EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1845

2018 m. lapkričio 21 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/1845 dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės (ECB/2018/26)

OL L 299, 2018 11 26, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/55


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2018/1845

2018 m. lapkričio 21 d.

dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės (ECB/2018/26)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnį ir 9 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač į jo 178 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. spalio 19 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/171, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės techniniais reguliavimo standartais (3), ypač į jo 1–3 ir 6 straipsnius,

atsižvelgdama į viešas konsultacijas ir analizę, atliktą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą, patvirtintą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 7 dalimi,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) turi įgaliojimus priimti reglamentus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 132 straipsnį. Be to, Sutarties 132 straipsnis ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 34 straipsnis, darydami nuorodą į ECBS statuto 25 straipsnio 2 dalį, suteikia ECB reglamentavimo įgaliojimus, reikalingus su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūros politika susijusiems specialiems uždaviniams įgyvendinti;

(2)

prudencinius reikalavimus kredito įstaigoms reglamentuojančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose numatytos pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra, kuriomis kompetentingos institucijos gali naudotis;

(3)

ECB yra kompetentinga institucija dalyvaujančiose valstybėse narėse, kaip įtvirtinta atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, vykdant mikroprudencinius uždavinius Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 kredito įstaigų, kurios priskiriamos svarbioms pagal to reglamento 6 straipsnio 4 dalį ir Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17)) (4) IV dalį ir 147 straipsnio 1 dalį, atžvilgiu. Todėl jis turi visus įgaliojimus ir pareigas, kuriuos kompetentingos institucijos turi pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus. Šiuo atveju ECB turi įgaliojimus naudotis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra;

(4)

ECB vykdo savo priežiūros uždavinius BPM, kuriuo turi būti užtikrinta, kad Sąjungos politika, susijusi su kredito įstaigų prudencine priežiūra, būtų įgyvendinama nuosekliai ir veiksmingai, kad bendras finansinių paslaugų taisyklių sąvadas būtų tokiu pačiu būdu taikomas visų atitinkamų valstybių narių kredito įstaigoms ir kad būtų vykdoma pati kokybiškiausia tų kredito įstaigų priežiūra. Vykdydamas savo priežiūros uždavinius, ECB turi visapusiškai atsižvelgti į kredito įstaigų įvairovę, jų dydį ir verslo modelius, taip pat į sisteminę įvairovės Sąjungos bankų sektoriuje naudą;

(5)

nuoseklus prudencinių reikalavimų taikymas kredito įstaigoms BPM dalyvaujančiose valstybėse narėse yra specialus Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) uždavinys ir yra patikėtas ECB;

(6)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ECB taiko visus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, o kai šie Sąjungos teisės aktai yra direktyvos – šias direktyvas perkeliančius nacionalinės teisės aktus. Kai atitinkami Sąjungos teisės aktai yra reglamentai ir kai šiuose reglamentuose valstybėms narėms aiškiai numatytos pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra, ECB taip pat turėtų taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriuose įtvirtintos šios pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra. Tokie nacionalinės teisės aktai neturėtų daryti poveikio sklandžiam BPM veikimui, už kurį atsako ECB;

(7)

tokios pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra neapima galimybių ir teisių, kurias Sąjungos teisės aktai suteikia kompetentingoms institucijoms ir kurias gali įgyvendinti ir prireikus turi įgyvendinti tik ECB;

(8)

naudodamasis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra, ECB turi atsižvelgti į bendrus Sąjungos teisės principus, visų pirma, vienodo požiūrio, proporcingumo ir prižiūrimų kredito įstaigų teisėtų lūkesčių;

