26.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/55


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/1845 RENDELETE

(2018. november 21.)

az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti mérlegelési jogkörnek a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöb tekintetében való gyakorlásáról (EKB/2018/26)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 6. cikkére és 9. cikkének (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 178. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a késedelmes hitelkötelezettség lényegességi küszöbére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. október 19-i (EU) 2018/171 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (3), és különösen annak 1–3. cikkére és 6. cikkére,

tekintettel az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint lefolytatott nyilvános konzultációra és elvégzett elemzésre,

tekintettel a felügyeleti testület 1024/2013/EU rendelet 26. cikke (7) bekezdésének megfelelően jóváhagyott javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 132. cikkének megfelelően jogosult rendeletek elfogadására. Ezenkívül a Szerződés 132. cikke és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 34. cikke a KBER Alapokmányának 25.2. cikkére való hivatkozás révén a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatok ellátásához szükséges mértékben szabályozási hatáskörrel ruházza fel az EKB-t.

(2)

A hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló uniós jog az illetékes hatóságok által gyakorolható választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörről rendelkezik.

(3)

A részt vevő tagállamokban az EKB a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott illetékes hatóság az egységes felügyeleti mechanizmuson (SSM) belül az 1024/2013/EU rendelet szerinti mikroprudenciális feladatai ellátása alkalmazásában azon hitelintézetek tekintetében, amelyek az említett rendelet 6. cikke (4) bekezdésének, valamint az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (EKB/2014/17) (4) IV. részének és 147. cikke (1) bekezdésének megfelelően jelentősnek minősülnek. Ezért az EKB rendelkezik mindazokkal a hatáskörökkel és kötelezettségekkel, amelyekkel a vonatkozó uniós jogszabályok értelmében az illetékes hatóságok rendelkeznek. Így különösen az EKB hatáskörébe tartozik az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlása.

(4)

Az EKB felügyeleti feladatait az SSM-en belül látja el, amelynek biztosítania kell, hogy a hitelintézetek prudenciális felügyeletével kapcsolatos uniós szakpolitika koherens és hatékony módon valósuljon meg, valamint hogy a pénzügyi szolgáltatások egységes szabálykönyve azonos módon vonatkozzon valamennyi érintett tagállamban lévő hitelintézetre, továbbá, hogy e hitelintézetek a legmagasabb minőségű felügyelet alá tartozzanak. Az EKB-nak a felügyeleti feladatai ellátásakor teljes mértékben figyelembe kell vennie a hitelintézetek, méretük és üzleti modelljeik sokféleségét, valamint az uniós bankszektor sokszínűségének rendszerszintű előnyeit.

(5)

Az SSM-ben részt vevő tagállamokon belül a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelmények következetes alkalmazása az 1024/2013/EU rendelet és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) konkrét célkitűzése, amivel az EKB van megbízva.

(6)

Az 1024/2013/EU rendelettel összhangban az EKB alkalmazza az összes vonatkozó uniós jogszabályt, és amennyiben az uniós joganyag irányelvekből áll, az irányelveket átültető nemzeti jogszabályokat. Amennyiben a vonatkozó uniós joganyag rendeletekből áll, és amennyiben jelenleg az említett rendeletek a tagállamok számára kifejezetten lehetőségeket és mérlegelési jogköröket ajánlanak fel, az EKB-nak is alkalmaznia kell az e lehetőségeket és mérlegelési jogköröket érvényesítő nemzeti jogszabályokat. E nemzeti jogszabályok nem érinthetik az SSM zavartalan működését, amelyért az EKB felelős.

(7)

Nem tartoznak e választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök közé azok, amelyeket az uniós jog biztosít az illetékes hatóságok számára, amelyek gyakorlása kizárólag az EKB hatásköre és amelyeket adott esetben gyakorolnia kell.

(8)

Az EKB-nak a választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök gyakorlásakor figyelembe kell vennie az uniós jog általános elveit, különösen az egyenlő bánásmódot, az arányosságot és a felügyelt hitelintézetek jogos elvárásait.

