EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1845

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/1845 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych (EBC/2018/26)

OJ L 299, 26.11.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/55


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/1845

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych (EBC/2018/26)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 3, art. 6 i art. 9 ust. 1 i ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (2), w szczególności art. 178 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/171 z dnia 19 października 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wysokości progu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego (3), w szczególności art. 1–3 i art. 6,

uwzględniając konsultacje społeczne i analizy przeprowadzone zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,

uwzględniając wniosek Rady ds. Nadzoru przyjęty na podstawie art. 26 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 132 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny (EBC) ma prawo wydawania rozporządzeń. Ponadto art. 132 Traktatu oraz art. 34 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”), poprzez odniesienie do art. 25 ust. 2 Statutu ESBC, powierza EBC uprawnienia regulacyjne w zakresie niezbędnym do wykonywania szczególnych zadań w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.

(2)

Prawo Unii Europejskiej w zakresie wymogów ostrożnościowych dotyczących instytucji kredytowych ustanawia opcje i swobody uznania, które mogą być wykonywane przez organy właściwe.

(3)

W uczestniczących państwach członkowskich w rozumieniu odpowiednich przepisów unijnych EBC jest organem właściwym na potrzeby wykonywania zadań mikroostrożnościowych w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w odniesieniu do instytucji kredytowych sklasyfikowanych jako istotne w rozumieniu art. 6 ust. 4 tego rozporządzenia oraz części IV i art. 147 ust. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (4). EBC ma zatem wszelkie uprawnienia i obowiązki organów właściwych przewidziane odpowiednimi przepisami prawa Unii. W szczególności EBC jest uprawniony do wykonywania przewidzianych tym prawem opcji i swobód uznania.

(4)

EBC wykonuje zadania nadzorcze w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, który powinien zapewnić wdrażanie polityki Unii dotyczącej nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi w spójny i skuteczny sposób, stosowanie jednolitego zbioru przepisów dotyczących usług finansowych w jednakowy sposób w odniesieniu do instytucji kredytowych we wszystkich odpowiednich państwach członkowskich oraz objęcie tych instytucji kredytowych nadzorem najwyższej jakości. Wykonując powierzone mu zadania nadzorcze, EBC powinien w pełni uwzględniać różnorodność instytucji kredytowych oraz ich wielkość i model biznesowy, a także korzyści systemowe wynikające z różnorodności w sektorze bankowym Unii.

(5)

Spójne stosowanie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych w państwach członkowskich uczestniczących w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym jest szczególnym celem rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), i zostało powierzone EBC.

(6)

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC stosuje wszelkie stosowne przepisy prawa Unii, a tam, gdzie prawo to składa się z dyrektyw – także prawo krajowe stanowiące transpozycję tych dyrektyw. W przypadku gdy na stosowne prawo unijne składają się rozporządzenia i rozporządzenia te przyznają obecnie państwom członkowskim opcje i swobody uznania, EBC powinien stosować również ustawodawstwo krajowe, za pośrednictwem którego takie opcje i swobody zostały wykonane. Ustawodawstwo takie nie powinno naruszać sprawnego funkcjonowania Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, za które EBC ponosi odpowiedzialność.

(7)

Wspomniane opcje i swobody uznania nie obejmują opcji i swobód przysługujących organom właściwym, gdyż w tym przypadku EBC jest wyłącznie kompetentny do ich wykonywania i powinien z tych kompetencji w sposób właściwy korzystać.

(8)

Wykonując opcje i swobody uznania, EBC powinien mieć na uwadze ogólne zasady prawa Unii, w tym w szczególności zasadę równego traktowania, zasadę proporcjonalności oraz zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań nadzorowanych instytucji kredytowych.

(9)

W odniesieniu do zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań nadzorowanych instytucji kredytowych EBC uznaje potrzebę ustanowienia okresów przejściowych tam, gdzie wykonywanie przez EBC swobód uznania w znaczący sposób odbiega od zasad stosowanych przez właściwe organy krajowe przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie. W tym zakresie zarówno instytucje kredytowe stosujące metodę standardową, jak i instytucje stosujące metodę ratingów wewnętrznych, powinny mieć odpowiedni okres przejściowy. Dlatego też instytucje kredytowe mają obowiązek stosowania progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych określonego w niniejszym rozporządzeniu nie później niż od 31 grudnia 2020 r. oraz obowiązek powiadomienia EBC przed 1 czerwca 2019 r. o dokładnej dacie rozpoczęcia stosowania tego progu.

(10)

Art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przyznaje właściwym organom uprawnienie do ustanowienia progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego, o którym mowa w art. 178 ust. 1 lit. b). Ustanawiając taki próg, EBC powinien wziąć pod uwagę kryteria określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/171.

(11)

EBC uważa, że określony w rozporządzeniu próg dotyczący oceny istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego, o którym mowa w art. 178 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, odzwierciedla racjonalny poziom ryzyka a jego stosowanie umożliwi zwiększenie porównywalności wymogów kapitałowych pomiędzy nadzorowanymi instytucjami kredytowymi.

(12)

Zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (5) właściwe organy publikują informacje dotyczące sposobów korzystania z opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie unijnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

EBC niniejszym wykonuje swobody uznania przysługujące organom właściwym na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych. Niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie w odniesieniu do instytucji kredytowych sklasyfikowanych jako istotne zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz częścią IV i art. 147 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), bez względu na metodę obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje zawarte w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i art. 2 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

Artykuł 3

Art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013: próg dotyczący oceny istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego

1.   Instytucje kredytowe dokonują na potrzeby art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych względem progu obejmującego następujące dwie składowe:

a)

limit sumy wszystkich przeterminowanych kwot należnych od dłużnika na rzecz danej instytucji kredytowej, jej jednostki dominującej lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych (zwany dalej „przeterminowanym zobowiązaniem kredytowym”), wynoszący:

(i)

dla ekspozycji detalicznych – do 100 euro;

(ii)

dla ekspozycji innych niż detaliczne – do 500 euro; oraz

b)

limit kwoty przeterminowanego zobowiązania kredytowego w relacji do całkowitej kwoty wszystkich bilansowych ekspozycji danej instytucji kredytowej, jej jednostki dominującej lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych względem takiego dłużnika, z wyłączeniem ekspozycji kapitałowych, wynoszący 1 %.

2.   W przypadku instytucji kredytowych stosujących definicję niewykonania zobowiązania określoną w lit. a) i b) pierwszego akapitu art. 178 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 dla ekspozycji detalicznych na poziomie poszczególnych instrumentów kredytowych próg określony w ust. 1 ma zastosowanie na poziomie poszczególnych instrumentów kredytowych udzielonych dłużnikowi przez daną instytucję kredytową, jej jednostkę dominującą lub którąkolwiek z jej jednostek zależnych.

3.   Przyjmuje się, że doszło do niewykonania zobowiązania, jeżeli obydwa limity wskazane w lit. a) i b) w ust. 1 są przekroczone przez okres kolejnych 90 dni.

Artykuł 4

Data rozpoczęcia stosowania progu istotności

Instytucje kredytowe stosują próg dotyczący oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych określony niniejszym rozporządzeniem nie później niż od 31 grudnia 2020 r. Instytucje kredytowe powiadamiają EBC do dnia 1 czerwca 2019 r. o dokładnej dacie rozpoczęcia stosowania tego progu.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 listopada 2018 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(3)  Dz.U. L 32 z 6.2.2018, s. 1.

(4)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).


Top