(9)

atsižvelgdamas į prižiūrimų kredito įstaigų teisėtus lūkesčius, ECB pripažįsta, kad yra reikalingi pereinamieji laikotarpiai, jei, prieš įsigaliojant šiam reglamentui, pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra ECB naudojasi gerokai kitaip negu nacionalinės kompetentingos institucijos. Šiuo atžvilgiu kredito įstaigoms, taikančioms standartizuotą metodą ir vidaus reitingais pagrįstą metodą, turėtų būti taikomas tinkamas pereinamasis laikotarpis. Dėl to kredito įstaigos privalo taikyti šiuo reglamentu nustatytą pradelsto kreditinio įsipareigojimo reikšmingumo įvertinimo ribinę vertę ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. ir privalo iki 2019 m. birželio 1 d. pranešti ECB apie tikslią datą, nuo kurios jos pradės taikyti šią ribinę vertę;

(10)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktas suteikia įgaliojimus kompetentingoms institucijoms nustatyti pradelsto kreditinio įsipareigojimo, kaip nurodyta 178 straipsnio 1 dalies b punkte, reikšmingumo įvertinimo ribinę vertę. Nustatydamas tokią ribinę vertę, ECB turėtų atsižvelgti į Deleguotajame reglamente (ES) 2018/171 įtvirtintus kriterijus;

(11)

ECB laiko, kad šiuo reglamentu nustatoma pradelsto kreditinio įsipareigojimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalies b punkte, reikšmingumo įvertinimo ribinė vertė atitinka pagrįstą rizikos lygį ir jos taikymas suteikia galimybę lengviau palyginti kapitalo reikalavimus prižiūrimoms kredito įstaigoms;

(12)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (5) 143 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinta, kad kompetentingos institucijos turi skelbti informaciją apie tai, kaip naudojamasi numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir kaip veikiama savo nuožiūra pagal Sąjungos teisę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu ECB naudojasi teise veikti savo nuožiūra, kuri pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą suteikta kompetentingoms institucijoms dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės. Šis reglamentas taikomas tik toms kredito įstaigoms, kurios priskiriamos svarbioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį, Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalį ir 147 straipsnio 1 dalį, nepriklausomai nuo to, kokį metodą jos taiko pagal riziką įvertintų pozicijų sumoms apskaičiuoti.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktas: pradelsto kreditinio įsipareigojimo reikšmingumo įvertinimo ribinė vertė

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punkto tikslais kredito įstaigos įvertina pradelsto kreditinio įsipareigojimo reikšmingumą pagal šią ribinę vertę, kurią sudaro du komponentai:

a)

visų sumų, kurias įsipareigojantysis asmuo skolingas kredito įstaigai, tos kredito įstaigos patronuojančiajai įmonei ar bet kuriai iš jos patronuojamųjų įmonių (toliau – pradelstas kreditinis įsipareigojimas), bendros sumos riba, lygi:

i)

mažmeninių pozicijų atveju – 100 EUR;

ii)

kitų pozicijų, išskyrus mažmenines pozicijas, atveju – 500 EUR; ir

b)

pradelsto kreditinio įsipareigojimo sumos ir santykio bendros visų kredito įstaigos, patronuojančiosios įmonės ar bet kurios iš jos patronuojamųjų įmonių balansinių pozicijų to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, išskyrus nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, sumos santykio riba, lygi 1 %.

2.   Kredito įstaigoms, mažmeninių pozicijų atveju taikančioms Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį individualios kredito priemonės lygiu, 1 dalyje įtvirtinta ribinė vertė taikoma individualios kredito priemonės, kurią įsipareigojančiajam asmeniui suteikė kredito įstaiga, patronuojančioji įmonė ar bet kuri iš jos patronuojamųjų įmonių, lygiu.

3.   Laikoma, kad įsipareigojimai neįvykdomi, jei abi 1 dalies a ir b punktuose numatytos ribos viršijamos 90 dienų iš eilės.

4 straipsnis

Data, nuo kurios taikoma pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinė vertė

Kredito įstaigos pradeda taikyti šiuo reglamentu nustatytą pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinę vertę ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Jos praneša ECB iki 2019 m. birželio 1 d. apie tikslią datą, nuo kurios jos pradės taikyti šią ribinę vertę.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. lapkričio 21 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(3)  OL L 32, 2018 2 6, p. 1.

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).


Top