmantotas Eiropas Savienības tiesību aktos pieejamās izvēles iespējas un rīcības brīvība.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Ar šo ECB izmanto rīcības brīvību, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu kompetentajām iestādēm uzticēta attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību. Šo regulu piemēro vienīgi attiecībā uz kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktu un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļu un 147. panta 1. punktu, neatkarīgi no metodes, kuru izmanto riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Definīcijas, kas iekļautas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. pantā, Regulas (ES) Nr. 1024/2013 2. pantā un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. pantā.

3. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunkts – kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtība

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunkta vajadzībām kavētu kredītsaistību būtiskumu kredītiestādes vērtē, ņemot vērā šādu robežvērtību, kuru veido divas sastāvdaļas:

a)

ierobežojums visu to kavēto summu kopsummai, kuras parādnieks ir parādā kredītiestādei, kredītiestādes mātesuzņēmumam vai tās meitasuzņēmumiem (tālāk tekstā – “kavētās kredītsaistības”), kas vienāds ar:

i)

EUR 100 – riska darījumiem ar privātpersonām;

ii)

EUR 500 – riska darījumiem, kas nav riska darījumi ar privātpersonām; un

b)

ierobežojums kavēto kredītsaistību summas attiecībai pret visu parādnieka un kredītiestādes, tās mātesuzņēmuma vai tās meitasuzņēmumu bilances riska darījumu kopējo summu, izņemot kapitāla vērtspapīru riska darījumus, kas vienāds ar 1 %.

2.   Kredītiestādēm, kuras Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā noteikto saistību neizpildes definīciju piemēro riska darījumiem ar privātpersonām individuālas kredītiespējas līmenī, 1. punktā noteikto robežvērtību piemēro tās individuālās kredītiespējas līmenī, kuru parādniekam piešķīrusi kredītiestāde, tās mātesuzņēmums vai tās meitasuzņēmumi.

3.   Saistību neizpilde tiek uzskatīta par notikušu, ja abi 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie ierobežojumi tiek pārkāpti 90 dienas pēc kārtas.

4. pants

Būtiskuma robežvērtības piemērošanas datums

Kredītiestādes šajā regulā noteikto kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību piemēro ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī. Tās līdz 2019. gada 1. jūnijam paziņo ECB precīzu datumu, kurā tās sāks piemērot šādu robežvērtību.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 21. novembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(3)  OV L 32, 6.2.2018., 1. lpp.

(4)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


Top