EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1845

Регламент (ЕС) 2018/1845 на Европейската централна банка от 21 ноември 2018 година относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения (ЕЦБ/2018/26)

OJ L 299, 26.11.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/55


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1845 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 21 ноември 2018 година

относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения (ЕЦБ/2018/26)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3, член 6 и член 9, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 178, параграф 2 от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2018/171 на Комисията от 19 октомври 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторни технически стандарти за прага на значимост на просрочено кредитно задължение (3), и по-специално членове 1—3 и член 6 от него,

като взе предвид публичната консултация и анализа, проведени в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

като взе предвид предложението на Надзорния съвет, одобрено в съответствие с член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

като има предвид, че:

(1)

На Европейската централна банка (ЕЦБ) е предоставено правомощието да приема регламенти в съответствие с член 132 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Освен това член 132 от Договора и член 34 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), като препращат към член 25.2 от Устава на ЕСЦБ, възлагат на ЕЦБ регулаторни правомощия, доколкото това е необходимо за изпълнението на конкретните задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

(2)

Правото на Европейския съюз, уреждащо пруденциалните изисквания за кредитните институции, предвижда права на избор и преценка, които компетентните органи могат да упражняват.

(3)

Съгласно предвиденото в приложимото право на Съюза ЕЦБ е компетентният орган в участващите държави членки за целите на изпълнението на микропруденциалните си задачи в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 по отношение на кредитните институции, които са класифицирани като значими в съответствие с член 6, параграф 4 от същия регламент и част IV и член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (4). Поради това тя има всички правомощия и задължения, с които компетентните органи разполагат съгласно приложимото право на Съюза. По-специално, ЕЦБ има правомощието да упражнява правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза.

(4)

ЕЦБ изпълнява надзорните си задачи в рамките на ЕНМ, което следва да гарантира, че политиката на Съюза, свързана с пруденциалния надзор над кредитните институции, се прилага по съгласуван и ефективен начин, че единният наръчник за финансовите услуги се прилага по един и същ начин спрямо кредитните институции във всички съответни държави членки и че тези кредитни институции подлежат на надзор с най-високи стандарти. При изпълнението на надзорните си задачи ЕЦБ следва да отчита в пълна степен различията между кредитните институции, техните размери и бизнес модели, както и системните ползи от разнообразието на банковия сектор в Съюза.

(5)

Последователното прилагане на пруденциалните изисквания за кредитните институции в държавите членки, които участват в ЕНМ, е специфична цел на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) и е възложено на ЕЦБ.

(6)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ прилага цялото приложимо право на Съюза, а когато то се състои от директиви — националното законодателство за транспониране на тези директиви. В случаите, когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и когато понастоящем тези регламенти изрично предвиждат право на избор и право на преценка за държавите членки, ЕЦБ също следва да прилага националното законодателство, с което се упражняват правата на избор и преценка. Това национално законодателство не следва да засяга гладкото функциониране на ЕНМ, за което ЕЦБ отговаря.

(7)

Тези права на избор и преценка не включват правата, които са предоставени от правото на Съюза на компетентните органи и които единствено ЕЦБ е компетентна да упражнява и следва да упражнява по целесъобразност.

(8)

При упражняването на правата на избор и преценка ЕЦБ следва да вземе предвид общите принципи на правото на Съюза, и по-специално принципите на равнопоставеност, пропорционалност и защита на правните очаквания на поднадзорните кредитни институции.

(9)

По отношение на правните очаквания на поднадзорните кредитни институции ЕЦБ отчита нуждата от преходни периоди, когато упражняването на правата на преценка от нейна страна значително се отклонява от подхода, възприет от националните компетентни органи преди влизането в сила на настоящия регламент. Във връзка с това както кредитните институции, които прилагат стандартизирания подход, така и кредитните институции, които прилагат вътрешнорейтинговия подход, следва да разполагат с подходящ преходен период. Поради това кредитните институции трябва да прилагат определения в настоящия регламент праг за оценяване на значимостта на просрочено кредитно задължение не по-късно от 31 декември 2020 г. и да уведомят ЕЦБ преди 1 юни 2019 г. за точната дата, на която ще започнат да го прилагат.

(10)

Член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 предоставя на компетентните органи правомощието да установяват праг за оценяване на значимостта на просрочено кредитно задължение съгласно посоченото в член 178, параграф 1, буква б). При установяването на този праг ЕЦБ следва да вземе предвид критериите в Делегиран регламент (ЕС) 2018/171.

(11)

ЕЦБ счита, че в настоящия регламент прагът за оценяване на значимостта на просрочено кредитно задължение съгласно член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 отразява разумно ниво на риска и прилагането му ще създаде условия за повишена съпоставимост на капиталовите изисквания между поднадзорните кредитни институции.

(12)

Съгласно член 143, параграф 1, буква б) от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) компетентните органи трябва да оповестяват начина, по който упражняват правата си на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент ЕЦБ упражнява правото на преценка, предоставено на компетентните органи съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения. Настоящият регламент се прилага единствено по отношение на кредитните институции, класифицирани като значими в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и част IV и член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), и независимо от метода, използван за изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, член 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 2 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

Член 3

Член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013: праг за оценяване на значимостта на просрочено кредитно задължение

1.   За целите на член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 кредитните институции оценяват значимостта на просрочено кредитно задължение според следния праг, който се състои от два компонента:

а)

лимит, който представлява сборът от всички просрочени суми, дължими от длъжника на кредитната институция, нейното предприятие майка или някое от дъщерните ѝ предприятия (наричани по-долу „просроченото кредитно задължение“), равен на:

i)

100 EUR за експозиции на дребно;

ii)

500 EUR за експозиции, различни от експозиции на дребно; и

б)

лимит, който представлява съотношението на просроченото кредитно задължение спрямо общия размер на всички балансови експозиции към този длъжник за кредитната институция, нейното предприятие майка или някое от дъщерните ѝ предприятия, с изключение на експозициите в капиталови инструменти, равен на 1 %.

2.   За кредитните институции, които прилагат определението за неизпълнение в член 178, параграф 1, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 за експозициите на дребно на равнището на отделно кредитно улеснение, посоченият в параграф 1 праг се прилага на равнището на отделното кредитно улеснение, предоставено на длъжника от кредитната институция, нейното предприятие майка или някое от дъщерните ѝ предприятия.

3.   Счита се, че е настъпило неизпълнение, когато и двата максимални лимита, посочени в параграф 1, букви а) и б), са надвишени в продължение на 90 последователни дни.

Член 4

Дата на прилагане на прага на значимост

Кредитните институции прилагат прага за оценяване на значимостта на просрочено кредитно задължение, определен в настоящия регламент, не по-късно от 31 декември 2020 г. Те са длъжни да уведомят ЕЦБ преди 1 юни 2019 г. за точната дата, на която ще започнат да прилагат този праг.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 ноември 2018 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 32, 6.2.2018 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(5)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


Top