(9)

Az EKB a felügyelt hitelintézetek jogos elvárásai tekintetében elismeri, hogy átmeneti időszakokra van szükség, amennyiben a mérlegelési jogkörök általa történő gyakorlása jelentősen eltér attól a megközelítéstől, amelyet az illetékes nemzeti hatóságok e rendelet hatálybalépése előtt elfogadtak. E tekintetben a sztenderd módszert és a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézeteknek is megfelelő átmeneti időszakot kell biztosítani. A hitelintézeteknek ezért legkésőbb 2020. december 31–én alkalmazni kell az e rendeletben meghatározott, a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöböt, és 2019. június 1-je előtt kötelesek értesíteni az EKB-t az ilyen küszöb alkalmazása kezdetének pontos időpontjáról.

(10)

Az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja felhatalmazza az illetékes hatóságokat arra, hogy a 178. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékelése érdekében küszöböt határozzanak meg. E küszöb meghatározása során az EKB-nak figyelembe kell venni az (EU) 2018/171 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott kritériumokat.

(11)

Az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöb elfogadható kockázati szintet tükröz, és alkalmazása lehetővé teszi a felügyelt hitelintézetek tőkekövetelményeinek jobb összehasonlíthatóságát.

(12)

A 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 143. cikke (1) bekezdésének b) pontja előírja, hogy az illetékes hatóságok nyilvánosságra hozzák az uniós jogban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásának módját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Az EKB ezúton gyakorolja az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontjában a késedelmes hitelkötelezettségek lényegességének értékeléséhez használt küszöb tekintetében az illetékes hatóságoknak biztosított mérlegelési jogkört. E rendelet kizárólag azon hitelintézetek tekintetében alkalmazandó, amelyek az 1024/2013/EU rendelet 6. cikke (4) bekezdésének, valamint a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részének és 147. cikke (1) bekezdésének megfelelően jelentősnek minősülnek, és tekintet nélkül a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámításához használt módszerre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 575/2013/EU rendelet 4. cikkében, az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkében és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja: a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöb

(1)   Az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásában a hitelintézetek a késedelmes hitelkötelezettség lényegességét a következő küszöb alapján értékelik, amely két összetevőből áll:

a)

mindazon késedelmes összegek összegére vonatkozó határérték, amellyel az ügyfél a hitelintézetnek, anyavállalatának vagy bármely leányvállalatának tartozik (a továbbiakban: késedelmes hitelkötelezettségek), amely:

i.

lakossággal szembeni kitettség esetén 100 EUR;

ii.

lakossággal szembeni kitettségektől eltérő kitettségek esetén 500 EUR; és

b)

a késedelmes hitelkötelezettség összegére vonatkozó, az adott ügyféllel szembeni, a részvényjellegű kitettségek kivételével a hitelintézetet, anyavállalatát vagy bármely leányvállalatát érintő összes mérleg szerinti kitettség teljes összegéhez viszonyított határérték, amely 1 %.

(2)   Azon intézmények számára, amelyek a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjában meghatározott fogalmát az egyes ügyletek szintjén alkalmazzák lakossággal szembeni kitettségek esetében, az (1) bekezdésben meghatározott küszöböt az ügyfélnek az intézmény, az anyavállalata vagy bármely leányvállalata által nyújtott egyetlen ügylet szintjén kell alkalmazni.

(3)   Nemteljesítésnek tekintendő, ha az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mindkét határértéket 90 egymást követő napon keresztül átlépték.

4. cikk

A lényegességi küszöb alkalmazásának időpontja

A hitelintézeteknek legkésőbb 2020. december 31-én alkalmazni kell az e rendeletben meghatározott, a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöböt. 2019. június 1-je előtt értesíteniük kell az EKB-t az ilyen küszöb alkalmazása kezdetének pontos időpontjáról.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. november 21-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(3)  HL L 32., 2018.2.6., 1. o.

(4)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).